דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה תנאי העסקה עמלות למורי דרך אחריות לנזקי גוף תקנות מורי הדרך פסקי דין

 

These Regulations are also available in English - Click here

תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז- 1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת מורי-דרך (להלן- הפקודה), וסעיפים 14(א) ו- 2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח- 1948, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות [תיקון התשמ"ח (מס' 2)]

 1. בתקנות אלה-

  "השר"- שר התיירות;

  "הממונה" עובד מדינה שהשר מינה לענין תקנות אלה;

  "ועדה"- ועדת הבחינות שנתמנתה לפי הוראות תקנה 4;

  "מועצה"- מועצה מייעצת לענייני אתיקה של מורי-דרך שנתמנתה לפי הוראות תקנה 5;

  "רשיון"- רשיון לשמש מורה-דרך לפי הפקודה;

  "עסק"- מקום שבו מוכרים או נותנים טובין או שירותים לצרכן.

  כשירות לרשיון מורה דרך [תיקון התשמ"ח (מס' 2)]

 2. הממונה רשאי לתת למבקש רשיון מורה דרך אם התקיימו בו כל אלה:

  1. הוא תושב ישראל;

  2. מלאו לו 21 שנים;

  3. אין לגביו רישום במרשם הפלילי על עבירה שיש עמה קלון;

  4. עמד בבחינות לפי תקנות אלה.

  הגשת הבקשה למתן רשיון [תיקון התשמ"ח (מס')]

 3. א. מי שהתקיימו בו הוראות תקנה 2, רשאי להגיש לממונה בקשה למתן רשיון בטופס שקבע הממונה למתן רשיון מורה דרך.

  ב. לבקשה יצורפו שני צילומי דרכון של המבקש וכן אישורים נוספים כפי שידרוש הממונה.

  פטור מטעמים מיוחדים [תיקון התשכ"ח]

  3א. רשאי הממונה לפטור, מטעמים מיוחדים, אדם הרוצה לשמש מורה-דרך מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם נתקיימו בו אלה:

  1. הוא היה ביום כ"ה באייר התשכ"ז (4 ביוני 1967) תושב השטח המתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1), התשכ"ז 1967;

  2. בידו רשיון מורה דרך שניתן לו על ידי שלטונות השטח האמור בפיסקה (1).

  מינוי ועדת בחינות

 4. הממונה ימנה ועדת-בוחנים של שלושה חברים לפחות מבין אנשים, שלדעתו, מתאימים לתפקידם.

  מינוי מועצה (תיקון התשל"ג)

 5. תוקם מועצה של שבעה חברים הבקיאים בעניני תיירות; כיושב-ראש ימונה אחד מבין עובדי משרד התיירות שבמועצה.

  דרכי הדיון במועצה

 6. א. המועצה תתכנס לישיבותיה על פי הזמנת היושב-ראש.

  ב. החלטה של המועצה תתקבל ברוב דעות חבריה; היו הדעות שקולות- יכריע היושב-ראש.

  ג. יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.

  הגשת בקשה להיבחן

 7. בקשה להיבחן לפני הועדה תוגש לממונה; המבקש יצרף לה אישור שהוא בוגר קורס למורי-דרך, להנחת-דעתו של הממונה.

  בחינות

 8. א. הבחינות יתקיימו לפחות אחת לשנה לפי תכנית, במקום ובתאריך שנקבעו על ידי הממונה; הודעה על כך תימסר למבקש.

  ב. הבחינות יהיו בכתב ובעל-פה בפיקוח הועדה.

  ג. העברת תוצאות הבחינות תיעשה על ידי הועדה.

  תעודת בחינה

 9. מועמד שעמד בבחינה יקבל על כך תעודה חתומה ביד יושב-ראש הועדה.

  סוגי רשיונות (תיקון התשל"ב)

  9א.  רשיון יהיה מאחד הסוגים האלה:

  1. ארצי, לכל שטח המדינה;

  2. מחוזי, למחוז שצויין בו;

  3. מקומי, למקום שצויין בו.

