דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

חוק העתיקות תקנות העתיקות חוק רשות העתיקות מרכז למורשת הדרוזים חוק המוזיאונים תקנות המוזיאונים בית העצמאות מוזיאון הכנסת

חוק רשות העתיקות, התשמ"ט - 1989

 פרק א': פרשנות

הגדרות ופרשנות

1.                   א)        בחוק זה -

"חוק העתיקות" - חוק העתיקות, התשל"ח - 1978;

"אתר" - אתר עתיקות כמשמעותו בחוק העתיקות;

"המועצה" - מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;

"המנהל" - מנהל הרשות;

"הרשות" - רשות העתיקות המוקמת בחוק זה;

"השר" שר החינוך והתרבות.

                        ב)                 מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם לפי חוק העתיקות אלא אם כן ניתן  להם פירוש אחר בחוק זה.

פרק ב': הרשות ומוסדותיה

סימן א': הקמת הרשות ותפקידיה

הקמת הרשות

2.                   מוקמת בזה רשות העתיקות.

הרשות - תאגיד

3.                   הרשות היא תאגיד.

הרשות - גוף מבוקר

4.                   הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958  (נוסח משולב).

תפקידי הרשות

5.                  א)      תפקידה של הרשות הוא לטפל בכל עניני העתיקות, לרבות עתיקות תת-ימיות,  בישראל.

                        ב)                 הרשות רשאית לעשות לגבי עתיקות ואתרים כל פעולה הנחוצה לשם מילוי  תפקידיה, ובכלל זה –

                                              (1)                   חשיפה וחפירה של אתרים;

                                              (2)                   שימור, שחזור ופיתוח של אתרים;

                                              (3)                   ניהול, אחזקה, והפעלה של אתרים ושמירה עליהם;

                                              (4)                   שימור ושחזור עתיקות;

                                              (5)                   קיום פיקוח על חפירות ארכיאולוגיות;

                                              (6)                   ניהול של אוצרות העתיקות של המדינה, שמירתם והפיקוח עליהם;

                                              (7)                   הפעלת פיקוח לענין עבירות לפי חוק העתיקות;

                                              (8)                   עריכת מחקרים ארכיאולוגיים וקידומם;

                                              (9)                   ניהול ואחזקה של ספריה מדעית לארכיאולוגיה ולהיסטוריה של ארץ ישראל  ושכנותיה;

                                          (10)                   ריכוז, תיעוד ורישום של מידע ארכיאולוגי;

                                          (11)                   קיום ועידוד פעולות חינוך והסברה בתחום הארכיאולוגיה;

                                          (12)                   קיום קשרים מדעיים בינלאומיים בתחום הארכיאולוגיה.

                          ג)                 ניהול, אחזקה והפעלה של אתר המצוי בתחום גן לאומי או שמורת טבע ושמירה עליו, ייעשו, על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים  הלאומיים, בתיאום עם הרשות, זולת אם הוסכם ביניהם אחרת; לענין זה, "גן לאומי", "שמורת טבע", "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" - כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים  לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998.

סימן ב': מועצת הרשות

הרכב המועצה

6.                   (א)      לרשות תהיה מועצה של ששה עשר חברים כמפורט להלן:

                                              (1)                   נציגי ממשלה שהם עובדי המדינה -

                                                                       (א)                 המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות;

                                                                        (ב)                 ראש מינהל תרבות במשרד החינוך והתרבות;

                                                                         (ג)                 מנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך והתרבות;

                                                                        (ד)                 הממונה על התקציבים במשרד האוצר;

                                                                       (ה)                 החשב הכללי;

                                                                         (ו)                 מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים;

                                                                         (ז)                 מנהל אגף תכנון וכלכלה במשרד התיירות;

                                                                       (ח)                 נציג של שר החקלאות שימנה שר החקלאות;

                                              (2)                   שני נציגים בעלי ענין בארכיאולוגיה משניים מן המוסדות להשכלה גבוהה המפורטים להלן, אחד מכל מוסד, שימנה השר לאחר התייעצות עמם:

                                                                       (א)                 האוניברסיטה העברית בירושלים;

                                                                        (ב)                 אוניברסיטת תל-אביב;

                                                                         (ג)                 אוניברסיטת חיפה;

                                                                        (ד)                 אוניברסיטת בר-אילן;

                                                                       (ה)                 אוניברסיטת בן גוריון בנגב;

                                              (3)                   חבר אחד מחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שימנה השר לאחר התייעצות  עם האקדמיה, והוא יהיה יושב ראש המועצה;

                                              (4)                   שני ראשי רשויות מקומיות שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש מרכז  השלטון המקומי וכן ראש מועצה אזורית שימנה השר;

                                              (5)                   מנהל מוזיאון המציג עתיקות שימנה השר לאחר התייעצות עם יושב ראש מועצת  המוזיאונים, לפי חוק המוזיאונים, התשמ"ג - 1983;

                                              (6)                   נציגי המשרד לענייני דתות, שימנה השר לעניני דתות.

