דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה חוק הגנת הצרכן פסקי דין

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (חלקי)

עסקה בענין רכישה של יחידות נופש

14א. (א) לא יעשה עוסק עסקה בענין רכישה של יחידת נופש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין הצרכן (בסעיף זה- החוזה);

(2) העוסק מסר לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס חתום בידיו, שבו כלולים כל הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ב) (להלן- טופס גילוי); טופס הגילוי יימסר בנפרד מהחוזה, והצרכן יאשר בחתימת ידו את קבלתו; תקנות לפי סעיף 4א יחולו, בשינויים המחויבים, על טופס הגילוי.

(ב) העוסק יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את כל המידע שלהלן, ואותו בלבד:

(1) פרטי העוסק: שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו ומענו המלא בארץ ובחוץ לארץ; היה העוסק תאגיד גם את סוג התאגיד, מספרו ומקום רישומו;

(2) אם העוסק אינו הבעלים של הזכויות באתר יחידות הנופש פרטי בעל הזכויות המנויים בפסקה (1), הגדרת מעמד העוסק ביחס לאתר יחידות הנופש והקשר המשפטי בינו לבין הבעלים של הזכויות באתר;

(3) תיאור מפורט של אתר יחידות הנופש ומיקומו, וכן של יחידת הנופש הנמכרת;

(4) מהות הזכות הנמכרת בעסקה ותקופת תוקפה;

(5) אם בניית אתר יחידות הנופש טרם הושלמה שלב הבניה שבו מצוי האתר, המועד המשוער לסיום הבניה והמועד שבו מתחייב העוסק, שניתן יהיה לממש לראשונה את הזכויות באתר יחידות הנופש;

(6) התחייב העוסק ליתן לצרכן בטוחות להבטחת תשלומיו או זכויותיו על פי החוזה פרטי הבטוחות;

(7) פירוט השירותים הכלולים בזכויות ביחידת הנופש;

(8) פירוט השטחים המשותפים באתר יחידות הנופש, שבהם תהיה לצרכן זכות שימוש, ותנאי השימוש בהם;

(9) מחיר יחידת הנופש, לרבות כל תשלום נוסף שהצרכן יידרש לשלם כדי לרכוש את הזכויות בעסקה;

(10) הסכומים שהצרכן יידרש לשלם כחלקו בניהול ובתחזוקת יחידת הנופש ואתר יחידות הנופש ואתר יחידות הנופש, לרבות שיטת חישוב הסכומים ומועדי תשלומם;

(11 )זכותו של הצרכן לשימוש בזכויות דומות באתרי יחידות נופש אחרים, אם קיימות, התשלומים הנדרשים בשל כך, דרכי קביעתם ומועדי תשלומם;

(12) הגבלות בזכותו של הצרכן להשתמש, להעביר או לסחור בזכויותיו על פי החוזה, אם קיימות;

(13) פרטים בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(14) פרטים בדבר סמכות בית משפט בישראל או מחוץ לישראל, בהתאם להוראות סעיף קטן

(ג) בעסקה בענין רכישה של יחידת נופש רשאי הצרכן לבטל את החוזה בתוך ארבעה עשר ימים מיום חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי בהתאם להוראות סעיף קטן (א), לפי המאוחר מביניהם; הביטול ייעשה בדרך של מתן הודעה בכתב לעוסק.

(ד) לבית המשפט המוסמך בישראל תהיה הסמכות לדון בכל תובענה הקשורה בעסקה לפי סעיף זה; ואולם לגבי יחידת נופש הנמצאת מחוץ לישראל, רשאי הצרכן להגיש תובענה בבית משפט במדינה שבה נמצאת אותה יחידה.

(ה) בסעיף זה-

"אתר יחידות נופש" בנין או מיזם, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, שבו מתנהל, או אמור להתנהל, הסדר של יחידות נופש;

"יחידת נופש" זכות, בין קניינית ובין שלא קניינית, המקנה לבעליה זכות שימוש לסירוגין, בחדר או במקום מגורים אחר, בארץ או בחוץ לארץ, במשך שלוש שנים לפחות, לתקופה של יומיים או יותר במהלך כל שנה".

