דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה חוק הדרכונים תקנות הדרכונים פסקי דין

תקנות הדרכונים, תש"ם - 1980

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי"ב - 1952 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"בקשה" - לרבות בקשה למתן דרכון או תעודת מעבר (להלן - מסמך נסיעה), להארכת תוקף של מסמך נסיעה או להכנסת שינויים בו;

"שינוי" - לרבות תיקון, הוספה או מחיקה;

"השר" - שר הפנים או מי שהוא הסמיך לצורך תקנות אלה.

בקשה וצירופים לה

2. בקשה תוגש בטופס שיורה השר ויצורפו אליה מסמכים ותמונות כפי שיורה.

מקום הגשת הבקשה

3. בקשה תוגש -

(1) אם המבקש נמצא בישראל - בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים, באגף לעליה ומרשם במשרד הפנים, ירושלים, או בכל מקום אחר שיקבע השר בהודעה שתפורסם ברשומות;

(2) אם המבקש נמצא בחוץ-לארץ - בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של ישראל, או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום המגורים של המבקש.

פרטים נוספים וראיות

4. השר רשאי לדרוש ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים על אלה שמסר בבקשתו וכן ראיות ומסמכים לאימות פרטים אלה או הנוגעים לבקשה.

רישומים וצירופים במסמך נסיעה

5. (א) במסמך נסיעה ליחיד או לזוג יירשם מספר המסמך, תאריך הוצאתו, תקופת תקפו והארצות שלשם כניסה אליהן יש למסמך תוקף; כן יירשמו במסמך נסיעה הפרטים כדלקמן של בעל המסמך וכל שינוי בהם:

(1) השם המלא; חל שינוי בשם בתוך שבע שנים לפני הגשת הבקשה, יירשם גם השם הקודם;

(2) מקום הלידה;

(3) תאריך הלידה;

(4) מספר הזהות;

(5) סימני היכר;

(6) שם הנעורים של אשה שנישאה - אם ביקשה זאת;

(7) אזרחות.

(ב) במסמך נסיעה ליחיד או לזוג שצורף לו קטין, יירשמו הפרטים כדלקמן של הקטין:

(1) השם;

(2) המין;

(3) (בוטלה)

(4) תאריך הלידה;

(5) מספר הזהות.

(ג) השר רשאי שלא לרשום במסמך נסיעה פרט מהפרטים האמורים בתקנות-משנה (א) ו-(ג).

(ד) לכל מסמך נסיעה יוצמד תצלום, מדוייק במידה סבירה, של בעל המסמך, אולם השר רשאי לאשר נתינת מסמך נסיעה ללא תצלום לקטין שטרם מלאו לו שלוש שנים.

(ה) בכל מסמך נסיעה יוקצה מקום לדוגמת חתימה של בעלו; קיבל אדם שגילו עולה על 5 שנים מסמך נסיעה - יחתום במקום שיועד לכך את חתימתו המלאה או יטביע טביעת אצבעו.

אופן רישום ושינוי פרטים

6. (א) הפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב) וכל שינוי בהם -

(1) יירשמו בהתאם למרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(2) יירשמו בעברית ובאנגלית: הכתיב הלועזי של השם הפרטי ושם המשפחה יירשם לפי התעתיק המקובל בארץ הלידה או ארץ המגורים של מגיש הבקשה, של בן זוגו או של הקטין שצורף למסמך הנסיעה, הכל לפי הענין; ובלבד שהצליל הפונטי של השם לפי הכתיב העברי והתעתיק הלועזי יהיו שווים.

(ב) רישום שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב), ייעשה בהוספת פרט רישום חדש או במתיחת קו על פרט הרישום הקודם ורישום פרט אחר במקומו, או ברישום השינוי בעמוד המיועד לשינויים תוך הפניה במקום הרישום הקודם לשינוי; מי שרשם את השינוי יחתום ליד השינוי, יטביע בצד חתימתו את חותמת משרד הפנים או חותמת הנציגות של ישראל בחוץ-לארץ שבה הוגשה בקשה ויציין את תאריך השינוי.

דרכון לקטין

. תקופת תוקפו המרבי של דרכון הניתן לקטין יהיה חמש שנים.

אגרות

7. (א) בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בתוספת, תשולם אגרה כדלהלן:

(1) הוגשה הבקשה בישראל, תשולם האגרה בשקלים בסכום הנקוב בטור א' לצד השירות המבוקש;

(2) הוגשה הבקשה בחוץ-לארץ, תשולם האגרה בדולרים של ארצות הברית של אמריקה (להלן - דולרים) בסכום הנקוב בטור ב' לצד השירות המבוקש או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי לפי שער החליפין שהיה קיים במקום מתן השירות בראשון לחודש שקדם למתן השירות.

(ב) אגרה הנגבית בחוץ-לארץ שלא בדולרים ניתן לעגלה במטבע המקומי בגבולות שוויו של דולר אחד.

הצמדה

7א. (א) סכומי האגרות הנקובים בטור א' בתוספת יעלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

(ד) בתקנה זו -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.

(ה) ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

פטור מאגרה

(תיקון: תשע"ב(3))

8. (א) השר רשאי לפטור מתשלום אגרה -

(1) בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת הניתן בחוץ-לארץ לשם שיבה לישראל לאדם שהוכיח כי הוא מחוסר אמצעים;

(1א) בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת לשם יציאה מישראל לצורך טיפול רפואי דחוף או לצורך הומניטרי מיוחד אחר;

(2) בעד תעודת מעבר שהוצאה לאדם לשם עליה לישראל אם הוכיח כי הוא מחוסר אמצעים ואין לו מסמך נסיעה אחר;

(3) בעד תעודת מעבר שהוצאה לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לאדם שניתן עליו צו גירוש על פי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952;

(3א) בעד מסמך נסיעה שהוצא לאדם שניתן עליו צו הסגרה על פי חוק ההסגרה, התשי"ד - 1954;

(4) בעד מסמך נסיעה שניתן לאדם שהוכיח להנחת דעתו של השר כי מסמך הנסיעה שהיה ברשותו נלקח ממנו או הושמד או הושחת בנסיבות של כוח עליון שלא היתה לו שליטה עליהן ולא היתה בידו אפשרות למנען.

(ב) השר רשאי לפטור אדם מתשלום התוספת לאגרה האמורה בפריטים 10 ו - 11 לתוספת אם הוכח להנחת דעתו כי מסמך הנסיעה הקודם שונה בתום לב או שהוא נגנב, אבד, הושמד או הושחת מבלי שהיתה רשלנות בשמירת מסמך הנסיעה.

(ג) אדם שברשותו תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שהינה בתוקף והוא חייב להצטייד בנוסף לכך בתעודת מעבר לשימוש חד-פעמי, יהיה פטור מתשלום האגרה לפי פריט 2(ג) לתוספת.

9. (בוטלה)

איסור קבלת מסמך נסיעה נוסף

10. אדם שקיבל מסמך נסיעה שהינו בתוקף או ניתן להארכה או מי שצורף למסמך נסיעה כאמור של זולתו, אינו רשאי לקבל מסמך נסיעה נוסף ואינו רשאי להיות מצורף למסמך נסיעה אחר אלא באישור השר.

מחיקת צירוף

11.    בעת הארכת תקפו של מסמך נסיעה, יימחק מן המסמך רישומו של קטין אשר היה מצורף למסמך ובשעת ההארכה מלאו לו 17 שנה לפחות.

ביטול

12. תקנות הדרכונים, בטלות.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן.

תוספות הושמטו

י"ג בניסן התש"ם (30 במרס 1980)

יוסף בורג

שר הפנים