                      (ב)                 נציג ממשלה מן המפורטים בסעיף קטן (א)(1) (א) עד (ז) רשאי למנות נציג מטעמו, מקרב עובדי המדינה, להשתתף בישיבות המועצה.

                        (ג)                 לכל חבר המועצה שאינו מקרב עובדי המדינה ניתן למנות ממלא מקום קבוע בדרך  שמתמנה חבר המועצה.

                      (ד)                 השר רשאי למנות אחד מחברי המועצה לסגן יושב ראש המועצה.

תקופת כהונה

7.                  (א)        תקופת כהונתו של חבר המועצה שאינו נציג הממשלה תהיה ארבע שנים, אך ניתן  למנותו מחדש לתקופות כהונה נוספות.

                      (ב)                 חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד מינויו מחדש או עד מינוי חבר  אחר במקומו.

סייגים למינוי חבר מועצה

8.                   לא יתמנה חבר המועצה -

                                              (1)                   מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981;

                                              (2)                   מי שיש ניגוד ענינים בין עיסוקו ובין חברותו במועצה; ואולם לא יראו ניגוד ענינים אם עצם מינויו של בעל תפקיד למועצה נובע מתפקידו.

החזר הוצאות

9.                   יושב ראש המועצה, סגנו וחבר המועצה לא יקבלו מהרשות שכר בעד שירותיהם במילוי תפקידם במועצה, אך יהיו זכאים לכיסוי הוצאות סבירות שהוציאו בקשר למילוי  תפקידם כאמור, בשיעור שתקבע הרשות.

פקיעת כהונה

10.                    (א)       חבר המועצה שאינו נציג ממשלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:

                                              (1)                   התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;

                                              (2)                   נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 8;

                                              (3)                   נבצר ממנו, דרך קבע, למלא תפקידו, והשר, לאחר התייעצות עם יושב ראש  המועצה, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;

                                              (4)                   פרש מן התפקיד שבשלו התמנה.

                      (ב)                 יושב ראש המועצה יעביר לשר כתב התפטרות כאמור בסעיף קטן (א)(1), תוך 96 שעות ממועד מסירתו; תוקף ההתפטרות מתום 48 שעות לאחר מסירת כתב ההתפטרות לשר, זולת אם חזר בו חבר המועצה מהתפטרותו לפני כן במסירת מכתב לשר.

                        (ג)                 חבר המועצה שאינו נציג הממשלה, או נציג מקרב עובדי המדינה שמונה להשתתף דרך קבע בישיבות המועצה כאמור בסעיף קטן 6(ב), ונעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה, רשאי השר לאחר התיעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו במועצה או לבטל את מינויו, לפי הענין, בהודעה בכתב.

סדרי עבודת המועצה

11.              (א)        המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהלי דיוניה ככל שלא נקבעו בחוק זה או  על פיו.

                      (ב)                 המנין החוקי בישיבות המועצה הוא שבעה חברים לפחות; אם לא היה מנין חוקי בפתיחת הישיבה, רשאי יושב ראש הישיבה לדחותה בשלושים דקות; לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה כדין אם השתתפו בה חמישה חברים לפחות ובהם יושב ראש המועצה או  סגנו.

                        (ג)                 משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן (א), יהיה המשכה כדין בכל מספר חברים  שהוא.

                      (ד)                 המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך במקומו, רשאי להיות נוכח בישיבות המועצה.

דיון בנושא פלוני

12.                   ביקשו השר או חמישה מחברי המועצה לדון בנושא פלוני, יהיה הנושא כלול בסדר  יומה של המועצה בישיבתה הקרובה.

מינוי ועדה

13.                   המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדה לענין מסויים שבסמכותה, לקבוע לה יושב ראש ולאצול לה מסמכויותיה, למעט הסמכות לקבוע את המדיניות הכללית של הרשות  והסמכות לאשר את תקציבה.

