דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) תשמ"ה - 1985 (חלקי)

 התקנת טצ"גים

28.        (א) בתקנה זו -

"חוף רחצה" - מקום רחצה מוכרז כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד – 1964;

"מוסד חינוכי" - בית ספר כמשמעותו בפקודת החינוך (נוסח חדש), התשל"ח - 1978, לרבות פנימיה וישיבה ולמעט מוסד מוכר;

"מקום כינוס המוני חד-פעמי" - מקום שבו מתכנס ציבור גדול באופן חד-פעמי לשם אסיפה או מופע בידור וכיוצא באלה;

"מקום כינוס המוני קבוע" - מקום שאליו מוזמן הציבור הרחב או מורשה להיכנס אליו ולשהות בו, ומבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, ייראו כמקום כינוס המוני קבוע כל אחד מאלה:

(1) אכסניית נוער - שמספר החדרים בה הוא לפחות 25;

(2) בית-חולים - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

(3) בית מלון - מלון רשום כמשמעותו בתקנות שירותי תיירות (בתי מלון ), התשנ"ב - 1992;

(4) בית עינוג ציבורי - מבנה או כל סוג אחר של חצרים המשמש למטרה של עינוג ציבורי כמשמעותו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, ואשר נועד לאכלס לפחות 250 בני אדם;

(5) מוסד מוכר - מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח -  1958, או מוסד שניתן לו היתר לפי סעיף 21א לחוק האמור;

(6) מסוף מעבר - כמשמעותו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם - 1980;

(7) נמל ים - כל אחד מהנמלים המפורטים בתוספת לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א - 1961;

(8) נמל תעופה - כל אחד משדות התעופה המפורטים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז – 1977;

(9) קניון - מבנה מקורה שבו מרוכזים 30 בתי עסק לפחות;

(10) תחנת אוטובוסים מרכזית - תחנת אוטובוסים המשמשת כתחנת מוצא ותחנת יעד ל - 15 קווי אוטובוס לפחות, הכל כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961;

(11) תחנת דלק - עסק לפי פרט 2.2א' בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995;

(12) תחנת רכבת - תחנת רכבת המשמשת כתחנת מוצא וכתחנת יעד לרכבת.

)ב) החברה תתקין טצ"ג במספר שלהלן לפחות:

(1) בכל חוף רחצה - טצ"ג אחד לכל קילומטר אורך שבחוף הרחצה;

(2) בכל מוסד חינוכי שנתן הסכמתו להתקנת טצ"ג ושמספר התלמידים הלומדים בו –

(א) עולה על 100 עד 500 - טצ"ג אחד;

(ב) עולה על 50 עד 500 והוא פנימיה - טצ"ג אחד;

(ג) עולה על 500 - האמור בפסקת משנה (א) או (ב), לפי הענין, בתוספת טצ"ג אחד לכל 1000 תלמידים נוספים או חלק מהם;

(3) בכל מקום כינוס המוני חד פעמי - ארבעה טצ"גים לפחות, ובלבד שמארגני הכינוס הודיעו לחברה על קיום הכנס זמן סביר לפני מועד קיומו; במקרה של מספר כינוסים בו זמניים, יקבע המנהל הכללי של החברה סדרי עדיפויות לענין התקנת המערכות כאמור, בהתחשב במספר המשתתפים בכינוסים ובאפשרויות הטכניות של החברה;

(4) בכל מקום כינוס המוני קבוע למעט המקומות המפורטים בפסקאות (1) עד (12) בהגדרה "מקום כינוס המוני קבוע" שבתקנת משנה)א) - טצ"ג אחד;

(5) בכל רשות מקומית שמספר בתי האב בה -

(א) עולה על 60 עד 240 - טצ"ג אחד;

(ב) עולה על 240 עד 480 - שני טצ"גים;

(ג) עולה על 480 - כאמור בפסקת משנה (ב), בתוספת טצ"ג אחד לכל 240 בתי אב נוספים.

(6) בכל אכסניית נוער - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בה - שמספר החדרים בה –

(א) עד 25 - טצ"ג אחד;

)ב) עולה על 25 - כאמור בפסקת משנה (א) בתוספת טצ"ג אחד לכל 25 חדרים נוספים;

(7) בכל בית חולים, בכל שטח ציבורי בו - טצ"ג אחד; לענין זה, "שטח ציבורי" - כל אחד מאלה: אזור חדר מיון וקבלת חולים; אזור מרפאות חוץ; אזור חדרי לידה; האכסדרה של כל קומה שמעל לקומת הקרקע בבנין רב-קומות, מחוץ למחלקות האשפוז; האכסדרה של מחלקת אשפוז המצויה בבנין מבודד;

(8) בכל בית מלון - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - שמספר החדרים בו -

)א) עולה על 15 עד 100 - 2 טצ"גים;

)ב) עולה על 100 - כאמור בפסקת משנה (א) בתוספת טצ"ג אחד לכל 100 חדרים נוספים ולא יותר מששה טצ"גים;

(9) בכל בית עינוג ציבורי - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - טצ"ג אחד לכל 250 בני אדם שבית העינוג מכיל;

(10) בכל מוסד מוכר - טצ"ג אחד לכל 50 תלמידים, באכסדראות המוסד;

(11) בכל נמל ים - טצ"ג אחד לכל 250 מטר של רציף, ובלבד שמיקומו של טצ"ג יהיה בשטח שבו מתקיימת קבלת קהל;

(12) בכל נמל תעופה - 2 טצ"גים לכל 10 מטרים אורך באולמות הציבוריים של הנמל;

(13) בכל קניון - טצ"ג אחד לכל 5 בתי עסק;

(14) בכל תחנת אוטובוסים מרכזית - טצ"ג אחד לכל רציף;

(15) בכל תחנת דלק - טצ"ג אחד;

(16) בכל תחנת רכבת - 4 טצ"גים.

(ג) בקביעת מיקומם של טצ"גים תתחשב החברה בפיזור מבני המגורים, בצפיפות האוכלוסיה, בנוחיות הגישה לטצ"גים ובאפשרויות הפיזיות והטכניות.