דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה תנאי העסקה פסקי דין רישוי תקנות הסוכנויות תיקון תקנות הסוכנויות גילוי נאות

תקנות גילוי נאות

גילוי נאות בחבילות תיור

סקירה הסטורית

הפרטים אשר על מארגן תיור למסור למי שרכש חבילת תיור שארגן נקבעו בסעיף 8 לתקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס"א – 2000.

ראשיתה של הוראה זו הינה ביזמת חקיקה של חה"כ נעמי חזן.

את פרטי הדיון המוקדם בכנסת בשנת 1997 ואת הדיון בכנסת בשנת 1999, ניתן למצוא בדברי הכנסת, המופיעים באתר של הכנסת.

http://www.knesset.gov.il/

דא עקא, יוזמת החקיקה לא הביאה להכללת הוראות אלו בחקיקה ראשית, אלא בחקיקת משנה, תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס"א 2000. בכל הקשור לסוכנויות - תקנות אלה פקעו ביום 31.12.2001.

החובה למסירת פרטים חלה על כל "מארגן טיול" שמוכר "חבילת תיור".

"מארגן תיור" מוגדר כך:

"מארגן תיור"- סוכנות המארגנת חבילות תיור ומוכרת או מציעה אותן למכירה, בין במישרין ובין באמצעות אחרים;

"חבילת תיור" מוגדרת כך:

"חבילת תיור"- צירוף של שניים או יותר משירותי נסיעות או שירותי הסעת תיירים, ולרבות שירותי מורה דרך, הנמכר או מוצע למכירה במחיר כולל, ושהוא לתקופה של יותר מעשרים וארבע שעות או שנכללה בו לינת לילה, למעט שירות שלקוח נקב לגביו את נותן השירות במפורש ושהוזמן ביוזמתו לפי תכנית או פרטים שהוא הכין וביקש."

על פי תקנה 8 לתקנות, הפרטים אשר יש למסור ללקוח הם:

  1. מחירה הכולל של החבילה, לרבות כל מס, אגרה או תשלום אחר שהלקוח חייב בו, בין בישראל ובין בחוץ לארץ;

  2. המטבע שאליו צמוד התשלום בעד חבילת התיור, דרך חישוב הצמדה, השער שלפיו תחושב ההצמדה, ואם הרכישה נעשית בתשלומים- שעור הריבית ודרך חישובה;

  3. מרכיבי החבילה, לרבות מידע על שירותים אשר אינם כלולים במחיר הכולל;

  4. מקומות הלינה ודירוגם או רמתם;

  5. מספר הארוחות בכל יום;

  6. מסלול הטיול ואתרי הביקור;

  7. אמצעי התחבורה בישראל ובחוץ לארץ, לרבות טיסות פנים ואמצעי תחבורה יבשתיים או ימיים, ולרבות זהות המוביל בטיסות;

  8. כל מידע הנחוץ לשם כניסה למדינות הנכללות בחבילה, לרבות תוקף דרכונים, הצורך להצטייד באשרות כניסה, וכל דרישה אחרת מטעם מדינות היעד;

  9. מידע לגבי הערובה להבטחת כספי הלקוחות כמפורט בפרק ג';

  10. מועדים ותנאי התשלום בעד החבילה;

  11. התנאים והמועדים שבהם יוכל מארגן תיור לבטל את החבילה;

  12. הסדרי הצמדה של החזרי כספים ששילם הלקוח במקרה שהחבילה לא קוימה עקב ביטול כאמור בפסקה (11) ותהליך החזרתם;

  13. מועדים ותנאים אפשריים לביטול רכישת החבילה בידי הלקוח והסכומים שיש לשלמם בשל ביטול כאמור;

  14. רשימה של שמות נציגיו ביעדי החבילה, לרבות כתובותיהם, מספרי הטלפון והפקסימיליה, שעות קבלת קהל ומידע על הסיוע שניתן לקבל מהם בעת הצורך; אם אין לו נציג כאמור, ימציא לנוסע כתובת וטלפון לבירור עניינים ודברים המהותיים הקשורים בחבילה;

  15. לגבי קטין הנוסע בחבילה לבדו, ימציא המארגן להוריו או לאפוטרופסו מידע כיצד ליצור קשר עם הקטין.

המצב המשפטי לאחר יום 1.1.2002

כמוסבר לעיל, הוראות התקנות לגבי סוכנויות פקעו ביום 1.1.2002.

חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 4), התשס"ב - 2002 (ס"ח תשס"ב, 140 חוברת 1830) קובע לענין גילוי נאות את ההוראות הבאות:

הוראות החוק החדש קובעות בעיקרן הוראות אלו:

 1. השר, לאחר התייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן, יקבע בתקנות חובה על נותן שירותי סוכנות נסיעות לגלות מידע בכל ענין הנוגע לשירותים שהוא נותן, ורשאי הוא לקבוע מהו ענין מהותי לענין סעיף 13(ה); בתקנות כאמור יקבע השר את פרטי המידע אשר יש חובה לגלותם, וכן את דרכי העמדת המידע לרשות הציבור (סעיף 12ג.).

 2. תקנות ראשונות לענין זה יותקנו בתוך תשעים ימים מתחילתו של החוק המתקן (כלומר מיום 14.2.2002) (סעיף 5 לחוק המתקן).

 3. בפועל התקנות הותקנו רק ביום 5.2.2003 (פורסמו ביום 20.2.2003) ותחילתן 90 יום לאחר פרסומן: תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג - 2003.