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 11), התשס"ב- 2002

תיקון שם פרק ד'

1)   בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן- החוק העיקרי), בפרק ד', בכותרת, אחרי "סימון טובין" יבוא "והצגת מחירים".

הוספת סעיפים 17א עד 17ז

2)   אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:

"הגדרות לענין פרק ד'

17א. בפרק זה, "המחיר הכולל"- מחיר הכולל את סך כל התשלומים בעבור נכס או שירות ואת סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם והנגבים על ידי עוסק, לרבות-

1)   מס ערך מוסף אגרות או תשלומי חובה;

2)   כל תשלום אחר הנלווה לרכישת אותו נכס או שירות, בלי שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה.

חובת הצגת מחיר על טובין והמחיר המחייב

17ב. א) עוסק המציע, או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל.

(ב)    הצגת המחיר כאמור בסעיף קטן (א) תהיה –

(1)    של המחיר הכולל בלבד, ורק במטבע ישראלי;

(2)    במקום הנראה לעין, בספרות ברורות וקריאות.

ג)    הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) יחולו גם על טובין המוצגים על ידי עוסק לראווה בכל דרך שהיא, באופן הנותן יסוד להניח שהטובין, או טובין הדומים להם, מוצעים על ידיו לצרכן למכירה.

ד)   המחיר המחייב של טובין יהיה המחיר שהוצג עליהם בהתאם להוראות סעיף זה, אף אם מחירם בקופה גבוה מהמחיר האמור.

ה)   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי טובין שלגביהם תהיה חובה להציג, נוסף על המחיר הכולל או במקומו, את המחיר ליחידת מידה, משקל או נפח, הכל כפי שיקבע.

הצגת מחירי שירותים

17ג. השר רשאי לקבוע שכל עוסק, שעסקו או חלק מעסקו הוא עשיית שירותים בתחום שקבע, יציג במקום עסקו את המחיר הכולל הנדרש בעד מתן השירות או עשייתו; הצגת המחיר הכולל תהיה רק במטבע ישראלי, במקום הנראה לעין ובספרות ברורות וקריאות.

פרסום ונקיבה של מחירי נכסים ושירותים

17ד. לא יפרסם עוסק ולא ינקוב, במפורש או במשתמע, מחיר של נכס או של שירות אלא אם כן הוא המחיר הכולל בלבד ורק במטבע ישראלי;

סייג להצגה של המחיר הכולל

17ה. על אף הוראות סעיפים 17א עד 17ג, רשאי עוסק, במשך שבעה ימים מיום שהוגדל או שהופחת שיעורם של מס, אגרה או כל תשלום חובה אחר החל על המכירה, שלא לכלול במחיר המוצג את שיעור ההגדלה או ההפחתה, בתנאי שציין באופן בולט במקום העסק, כי המחיר אינו כולל את השיעור המוגדל או המופחת.

כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים

17ו. השר, או כל שר בתחום סמכותו יחד עם השר, רשאים לקבוע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כללים לפרסום או להצגה באופן שונה של מחירי נכס או שירות, או של סוגי נכסים או שירותים.

פטור

17ז. א) הוראות פרק זה לא יחולו –

1)   על נכס המיועד להימכר מחוץ לישראל, או על שירות המיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל; לענין זה, "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  -  1976;

2)   על תשלומים, אגרות, היטלים או מסים המשתלמים בעד שירות של הולכת נוסעים או הובלת מטענים מישראל או אליה, שסדרי תשלומם נקבעו לפי חוק אחר;

3)   על נכס או שירות המפורט בחלק א' של התוספת, ובתנאים הקבועים בה.

ב)   הוראות סעיפים 17ב (ב) (1), 17ג ו- 17ד, לעינן החובה להציג, לפרסם ולנקוב מחיר כולל של נכס או של שירות במטבע ישראלי בלבד לא יחולו על נכס או שירות המפורט בחלק ב' של התוספת, ובלבד שמחירו במטבע ישראלי ייקבע לפי שער החליפין הקבוע בה.

ג)   השר ולגבי תחומים שבסמכותו של שר אחר- בהתייעצות עם אותו שר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת"

תיקון סעיף 18

3)    בסעיף 18 לחוק העיקרי, במקום "סעיף 17" יבוא "פרק זה".

