דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

חוקים ותקנות

LEGISLATION

אפליה (Discrimination)

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א - 2000

Law of Prohibition of Discrimination in Products and Services and in Entry to Entertainment Establishments and Public Facilities, 2002

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג - 1993

Law of Prohibition of Discrimination Against Blind Persons Accompanied by a Guide Dog, 5753-1993

 

ביטוח (Insurance)

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב- 1981 (חלקי)

The Control on Insurance Business Regulations (Terms in Insurance Contracts), 1981 (Partial)

בריכות שחיה ופארקי מים (Swimming Pools and Water Parks)

חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964

Regulation of Bathing Places Law, 1964

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004 

Regulating Bathing Places Regulations (Security in swimming pools), 2004

 

צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), תש"ל - 1970 - תקנות אלו פקעו והוחלפו על ידי תקנות אלה

Regulating Bathing Places Order (Security in announced swimming pools), 1970 - These Regulations expired and were replaced by these regulations

 

תקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א- 2001

Business Licensing Regulations (swimming pools and water parks), 2001

 

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשל"ג- 1973

Business Licensing Regulations (Proper Sanitary Conditions to swimming pools), 1973

 

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשנ"ד- 1994

Business Licensing Regulations (Proper Sanitary Conditions to swimming pools), 1994

 

בתי מלון (Hotels)

תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשס"א - 2001

Tourism Services Regulations (Hotels), 2001

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לבתי מלון), התשכ"ח - 1968

Property Tax and Compensation Fund Regulations (Exemption to Hotels), 1968

 

תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע), התשס"ג- 2003

Prohibition of Money Laundering Regulations (Fees Regarding Currency Services Providers), 5763-2003

 

תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) תשמ"ה - 1985 (חלקי)

Bezeq (Installing, Operating and Maintenance) Regulations (Partial)

 

תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), התשס"ה - 2005

Consumer Protection Regulations (Rules on Showing Hotel Service Prices to Tourists), 5725-2005

גנים לאומיים (National Parks)

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998

National Parks, Nature Reserves, National Sites and Monuments Law, 1998

 חוק גנים בוטניים, התשס"ו - 2006

 Botanical Gardens Law, 5766 - 2006

תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), התשל"ט- 1979

The Nature Reserves Regulations (Orders and Conduct), 1979

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה - 2005

National Parks, Nature Reserves, National Sites and Monuments Announcement (Protected Nature Values), 2005

 

חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ז - 1967

דרכונים (Passports)

חוק הדרכונים, התשי"ב -  1952

The Passports Law, 1952

תקנות הדרכונים, תש"ם - 1980

The Passports Regulations, 1980

הגנת הדייר  ( Tenant Protection)

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), התשמ"ג - 1983

Tenant Protection Regulations (Rent in Business Establishments – Non-application of Maximum Rates and Reductions), 1983

הגנת הצרכן  (Consumer Protection)

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (חלקי)

Consumer Protection Law, 1981(Partial)

 

תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה - 1995

Consumer Protection Regulations (Size of Letters in a Standard Contract), 1995

 

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26), התש"ע - 2010

Consumer Protection Law (Amendment No. 26), 5770 - 2010

 

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) , התשע"א - 2010

Consumer Protection Regulations (Cancellation of a Transaction), 5771-2010

 

השכרת רכב (Car Rental)

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה  -  1985

Conrtol of Commodities and Services Order (Excursions, Special transportation and Car Rental), 1985

התישנות (Limitation)

חוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958

The Limitation Act, 1958

חוזים (Contracts)

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973

The Contracts Law (General Part), 1973

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א -  1970

The Contracts Law (Remedies for Breach of Contract), 1970

חוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982

The Standard Contracts Law, 1982

תקנות החוזים האחידים, התשמ"ג - 1983

The Standard Contracts Regulations, 1983

תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה - 1995

Consumer Protection Regulations (Size of Letters in a Standard Contract), 1995

 

חוף ים (Beach)

