דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

פסקי דין תקנות שיוויון זכויות משרדים לתיור

תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ"א - 1981

  

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(4), 5(1), ו3-, ו24- לחוק שירותי תיירות, התשל"ו - 1976, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.         בתקנות אלה -

"הממונה" - מי שהשר מינה אותו בכתב לענין תקנות אלה, כולן או חלק מהן;

"הסעה" - הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי או ברכב אשכול;

"הסעת סיור ברכב אשכול" - הסעה שבה עומד רכב נוסעים פרטי או רכב אשכול לרשות מזמין לנסיעת סיור, טיול או תיור;

"רכב נוסעים פרטי" או "רכב אשכול" - רכב נוסעים פרטי כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961.

מחירים מקסימליים

2.         (א) עד ליום 15 לחודש אוקטובר בכל שנה יודיע משרד לתיור לממונה, בכתב, על המחירים שיחולו בו לגבי הסעת סיור ברכב אשכול שבבעלותו או בהחזקתו, כמפורט בתקנת משנה (ב), החל באחד בחודש מרס בשנה שלאחריה ועד יום 29 לחודש פברואר בתום שנים עשר חדשים.

(ב) לענין תקנה זו, "מחיר" -

(1)  בעד יום סיור ברכב אשכול עם מיזוג אויר, בהדרכתו של מורה דרך, עד 200 קילומטר או עד 10 שעות משעת היציאה, במכוניות אלה:

)א) מכונית שמותר להסיע בה עד 4 נוסעים;

)ב) לכל קילומטר נוסף במכונית כאמור בפסקת משנה (א);

)ג) לכל שעה נוספת במכונית כאמור בפסקת משנה (א);

)ד) מכונית שמותר להסיע בה עד 7 נוסעים;

)ה) לכל שעה נוספת במכונית כאמור בפסקת משנה (ד);

)ו) לכל קילומטר נוסף במכונית כאמור בפסקת משנה (ד).

 (2)  התשלום למורה דרך לכל לילה שבו הוא לן במשך הסיור מחוץ למקום יציאת הסיור;

 (3) התשלום למורה דרך לכל לילה שבו הוא לן כאמור בפסקה (2) בערד, בחוף ים המלח או באילת;

 (4) בעד חצי יום סיור ברכב אשכול כאמור בפסקה (1) במכוניות אלה:

)א) מכונית שמותר להסיע בה עד 4 נוסעים;

)ב) מכונית שמותר להסיע בה עד 7 נוסעים;

)ג) לכל קילומטר נוסף שמעל 100 קילומטר;

)ד) לכל שעה נוספת שמעל 5 שעות סיור.

)ג) נקבע מחירם של שירותים כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) בשקלים כשהם צמודים לשער החליפין של השקל לעומת הדולר של ארצות הברית בשעת התשלום, לא יראו בשינוי שער החליפין כאמור העלאת מחיר.

)ד) ציון המחיר יכלול את המסים החלים על השירות

(ה) משרד לתיור פלוני שהחל לפעול לאחר המועד למסירת ההודעה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לממונה תוך 30 יום לפני שהחל לפעול ולפני שפרסם מחירי שירותיו, על מחירי השנה השוטפת ועל מחירי השנה שלאחריה.

(ו) לא הודיע משרד לתיור על מחירי שירותיו לגבי שנה פלונית במועד כאמור בתקנת משנה (א), יהיה המחיר המקסימלי לשירותי אותו משרד לתיור באותה שנה, המחיר שפורסם על ידו בשנה הקודמת או המחיר הנמוך ביותר שפורסם על ידי-משרד לתיור אחר באותה שנה ובאותו מקום ישוב.

 )ז) המחיר שעליו הודיע משרד לתיור לממונה כאמור או המחיר שנקבע על-פי הוראות תקנת משנה (ו), יהא המחיר המקסימלי שמותר למשרד לתיור לדרוש ולגבות מלקוח, אולם רשאי הוא להעלות את המחיר כאמור אם הוטל מס נוסף על שירותי משרד לתיור, ובלבד ששיעור ההעלאה לא יעלה על שיעור המס הנוסף שהוטל על אותו שירות; הופחת מס שהיה מוטל על שירות, יפחית משרד לתיור את מחיר השירות בשיעור ההפחתה כאמור.

פרסום

3.         (א) משרד לתיור יציג במקום עסקו את המחיר בעד השירותים הניתנים בו, כשהוא כולל כל מס, אגרה, תשלום חובה ודמי שירות, והמחיר כאמור לתייר חוץ לאחר הפחתת המסים מהם הוא פטור.

)ב) המחירים כאמור בתקנת משנה (א) יפורסמו בעברית ובשפה לועזית אחת לפחות.

 

תחילה

4.         תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.

 

ה' בניסן התשמ"א (9 באפריל 1981)

 

גדעון פת

שר התעשיה, המסחר והתיירות