תיקון סעיף 23

4)   בסעיף 23 (ג) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) הפר הוראות לפי סעיפים 17ב (א) עד (ג), 17 ב (ד), 17ג, 17ד או 17ו לענין חובת הצגה או פרסום של מחירי נכסים ושירותים או לענין גביית מחירם המחייב;

(9) מכר נכס או שירות המפורט בחלק ב' של התוספת, של לפי שער החליפין הקבוע בה".

הוספת תוספת

5)    בחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"תוספת

(סעיף 17ז)

חלק א'

(סעיף קטן (א) (2))

1)  שירותי מלונאות בישראל המוצגים כבית מלון והניתנים לתייר, ובלבד שמחירם יוצג בהתאם לכללים שפרסם השר, בהתייעצות עם שר התיירות.

חלק ב'

(סעיף קטן (ב))

בחלק זה –

"השער היציג", של מטבע חוץ פלוני – השער היציג שמפרסם בנק ישראל לאותו מטבע חוץ;

"שער המכירה" – שער המכירה להעברות המחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ.

1)   שירות שנותנת רשות שדות התעופה או רשות הנמלים והרכבות לגבי כניסת נוסעים לישראל או יציאתם ממנה, או לגבי הסעה ושינוע של טובין לישראל או הוצאתם ממנה, ובלבד שמחירו בשקלים חדשים ייקבע לפי נשער היציג שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.

2)   טובין במחסן למכירה ליוצאים מישראל כהגדרתו בתקנה 12 לתקנות המכס, התשכ"ו – 1965, ובלבד שמחירם בשקלים חדשים ייקבע לפי השער היציג שפורסם לאחרונה לפני מועד עשיית העסקה עם הצרכן.

3)   שירות של הולכת נוסעים או הובלת מטענים באויר, ביבשה או בים, מישראל או אליה, לרבות במסופי המעבר היבשתיים, וכן של החכרת כלי שיט או כלי טיס למטרות האמורות, ובלבד שמחירם בשקלים חדשים ייקבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.

4)   שירות של חבילות תיירות ונופש היוצאות מישראל, ובלבד שמחירן בשקלים חדשים ייקבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל"

תיקון חוק הפיקוח של מצרכים ושירותים – מס' 21

6)  בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח- 1957, סעיפים 21, 21א ו- 27 - בטלים

תחילה

7)       א)   תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), בתום 90 ימים מיום פרסומו (להלן- יום התחילה).

ב) תחילתו של סעיף 17ז לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לענין פרט 1 לחלק א' שבתוספת ופרטים 2, 3 ו- 4 לחלק ב' שבתוספת, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה – בתום 45 ימים מיום התחילה.

 

אריאל שרון                                 דליה איציק

ראש הממשלה          שרת התעשיה והמסחר

משה קצב      אברהם בורג

נשיא המדינה     יושב ראש הכנסת

תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), התשס"ה - 2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לחוק הגנת הצרכן, התשס"א - 1981 (להלן- החוק), ופרט 1 בחלק א' של התוספת לחוק, ובהתייעצות עם שר התיירות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה-

"בית מלון"- כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976;

"שירותים נוספים אגב לינה"- כאמור בתקנה 12ב לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו - 1976;

"תייר"- כהגדרתו בסעיף  1 לחוק מס ערך מוסף.

שירותי מלונאות

2.    (א) בית מלון רשאי להציג בכל מקום שבו מוצג מחיר, מחיר לתייר הכולל לינה ושירותים נוספים אגב לינה, לאחר הפחתת המסים שתייר פטור מהם, במטבע חוץ, ובלבד שצוין במפורש ובאופן בולט לעין כי מחיר זה הוא לתייר בלבד.

(ב) מחיר לתייר בעבור לינה בבית מלון, יוצג ליד דלפק קבלת האורחים ובכל חדר והמחיר של שירותים נוספים, אגב לינה הניתנים לתייר, יוצג בכל מקום שבו הם ניתנים, לפי הענין.

 

י' בסיון התשס"ה (17 ביוני 2005)

אהוד אולמרט

שר התעשיה המסחר והתעסוקה