דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

 תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה - 1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-18(ג) לחוק הספורט, התשמ"ח - 1988, (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה -

"מקרה ביטוח" - המקרה המזכה בסכומי ביטוח;

"סכומי ביטוח" - תגמולי ביטוח כמשמעותם בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן - חוק הביטוח);

"פרטי ביטוח" - סיכונים כמשמעותם בחוק הביטוח.

פרטי ביטוח

2.         פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת:

(1)          מוות של ספורטאי;

(2)          נכות של ספורטאי;

(3)          אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו;

(4)          נזק לשיניו של ספורטאי;

(5)          אי-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי;

(6)          גרימת נזק לצד ג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5).

סכומי ביטוח מזעריים

3.       סכומי הביטוח המזעריים, בשקלים חדשים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו:

(1)   במקרה של מוות - 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו30,000- למי שטרם מלאו לו 20 שנה;

(2)   במקרה של נכות - 150,000 לנכות בשיעור 100%, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר;

(3)   אשפוז וטיפול רפואי - 5,000;

(4)   טיפול שיניים - 5,000;

(5)   פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה-11 לאי הכשירות ואילך -

                                                  (א)            למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 100 לשבוע;

                                                  (ב)            למי שגילו 20 שנה או יותר - 400 לשבוע.

 

אי תחולה

4.         הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד, המשתתף בתחרות ספורט במוסד החינוך שבו הוא לומד, או מטעמו, או במסגרת תחרות למוסדות חינוך המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או באישורו.

 תחילה

5.       תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

כ"ב בחשון התשנ"ה (27 באוקטובר 1994)

 

אמנון רובינשטיין

שר החינוך, התרבות והספורט