דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה צו הפיקוח פסקי דין

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה  -  1985

בתוקף  סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו- 43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  -   1957 (להלן- החוק), אני מצווה לאמור:

פרק א: הוראות כלליות

הגדרות

1)      בצו זה-

"אוטובוס"- כמשמעות אוטובוס ציבורי בתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961 (להלן- תקנות התעבורה);

"אופנים עם מנוע עזר" – כמשמעותם בתקנות התעבורה;

"המפקח"- המפקח על התעבורה כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה (להלן- הפקודה) או מי שהוא אצל לו  מסמכויותיו על פי צו זה, כולן או מקצתן;

"הסעה" – הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת ברכב סיור, ברכב מדברי, ברכב מסחרי או באוטובוס, לרבות הצעה והסכמה להסעה כאמור;

"הסעה מיוחדת"- הסעה שבה עומדים אוטובוס או טיולית לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו;

"השכרה" – השכרה לנהיגה עצמית או ע"י נהג שהועמד לרשות השוכר ע"י המשכיר, של  אופנוע בעל נפח מנוע של עד 50 סמ"ק, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנועי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן – רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה למעט רכב יש עליו הסכם של מקח אגב שכירות.

"טיולית" – רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל 4 טון ושניתן לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר לפי תקנה 84 לתקנות התעוברה;

"משרד להסעות"- תאגיד העוסק לפי מטרותיו במתן שירות של הסעה מיוחדת, הסעת סיור או השכרת רכב לנהיגה עצמית, כולם או מקצתם;

"סיור" – סיור של קבוצת נוסעים במקומות שונים, בשכר או בתמורה אחרת, בליווי והדרכה של מורה דרך שניתן לו רשיון לפי תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז- 1967;

"רכב" ו- "כלי רכב" – כמשמעות רכב מנועי בפקודה;

"רכב השכרה" – רכב המיועד להשכרה ושצוין ברשיון הרכב כרכב השכרה.

"רכב מדברי" – רכב מנועי בעל הנעה קדמית ואחורית שיש בו סידור להפעלת כל מערכת ההילוכים למאמץ מוגבר והוא מיועד להסעת סיור;

"רכב מסחרי" ו"רשות רישוי" – כמשמעותם בפקודה;

"רכב סיור" – רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד שבעה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כרכב סיור;

"רכב פרטי" – רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי כמשמעותם בתקנות התעבורה;

"רשיון" – כל רשיון שניתן לפי צו זה.

חובת רשיון עיסוק

2)       לא יעסוק אדם בהסעת סיור, בהשכרה או בהסעה מיוחדת אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון למשרד להסעות, לפי פרק ב', ובהתאם לתנאיו.

חובת רשיון

3)       א)   לא יסיע אדם ולא יתיר לאחר להסיע הסעת סיור ברכב אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון להסעת סיור לגבי הרכב, לפי פרק ג' או ד', לפי הענין,  ובהתאם לתנאיו.

ב)      לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע הסעה מיוחדת ברכב אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון להסעה מיוחדת לגבי הרכב האמור לפי פרק ה', ובהתאם לתנאיו.

ג)        לא ישכיר אדם רכב השכרה אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון השכרה לפי פרק ו' ובהתאם לתנאי הרשיון.

בקשה לרשיון

4)       א)   בבקשה לרשיון או לחידושו תוגש למפקח בטופס שניתן להשיגו במשרדי המפקח.

ב)      מבקש רשיון ישיב תשובות נכונות ומלאות על כל שאלה שבטופס האמור.

החלטת המפקח

5)       המפקח רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, להתלותו, להתנות את נתינתו בתנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

תנאים ברשיון

6)       המפקח רשאי, בין היתר, לקבוע ברשיון תנאים בעניינים אלה, כולם או מקצתם:

1)       סוג כלי הרכב שיופעלו בהסעת סיור, בהשכרה או בהסעה מיוחדת ומספרם, מספר המושבים המזערי והמרבי שיותקנו בהם, שנת הייצור ומספר השנים המרבי שבו יופעל רכב כאמור;

2)       משרדים, חניונים לרכב וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך הסעתם באופן בטוח ויעיל;

3)       אחריות בעל רשיון לגבי הנוסעים, החפצים והמטען של הנוסעים.

