דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

חוק הסדרת מקומות רחצה צו הסדרת מקומות רחצה איסור נהיגה בחוף הים עבירות מנהליות חוק שמירת הסביבה החופית חוק מניעת זיהום ים חוק הצלילה הספורטיבית תקנות הצלילה הספורטיבית הסדרת הטיפול בכנרת תיקון לחוק הטיפול בכנרת

צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה - 1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד - 1964, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1. בצו זה -

"מפקח רחצה" - אדם שהוסמך על-ידי השר לצורך זה;

"השר" - שר הפנים או מי שהסמיך לכך;

"מקום רחצה מוכרז" - כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה בחוף ים התיכון, ים-סוף וים-כנרת), תשכ"ה - 1965;

"מציל" - אדם שבידו תעודת מציל בת תוקף מאת שר העבודה או מי שהסמיך לכך וכן אישור מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך, המעיד כי עבר את ההשתלמות כנדרש בסעיף 2א.

"רכב" - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

"עונת רחצה" - התקופה שבין א' באייר לבין כ"ט בתשרי בכל שנה;

"שעות רחצה" - שעות שנקבעו לרחצה על ידי הרשות המקומית והובאו לידיעת הציבור;

"דגלי סימון" - דגלים בצבע לבן, אדום ושחור המונפים מעל סוכת המציל לציון מצב הים.

"רכב בטחון" - כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961.

תחנות הצלה

2. (א) במקום רחצה מוכרז תהיה תחנת-הצלה אחת לכל 150 מטר חוף-רחצה, אלא אם קבע מפקח- הרחצה אחרת, ובלבד שתהיה תחנת-הצלה אחת לפחות.

(ב) תחנות הצלה יופעלו בעונת הרחצה, בשעות הרחצה, זולת אם התיר מפקח הרחצה בכתב שלא להפעיל תחנה פלונית לתקופה מסויימת או בשעות מסוימות, הכל כפי שיקבע.

(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי מפקח הרחצה להורות בתקופה שלא בעונת הרחצה כי תופעל תחנת הצלה אחת או יותר במקום רחצה מוכרז, הכל כפי שיורה.

השתלמות בעזרה ראשונה

2א. כל מציל יעבור השתלמות בעזרה ראשונה ויקבל מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך אישור על כך; תקפו של האישור למשך שנתיים.

סוכת מצילים

3. (א) בכל תחנת-הצלה תהיה סוכת-מצילים שמידותיה, צורתה ואופן הצבתה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה.

(ב) לא יימצא אדם - פרט למציל או מי שהורשה לכך על-ידי מפקח-רחצה - בסוכת-המצילים.

ציוד הצלה

4. (א) בכל תחנת-הצלה יימצא בעונת-הרחצה ציוד-הצלה כמפורט בתוספת השניה.

(ב) ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת בעונת-הרחצה.

(ג) ליד כל תחנת-הצלה יהיה מקום-החסנה מתאים לציוד-ההצלה.

תחנת עזרה ראשונה

5. ליד כל תחנת-הצלה תהיה תחנת עזרה ראשונה ובה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השלישית, אולם מפקח-רחצה רשאי להתיר קיום תחנת עזרה ראשונה אחת שתשרת יותר מתחנת הצלה אחת.

חניית רכב

6. (א) בקרבת מקום מוכרז יותקן מגרש-חניה לרכב.

(ב) יותקנו דרכי-גישה נוחות להולכי-רגל ממגרש-החניה למקום-רחצה מוכרז.

איסור הכנסת בקבוקי זכוכית או חמרים אחרים

6א. א יכניס אדם למקום רחצה מוכרז בקבוקי זכוכית או חמרים אחרים העלולים להתפוצץ, להתלקח, או לסכן את בטיחות הציבור.

מיתקני תברואה

7. במקום-רחצה מוכרז יותקנו:

(1) ברזי-מים לשתיה;

(2) פחי-אשפה;

(3) בתי-שימוש;

(4) ברזי-מים לשטיפת-רגלים;

(5) מקלחות פתוחות;

הכל במספר מספיק, להנחת-דעתו של מפקח-הרחצה.

נקיון

8. מקום-רחצה מוכרז יוחזק במצב נקי.

שילוט גבולות מקום רחצה מוכרז

9. גבולות מקום-רחצה מוכרז על החוף יסומנו בשלטים, בגודל של 80X120 ס"מ, עשויים מחומר בלתי-מתבלה ומוצבים בגובה של שני מטרים לפחות מעל לפני הקרקע, בצורה שתבטיח עמידה נגד תלאות מזג האויר ועליהם כתוב בצבע אדום על רקע לבן "גבול מקום-רחצה מוכרז".

שילוט מקום מוכרז

10. מקום-רחצה מוכרז יסומן בשלטים כאמור בסעיף 9, הנראים לעין ובמספר מספיק, שעליהם כתוב "מקום-רחצה מוכרז".