תוקף

14.                   החלטה של המועצה או של ועדה מועדותיה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן עשייתה היה מקומו של חבר המועצה או חבר הוועדה פנוי מכל סיבה שהיא.

תפקידי המועצה וסמכויותיה

15.                   המועצה, מבלי לגרוע משאר תפקידיה -

                                              (1)                   תקבע את המדיניות הכללית של הרשות בתחום תפקידיה;

                                              (2)                   תאשר את תקציב הרשות;

                                              (3)                   תעקוב ברציפות אחר ביצוע המדיניות, התכניות והתקציבים של הרשות;

                                              (4)                   תדון בדו"חות כספיים שיגיש לה המנהל.

כללי המועצה

16.                   המועצה, באישור השר, תקבע כללים להפעלת אתרים, ניהולם והפיקוח עליהם.

דיווח

17.                   המועצה תגיש לשר אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולות הרשות וכן תמסור לו,  לפי דרישתו, כל ידיעה על פעולותיה.

סימן ג': מנהל הרשות ועובדיה

מנהל הרשות

18.            (א)        המועצה תמנה, על פי הצעת השר ובאישור הממשלה, מנהל לרשות; המועצה רשאית,  על פי הצעת השר, למנות סגן למנהל.

                      (ב)                 הודעה על מינויים לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

סמכויות המנהל

19.            (א)        המנהל אחראי לניהול השוטף של עניני הרשות בהתאם להחלטות המועצה.

                      (ב)                 בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות לניהול הרשות ובכלל זה הסמכות לייצג את הרשות בכל תפקיד מתפקידיה ולחתום על  הסכמים או מסמכים אחרים בשם הרשות.

                        (ג)                 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות ותפקידים שהוענקו למנהל לפי חוק  העתיקות ולפי כל חיקוק אחר.

                      (ד)                 המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי הרשות וליפות את  כוחו לחתום על כל מסמך בשם הרשות.

כהונת המנהל

20.                  (א)        תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים (להלן - תקופת כהונה); המועצה באישור השר ובאישור הממשלה, רשאית לשוב ולמנותו בתום כל תקופת כהונה לתקופת  כהונה נוספת.

                      (ב)                 כהונת המנהל תפקע באחת מאלה:

                                              (1)                   התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר באמצעות המועצה;

                                              (2)                   השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה, קבע כי נבצר מהמנהל, דרך קבע,  למלא את תפקידו;

                                              (3)                   השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה, החליט להעבירו מכהונתו מטעמים  שיפורטו.

העסקת עובדים

21.             (א)        הרשות רשאית להעסיק עובדים לביצוע תפקידיה.

                      (ב)                 תנאי עבודתם של עובדי הרשות, שכרם, תקניהם וסדרי קבלתם לעבודה יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים, שנקבעו בידי הרשות, באישור השר ושר האוצר.

                        (ג)                 על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות סעיף 105 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל - 1970, יחולו רק לגבי עובדי המדינה שיעברו לשרת כעובדי הרשות לפי סעיף 27(א); גמלאותיהם של יתר עובדי הרשות יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005.

תנאי העסקת המנהל

22.                   שכרו של המנהל ותנאי העסקתו ייקבעו בידי השר בהסכמת שר האוצר.

פרק ג': תקציב וכספים

תקציב

23.            (א)        המנהל יכין, למועד שקבעה המועצה, הצעת תקציב לפעולות הרשות ויגישה לאישור  המועצה.

                      (ב)                 תקציב הרשות יוגש לשר והוא טעון אישורו ואישור הממשלה.

                        (ג)                 שר האוצר רשאי להורות לרשות בדבר דרכי הכנת תקציב הרשות.

מימון וקרנות

24.           (א)        תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה, ומהכנסות מאגרות ותשלומים אחרים שישולמו  לרשות לפי חוק העתיקות.

                      (ב)                 לצורך ביצוע תפקידיה רשאית הרשות לקבל תרומות וכן להקים קרנות מחקר.

פרק ד': סמכויות פיקוח

מינוי מפקחים

25.           (א)       המועצה תמנה מפקחים מבין עובדי הרשות או מבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק לשם פיקוח על ביצוע חוק העתיקות; המינוי יהיה בכתב.

                      (ב)                         למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק העתיקות; בהשתמשו  בסמכות כאמור -

                                              (1)                   יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר  וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט - 1969.

