דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע), התשס"ג- 2003

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000  (להלן - החוק), בהתאם לסעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

אגרת רישום ותיקונו

1.         (א) אגרת רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע תהיה 2,800 שקלים חדשים.

(ב) אגרת תיקון הרישום במרשם כאמור בתקנת משנה (א) תהיה 150 שקלים חדשים לכל תיקון; היה התיקון כרוך בפרסום ברשומות לפי סעיף 11יא לחוק, תהיה האגרה 300 שקלים חדשים.

אגרה בעד הענקת תעודת רישום לסניף ושינויה

2.         (א) אגרה בעד הענקת תעודת רישום לסניף שאינו סניף יחיד תהיה 500 שקלים חדשים.

(ב) אגרה בעד שינוי התעודה האמורה בתקנת משנה (א) או הפקתה מחדש, לרבות לסניף שהוא סניף יחיד, תהיה 150 שקלים חדשים.

אגרה שנתית

3.         (א) אגרה שנתית כאמור בסעיף 32(א1) לחוק שמשולמת -

(1)   עד סוף חודש מרס של אותה שנה, תהיה 1,650 שקלים חדשים;

(2)   עד 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה 2,200 שקלים חדשים;

  (3) לאחר תום אותה שנה, תהיה 2,750 שקלים חדשים.

(ב) נותן שירותי מטבע פטור מלשלם אגרה שנתית בעד השנה שבה נרשם לראשונה במרשם.

הצמדה

4.         (א) סכומי האגרות הקבועים בתקנות אלה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ג) הרשם של נותני שירותי מטבע יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1 עד 3, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו- (ב).

(ד) בתקנה זו -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.

הוראות מעבר

5.         (א) נותן שירותי מטבע שנרשם לפני תחילתן של תקנות אלה ישלם אגרת רישום ואגרה בעד הענקת תעודות רישום לסניפים, כאמור בתקנות 1 ו- 2, בהתאמה, בתוך חודשיים מיום תחילתן של תקנות אלה.

(ב) על אף האמור בתקנה 1, נותן שירותי מטבע שהוא בית מלון, שנרשם עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004), ישלם מחצית אגרת הרישום הנקובה בתקנה 1; לענין זה, "בית מלון" - מלון רשום כהגדרתו בתקנות שירותי תיירות (בתי מלון ), התשס"א - 2001.

 

כ"ג באדר א' התשס"ג (25 בפברואר 2003)

סילבן שלום

שר האוצר