דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה חוק עזר לגנים לאומיים חוק גנים לאומים תקנות שמורות הטבע

חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ז - 1967

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו- 21 לחוק גנים לאומיים ושמורות-טבע, התשכ"ג - 1963, אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות שהגנים הלאומיים נמצאים בשטחן ובאישור מועצת גנים לאומיים ושמורות-טבע, מתקינה רשות הגנים הלאומיים חוק-עזר זה:

 

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.                   בחוק-עזר זה -

"ממונה על ילד" - אדם שילד בגיל פחות מ - 14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו;

"מפגע" - כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או כל דבר העלול להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה בחוש הראיה, הריח או השמיעה;

"פסולת" - בדלי-סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, עטיפות-מזון, דברי-מאכל וכיוצא באלה;

"המנהל" - מנהל רשות הגנים שנתמנה לפי סעיף 13 לחוק;

"פקח" - אדם שנתמנה בכתב על-ידי המנהל להיות פקח;

"צמח" - עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים בגן לאומי;

"מציל" - מציל אחראי, מציל-משנה או מציל-עוזר שמונה על-ידי המנהל ושבידו תעודה מאת שר העבודה המעידה על סיווג בדרגה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959;

"בגד-רחצה" - בגד-רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של המתרחץ בצורה בלתי-צנועה;

"רכב מנועי" - כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט רכב של רשות הגנים הלאומיים או כל רכב שאושר על-ידי מנהל הרשות;

"עגלה" - כל עגלה שאינה רכב מנועי, למעט עגלות-ילדים;

"גן לאומי" - כל אחד מהגנים הלאומיים המפורטים בתוספת הראשונה.

פרק שני: כללי התנהגות בגן לאומי

כניסה ושהייה

2.                    

(א)              לא ייכנס אדם לגן לאומי ולא ישהה בו אלא בימים ובשעות שנקבעו לכך על-ידי המנהל בהודעות שהוצבו על לוחות מודעות ליד הכניסה ובתוך הגן הלאומי.

(ב)               לא ייכנס אדם לגן לאומי לעסוק בעסקים, במלאכה או בתעשיה, אלא אם ניתן לו רשיון לפי סעיף 19 לחוק.

איסור הוצאת רכוש

3.                   לא יוציא אדם חפץ מגן לאומי ולא יעבירו ממקומו, אלא ברשות המנהל ולפי הוראותיו.

4.                   לא יתרחץ אדם בגן לאומי אלא בבריכה או במקום אחר המיועד לכך (להלן - בריכה), ואלא בשעה שנמצא מציל במקום.

בגדי רחצה

5.                   לא יתרחץ אדם בבריכה אלא כשהוא לבוש בגד-רחצה ולא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח גן לאומי אלא במקומות שיוחדו לכך על-ידי המנהל.

מצילים

6.                   כל אדם חייב לציית לאות, להוראה או להתראה שניתנו על-ידי מציל לשם בטחונו של אדם.

איסור לקרוא לעזרה ללא צורך

7.                   לא יעמיד אדם פנים בבריכה, אם בצעקות ואם באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג באופן העלול להמריץ אנשים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה שעה שאין הדבר כן.

סיכון חיים

8.                   לא ישחה אדם ולא יצלול בבריכה באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו או לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם.

לכלוך

9.                    

(א)              לא ייכנס אדם לבריכה בגן לאומי אלא לאחר שהתקלח במקום המיועד לכך.

(ב)               לא ילכלך אדם בריכה בגן לאומי.

מחסה

10.                לא יעמיד אדם בשטח גן לאומי כסא-מרגוע, אוהל או מחסה אחר, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המנהל.

פרק שלישי: מפגעים

מפגע

11.                לא יעשה אדם דבר בגן לאומי שיש בו משום מפגע.

בעלי-חיים

12.                לא יביא אדם לגן לאומי ללא רשות מהמנהל בעל-חיים, רכב מנועי או עגלה, אולם מותר –

(1)                  להעמיד רכב במקומות המיועדים לכך;

(2)                  להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום המיועד לכך;

(3)                  להכניס כלב לגן לאומי כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

רעש

13.                לא יקים אדם רעש בגן לאומי, בין בצעקות ובין בפעמון או בכלי-הרעשה אחר.

איסור לגרום נזק

14.                לא יגרום אדם נזק לרכוש ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה.

איסור לכלוך וזריקת לכלוך

15.                 

(א)              לא יזרוק אדם פסולת בגן לאומי.

(ב)               לא ילכלך אדם גן לאומי

השחתת צמחים

16.                לא יעקור אדם צמח בגן לאומי, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא יסיר ממנו את קליפתו ולא יזיקנו באופן אחר, אלא ברשות המנהל ולפי הוראותיו.

