דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה פטור לעובד זר תקנות עובדים זרים סדרי הכניסה לישראל סמכויות שר הפנים פטורים מיוחדים תקנות הכניסה לישראל חוק הכניסה לישראל חידושי חקיקה פסקי דין

 

תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974

(פורסמו: ק"ת 3201, התשל"ד (18.7.1974), עמ' 1517)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, אני מתקין תקנות אלה:

1)      בתקנות אלה-

"השר"-  שר הפנים או מי שהסמיך לכך בכתב;

"כלי הסעה"- לרבות כלי שיט וכלי טיס;

"אחראי על כלי הסעה", בכלי שיט ובכלי טיס- קברניטו, בכל כלי הסעה אחר- נהגו;

"מסמך נסיעה"- דרכון, תעודת מסע או מסמך מוכר אחר;

"חוק השבות" - חוק השבות, התש"י - 1950.

בקשה וצירופים לה

2)   א)  בקשה לשירות לפי החוק (להלן- הבקשה) יש להגיש לשר.

ב)   לבקשה יצורפו מסמך נסיעה של המבקש ומסמכים אחרים שדרש השר.

מקום הגשת הבקשה

3)       הבקשה תוגש-

1)       בישראל, באחד מאלה:

א)      בלשכה האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים (להלן- לשכה);

ב)      במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים בירושלים;

2)    בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את ענייניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש, אולם אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות להלן, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, גם בתחנת הגבול; ואלה הארצות:

אורוגואי

אוסטרליה

איטליה

אירלנד

ארגנטינה

ארצות הברית של אמריקה

ברזיל

גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי)

דרום קוריאה

הונגריה

הקהילה המרכז אפריקנית

מונקו

ניו זילנד

ספרד

צ'ילה

קנדה

קפריסין


פרטים נוספים וראיות

4)    השר רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו, ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים הנוגעים לענין וכן ראיות לאימות הפרטים שמסר בבקשה.

סוגים של אשרות ביקור

5)   א) המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהוא רוצה להעסיק.

ב)  המבקש להיכנס לישראל לשם ביקור או לכל מטרה אחרת המצריכה שהות קצרה בלבד בישראל, למעט למטרת עבודה, בשכר או שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר).

ג)    1) השר רשאי לתת לאדם אשר מעמדו לענין הכניסה לישראל והישיבה בה איננו ברור, אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 (נכנס מסופק) לתקופה שלא תעלה על חודש ימים.

2)   מי שקיבל אשרה ורישון ישיבה מסוג ב/3 יפנה תוך תקופתם ללשכה לעליה ומרשם לבירור מעמדו.

ד)   המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/4 (מתנדב); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהתנדב לעבוד אצלו.

סוגים של אשרות ארעי

6)    א) מי שזכאי  לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י - 1950, ורוצה לשהות בישראל כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 (עולה בכוח); סך כל תקופות הארכת האשרה והרישיון לא יעלו על חמש שנים.

ב)   1) הרוצה לשהות בישראל למטרת לימודים או השתלמות, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/2 (תלמיד).

2)   מגיש הבקשה ימציא –

א) אישור מאת מוסד החינוך או ההשתלמות שהוא נתקבל בו כתלמיד או ראיות, להנחת דעתו של השר, שהמבקש מתכוון לשהות בישראל כתלמיד;

ב) ראיות להנחת דעתו של השר שעומדים לרשות התלמיד האמצעים לכיסוי הוצאותיו בתקופת שהותו בישראל.

3)   בקשה כאמור יכול שתוגש מאת התלמיד עצמו, אפוטרופסו או כל אדם אחר האחראי לכלכלתו או מאת המוסד שבו מתעתד הוא ללמוד.

ג)    איש דת הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל לפי הזמנת מוסד דת, רשאי מוסד הדת להגיש עבורו בקשה לאשרה ורשיון לישבת ארעי מסוג א/3 (איש דת); ניתנו האשרה והרשיון יודיע המוסד ללשכה על כניסתו של איש הדת לישראל ויהיה אחראי ליציאתו מישראל עם תום תפקידו.

