דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), התשמ"ג - 1983

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 52א ו-61 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב - 1972 (להלן - החוק), מתקינה הממשלה תקנות אלה:

 אי תחולת השיעורים המרביים

1.         הוראות סעיף 52א לחוק לא יחולו על סוגים אלה של בתי עסק:

(1) בית עסק המשמש לתאגיד בנקאי, לתאגיד החזקה בנקאי ולתאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981, על סניפיהם, לרבות חברות בת של תאגידים כאמור;

(2)  בית עסק של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981, על סניפיו, לרבות חברות בת של מבטח כאמור;

(3) בית עסק שעיקר שימושו עסקי יבוא או יצוא;

 (4) בית עסק המשמש משרד, מחסן או חנות של מפעל תעשייתי המעסיק שלושים עובדים או יותר, ובית העסק הנמצא במבנה נפרד מהמפעל התעשייתי עצמו;

(5) בית עסק המושכר לממשלה, לרשות מקומית או לתאגיד ציבורי שהוקם על פי דין;

(6) בית קולנוע, אולם תיאטרון, אולם ריקודים וכל בית עסק אחר שעיקר עיסוקו בקיום מופעי בידור ושמחות משפחתיות;

(7) בית עסק המשמש בעיקר כסוכנות נסיעות;

(8) בית עסק המשמש בעיקר לעסקי עבודות בנין קבלניות או מסחר במקרקעין לרבות תיווך מקרקעין;

(9)  מלון שהמנהל כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ"ז - 1967 , קבע לו דרגה של שלושה כוכבים ומעלה;

(10) בית עסק המשמש לעסקי תעופה, ספנות, תחבורה או הובלה או לשירות מוניות;

(11) מרפאה של רופא, כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ו - 1976, לרבות מרפאה של פסיכיאטר או פסיכולוג, מרפאה של רופא שיניים או מרפא שיניים כמשמעותם בפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט - 1979, או רופא וטרינרי כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינרים;

(12)  מעבדה רפואית;

(13) מועדון קלפים והימורים;

(14) בית עסק המשמש משרד שבו עוסק בעל מקצוע חפשי;

(15)  בית-עבוט;

(16)  גלריה לאמנות;

(17)  בית מסחר לפרוות;

(18)  בית עסק למכירת כלי רכב;

(19)  חניון;

(20) תחנת דלק;

(21) בית ספר לנהיגה;

(22) בית עסק שלא שולמו בעדו דמי מפתח.

הפחתה למשלמי דמי מפתח

2.         (א) ניתנו דמי מפתח לבעל הבית בעד שכירות של בית עסק שאין סעיף 52א לחוק חל עליו - תופחת ברבע כל תוספת שישלם הדייר של אותו בית עסק; תחילתה של ההפחתה ביום תחילת השכירות שבעדה ניתנו דמי המפתח וסיומה בתום שמונה שנים מן המועד האמור.

(ב) ניתנו דמי מפתח לבעל הבית בעד שכירות של בית עסק, שסעיף 52א לחוק חל עליו, בין ד' בניסן התשל"ט (1 באפריל 1979) לבין ט"ו בטבת התשמ"ג (31 בדצמבר 1982) - תופחת ברבע התוספת של 300 אחוזים לפי סעיף 52א(א) לחוק.

(ג) ניתנו דמי מפתח לבעל הבית בעד שכירות של בית עסק, שסעיף 52א לחוק חל עליו, לאחר ט"ו בטבת התשמ"ג (31 בדצמבר 1982), ולא זכה הדייר החדש בהתאם לסעיף 61(ב) לחוק בתשלום דמי שכירות מופחתים בשל תשלום דמי מפתח על ידי קודמו, יופחתו בחמישית דמי השכירות ההתחלתיים שעליו לשלם; ההפחתה תסתיים בתום שמונה שנים מיום תחילת השכירות.

הפחתה למשקיעים

3.         (א) השקיע דייר של בית עסק שאין סעיף 52א לחוק חל עליו סכומים בבית העסק לשם שינויים ושכלולים יסודיים - תופחת ברבע כל תוספת שישלם הדייר של אותו עסק; תחילתה של ההפחתה ביום ההשקעה וסיומה בתום שמונה שנים מן המועד האמור.

(ב) השקיע הדייר של בית עסק, שסעיף 52א לחוק חל עליו, סכומים בבית עסק לשם שינויים ושכלולים יסודיים בין ד' בניסן התשל"ט (1 באפריל 1979) לבין ט"ו בטבת התשמ"ג (31 בדצמבר 1982) - תופחת ברבע התוספת של 300 אחוזים לפי סעיף 52א(א) לחוק.

(ג) השקיע דייר של בית עסק, שסעיף 52א לחוק חל עליו, סכומים בבית העסק לשם שינויים ושכלולים יסודיים לאחר ט"ו בטבת התשמ"ג (31 בדצמבר 1982), יופחתו בחמישית דמי השכירות שהדייר חייב בהם במועד ההשקעה; ההפחתה תסתיים בתום שמונה שנים ממועד ההשקעה.

ביטול

4.         תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - שיעורי מקסימום והפחתות) (תיקון מס' 2), התשל"ט- -1979 בטלות.

תחילה

5.         תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בטבת התשמ"ג (1 בינואר 1983).

 

כ"ג בשבט התשמ"ג (6 בפברואר 1983)

דן מרידור

מזכיר הממשלה