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז - 1997

Prohibition of Driving a Vehicle on The Beach Law, 1997

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשס"א 2001

Administrative Offences Regulations (Administrative Fine - Offence of Driving a Vehicle on The Beach), 2001

חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964

Regulation of Bathing Places Law, 1964

צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה- 1965

Regulation of Bathing Places Order (Rules and Prohibitions on Announced Bathing Places) , 1965

צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף )(תיקון), התשס"ז - 2007

Regulating Bathing Areas (Prohibited and Officially Recognized Bathing Areas in the Mediterranean, Sea of Galilee, Jordan River, Dead Sea and

 Red Sea) (Amendment) Order, 5767-2007

צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (תיקון), התשס"ח- 2008   צו זה אינו מעודכן. ראו ק"ת 6924 התש"ע, עמ' 1592.

Regulating Bathing Areas (Prohibited and Officially Recognized Bathing Areas in the Mediterranean, Sea of Galilee, Jordan River, Dead Sea and

 Red Sea) (Amendment) Order, 5768-2008

 

חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ז - 1979

The Sports Diving Act, 1979

 

חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג - 1983

Preventing of the Sea Pollution  Law (Littering), 1983

 

חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד - 2004  - ראו תיקון ב- חוק שמירת הסביבה החופית, (תיקון), התשס"ח - 2007

Preserving Coastal Environment Law, 2004

 

חוק שמירת הסביבה החופית, (תיקון), התשס"ח - 2007

Preserving Coastal Environment Law (Amendment), 5768- 2007

 

 

תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) תשמ"ה - 1985 (חלקי)

Bezeq (Installing, Operating and Maintenance) Regulations, 1985 (Partial)

 

תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש"ם- 1980

The Sports Diving (Certificates) Regulations, 1980

 

חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח - 2008 - ראו גם תיקון טעות בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח - 2008.

Kinneret Protection Law, 5768-2008 See also: Correction of an error in the Kinneret Protection Law, 5768-2008

תיקון טעות בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח - 2008

Correction of an error in the Kinneret Protection Law, 5768-2008

יערות (Forests)

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט - 2008

Planning and Construction Law (Amendment No. 89), 5768-2008

 

יציאה לחו"ל (Leaving Israel)

פקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש"ט - 1948

Extension of  the  Emergency Regulations  (Leaving Israel) Ordinance, 1948

ירושלים (Jerusalem)

חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו - 2005

Authority for the Development and Advancement of Culture, Tourism and Foreign Relations of Jerusalem Law, 5766-2005.

כניסה לישראל (Entering Israel)

חוק הכניסה לישראל, התשי"ב -   1952 

The Entry into Israel Law, 1952

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 11), התשס"ג – 2003 

 The Entry into Israel Law (Amendment No. 11), 2003

 

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ד – 2004 

The Entry into Israel Law (Amendment No. 13), 2004

 

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ה – 2005 

The Entry into Israel Law (Amendment No. 14), 2005

 

 

תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד - 1974

The Entry into Israel Regulations, 1974

 

תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז - ‏2007

Foreign Workers Regulations (Exemptions for Employers of Foreign Experts), 5767-2007

 

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 3), התשס"ח - 2008

Entry into Israel Order (Visa Exemption) (Amendment No.3), 5768-2008

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 4), התשס"ח - 2008

Entry into Israel Order (Visa Exemption) (Amendment No.4), 5768-2008

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 5), התשס"ח - 2008

Entry into Israel Order (Visa Exemption) (Amendment No.5), 5768-2008

 

תקנות הכניסה לישראל (פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר), התשע"א - ‏2010

Entry into Israel Regulations (Exemptions from Obtaining Vias Permit and Permit to Stay in Israel for a Foreign Worker, 5771-2010

 

מוזיאונים (Museums)

חוק המוזיאונים, התשמ"ג - 1983

Museums Law, 5743-1983

 

תקנות המוזיאונים, התשמ"ה - 1984

Museums Regulations, 5745-1984

חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז - 2007

 Druze Heritage Center in Israel Law, 5767-2007

 

