דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה

צו הרחבה למורי דרך מוסמכים לתיירות

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957

(פורסם בי"פ התשס"א, 403 [חוברת 4934])

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957 , אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7014/2000), שנחתם בין לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגודת מורי הדרך לתיירות, מיום י"ט בשבט התש"ס (26 בינואר 2000), כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על מורי דרך מוסמכים לתיירות ומעבידיהם- מארגני התיירות (תיירות נכנסת) למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

תוספת

ההוראות המורחבות

מספר הסעיף

בהסכם

א. כללי

 1. פירושים ומונחים:

בהסכם זה מילים המתיחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה, ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים, וכן להפך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

"מעסיק"- סוכן ו/או סוכנות נסיעות, משרד לתיור, חברת נסיעות וטיולים, וכל עסק אחר המעסיק מורי דרך לתיירות בישראל;

"עובד" "שכיר יום"- מורה דרך בעל רישיון תקף להדרכה בתיירות;

"שכיר יום"- מורה דרך בעל רישיון הדרכה תקף, המועסק בהדרכה תמורת שכר יומי.

ב. שעות עבודה

 1. יום העבודה הוא 8 שעות הדרכה ביום (ביום כיפור אין להעסיק מורי דרך בכלל).
 2. במקרה של צורך בשעות נוספות ייחשבו אלה בתכנית העבודה לפי דרישת המעסיק בלבד.
 3. נכללו בתכנית העבודה ימי עבודה העולים על 8 שעות, לא ייחשבו שעות העבודה שמעל 8 שעות ליום כשעות נוספות, אלא אם כן מספר שעות העבודה עלה בממוצע, לכל תקופת ההדרכה, על 8 שעות ליום.

ג. שכר כולל ותוספות

1. (א) השכר הכולל בשקלים חדשים ליום עבודה. מעודכן ליום חתימת הסכם זה הוא 468 ש"ח.

(ב) סכום זה הוא שווה ערך ל- 114 דולר של ארה"ב ליום עבודה. סכום זה בדולרים לא ישונה במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה.

 1. מורה דרך המועסק והנדרש להדריך במספר שפות בסיורים רגולריים יקבל תוספת שכר כדלקמן: 10% בעבור שימוש בשתי שפות, או 25% על הדרכה בשלוש שפות.
 2. שכר העבודה וכן התנאים הסוציאליים המפורטים בפסקה ד' להסכם זה בעבור ימי עבודה, בין היום הראשון בחודש לבין היום האחרון בו, יחושבו בשקלים על פי שער הקניה להעברות והמחאות הממוצע של שלושת הבנקים הגדולים, לדולר ארה"ב וישולמו לא יאוחר מהיום התשיעי של החודש שלאחר זה שבו בוצעה העבודה, לפי השער ביום התשלום.

ד. חישוב הזכויות הסוציאליות

 1. משכר העבודה שישולם למורה הדרך, לרבות תוספת השפות, ינוכו הניכויים הקבועים בדין.
 2. מורה דרך אשר בתאריך חתימת הסכם זה (26.1.2000) או בתאריך תחילת עבודתו כמורה דרך, המאוחר מבין השניים (להלן- התאריך הקובע) יש לו ותר פנסיוני קודם, או טרם הגיע לגיל 50 שנה, יועברו בגינו דמי גמולים בשיעור של 1/3% 18 מהשכר לפי הפירוט להלן: לקרן פנסיה מקיפה 17.5%, מזה תשלום המעסיק 5% תגמולים, 7.5% פיצויים וניכוי העובד 5% תגמולים; לקופה לפיצויים 0.83% תשלום המעסיק.
 3. מורה דרך אשר בתאריך הקובע אין לו ותק פנסיוני קודם וגילו מעל 50 שנה, יועברו בעבורו דמי גמולים בשיעורים שלהלן: 1/3% 8 פיצויים ו- 5% תגמולים (כנגד ניכוי מקביל של העובד בשיעור של 5% שינוכה משכרו של העובד).
 4. על אף האמור בסעיף קטן (3) לעיל יהיה רשאי מורה הדרך להורות להעביר בעבורו את דמי הגמולים בהתאם למפורט בסעיף 2 לעיל.
 5. הסכומים שיצטברו לזכות העובד בקרן הפנסיה או בקרן התגמולים הן של המעביד והן של העובד, יעמדו לרשות העובד כפוף להוראות כל דין. סכומים שהועברו כפיצויי פיטורים יבואו במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963, ובהעברת הכספים כאמור יצאו המעסיקים ידי חובת תשלום פיצויי פיטורים על פי דין.

ה. תנאי העסקה- זכויות וחובות

 1. בעבור הזכות לצבירת ימי חופשת מחלה וחופשה שנתית נכלל הפיצוי המתאים בתעריף יום עבודה, שהוגדר בהסכם זה כ"שכר יום"; זאת בשל אופי העבודה של מורי הדרך ופיזורה על פני כל ימות השנה במכסות שונות ומגוונות של ימי עבודה.
 2. (א) העובד זכאי להחזר הוצאות ריאליות בעבור אש"ל, נסיעות בתפקיד על פי קבלות והוצאות נסיעה לעבודה וממנה בהתאם לתקנות ובסכומים שלא יעלו על הסך הנקבע מעת לעת כפטור ממס וביטוח לאומי.

  (ב) זכותו של העובד להחזר הוצאות היא כפוף לכך שהדוח בגינו יוגש בתיאום עם המעסיק ובאישורו. ההחזר יתייחס להוצאות שהוצאו בקשר לעבודות שאליהן מתייחס הסכם זה.