תנאי ברשיון לתאגיד

7)       ניתן רשיון לתאגיד, רשאי המפקח לקבוע בו כי לא יעשה אדם כל שינוי בתאגיד על ידי הוספת חבר או שותף, או על  ידי החלפה או על ידי ביטול מניות, העברתן או הקצאתן מחדש – בין שנעשו בין חברי התאגיד בינם לבין עצמם ובין שנעשו בינם ובין מי שאינו חבר התאגיד, אלא אם כן נתן המפקח הסכמתו לכך בכתב.

ביטול רשיון

8)       הפר אדם תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו או הוראה מהוראות צו זה, רשאי המפקח לבטל את הרשיון.

תוקף רשיון

9)       תקופת תקפו של רשיון תהא כפי שיורה המפקח, ובלבד שלא תעלה על שנתיים.

מילוי תנאי רשיון

10)   בעלו, מפעילו, מנהלו וכל עובד של משרד להסעות חייב למלא אחר תנאי הרשיון שניתן למשרד להסעות.

העברת רשיון

11)   א)  לא יעביר אדם רשיון לאחר אלא באישור בכתב מאת המפקח.

ב)      לא יעביר אדם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה ברכב שניתן לגביו רשיון לפי הוראות צו זה, למעט העברת חזקה ברכב השכרה, אלא באישור בכתב מאת המפקח.

מתן הודעות

12)   בעל רשיון יודיע למפקח אם חל שינוי בתנאים לפיהם קיבל את הרשיון, תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו חל השינוי.

הצגת רשיון

13)   בעל רשיון למשרד להסעות יחזיק העתק מן הרשיון במקום בולט במשרדו הראשי ובכל סניף מאושר של משרדו ויציגו למפקח, לאדם שמונה לפי סעיפים 30 עד 32 לחוק או לשוטר, לפי דרישתם.

החזרת רשיון

14)   א)   פקע תוקף רשיון, חייב בעלו להחזירו למפקח תוך שבעה ימים מיום פקיעתו.

ב)      הודיע המפקח לבעל רשיון על ביטול הרשיון או על התלייתו, חייב בעל הרשיון להחזירו למפקח תוך הזמן הנקוב בהודעה.

המצאת רשיון

15)   החליט המפקח על שינויים ברשיון או על תנאים או הגבלות בו, יודיע על כך לבעל הרשיון ובעל הרשיון ימציא את הרשיון למפקח תוך הזמן הנקוב בהודעה כדי שיירשמו בו השינוי, התנאי או ההגבלה, לפי הענין.

בדיקת רכב

16)   המפקח רשאי להורות למבקש רשיון או לבעל רשיון שהרכב שעליו מבוקש או ניתן הרשיון, יובא לבדיקה; מי שנמסרה לו הוראה כאמור חייב למלא אחריה.

החזקת רשיון והצגתו

17)   ניתן רשיון להסעת סיור או רשיון להסעה מיוחדת, ברכב סיור, רכב מדברי, אוטובוס או טיולית, חייב הנוהג בהם להחזיק את הרשיון שניתן לאותו רכב בצמוד לרשיון הרכב, ולהציגו למפקח או לשוטר לפי דרישתם.

פרק ב': משרד להסעות

עיסוק בהסעות

18)   א)  לא יפתח אדם, לא יקים, לא יפעיל ולא ינהל משרד להסעות, אלא על פי רשיון מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.

ב)      המפקח יציין ברשיון למשרד להסעות את סוג ההסעה שלגביו ניתן הרשיון.