חוק בית העצמאות, התשס"ט - 2009

Independece House Law, 5769-2009

 

חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע - 2010

Knesset (Parliament) Law, 5770-2010

מיסים (Taxes)

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975 (חלקי)

Value Added Tax Law, 1975 (Partial)

משטרה (Police)

תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע), תשל"ו - 1975

Police Regulations (Engaging Policemen at Events), 1975

 

הודעה על פי פקודת המשטרה (ביצוע צילומי וידיאו באסיפות בידי משטרת ישראל)

 Notice in accordance with the Police Ordinance (Taking Video Shots at Assemblies by the Israeli Police)

 

הודעה על פי פקודת המשטרה (רישוי תהלוכות ואסיפות מתחת לכיפת השמיים במחוז ירושלים)

Notice in accordance with the Police Ordinance (Permitting Parades and Outdoor Assemblies in the Jerusalem District)

נאות מרפא

חוק רשות נאות מרפא, התשל"ג - 1973

 

נהיגה ספורטיבית

חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו - 2005

Sports Driving Law, 5766-2005

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע - 2009

Sports Driving Regulations (Duty of Insurance) , 5770 - 2009

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע - 2010

Sports Driving Regulations (License for Permanent Race Course), 5770-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), התש"ע - 2010

Sports Driving Regulations (Fee for Applying for a Competitive Vehicle License), 5771-2010  

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע - 2010

Sports Driving Regulations (Sports Driving License Fee), 5771-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן), התש"ע - 2010

Sports Driving Regulations (Provisions for Working as an Instructor and Trainer), 5771-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), התש"ע - 2010

Sports Driving Regulations (License for a Sports Driving Event on a Temporary Race Course), 5771-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית), התש"ע - 2010

Sports Driving Regulations (Competitive Vehicle License), 5771-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע - 2010

Sports Driving Regulations (Conditions for Approval of a Link Segment), 5771-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי), התש"ע - 2010

Sport Driving Regulations (Provisions for Non-Sport Driving of a Competitive Vehicle), 5771-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבטול או יותלה), התש"ע - 2010

Sport Driving Regulations (Determining Types of Competitive Vehicles whose License will be Revoked or Suspended), 5771-2010

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב - 2012

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א - 2010

Sports Driving Regulations (Sports Driving License), 5771-2010 

 

תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשע"א - 2010

Sports Driving Regulations (Medical Fitness Rules), 5771-2010

 

 

נזיקין (Torts)

פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (חלקי)

The Torts Ordinance [New Version] (Partial)

נחלים ומעיינות (Rivers & Springs)

חוק רשויות נחלים ומעיינות, תשכ"ה - 1965

The Rivers and Springs Authorities Law, 1965

 סדר הדין האזרחי (Civil Procedure)

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז- 1976

Small Claims Regulations (Procedures), 1976

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (חלקי)

Civil Procedure Regulations, 1984 (Partial)

ספורט

חוק הספורט, התשמ"ח - 1988

The Sport Law, 1988

תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה - 1994

חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח - 2008

Prohibition of Violence in Sports Law, 5768-2008

עבודת נשים (Women's Labour)

חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954 (חלקי)

Employment of Women Law, 1954 (Partial)

עונשין (Penal Code)

חוק העונשין, התשל"ז - 1977 (חלקי)

The Penal Law, 1977

עידוד השקעות הון (Capital Investments)

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז - 2007

עשיית עושר ולא במשפט

חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט - 1979

Unjust Enrichment Law, 5739-1979

עתיקות

חוק העתיקות, התשל"ח  - 1978

Antiquities Law, 5738-1978

 

חוק רשות העתיקות, התשמ"ט - 1989

Antiquities Authority Law, 5749-1989

 

תקנות העתיקות (חצרים), התשי"ט - 1959

ntiquities Regulations (Courtyards), 5719-1959

קיטנות ומחנות נופש (Summer Camps & Resorts)

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש)

