דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה פטור לעובד זר תקנות עובדים זרים סדרי הכניסה לישראל סמכויות שר הפנים פטורים מיוחדים תקנות הכניסה לישראל חוק הכניסה לישראל חידושי חקיקה פסקי דין

תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז - ‏2007

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1י(ג)(2) ו-6ג(ב) לחוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 (להלן החוק), בהסכמת שר הפנים ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.    בתקנות אלה-

"חוק המועצה"-חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח- 1958;

"מוסד  להשכלה גבוהה"- אחד מאלה:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה;

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה;

(ג) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה;

"מנהל"- אדם המכוון או הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות בארגון והוא בעמדה בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי האירגון באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק ולפטר עובדים או להמליץ על כך או על פעילויות אחרות הקשורות בכוח אדם;

"עובד זר מומחה"- עובד זר שהממונה, לפי שיקול דעתו, החליט להתיר את העסקתו לפי סעיף 1יג לחוק, בתפקיד אחד מאלה:

(1) מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה;

(2) רופא או אחות המועסקים בבית חולים במסגרת השתלמות לימודית, או רופא המועסק בבית חולים, והכל בהמלצת משרד הבריאות;

(3) מנהל, נציג בכיר או עובד בכיר במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי בתאגיד זר או בין –לאומי, בהמלצת מנהל מינהל סחר חוץ במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן-המשרד);

(4) צלם או כתב שנשלח על ידי גורם תקשורת מחוץ לישראל למילוי תפקיד בעבור אותו גורם בתוך ישראל, בהמלצת לשכת העיתונות הממשלתית;

(5) יהלומן, בהמלצת המפקח על היהלומים במשרד;

(6) בן זוג, ילד או בן משפחה נתמך של איש סגל דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, בהתאם למחוייבות בין-לאומית של מדינת ישראל, בהמלצת נציג משרד החוץ;

(7) אמן או ספורטאי הנכנס לישראל לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים לביצוע משימה זמנית;

(8) סגל בכיר של חברת תעופה או חברת ספנות זרה על פי מחוייבות בין-לאומית של מדינת ישראל.

אי-תחולת סעיפים 1ג, 1ה ו-11 לחוק

2.       הוראות סעיפים 1ג, 1ה, ו- 11 לחוק לא יחולו על מעביד של עובד זר מומחה.

סייג לתחולת סעיף 1ד לחוק

3.       הוראות סעיף 1ד לחוק לא יחולו על מעביד של עובד זר מומחה, בתנאי שהעובד מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א - 2001.

פטור מאגרה שנתית

4.       מעסיקו של עובד זר מומחה פטור מאגרה שנתית לפי סעיף 1י לחוק.

תחילה

5.    תחילתה של תקנה 4, שלושים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.

כ"ט בכסלו התשס"ז (20 בדצמבר 2006)

אלי ישי

שר התעשיה המסחר והתעסוקה