תנאים לקבלת רשיון למשרד להסעות

19)   המפקח רשאי ליתן למבקש רשיון למשרד להסעות לאחר שהוכיח למפקח כל אלה:

1)       הוא תאגיד הרשום בישראל;

2)       לרשותו משרד המתאים להנחתם דעתו של המפקח, למתן שירותי הסעה לסוג הרכב שבו יבוצעו הסעות;

3)       לרשותו מקום חניה מתאים לסוג הרכב שמפעיל משרד להסעות ולמספר כלי רכב שאישר המפקח שלא שיהווה מטרד תחבורתי, הכל לפי תנאים שקבע המפקח;

4)       הוא מעסיק מנהל מקצועי מוסמך כאמור בסעיף 20 שעומד לרשותו בלבד;

5)       אם הוא משרד להסעות העוסק בהסעת סיור – הוא מעסיק מומחה להסעת תיירים כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים), התשכ"ז – 1967;

6)       לרשותו מספר כלי רכב כאמור בצו זה או בהוראות המפקח לענין סוג ההסעה ברכב שהמבקש יפעיל במשרד להסעות;

7)       ברשותו ביטוח, להנחת דעתו של המפקח, לגבי כלי הרכב לתקופת תקפו של הרשיון;

8)       ברשותו ביטוח, להנחת דעתו של המפקח, לגבי חפצי הנוסעים ומטענם; הוראה זו לא תחול לגבי משרד להסעות העוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית;

9)       לא נתקיים במנהלי התאגיד האמור בתקנה 15ב (1) עד (3) לתקנות התעבורה;

10)   המבקש עומד בתנאים הנוספים שנקבעו בצו זה לגבי סוג ההסעה שהוא מתכוון להפעיל.

הסמכת מנהל מקצועי

20)   א)  לא יסמיך המפקח אדם להיות מנהל מקצועי של משרד להסעות מיוחדות או משרד להסעת סיור באוטובוס או משרד להשכרת רכב אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו כי התקיימו בו כל אלה:

1)       הוא תושב ישראל ומלאו לו 24 שנים;

2)       הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 178, 182 או 187 לתקנות התעבורה, לפי הענין, והיה בעל רשיון נהיגה כאמור בתקופה של שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;

3)       יש לו נסיון של שנתים לפחות בתפקיד ארגוני בתחום עיסוקו של המשרד שאותו הוא מבקש לנהל;

4)       הוא עמד בהצלחה בבחינות של קורס למנהלים מקצועיים של משרד מן הסוג אותו הוא מבקש לנהל, שתכניתו אושרה בידי המפקח, זולת אם פטר אותו המפקח מהקורס בהתחשב בהכשרתו המקצועית;

5)       לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב (1) עד (3) לתקנות התעבורה.

ב)      לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של משרד להסעות העוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית אלא אם כן עמד בנוסף לתנאים המפורטים בסעיף קטן (א) גם בתנאים אלה:

1)       סיים אחת עשרה שנות לימוד לפחות;

2)       הוכיח למפקח, על פי מבחנים שקבע, ידיעת קרוא וכתוב בשפה האנגלית, במידה הדרושה לניהול משרד להסעות העוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית.

שימוש בשם המשרד

21)   מבלי לגרוע מהוראת כל דין לענין שמות תאגידים, משרד להסעות ישתמש בשמו המצויין ברשיון העיסוק בלבד אלא אם כן התיר המפקח שימוש בשם אחר.

עיסוקים אחרים

22)   לא יעסוק אדם ולא ירשה לאחר לקיים במשרד להסעות עסקאות שאינן קשורות בשירותי הסעה למיניהם אלא לפי הרשאה בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה.

פרק ג': הסעת סיור ברכב סיור וברכב מדברי

תנאים למתן רשיון להסעת סיור ברכב סיור

23)   א)  לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות להסעת סיור ברכב סיור אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

1)       ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

2)       לרשותו שבעה כלי רכב לפחות שלגביהם ניתן רשיון להסעת סיור, הרשומים על שם התאגיד המבקש או על שם מורה דרך מוסמך המועסק אצלו;

3)       גיל הרכב אינו עולה על עשר שנים, אולם לא יינתן רשיון לראשונה לרכב סיור שעברו יותר משנתיים משנת ייצורו;

4)       בכלי הרכב כאמור מותקנים מזגני אויר.

ב)      המפקח רשאי לאשר למי שבידו רשיון להסעת סיור ברכב סיור, הפעלת שני אוטובוסים לכל חמישה כלי רכב סיור המופעלים על ידו שיש עליהם רשיונות בני – תוקף, ובלבד שמספר מקומות הישיבה של אוטובוס כאמור לא יעלה על ארבעה עשר ולא עברו יותר משנתיים משנת ייצורו.