 3. (א) מעסיק שהזמין מורה דרך לעבודה לא יוכל לבטל את ההזמנה אלא מסיבות של כוח עליון או אם בוטלה אם בוטלה הזמנת הקבוצה.

  (ב) מורה דרך אשר קיבל הזמנת המעסיק לא יוכל לבטלה או שלא לקיימה, אלא מסיבות של כוח עליון.

 4. על המעסיק חלה החובה להבטיח תנאי הלנת מורה הדרך וכלכלתו אגב לינה (בתנאי חצי פנסיון) באותו מלון, אכסניה וכד' שבו תלון רוב או כל הקבוצה המודרכת על ידו וזאת בתנאי שבית המלון מעניק את ההנחה המקובלת למורי דרך; חובת ההלנה היא במרחק של למעלה מ- 40 ק"מ ממקום מגוריו של העובד; אם המלון מלא יש להבטיח הלנה ברמה לא נמוכה מ- 3 כוכבים ובאזור קרוב. לרשות מורת* דרך יועמד חדר לינה בנפרד.
 5. בעבור יום חופשי, במהלך סיור, עם קבוצה בבאר שבע, אילת והדרום, טבריה והגליל, יקבל מורה הדרך תמורה בשיעור של 50% מיום עבודתו, פרט לימי שבת וחג שייחשבו כיום מלא, בתנאי שנשאר עם הקבוצה במהלכו של יום חופשי זה.
 6. מורה דרך שהוזמן לעבודה יום עבודה חלקי, ייחשב הדבר כאילו עבד יום עבודה מלא, פרט לטרנספר שהוא 50% מיום עבודה, כאשר הוא מתבצע בין נמל התעופה בן גוריון לבין שלוש הערים הגדולות ירושלים, חיפה, תל אביב או בטווח נסיעה של עד 100 ק"מ ממנו (מעבר לכך ייחשב טרנספר ליום עבודה מלא). ביצוע הטרנספר על ידי מורה הדרך הוא זכות ולא ולא חובה כלפי הקבוצה והמעסיק כאחד.
 7. כפוף לאמור בסעיף 2(א) לעיל, מורה דרך שומר כשרות יהיה זכאי לתשלום אש"ל על פי קבלות בכל מקרה בו נקבעה לקבוצה מסעדה, או כל חדר אוכל אחר בלתי כשר, בסכומים סבירים.
 8. בערב ראש השנה, יום כיפור, או כל חג אחר שלקראתו אין להשיג תחבורה ציבורית, חלה על המעסיק החובה לדאוג לתחבורה מתאימה או החזר ההוצאות הכספיות הכרוכות בהסעתו של מורה הדרך לביתו.
 9. התייר או הקבוצה הם באחריות של המעסיק (הסוכן) ומורה הדרך פועל כשכיר לביצוע השירותים אשר האחריות לגביהם היא של הסוכן.

  מתוקף אחריות זו, המעסיק בלבד (הסוכן) יהיה אחראי על ניהול הסיורים בנושאים המפורטים להלן. כל פעילות של מורה דרך חייבת להיות מתואמת ומוסמכת על ידי הסוכן בנושאים אלו, בכתב: מסלול הסיור, מקומות הביקור, המסעדות והאתרים (גם בלא שוברים), חנויות ובתי מסחר, מסירת חומר שיווקי ופרסומי (למעט חומר של הסוכן המעסיק).

 10. מורה דרך לא ייזום ולא ייצור, בין במישרין ובין בעקיפין, קשר עם סוכנויות נסיעה בארץ ובחו"ל ו/או עם ראשי קבוצות תיירים וחבריהן כדי לקשור קשרי מסחר ישירים או בנוגע להעברת קשרים מסחריים כנ"ל מסוכן אחד למשנהו.

  מורה דרך לא ייזום ולא ייצור, בין במישרין ובין בעקיפין, קשר עם ספקים בארץ (בתי מלון ושירותי תיירות אחרים) כדי לספק שירותי תיירות לתיירים אשר הודרכו על ידו במסגרת ההתקשרות של המעסיק אתו.

 11. מורה הדרך ידייק בשעת התחלת הסיור ובשעת סיומו ובשמירת המסלול כפי שייקבעו על ידי הסוכן (חריגות יאושרו על ידי הסוכן, פרט למקרי חירום, או במקרה של כוח עליון). בשעת מילוי תפיקדו* יקפיד מורה הדרך על הופעה נאה ומסודרת כיאה למעמדו ולעיסוקו.
 12. מורה הדרך יתייצב לתדרוך וכן לסיכום לפי דרישת הסוכן יום לפני הסיור ויום לאחריו, בהתאמה, במקום ובשעה שנקבעו ביניהם. תדרוך וסיכום כאמור נכללים בשכרו של מורה הדרך כמפורט בסעיף גו' לעיל, ומורה הדרך לא יהיה זכאי לתוספת שכר כלשהי בעבורם.
 13. מורה הדרך לא יהא רשאי לצרף נוסעים נוספים לקבוצת התיירים, לרבות קרובי משפחה, אלא אם כן יסוכם אחרת עם הסוכן.
 14. סיורים נוספים (*PTIONALS) יבוצעו על ידי מורה הדרך באישור בלעדי ובתיאום עם הסוכן, ובשום מקרה לא יימכר סיור כזה על ידי מורה הדרך שלא בידיעת הסוכן.

י"ב בתשרי התשס"א (11 באוקטובר 2000)

(חמ 3-107)

רענן כהן

שר העבודה והרווחה

* השיבוש במקור