ד)   הרוצה לשהות בישראל והוא קרובו של אדם שהוא בעל אשרה ורשיון לישיבת ארעי מהסוגים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו- (ג), רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי א/4 (קרוב); בתקנת משנה זו, "קרוב" של אדם- בן זוגו או ילדו הקטין.

ה)   הרוצה לשהות בישראל על פי רשיון לישיבת ארעי, למטרה שאיננה נמנית על המטרות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ד), רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/5 (ארעי כללי).

החלפת אשרה ורשיון

7)       תקנות 5 ו- 6 יחולו גם על בקשה להארכה או להחלפת אשרה ורשיון ישיבה, בשינויים המחוייבים.

צורת מתן אשרה ורשיון ישיבה

8)    אשרה ורשיון ינתנו על גבי מסמך נסיעה בר תוקף, אולם רשאי השר לתיתם גם במסמך נסיעה שתוקפו פקע או על גבי מסמך אחר שהשר יקבע לכך.

פקיעת תוקפה של אשרה

9)    בוטלה

10)   א) תוקפה של אשרת כניסה לישראל יפקע בכל אחת מאלה:

1)   עם תום המועד שנקבע באשרה כתקופת תוקפה;

2)   עם השימוש בה לשם כניסה אחת לישראל, זולת אם נקבע באשרה שבתוך תקופת תוקפה ניתן להשתמש בה למספר כניסות שיצויין באשרה או למספר בלתי מוגבל של כניסות;

3)   עם פקיעת תוקפו של מסמך הנסיעה שבו ניתנה האשרה, זולת אם תוקפו של המסמך הוארך או אם השר קבע אחרת;

4)   אם השר היתנה את תוקף האשרה בקיומו של תנאי כלשהו והתנאי לא קויים;

5)    אם נעשה במסמך הנסיעה שבו ניתנה האשרה תיקון או שינוי בידי מי שלא הוסמך לכך.

ב)   אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 או אשרת חוזר שניתן להשתמש בה למספר כניסות לישראל שצויין באשרה, או למספר בלתי מוגבל של כניסות, יפקע תוקפה, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם אם בעל האשרה עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

פקיעת תוקפו של רשיון ישיבה

11)   א) תוקפו של רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור או לישיבת ארעי, יפקע בכל אחת מאלה:

1)   עם תום המועד שנקבע ברשיון כתקופת תוקפו;

2)   עם יציאתו של בעל הרשיון מישראל, זולת אם יש ברשותו אשרה בת-תוקף לכניסה נוספת לישראל;

3)   עם פקיעת תוקפו של מסמך הנסיעה שבו ניתן הרשיון, זולת אם תוקפו של המסמך הוארך או אם השר קבע אחרת;

4)   אם השר התנה את תוקף הרשיון בקיומו של תנאי כלשהו והתנאי לא קויים;

5)   אם נעשה במסמך הנסיעה שבו ניתן הרשיון תיקון או שינוי בידי מי שלא הוסמך לכך.

ב)   תוקפו של רשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 יפקע בהתקיים אחת הנסיבות האמורות בפסקאות (1), (4) או (5) לתקנת משנה (א) וכן אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

ג)    תוקפו של רשיון לישיבת קבע יפקע בהתקיים הנסיבות האמורות בפסקאות (4) או (5) לתקנת משנה (א) וכן אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

השתקעות במדינה מחוץ לישראל

11)   א. לענין תקנות 10 ו- 11, יראו אדם כמי שהשתקע במדינה מחוץ לישראל אם נתקיים בו אחד מאלה:

1)   הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של שבע שנים לפחות ובאשרה ורשיון לשיבת ארעי מסוג א/1 - שלוש שנים לפחות;

2)   הוא קיבל רשיון לישיבת קבע באותה מדינה;

3)   הוא קיבל את האזרחות של אותה מדינה בדרך של התאזרחות.

מעמדו של ילד שנולד בישראל

12)  ילד שנולד בישראל, ולא חלו עליו  סעיף 4 לחוק השבות, יהיה מעמדו בישראל כמעמד הוריו; לא היה להוריו מעמד אחד, יקבל הילד את המעמד של אביו או אפוטרופסו זולת אם ההורה השני מתנגד בכתב לכך; התנגד ההורה השני, יקבל הילד את המעמד  של אחד מהוריו, כפי שיקבע השר.