                                              (2)                   יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי  סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם  מכח סמכות זו.

סמכויות מפקח

26.                   (א)        היה למפקח יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לביצוע תפקידו מוסמך הוא -

                                              (1)                   לעצור כל כלי הובלה ולערוך בו חיפוש;

                                              (2)                   להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש, אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך והוראות סעיפים 24 ו - 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט - 1969 יחולו, בשינויים  המחוייבים, על חיפוש לפי פסקה זו;

                                              (3)                   לתפוס כל חפץ, אם יש למפקח יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה על חוק העתיקות, ורשאי הוא לתפוס חמרי אריזה או מסמכים העשויים, לדעתו, לשמש ראיה  במשפט על עבירה כאמור.

                      (ב)                 לענין פרק זה, "חפץ" - לרבות כלי הובלה.

פרק ה': העברת עובדים, נכסים, זכויות והתחייבויות

העברת עובדים

27.             (א)        עובדי המדינה המועסקים ערב תחילתו של חוק זה באגף העתיקות והמוזיאונים שבמשרד החינוך והתרבות (להלן - האגף), יעברו לשרת כעובדי הרשות, בתנאי שירות  שלא יהיו גרועים מתנאי שירותם ערב תחילת החוק.

                      (ב)                 זכויות עובדי הרשות שיועברו לשירותה והנובעות מעבודתם כעובדי המדינה כאמור בסעיף קטן (א) ייחשבו כזכויות הנובעות מעבודה בשירות הרשות.

                        (ג)                 ההסדרים לגבי זיכוי הרשות בסכומי התשלומים אשר עובדים שיועברו לשירותה יהיו זכאים להם, ייקבעו תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, בהסכם בין הרשות ובין  הממשלה.

העברת נכסים

28.                   נכסי המדינה שהיו ערב תחילתו של חוק זה מוחזקים בידי האגף יועברו לרשות; בסעיף זה, "נכסי המדינה" - מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא, למעט עתיקה ואתר; תנאי ההעברה ייקבעו בהסכם בין הרשות לבין הממשלה.

פרק ו': הוראות שונות

מסים

29.                   דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים  ותשלומי חובה אחרים.

אחריות בנזיקין

30.                   דין הרשות כדין המדינה לענין חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב -  1952.

דין חברי המועצה ועובדי הרשות

31.                   (א)        דין עובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

                                              (1)                   חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט - 1969;

                                              (2)                   חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט - 1959;

                                              (3)                   חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם - 1979;

                                              (4)                   חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט - 1969;

                                              (5)                   חוק העונשין, התשל"ז - 1977 - הוראות הנוגעות לעובדי ציבור;

                                              (6)                   פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א - 1971;

                                              (7)                   פקודת הנזיקין (נוסח חדש);

                      (ב)                 חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג - 1963, יחול על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה; לענין זה יבוא שר החינוך והתרבות במקומו של השר בכל מקום שמדובר בחוק האמור בשר, והמנהל יבוא במקום המנהל הכללי בכל מקום שמדובר בו  בחוק האמור.

ביצוע ותקנות

32.                   השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במנהל ובמועצה, להתקין  תקנות לביצועו.

תיקון חוק העתיקות

33.                   (הושמט)

תיקון פקודת המכרות

34.                   (הושמט)

שמירת דינים

35.                   בכפוף לסעיף 5(ג) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק גנים לאומיים,  שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ"ג - 1963.

הוראות מעבר

36.            (א)        מי שכיהן כמנהל האגף ערב תחילתו של חוק זה, יראוהו כאילו נתמנה כמנהל לפי  חוק זה, לתקופת כהונה, ביום תחילתו.

                      (ב)                 הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים אשר הוקצבו בחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת לפעולות האגף שביצוען מועבר לרשות ושלא הוצאו עד יום תחילתו של חוק זה; עד לסיומה של שנת הכספים השוטפת יהיה התקציב לפעולות הרשות לפי התקציב שהועבר לרשות כאמור, בשינויים הנובעים מהקמת הרשות; לענין זה, "שנת הכספים השוטפת" - שנת הכספים שבה חל יום תחילתו של חוק זה.

פרסום

37.                   חוק זה יפורסם ברשומות תוך 30 ימים מיום קבלתו.

יצחק שמיר                    יצחק נבון

ראש הממשלה                שר החינוך והתרבות

חיים הרצוג

נשיא המדינה