Business Licensing Regulations (Sanitary Conditions at Summer Camps &  Reosrts)

תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע"ב - 2011

 

 

שדות תעופה (Airports)

חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז - 1977

Airports Authority Law, 1977

תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות התעופה ובמנחתים), תשל"ג - 1973

The Flight Regulations (Maintaining Order at Airports and Aerodromes), 1973

כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ב - 1982

Airports Authority (Parking a Motor Vehicle at Ben-Gurion Airport) Regulations, 5742-1982

 

כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ"ח- 1988

Airport Authority Regulations (Loading and Unloading Aircraft), 5748-1988

 

כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג1983-

Airport Authority Regulations (Taxiing Passengers from Ben-Gurion Airport), 5743-1983

 

כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ו - 1996

Airport Authority Regulations (Transporting Passengers in Minibuses from Ben-Gurion Airport), 5756-1996

 

כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד - 1984

Airport Authority Regulations (Maintaining Order at Airports), 1984

 

שומרים (Keepers)

חוק השומרים, תשכ"ז - 1967

The Keepers Law, 1967

שיט (Maritime)

חוק הספנות (הגבלת אחריות של בעלי כלי-שיט), תשכ"ה - 1965

The Shipping Law (Limiting the Liability of Ship Owners), 1965

פקודת הובלת טובין בים

Shipping Goods By the Sea Ordinance

חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004

Shipping and Ports Authority Law, 2004

 

חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ן - 2005

Coastal Shipping (Permit for Foreign Vessels) Law, 5765-2005

 

חוק הספנות (עבירות נגד בטחון השיט הבין-לאומי ומתקנים ימיים), התשס"ח - 2008

Shipping Law (Violations Against International Vessel Security and Maritime Facilities), 5768-2008

 

תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א - 2010

Ports Regulations (Docks), 5771-2010

 

שעות עבודה ומנוחה (Work and Rest Hours)

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

Work and Rest Hours Law, 1951

תחבורה (Transportation)

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ז - 2007

Equal Rights for the Handicapped Law (Amendment No. 4), 5767-2007

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג - 2003

Equal Rights for the Handicapped Regulations (Regulation of Accessibility to Public Transportation Services), 5763-2003

 

תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ"א - 1981

Tourism Services Regulations (Trasport Agencies), 5741-1981

 

חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו - 2005

תיירות (Tourism)

חוק שירותי תיירות, תשל"ו - 1976

Tourism Services Law, 1976 - HEBREW VERSION

Tourism Services Law, 1976- ENGLISH VERSION

 

חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 4), תשס"ב - 2002

Tourism Services Law (Amendment No. 4), 2002

תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשס"א - 2001

Tourism Services Regulations (Hotels), 2001

תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג - 2003

Tourism Services Regulations (Duty of Due Disclosure), 2003

תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז - 1967

 Tourism Services Regulations (Tour Guides), 1967 - HEBREW VERSION

Tourism Services Regulations (Tour Guides), 1967 - ENGLISH VERSION

 

תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ"א - 1981

Tourism Services Regulations (Trasport Agencies), 5741-1981

 

תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע"ב - 2011

 

תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס"א - 2000 - תקנות אלו פקעו

Tourism Services Regulations (Agencies) , 2000 (These Regulations expired)

תקנות שירותי תיירות (סוכנויות) (תיקון מס' 2), התשס"א - 2001 - תקנות אלו פקעו

Tourism Services (Agencies) Regulations (Amendment No. 2) , 2000 (These Regulations expired)

צו הרחבה למורי דרך מוסמכים לתיירות

Expansion Order for Certified Tour Guides

תעופה (Aviation)

חוק הטיס, תשע"א - 2011

The Flight Law, 5771-2011

 

חוק הטיס, 1927 חוק זה בוטל והוחלף על ידי חוק הטיס, תשע"א - 2011

The Flight Law, 1927 This Law expired and was replaced by The Flight Law, 5771-2011

חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל"ז - 1977

The Flight Law (Security in Civil Aviation), 1977

חוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל"א - 1971

The Flight Law (Offences and Judging), 1971

חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג - 1963

Aviation Services Licensing Law, 1963

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012

Aviation Services Law (Compensation and Assistance due to Cancellation of Flight or Change in Terms), 5772-2012 Hebrew Version  

Aviation Services Law (Compensation and Assistance due to Cancellation of Flight or Change in Terms), 5772-2012 English Vesion

 

חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה - 2005

Civil Aviation Authority Law, 2005

 

חוק התובלה האוירית, תש"ם – 1980

Air Transport  Law, 1980

חוק העונשין, תשל"ז - 1977, סעיף 401 (גניבת כלי שיט או כלי טיס)

The Penal Law, 1977, Section 401 (Theft of an aircraft or a Vessel)

 

תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין- לאומית), התשכ"ד - 1964

Restrictive Trade Practices Regulations (an arrangement whose restrictions apply to  international carriage), 1964

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט - 2008

Antitrust Regulations (Class Exemption for Arrangements Among Airlines), 5768-2008

 

תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשל"א - 1971

The Flight Regulations (Limits on Flight Time in Aviation Services), 1971

תקנות הטיס (רעש כלי-טיס),  התשל"ז - 1977

The Flight Regulations (Aircrafts Noise), 1977

תקנות רישוי שירותי התעופה (העברה  הסבה ופדיון של מסמך תובלה בטיסות סדירות), תשמ"ד- 1983

Aviation Services Licensing Regulations (Transfer, Endorsement and Refund of a Travel Document in Scheduled Flights), 1983

תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), תשמ"ב- 1982

Aviation Services Licensing Regulations (Charter Flights), 1982

תקנות רישוי שירותי התעופה (רישום יתר), התשמ"ה- 1985

Aviation Services Licensing Regulations (Overbooking), 1985

אמנת ורשה

The Warsaw Convention

פרוטוקול האג

The Hague Protocol

אמנת גואדלהרה

The Guadalahara Convention

אמנת מונטריאול, 1999

The Montreal Convention, 1999

 

הודעת התובלה האווירית (כניסה לתוקף של פרוטוקולים לתיקון אמנת ורשה), התשנ"ז- 1997

Air Transport Notice (Protocols to Amend the Warsaw Convention Go into Effect), 5757-1997

 

הודעת התובלה האווירית (כניסה לתוקף של פרוטוקול לתיקון אמנת ורשה), התשס"ב - 2002

Air Transport Notice  (Protocol of the Amendment of  the Warsaw Convention Goes Into Effect), 2002

 

צו התובלה האווירית (כרטיס לתובלת פנים), תשכ"ט - 1969

Air Transport Order (Ticket for Inland Transport), 1969

 

 

צו התובלה האווירית (כרטיס קבוצתי בתובלת פנים), תשכ"ה - 1965

 Air Transport Order (Group Ticket for Inland Transport), 5725-1965

 

צו התובלה האווירית (הגדלת שיעור הפיצויים), תשל"ב- 1971

Air Transport Order (Raising Compensation), 5732 - 1971

 

צו התובלה האוירית (זכויות משיכה מיוחדות), התשל"ט 1978

Air Transport Order (Special Drawing Rights), 1978

 

תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), תשל"ב- 1972

Aviation Regulations (Determining Competent Authorities and Notification), 5732-1972

תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד -  1984

Aviation Regulations (Investigation of Aircraft Accidents and Incidents), 5744-1984

 

תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א - 2011

Flight Regulations (Reduction of Monetary Sanction and Scheduling of Payments), 5771-2011

 

תקנות רישוי שירותי התעופה (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א - 2011

Aviation Services Licensing Regulations  (Reduction of Monetary Sanction and Scheduling of Payments), 5771-2011

 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים-ארציות של ארקיע וישראייר), התשס"ה - 2005

Control of Prices of Commodities & Services Order (Maximum Prices for Domestic Flights of Arkia and Israir), 5765 - 2005