דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה תקנות מס רכוש וקרן פיצויים נזקי גוף תנאי עבודה נושאים שונים תקנות בתי המלון

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לבתי מלון), התשכ"ח - 1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45א לחוק מס-רכוש וקרן-פיצויים, התשכ"א - 1961, לאחר התייעצות עם שר התיירות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה ומצווה בזה לאמור:

הגדרות

בתקנות אלה-

"בית-מלון"- כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ"ז - 1967, ושניתן לבעלו סמל-תיירים;

"סמל-תיירים"- כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי-עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), התשכ"ז - 1967;

"תייר"- בעל דרכון של מדינה זרה שאינו תושב ישראל.

פטור לבעלי בתי מלון

בעל בית מלון ש - 30% לפחות מכלל הלינות במלונו בשנת-מס פלונית הן לינות של תיירים, יהיה פטור באותה שנה מחלק של המס החל עליו בעד הנכסים שבבעלותו המשמשים במישרין לצרכי בית המלון, כמפורט להלן:

מ - 15% מהמס בעד 30% לינות-תיירים ומאחוז אחד נוסף מהמס בעד כל אחוז נוסף של לינות-תיירים.

מניעת פטור כפל

על אף האמור בתקנה 2 בעל בית-מלון הזכאי בשנת-מס פלונית לפטור בעד נכס מסויים לפי סעיף 41 לחוק ולפי סעיפים 36-31 לחוק לעידוד השקעות-הון, התש"י - 1959, או סעיפים 5-3 לחוק לעידוד השקעות-הון, התש"י-1950, יהיה זכאי לפטור ממס בעד אותו נכס לפי תקנות אלה באותה שנת-מס רק בסכום העודף על הסכום שהוא פטור ממנו לפי החוקים האמורים.

ניהול חשבון

הפטור לפי תקנות אלה יינתן רק לנישום שניהל ספרי-חשבונות נאותים.

תחולה

תחולתן של תקנות אלה היא לגבי שנת המס 1967 ואילך.

השם

לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס-רכוש וקרן-פיצויים (פטור לבתי-מלון), התשכ"ח - 1968".

כ' בסיוון התשכ"ח (16 ביוני 1968)

פנחס ספיר

שר האוצר