ציון מקומות אסורים בתוך מקום רחצה מוכרז

11. (א) נמצא במקום-רחצה מוכרז קטע אשר הרחצה בו מסוכנת באופן קבוע, יסומן אותו קטע על-ידי שלטים כאמור בסעיף 9 שעליהם כתוב בצבע שחור על רקע לבן "בקטע זה הרחצה אסורה".

(ב) מפקח-רחצה רשאי לחייב גידור ונקיטת אמצעים נוספים למניעת הרחצה באותו קטע.

איסור או הגבלת הרחצה במקום מוכרז

12. (א) החליט מציל כי הרחצה במקום-רחצה מוכרז מסכנת את בטיחותם של המתרחצים בגלל מצב הים, רשאי הוא לאסור את הרחצה בו, ויציין את האיסור על-ידי הנפת דגלים שחורים במספר מספיק, כדי שייראו בבירור בכל מקום בו, כולל סוכת המציל.

(ב) מציל רשאי לאסור את הרחצה כאמור בסעיף-קטן (א) בכל קטע במקום-הרחצה המוכרז.

(ג) לא יימצא אדם בים במקום בו נאסרה הרחצה לפי סעיפים-קטנים (א) ו-(ב).

שימוש בדגלי סימון

13. (א) מציל יסמן את מצב הים השורר בשעות הרחצה על ידי הנפת דגלי סימון מעל סוכת המציל כמפורט להלן:

(1) דגל לבן - לציון כי הרחצה מותרת;

(2) דגל אדום - לציון כי הרחצה מותרת בהגבלה;

(3) דגל שחור - הרחצה אסורה.

(ב) משהניף מציל דגל שחור, עליו להורות למתרחצים לצאת מהמים.

(ג) לא יונף כל דגל מעל סוכת מצילים שלא בשעות הרחצה.

(ד) בתחנת הצלה אשר בה יותר ממציל אחד, יקבע את סוג הדגל אשר יונף מעל סוכת המצילים, המציל האחראי לתחנה, או הממונה על המצילים באותה תחנת הצלה.

הגבלת משחקים וספורט

14. (א) במקום-רחצה מוכרז ייקבע מקום מיוחד ומגודר למשחקי-כדור ולספורט.

(ב) לא ישחק אדם במשחקי-כדור ולא יעסוק בספורט אלא במקום שנקבע לכך.

איסור נהיגה ברכב במקום רחצה מוכרז

14א. (א) במקום רחצה מוכרז לא ינהג אדם ברכב אלא -

(1) למטרות שמירה על בטחון הציבור, כשהוא נוהג רכב בטחון בשעת מילוי תפקידו, בשיטור, פיקוח והצלה;

(2) לצורך מתן שירותי נקיון כשהנוהג הורשה לכך בידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, ומחוץ לתחום הרשות המקומית - באישור מפקח רחצה;

(3) למטרה אחרת שהתיר הממונה על המחוז.

(ב) בכל מקום רחצה מוכרז תציג הרשות המקומית שלטים במקומות הנראים לעין שכתוב בהם "הנהיגה ברכב אסורה". על צורת השלטים ואופן הצגתם יחולו הוראות סעיף 9, בשינויים המחויבים.

סמכויות מפקח רחצה

15. (א) מפקח-רחצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום-רחצה מוכרז כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות צו זה.

(ב) נוכח מפקח-רחצה כי לא נתמלאה הוראה מהוראות צו זה, למעט הוראות הסעיפים 12(ג) ו-14(ב), יודיע על כך מיד לשר או למי שהוסמך לכך על ידיו.

(ג) מפקח רחצה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין רישוי ארצי במטה הארצי של משטרת ישראל, עם מהנדס תברואי ראשי במשרד הבריאות והרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום הרחצה, לאסור את הרחצה במקום מוכרז לתקופה שלא תעלה על ארבעה-עשר יום, אם נוכח שדרוש לעשות כן מטעמי בטיחות או תברואה.

תחילה

16. תחילתו של צו זה היא בתום חמישה-עשר יום מיום פרסומו ברשומות.

תוספת ראשונה

(סעיף 3)

סוכת מצילים -

(1) תוצב כמבנה על עמודים כשרצפתה בגובה של לפחות 2.50 מטר מעל לפני הקרקע.

(2) מידותיה יהיו: לא פחות מ-2.25 מטר גובה, אורך ורוחב.

(3) תהיה פתוחה לצד הים בצורה שתאפשר תצפית טובה לכל השטח ברדיוס של 75 מטר.

(4) יעלו עליה במדרגות נוחות עם מעקה.

(5) תכוסה בגג ותצוייד בסוכך, בווילון או באביזרים אחרים שיאפשרו ראיה טובה גם בשעות שבהן השמש נמצאת מול החוף.

(6) תגודר מסביב להרחקת קהל המתרחצים ממנה.

(7) ייקבע בה או סמוך לה תורן בגובה 8 מטרים לפחות מעל לפני הקרקע והמצוייד באביזרים שיאפשר החלפת-דגלים נוחה ומהירה.

תוספת שניה הושמטה

תוספת שלישית הושמטה

י"ג בניסן התשכ"ה (15 באפריל 1965)

חיים משה שפירא

שר הפנים