איסור עבודה בישראל

13)   א) בעל רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור מסוגים ב/2 או ב/3או לישיבת ארעי מסוג א/2 או א/4, לא יקבל עבודה בישראל, אלא אם השר התיר לו את הדבר.

ב)   לא יעסיק מעביד בישראל  אדם אשר ברשותו רשיון לישיבה מהסוגים הנזכרים בתקנת משנה  (א) אלא אם הותר לבעל הרשיון לעבוד בישראל.

ג)    על אף האמור בתקנות משנה (א) ו - (ב), בעל רישיון לישיבת ארעי מהסוגים המפורטים להלן, יוכל לעבוד בישראל ומעביד בישראל יוכל להעסיקו אם מתקיים אחד מאלה:

1)   לגבי רישיון מסוג א/4 - בעל הרישון הוכיח כי הוא זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות;

2)   לגבי רישיון מסוג א/2 - בעל הרישיון הוכיח כי מתקיימים כל התנאים האלה:

א)   הוא זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות;

ב)   העבודה במסגרת של משרה חלקית בלבד;

ג)    לא יהיה בעבודתו כדי לפוגע בסדר לימודיו התקין. 

 

 

14)   (בוטלה)

מילוי פרטים בטופס הרישום

15)   האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל ימסור לאנשים הנמצאים בכלי ההסעה ומבקשים להיכנס לישראל טופס רישום שקבע השר; הנוסע ימלא את הפרטים שבטופס הרישום לגביו ולגבי הנלווים אליו על פי הרשום במסמך הנסיעה.

המצאת הרשימות ופרטיהן

16)   א) קצין ביקורת הגבולות רשאי לדרוש מן האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל להמציא רשימות הכוללות פרטים בנוגע לנוסעים בו, לרבות העובדים בו.

ב)   הרשימות לפי תקנת משנה (א) יכללו פרטים אלה:

1)       שם;

2)       מין ותאריך לידה;

3)       אזרחות;

4)       מספר מסמך הנסיעה, תאריך הוצאתו ותאריך תום תוקפו.

מגע עם כלי הסעה

17)  השר רשאי, אם הוא סבור שנימוקי בטחון או שלום הציבור או בריאות הציבור מחייבים זאת, לצמצם או לאסור, לזמן שימצא לנכון, כל מגע בין הנוסעים בכלי הסעה שהגיע לישראל ובין כל אדם בישראל וכן בין הנוסעים של כלי הסעה שונים שהגיעו לישראל.

החזקת מי שאינו רשאי להיכנס

18) מי שבא לגבול ישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה, רשאי קצין ביקורת הגבולות להחזיקו עד ליציאתו, בתחנת המשטרה, בבית סוהר, בתחנת הסגר או חיטוי של משרד הבריאות, בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקור הגבולות מתאים בנסיבות הענין.

19)   בוטלה

20)   בוטלה

מתן צו גירוש

21) מי שניתן עליו צו גירוש לפי סעיף 13 (א) לחוק, יימסר לו צו הגירוש בכתב והוא לא יגורש עד תום שלושה ימים ממסירת הצו לידיו.

החזקת אדם עד גירושו

22) מי שניתן עליו צו גירוש ונעצר בידי קצין ביקורת הגבולות או שוטר, יוחזק עד ליציאתו מישראל או עד לגירושו ממנה בתחנת משטרה, בבית סוהר, או במקום הסגר של משרד הבריאות או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות, או לשוטר, מתאים בנסיבות הענין.

מסירת הודעה

23) קיבלה משטרת ישראל הודעה מקברניט כלי-טיס על נוסע לפי סעיף 6, 9 או 10 לחוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל"א - 1971, תודיע המשטרה לשר.

אגרות

24)   א. א)בכפוף לאמור בחלק ב' לתוספת תשולם בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בחלק א' תוספת אגרה כדלקמן:

1)   הוגשה הבקשה בישראל, תשולם האגרה בשקלים בסכום הנקוב בטור א' לצד השירות המבוקש;

2)   הוגשה הבקשה בחוץ לארץ, תשולם האגרה בדולרים של ארצות הברית של אמריקה (להלן – דולרים), בסכום הנקוב בטור ב' לצד השירות המבוקש, או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי לפי שער החליפין שהיה קיים במקום מתן השירות בראשון לחודש שקדם למתן השירות.