משחקים

17.                לא ישחק אדם בכדור או בכל משחק אחר בגן לאומי אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המנהל.

אש

18.                 

(א)              לא יבעיר אדם אש בגן לאומי אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המנהל.

(ב)               לא יעזוב אדם מקום בגן לאומי בו הבעיר אש אלא אם כיבה את האש ואסף את הפסולת לפי הוראות המנהל או פקח.

(ג)                האמור בסעיף קטן (ב) בא להוסיף על הוראות חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י - 1950.

טיפוס על עצים

19.                לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער, סורג או כל מבנה בגן לאומי, ולא ייכנס לשום מקום גדור הנמצא בגן לאומי.

פרק רביעי: ציד ודיג

רשיונות

20.                לא יצוד אדם בעלי-חיים ולא ידוג דגים בשטח של גן לאומי בכל כלי או מכשיר אלא בהסכמת המנהל.

סמכות המנהל

21.                המנהל רשאי להתנות את הסכמתו לפי סעיף 20 בתנאים שהוא יקבע; והוא רשאי לבטל תנאים ולהוסיף עליהם ולהתלותם.

פרק חמישי: פקחים

הפרעה לפקח

22.                לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק-עזר זה.

משמעת

23.                כל אדם חייב להישמע להוראות של פקח שניתנו על ידיו למטרות חוק-עזר זה.

פרק ששי: אגרות כניסה

 אגרות

24.                בעד כניסה לגן לאומי תשולם לרשות הגנים הלאומיים אגרה בשיעור המפורט בתוספת השניה.

פטור

25.                האנשים המפורטים בתוספת השלישית פטורים מאגרת-כניסה לגן לאומי.

פרק שביעי: כללי

אחריות בעד ילד

26.                הממונה על ילד ימנעהו מעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק-עזר זה.

הצמדה למדד

26א.    

(א)              בסעיף זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב)               סכומי אגרות הכניסה בהתאם לתוספת השניה יועלו ב - 1 בכל חודש לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש שקדם בחדשיים לחודש האמור, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד שפורסם לחודש שלפניו, שיראו אותו כמדד היסודי.

(ג)                סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן (ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב.

(ד)               יושב ראש רשות הגנים הלאומיים יפרסם בכניסות לגנים הלאומיים הודעה בדבר שיעורי האגרות כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד ועותק של ההודעה יופקד במשרד הפנים, ירושלים.

השם

27.                לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ז - 1967".

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

אלה הגנים הלאומיים לצורך חוק-עזר זה:

אכזיב, אשקלון, בית הכנסת בית אלפא בחפצי-בה, בית-שאן, ברעם, גן השלושה (סחנה), הכרמל, הרי-יהודה, חורשת-טל, חמת טבריה, חצור, יחיעם, כוכב הירדן (בלבואר), כפר נחום, מגידו, מונטפורט, ממשית (כורנוב), מעיין-חרוד, מצדה, סביב חומות ירושלים העתיקה - אתר העופל, סוסיתא, סידני עלי, עבדת, עין-הבשור, עין-חמד (אקווה בלה), עין עבדת, קיסריה, שבטה ושדה עמודים.

תוספת שניה

(סעיף 24)

תוספת שלישית

(סעיף 25)

פטורים מאגרות כניסה

1.       בעלי אישור כניסה מטעם רשות הגנים הלאומיים.

2.       עובדי המדינה ועובדי רשויות מקומיות, לשם מילוי תפקידם (פרט לשבתות וחגים).

3.       עתונאים וצלמים של העתונות והטלויזיה, לשם מילוי תפקידם - בתיאום מראש.

4.       מדריכי תיירים הנושאים תעודת מדריך מוסמך בת תוקף בעת מילוי תפקידם.

5.       חיילים בשירות חובה.

6.       נכים או נכים ממתנדבי היישוב שחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 [נוסח משולב], או חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד - 1954, חלים עליהם.

7.       שוטרים נכים שחוק המשטרה (נכים ונספים), התשט"ו - 1955, חל עליהם.

8.       סטודנטים לארכיאולוגיה המציגים תעודת סטודנט לארכיאולוגיה, פרט לגנים הלאומיים אכזיב, אפק, אשכול, אשקלון, גן-השלושה (סחנה), חורשת טל, מעיין חרוד, ועין-חמד.

9.       ילדים מתחת לגיל 5.

נתאשר

כ"ה בחשון התשכ"ז (8 בנובמבר 1966)

יעקב ינאי.יושב ראש רשות הגנים הלאומיים.

חיים משה שפירא שר הפנים