ן"שת ,ןויס 'אי                                

4.6.1990                                

ויאנתו רוטפ לע העדוה

1988 - ח"משת ,םייקסעה םילבגהה קוח יפל

יתתנ ,1988 ח"משת ,םייקסעה םילבגהה קוחל 14 ףיעס יפל יתוכמס חוכמ יכ עידומ ינא
םויב

:םה ויטרפש לבוכ רדסהל רושיאמ רוטפ (1990 ינויב 3) ן"שתה ןוויסב 'י

.הירבחו לארשיב תורייתו תועיסנ ינכוס תודחאתה    :רדסהה ידדצ

ידרשמ תא רוגסל הירבח לכל לארשיב תועיסנה ינכוס תודחאתה תייחנה    :רדסהה תוהמ
.עובשב ישש ימיב תועיסנה

עובשב ישש ימיב תועיסנ ידרשמ רוגסל הירבחל תודחאתהה תייחנה (א)    :רוטפה יאנת
תודחאתה רבח דגנ יתעמשמ דעצ םוש טקניי אלו ,דבלב תבייחמ יתלב הצלמה רדגב היהת
.ישש ימיב ודרשמ תא ליעפיש

    

.ילויו ינוי ,יאמ םישדוחב לוחת אל ישש ימיב תועיסנ ידרשמ תריגסל הצלמהה (ב)    

.30.4.1991 םויל דע לוחי רוטפה    :רוטפה תפוקת

רדח ,םילשורי ,30 ןורגא 'חר ,רחסמהו היישעתה דרשמב רוביצה ןויעל חותפ רומאה רדסהה
.42 'סמ

רומלג באז                            

םייקסע םילבגה לע הנוממה