פקיעת רשיון מקומי (תיקון התשל"ב)

9ב.  תקפו של רשיון מקומי יפוג בכל אחד מאלה:

  1. תום התקופה שצויינה בו;

  2. הוא אינו דרוש עוד, לדעת הממונה, לצורך העיסוק שלגביו ניתן והודעה על כך נשלחה לבעל הרשיון בדואר רשום.

איסור לשמש מורה דרך ללא רשיון (תיקון התשל"ח)

9ג. לא ישמש אדם מורה דרך בתמורה, לא ישמש מסיע בתמורה כמורה דרך ולא יציע אדם שירותיו כמורה  דרך בתמורה, אלא אם יש בידו רשיון.

מילוי אחר תנאי הרשיון (תיקונים: התשל"ב, התשל"ח)

9ד.  לא ישמש מורה דרך בתפקידו ולא יציג את שירותו אלא בהתאם לסוג הרשיון שבידו ובהתאם לתנאיו.

מורה דרך רשוי (תיקון התשנ"א)

9ה.  לא תעסיק סוכנות כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים, ומשרדים לתיור), התשכ"ז- 1967, מורה דרך אלא אם כן הוא בעל רשיון תקף לשמש מורה דרך לפי תקנות אלה.

תוקף רשיון (תיקון התשנ"א)

 1. תקפו של רשיון, אם לא נקבע בו מועד אחר, הוא עד יום 31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת נתינתו, והוא ניתן לחידוש.

  אבדן רשיון

 2. רשיון שאבד או ניטשטש חייב בעליו להודיע על כך לממונה והוא זכאי לקבל העתק מן הרשיון.

  אגרות

 3. א. בעד מתן רשיון לתקופה של שנתיים או חידושו לתקופה כאמור, תשולם אגרה של 204 שקלים חדשים; בעד מתן רשיון או חידושו לתקופה קצרה משנתיים, תשולם אגרה בשיעור יחסי.

  ב. האגרה לפי תקנת משנה (א) תשולם כשהיא מוגדלת בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש יוני בכל שנה לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1990, וכשהיא מעוגלת לשקל החדש השלם הקרוב.

  ג. בתקנה זו, "מדד המחירים לצרכן" או "מדד" מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על-ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

  ד. חל שינוי בשיעורי האגרה כאמור, תפורסם הודעה על כך ברשומות.

  נשיאת רשיון (תיקון התש"ן)

 4. א. מורה דרך ישא את רשיונו במקום בולט לעין, על מעילו או חולצתו, בשעה שהוא משמש מורה דרך או כשהוא מציע את שירותו.

  ב. בוטל או הותלה רשיון או פג תוקפו יחזיר מורה הדרך את הרשיון לממונה תוך 7 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על כך בדואר רשום.

  חידוש רשיונות

 5. לא יחודש רשיונו של מורה- דרך אלא אם השתתף בקורסים להשתלמות שנקבעו על ידי הממונה ושהודעה עליהם נשלחה אליו בדואר רשום.

  הפסקת רשיון זמנית או ביטולו

 6. הממונה רשאי, אחר שנועץ במועצה, להתלות או לבטל את רשיונו של מורה-דרך שעשה אחד מאלה:

  1. בעת מילוי תפקידו כמורה-דרך יעץ, כיוון או הניע אדם כל שהוא לעסק שאיננו נושא כדין אישור לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), התשכ"ז- 1967 (להלן- אישור) בנסיבות שלהנחת דעתו של הממונה, היה בהן כדי להעדיף שלא כהלכה עסק שאינו נושא אישור על פני זה הנושא אישור;

  2. עשה מעשה או מחדל אשר אינו הולם את הרשאתו החוקית כמורה- דרך.

  בקורת

 7. הממונה רשאי לפקח על פעולותיהם של מורי הדרך, להנחותם, לכוונם ולהדריכם במילוי תפקידם.

  ביטול

 8. תקנות מורי הדרך, התשכ"ב- 1961 (להלן- התקנות הפוקעות) בטלות.

  הוראות מעבר

 9. מי שהיה לו רשיון בהתאם לתקנות הפוקעות ערב תחילתן של תקנות אלה יראו אותו כמי שניתן לו רשיון לפיהן.

  השם (תיקון התשל"ח)

 10. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז - 1967".

ט' בטבת התשכ"ז (22 בדצמבר 1966)

משה קול

שר- התיירות