דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה

החל ביום 1.1.2002 אין צורך בקבלת רשיון להפעלת סוכנות נסיעות, אם כי חלות הוראות שונות לגבי מי שעוסק במתן שירותי נסיעות.

האמור בעמוד זה מתייחס למצב המשפטי ששרר לפני 1.1.2002

הגשת בקשה לרשיון לסוכנות נסיעות

את הבקשה לקבלת רישיון יש להגיש על גבי טפסים שנועדו לכך.

משרד התיירות - המחלקה לרישוי סוכנויות נסיעות פירסם ביום 27.11.2000 הנחיות להגשת בקשה לרשיון סוכנות נסיעות:

על פי ההנחיות, לבקשה לקבלת רישיון למשרד נסיעות יש לצרף את המסמכים הבאים:

bullet

טופס בקשה לרשיון, מלא על כל פרטיו.

bullet

אם המבקש הינו תאגיד תזכיר ותקנות ותעודת התאגדות של חברה.

bullet

בתזכיר ההתאגדות יצויין כי התאגיד רשאי לפי מטרותיו לעסוק בשרות נסיעות. כמו כן חייבת להופיע הפיסקה: "לא תועבר שליטה בתאגיד אלא אם כן הודיע על כך, בכתב ומראש, למנהל".

bullet

חוזה שכירות או בעלות של המשרד.

bullet

תצהיר העסקת מומחה לנסיעות חתום בפני עו"ד. המומחה חייב להיות מועסק במשרה מלאה.

bullet

העדר רישום פלילי של הבעלים, מנהלים ומומחה הסוכנות.

bullet

"ערובה" בשעור של 125,000$ של ארה"ב ובלבד שלא תעלה על 700,000$ של ארה"ב לסוכנות ולכלל הסניפים המצויים בבעלותה המלאה של הסוכנות במישרין.

bullet

הערובה תהיה אחת מאלה:

1. חברות בקרן להבטחת כספי לקוחות שהקימה התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל שאת תקנונה אישר המנהל, או קרן אחרת שאישר כאמור.

2. פוליסת ביטוח שהוציא מבטח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 1981, שאישר המנהל בהתייעצות עם המפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק האמור.

3. ערבות בנקאית שאת נוסחה אישר המנהל, ואשר הופקדה בידיו.

לאחר קבלת הבקשה, כולל כל המסמכים דלעיל ובדיקתם תיערך בקורת במשרדי הסוכנות, תישלח אגרת רשיון ולאחר תשלומה ישלח הרשיון המקורי.