תנאים למתן רשיון להסעת סיור ברכב מדברי

24)   א)  לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות להסעת סיור ברכב מדברי אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

1)       ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

2)       בבעלותו ארבעה כלי רכב לפחות הרשומים על שם התאגיד והם מסוג רכב מדברי;

3)       הרכב מסומן בסימנים ובשלטים שקבע המפקח בתנאי הרשיון.

ב)      המפקח רשאי להגביל את הפעלתו של רכב מדברי כאמור למקומות ולאזורים שיקבע בתנאי הרשיון.

סימון רכב להסעת סיור

25)   ברכב סיור יסומנו לוחיות הזיהוי הקדמית והאחורית של הרכב במסגרת אשר –

1)       רחבה הוא 30 מ"מ;

2)       בחלקה העליון והתחתון 3 פסים בכל צד, צבועים בצבע תכלת וארכם 70 מ"מ כל אחד וביניהם 2 פסים לבנים שארכם 70 מ"מ;

3)       בשני צדדיה פס תכלת אחד שארכו 70 ס"מ;

4)       השטח בין הפסים בחלקם העליון והתחתון לבין הפסים הצדדים יהיה צבוע בצבע לבן.

26)   בעל רשיון לפי סעיף 24(א) –

1)       יצבע או ידביק על שתי דלתותיו הקדמיות של הרכב, במרכזן, סמל לפי הדוגמה שלהלן:

______________________ (הסמל הושמט)

גובה הסמל יהיה 2- ס"מ ורוחבו – 50 ס"מ; רקע הסמל יהיה אדום; אם צבע הרכב הוא אדום או דומה לו, יועברו מסביב הסמל שוליים בצבע לבן ברוחב 10 מ"מ.

2)       ידביק על השמשה הקדמית של הרכב בצידה העליון, תווית שיצויין בה שם בעלה הרשיון; רוחב התווית יהיה 5 ס"מ ואורכה – 10 ס"מ.

איסור סימון

27)   לא יסמן אדם רכב סיור בסימון  ובסמל כאמור בסעיפים 25 ו- 26 אלא אם כן ניתן לו על אותו רכב סיור רשיון להסעת סיור.

איסור הסעת סיור ברכב לא מסומן

28)   לא יסיע אדם ברכב סיור או ברכב מדברי בהסעת סיור, אלא אם כן הוא מסומן בסימון ובסמל כאמור בסעיפים 25 ו- 26.

איסור הסעה אלא לשם הסעת סיור

29)   לא יסיע אדם ולא יתיר לאחר להסיע נוסעים ברכב סיור או ברכב מדברי שניתן עליו רשיון להסעת סיור, אלא בהסעת סיור בלבד ובהתאם לתנאי הרשיון.

רשיון נהיגה

30)   לא ינהג אדם רכב סיור שניתן עליו רשיון להסעת סיור אלא אם כן בידו רשיון נהיגה תקף לנהיגת מונית והוא מורה דרך שהוסמך על פי דין.

פרק ד': הסעת סיור באוטובוס

בקשה לרשיון הסעת סיור באוטובוס

31)   בקשה לרשיון להסעת סיור באוטובוס, תוגש למפקח מאת תאגיד שהוא סוכנות נסיעות בעלת רשיון שניתן לו לפי סעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים), התשכ"ז – 1967.

תנאים למתן רשיון הסעת סיור באוטובוס

32)   לא יעסוק אדם בהסעת סיור באוטובוס ולא יפעיל שירות הסעת סיור באוטובוס אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

1)       ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

2)       לרשותו חמישה אוטובוסים לפחות שלגביהם ניתן רשיון להסעת סיור ובלבד שסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת ממאה ושמונים, ושגיל הרכב לא על 6 שנים משנת ייצורו;

סימון לשילוט

33)   א) אדם המסיע נוסעים בהסעת סיור באוטובוס יסמן את האוטובוס בסימנים ויקבע בו שלטים שקבע המפקח בתנאי הרשיון.

