דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

חוק הסדרת מקומות רחצה צו הסדרת מקומות רחצה איסור נהיגה בחוף הים עבירות מנהליות חוק שמירת הסביבה החופית חוק מניעת זיהום ים חוק הצלילה הספורטיבית תקנות הצלילה הספורטיבית הסדרת הטיפול בכנרת תיקון לחוק הטיפול בכנרת

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים),

התשס"א 2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו- 2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו- ,1985 בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה מינהלית

1. עבירה על סעיף 2 לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז- 1997 (להלן- החוק), לענין נהיגת רכב בחוף הים שלא למטרה מן המטרות המפורטות בסעיף 3 לחוק האמור, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי

2. (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור 500 שקלים חדשים; נעברה העבירה בשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1988, או ברצועת קרקע שבה מצוי מקום רחצה מוכרז, כאמור בפסקה (2) להגדרה "חוף הים" שבסעיף 1לחוק, יהיה שיעור הקנס 1,000 שקלים חדשים.


(ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).

(ג) בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו- 1986.

3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ט"ז באלול התשס"א (4 בספטמבר 2001)

מאיר שטרית

שר המשפטים