דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה תקנות מס רכוש וקרן פיצויים נזקי גוף תנאי עבודה נושאים שונים תקנות בתי המלון

תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשס"א 2001

(פורסמו: ק"ת התשס"א (6075) עמ' 251)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 (1)(ב) ו- (4), 12, 20 ו- 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין, מצווה ומתיר לאמור:

הגדרות

 1. בתקנות אלה-

"בעל מלון" לרבות אדם שבידו השליטה, הפיקוח או ההנהלה של בית מלון;

"הממונה" מי ששר התיירות מינה אותו לממונה על בתי מלון לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"המפרט" רשימת תקנים פיזיים לתכנון וסיווג של בית מלון, המופקדת לעיון הצבור אצל הממונה;

"השר" שר התיירות;

"מלון רשום" אחד מאלה:

 1. בית מלון אשר קיבל תעודה של מלון רשום;

 2. בית מלון שאישר השר לפי כללים שיקבע:

"שירות" כל אחד מאלה: לינה, לינה עם ארוחת בוקר;

"שירות נוסף" כל אחד מאלה: ארוחת בוקר, חצי פנסיון ופנסיון מלא, וכן כל שירות הניתן נוסף על אלה, לפי רשימה שערך הממונה, המופקדת אצלו לעיון הציבור;

"תעודה"- תעודה חתומה ביד הממונה המעידה על היות בית המלון מלון רשום.

מלון רשום

 1. בית מלון זכאי לקבל תעודה של מלון רשום אם הוכיח לממונה כי עמד בדרישות אלה:

 1. יש לו רישיון עסק תקף או היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968;

 2. מתקיימות בו דרישות המופיעות במפרט לפי הענין;

 3. מתקיימות בו הוראות כל דין לענין תפעול בית מלון ומתן שירות בו.

תוקפה של תעודה

 1. תעודה תעמוד בתוקפה כל עוד לא בוטל רישיון העסק או ההיתר הזמני; פג תוקפו של רישיון העסק או ההיתר הזמני יפוג תוקפה של התעודה מאליו.

  הצגת מחירים

 2. א. בית מלון יציג באופן הנראה לעין-

 1. את מחיר השירות הניתנים בו, כשהוא כולל כל מס, אגרה ותשלום חובה, ואת המחיר לתייר חוץ לאחר הפחתת המסים שהתייר פטור מהם – ליד דלפק קבלת האורחים;

 2. את המחיר בעד השירותים והשירותים הנוספים הניתנים בבית המלון - בכל חדר;

 3. תפריט הכולל פירוט המנות, הארוחות והמשקאות ולצדו של כל פריט מחירו- בכל מקום במלון שבו מוגשות ארוחות;

ב. מחיר כאמור בתקנת משנה (א) מותר להציג במטבע חוץ, ובלבד שהוא מוצג גם בשקלים חדשים כולל מס ערך מוסף לצד מחירו או בלוח מחירים נפרד;

ג. הוראות תקנה זו לענין הצגת מחירים יחולו גם על –

 1. פירוט מחירים בחשבוניות שנותן בית המלון;

 2. כל פרסום בישראל של מחירי בית המלון לשירותים הניתנים בו.

ד. השירותים והשירותים הנוספים שמחיריהם מוצגים כאמור בתקנת משנה (א) יפורסמו בעברית ובאנגלית לפחות.

פרסום והטעיה

 1. א. בית מלון רשאי לפרסם מידע על אודות רמתו, השירותים והשירותים הנוספים הניתנים בו, ובלבד שלא יעשה שימוש בכוכבים או בסימנים דומים.

  ב. לא יפרסם בית מלון מידע לא נכון או לא שלם בדבר השירותים או השירותים הנוספים הניתנים בו ומחיריהם.

  ג. השר רשאי לשלול מגוף פרסום דירוג לבתי מלון אם שוכנע שיש בדירוג משום הטעיה לציבור.

  ביטול אל התליית תעודה

 2. א. הממונה רשאי לבטל או להתלות תעודה או להתרות במלון רשום, אם אירע אחד מאלה:

1. בעל המלון הרשום-

א. לא קיים את התנאים למתן התעודה לפי תקנה 2, כולם או מקצתם;

ב. מסר לממונה פרטים בלתי נכונים;

ג. עשה מעשה או מחדל הנוגד, לדעת הממונה, את מטרות התעודה;

ד. עבר על הוראות תקנות 4 או 5;

ה. גבה מחיר גבוה מהמחיר שהוצג לפי תקנה 4.

2. יש במלון לדעתו, ליקויים העלולים לפגוע בטיב השירות לאורח, בנוחותו, רווחתו, בריאותו או בטיחותו.

ב. החלטת הממונה לפי תקנת משנה (א) (1) או (2) תישלח למלון הרשום בכתב וניתן לערור עליה לפני השר, כאמור בסעיף 12 (ג) לחוק, בהודעה בכתב, שתימסר בתוך שלושה ימים מיום קבלת ההחלטה.

ביקורת

 1. לצורך הפיקוח על תפעולו של בית מלון, רשאי הממונה לשגר מבקר כאמור בסעיף 19 לחוק, לערוך בו ביקורת ולדרוש כי ייעשו בו שינויים, שיפורים ושיפוצים.

  תחילה

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התס"א (1 בינואר 2001).

א' בטבת התשס"א (27 בדצמבר 2000)

רוני מילוא

ממלא מקום שר התיירות