ב)      לא יסמן אדם אוטובוס כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם הוא בעל רשיון להסעת סיור או רשיון עיסוק בהסעת סיור באוטובוס.

איסור הפעלת אוטובוס בקווי שירות

34)   א) לא יסיע אדם ולא יתיר לאחר להסיע אוטובוס שניתן עליו רשיון להסעת סיור אלא בהסעת סיור ולא יפעיל ולא יתיר לאחר להפעיל אוטובוס כאמור בקווי שירות או בסוגי הסעה שלא בהתאם לצו זה, אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת המפקח.

ב)      המפקח רשאי לתת הרשאה לאדם המפעיל שירותי הסעה בקווים לפי תקנה 386 לתקנות התעבורה, להפעיל בקווי שירות אוטובוס שניתן עליו רשיון להסעת סיור או רשיון להסעה מיוחדת, הכל לפי תנאי ההרשאה שנתן המפקח, אולם לא יפעיל אדם בהסעת סיור אוטובוס המופעל בקווי שירות.

פרק ה': הסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית

תנאים לרשיון הסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית

35)   לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות להסעה מיוחדת באוטובוס או בטיולית אל אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

1)       ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

2)       לרשותו לפחות חמישה אוטובוסים או טיוליות שלגביהם ניתן רשיון להסעה מיוחדת ובלבד שסך כל מקומות הישיבה בהם לא יפחת ממאה ושמונים, ושגיל הרכב לא יעלה על 6 שנים משנת ייצורו.

תחולת הוראות מסויימות

36)   על שירותי הסעה מיוחדת יחולו הוראות סעיפים 34 ו- 35 בשינויים המחוייבים.

פרק ו': השכרת רכב

תנאים למתן רשיון השכרה

37)   לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות של השכרת רכב אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך; ואלה התנאים למתן הרשיון:

1)       ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב';

2)       בבעלותו שלושים כלי רכב לפחות ושלגביהם ניתן רשיון השכרה לפי פרק זה.

איסור הסעת נוסעים בשכר

38)   לא ישכיר אדם רכב השכרה לשם הסעת נוסעים בשכר ולא יסיע אדם נוסעים בשכר ברכב כאמור שהושכר לו.

39)   – הושמט (תשנ"א)

תנאי ההשכרה

40)   א) לא ישכיר אדם רכב השכרה ולא ימסרנו לשוכר אלא אם כן נתמלאו תנאים אלה:

1)       השוכר מחזיק ברשיון נהיגה בין לאומי או רשיון נהיגה לאומי תקף כאמור בחלק ט' לתקנות התעבורה – אם הוא אזרח או תושב חוץ, או ברשיון נהיגה שניתן לו לפי הפקודה – אם הוא אזרח או תושב ישראל;

2)       קיים לגבי הרכב ביטוח כאמור בסעיף 19 (7);

הסכם השכרה

41)   לא ישכיר אדם רכב השכרה ולא ימסרנו לשוכר אלא אם כן חתם השוכר הסכם שנוסחו אושר בידי המפקח; ההסכם יכלול, בין היתר, פרטים אלה:

1)       שם השוכר;

2)       מען השוכר בישראל, ואם הוא תושב חוץ – גם מענו מחוץ לישראל;

3)       מספר רשיון הנהיגה של השוכר, דרגתו ותקפו;

4)       מועד מסירת הרכב לשוכר;

5)       תקופת השכירות;

6)       קריאת מונה הקילומטרים וקריאת מונה הדלק בעת המסירה;

7)       ביטוחים נוספים על ביטוח החובה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל – 1970;

8)       מחיר השכרת הרכב, או ציון שהשכרת הרכב נעשתה על פי שובר תשלום.

מסירת מסמכים

42)   לא ימסור המשכיר רכב לשוכר אלא אם כן מסר לשוכר תעודות אלה:

1)       רשיון הרכב או אישור של רשות הרישוי על תוקף רשיון הרכב;

2)       העתק מאושר של תעודת ביטוח תקפה לגבי הרכב.

3)       הסכם השכרה.