ב)   אגרה הנגבית בחוץ-לארץ שלא בדולרים ניתן לעגלה במטבע המקומי בגבולות שוויו של דולר אחד.

הצמדה למדד

24 א. א).סכומי האגרות הנקובים בחלק א' לתוספת בטור א', יעלו ב- 1 בינואר של כל שנה (להלן – יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסוד.

ב)   העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם,לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

ג)    סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשנים סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

ד)   בתקנה זו-

"מדד"- מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש"- המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;

"המדד היסודי"- המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.

ה)   אש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלק א' בתוספת כפי שהשתנה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

פטור

25)   נוסף לפטור האמור בחלק ב' של התוספת, רשאי שר הפנים או מי שהסמיך לכך לפטור מתשלום אגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.

ביטול

26)   תקנות הכניסה לישראל, התשט"ז- 1955 – בטלות

תחילה

27)   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974".

תוספת

(תקנות 24 ו- 25)

חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

השירות המבוקש

1)   אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1

2)   אשרה ורשיון לישיבת מעבר

3)   אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1

4)   אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'.

5)   אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/או ב/4

6)   אשרה ורשיון לישיבת קבע

7)   אשרת חוזר

8)   החלפת רשיון הישיבה-

1)   מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע

2)   מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4

3)   כל החלפת רשיון אחרת

9)   הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים

10)  אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת  גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של

11)   (הושמט: תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשס"ה - 2005, ק"ת 6425 התס"ה, 1010 - פורסם ביום 28.9.05).

12)   אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל- 10 נפשות ומעלה

13)   מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1

14)   מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת

חלק ב': הוראות מיוחדות

1)    לא תיגבה אגרה מאדם שהוא אחד מאלה:

א)   אורח רשמי של הממשלה;

ב)   משתתף פעיל בכינוס בין-לאומי שהוכר על ידי שר הפנים והנערך בישראל;

ג)    אדם אשר בגלל מעמדו הרשמי או הציבורי, או מעמדו בשדה המדע, התרבות והאמנות, או בגלל תרומתו לישראל, או ליהדות, או מסיבה סבירה אחרת, ראה אותו נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל בחוץ לארץ, או מי שהסמיך שר הפנים לכך, כראוי ליחס של כבוד, ומצא לנכון להעניק או להאריך לו אשרה ורשיון ישיבה.

ד)   אדם הזכאי לעלות ארצה לפי חוק השבות, התש"י - 1950.

 

2)  א) בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2.

ואלה המדינות:

אוסטריה

אוסטרליה

אורוגואי

איחוד של דרום אפריקה

איטליה

איסלנד

אירלנד

אל-סלבדור

אקוודור

ארגנטינה

ארצות הברית של אמריקה

בהאמאס

בולגריה

בוליביה

בלגיה

ברבדוס

ברזיל

ברית המועצות

גואטמלה

גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי)

ג'מייקה

דנמרק

דרום קוריאה

האיטי

הולנד והאיים האנטיליים

הונג קונג

הלווציה (שוויץ)

הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה, צפון אירלנד, האי מאן ואיי התעלה

הקהילה המרכז אפריקנית

הרפובליקה הפדרלית הגרמנית

הרפובליקה הדומיניקנית

טרינידר וטובגו

יוגוסלביה

יוון

יפן

לוקסמבורג

ליכטנשטיין

לסוטו

מאוריציוס

מונקו

מלאווי

פיליפינים

מקסיקו

נורבגיה

ניו-זילנד

סואזילנד

סן מרינו

סנט-קיטס

ספרד

פארגואי

פיג'י

פינלנד

צ'ילה

צרפת

קולומביה

קוסטה ריקה

קנדה

קפריסין

שוודיה

תורכיה

 

 ב)  בעל דרכון של בלגיה, הולנד ולוקסמבורג יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה להארכת רשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור מסוג ב/2 לתקופה עד 12 חדשים מיום כניסתו לישראל.

ג)   בעל דרכון של הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה יהי פטור מתשלום אגרה בעד בקשה לאשרת חוזר.

א' בסיון התשל"ד (23 במאי 1974)

                                                יוסף בורג

                                                שר הפנים