דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות החוזים האחידים, התשמ"ג – 1983

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 16 ו- 25 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג- 1982 (להלן- החוק), אני מתקין תקנות אלה:

המצאת עותק מחוזה אחיד

1.  דרש היועץ המשפטי לממשלה, או הממונה על הגנת הצרכן, מספק להמציא לו עותק מחוזה אחיד שהוא מתקשר או מתכוון להתקשר על פיו, חייב הספק להמציא עותק כאמור תוך חמישה עשר ימים מקבלת הדרישה, או תוך תקופה ארוכה יותר שנקבעה בה.

המצאת כתבי בי-דין ליועץ המשפטי לממשלה

1א)  בית המשפט המודיע ליועץ המשפטי לממשלה על קיומו של תנאי מקפח בחוזה אחיד כאמור בסעיף 20 לחוק, יצרף להודעתו את כתבי בי-הדין בהליך או ייתן הוראות בדבר המצאתם ליועץ המשפטי לממשלה; בתקנה זו, "בית משפט" ו"כתבי בי-דין" – כהגדרתם בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

ציון אישור

2.  א)  ציון אישור של בית הדין על פני חוזה לפי סעיף 15 לחוק יהיה בצורה בולטת בראש העמוד הראשון של החוזה.

              ב)    נוסח האישור יכלול את הפרטים הבאים:

                                     1)      המלים: "בית הדין לחוזים אחידים אישר שאין בחוזה זה תנאי מקפח";

                                     2)     תאריך האישור של בית הדין;

                                     3)     תאריך תפוגת האישור;

                                     4)     מספר התיק בבית הדין שבו ניתנה החלטת האישור.

ג)    כל ספק, החייב על פי דין, להגיש את החוזה האחיד שבאמצעותו או על פיו הוא מתקשר, לאישור בית הדין לחוזים אחידים, יציין על פני החוזה שהוא עושה לפי החוזה האחיד את הפרטים המנויים בסעיף 15(ב) לחוק.

 

משיבים לבקשת אישור

3.        המשיבים לבקשת אישור של חוזה אחיד בבית הדין, בנוסף למשיבים שנמנו בסעיף 12 (ב) לחוק, יהיו:

                                       1)     המועצה הישראלית לצרכנות;

                                       2)       הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות.

מבקשים, בבקשת ביטול

4.       הרשאים לבקש תנאי מקפח בבית הדין, בנוסף למבקשים שנמנו בסעיף 16(א) לחוק, יהיו:

                                       1)      המועצה הישראלית לצרכנות;

                                        2)      הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות.

                                        3)       בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי"ד- 1954.

ביטול

5.      בטלות-

                                         1)     תקנות החוזים האחידים (מסירת עותק), התשל"ח- 1977;

                                          2)     תקנות החוזים האחידים (צורת ציון אישור המועצה), התשכ"ד- 1964.

כ"ו בסיון התשמ"ג (7 ביוני 1983)

משה נסים

שר המשפטים