שימוש ברכב השכרה

43)   א) לא ינהג אדם ברכב השכרה, אלא אם כן –

1)       קיים לגביו ביטוח כאמור בסעיף 19 (7).

2)       נרשמו בהסכם השכרה הפרטים האמורים בסעיף 41.

ב)      שוכר רכב לא ישכירנו לאחר; הוראה זו לא תחול לגבי משרד להסעות שעוסק בהשכרת רכב לנהיגה עצמית.

ג)        הוראות סעיף קטן (א) (2) לא יחולו על עובד של משרד להשכרת רכב הנוהג ברכב השכרה של אותו משרד.

רישום

44)   ניתן על רכב רשיון השכרה, תציין רשות הרישוי ברשיון הרכב את המלה "להשכרה".

הפסקת השכרה

45)   א) הוגש נגד בעל רשיון השכרת רכב כתב אישום בשל עבירה על צו זה, רשאי המפקח לצוות על הפסקת מתן שירות השכרה על ידו עד לגמר בירור דינו, ועל החזרת הרשיון שברשותו למפקח.

ב)      ציווה המפקח כאמור בסעיף קטן (א), יפסיק המשכיר את מתן שירות ההשכרה וימציא למפקח, תוך הזמן שקבע, את הרשיון, כאמור בסעיף קטן (א).

ג)        זוכה בעל רשיון להשכרת רכב מן העבירה או החליטה ועדת עררים לפי סעיף 18 לחוק שהרשיון יוחזר לו, יוחזר לו הרשיון.

ד)      הורשע בעל רשיון להשכרת רכב בעבירה כאמור בסעיף קטן (א), ינהגו ברשיון כפי שהורה בית המשפט.

פרק ז': הוראות שונות

הוראות ביצוע

46)   המפקח רשאי לתת הוראות אשר לדעתו יש בהן צורך לביצועו של צו זה.

46א.א)   המפקח ימנה ועדה מייעצת בנושאים הנוגעים לסעיפים 5, 8 ופרק ג' לצו (להלן – הועדה);

ב)      הועדה תהיה בת 8 נציגים כלהלן:

שני נציגי משרד התחבורה – שיהיו היושב ראש וממלא מקומו;

שני נציגי משרד התיירות;

נציג אחד של ארגון המסיעים המייצג את המספר הגדול ביותר של משרדי הסעה;

נציג אחד של  ארגון מסיעי תיירים;

נציג אחד של ענף השכרת הרכב;

נציג ציבור אחד.

ג)        החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה, ובלבד שבישיבה נכחו לפחות שלושה נציגים ובניהם אחד נציג משרד התחבורה ואחד נציג משרד התיירות.

באין רוב לדעה אחת תכריע דעת היושב ראש.

ד)      יושב ראש הועדה יקבע את מועד הישיבות, מקומן, סדר יומן וסדרי הדיון בהן

פטור

47)   המפקח רשאי לפטור מבקש מהוראות צו זה, כולן או מקצתן, אם בנסיבות הענין ראה כי מן הצדק לעשות כן, ובתנאים שקבע.

שמירת דינים

48)   האמור בצו זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין בענין הסעת תיירים או הסעות אחרות.

ביטול

49)   א)   בטלים -

1)       צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור באוטובוס), התשל"ב- 1972;

2)       צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ברכב והשכרתו), התשמ"א - 1980;

(להלן בסעיף זה – הדינים הבטלים).

ב)      כל רשיון שניתן לפי אחד מהדינים הבטלים ושהיה לו תוקף ערב תחילתו של צו זה, יהיה בתוקף לתקופה של שנה מאותו יום ובמשך תקופה זו חייב בעל רשיון לקבל רשיון חדש לפי צו זה.

הוראת מעבר

50)   המפקח רשאי לפטור מהוראות סעיף 19 אדם שעסק לפני תחילתו של צו זה בהסעה בשכר ברכב מסחרי על פי היתר מאת רישות הרישוי, והוא רשאי להתנות את הפטור בתנאים שיקבע, ובין היתר, בפתיחת משרד להסעות תוך התקופה שיקבע.

כ"ד באדר התשמ"ה (17 במרס 1985)

 

חיים קורפו

שר התחבורה