דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה צילומי וידאו רישוי תהלוכות במחוז ירושלים תקנות המשטרה

תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע), תשל"ו - 1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"אירוע" - לרבות פעולה שמעונין בה אדם ושיש לציבור ענין שהסדר ושלום הציבור יישמרו בהם במיוחד;

"שוטר באירוע" - שוטר המועסק תמורת תשלום מיוחד לאבטחת הסדר ושלום הציבור במקום אירוע.

תשלום בעד העסקה באירוע

2. (א) המבקש העסקתו של שוטר באירוע ישלם מראש לתקציב משטרת ישראל באמצעות חשב משטרת ישראל את התשלום שנקבע לכיסוי שכר השוטר ולכיסוי הוצאות המשטרה בהעסקת השוטר באירוע שהמפקח הכללי יקבע שהן דרושות.

(ב) מתוך חלק התשלום שהוסף לתקציב המשטרה ושיועד לכיסוי שכר השוטר יוקצו 15% לרווחת כלל השוטרים ובני משפחותיהם; לענין זה, "רווחת כלל השוטרים ובני משפחותיהם" - השתתפות באחד או יותר מאלה:

(1) הגנה משפטית או ביטוח מקצועי לשוטרים בקשר למילוי תפקידם;

(2) שכר לימוד להשכלה גבוהה לשוטרים;

(3) נופש לשוטרים ולבני משפחותיהם;

(4) מילגות לימודים לילדי שוטרים;

(5) פעולות רווחה אחרות מיוחדות לשוטרים ולבני משפחותיהם לפי תכנית שנתית שיקבע המפקח הכללי באישור השר.

שעות העסקתו של שוטר

3. (א) שוטר יועסק באירוע, בהסמכתו, לפי התר מאת המפקח הכללי ומחוץ לשעות תפקידו הרגיל.

(ב) לא יועסק שוטר באירוע בימי חופשתו השנתית אלא ביתרת ימי החופשה המגיעים לו בשל שנות עבודה קודמות.

מרות של שוטר

4. שוטר באירוע יהיה נתון, בעת מילוי תפקידו כאמור, למרות ולהוראות מפקדיו בלבד.

שוטר באירוע-שוטר בתפקיד

5. שוטר באירוע ייחשב לכל דבר וענין כשוטר הממלא תפקיד.

בקשה להעסקת שוטר באירוע

6. (א) המבקש להעסיק שוטר באירוע יגיש בקשה בכתב למפקד המרחב שבו עומד להיערך האירוע, ויפרט בה את טיבו והיקפו של האירוע, את מקומו והמספר המשוער של המשתתפים בו, ויצרף אליה, לפי דרישת מפקד המרחב, אישור או רשיון מאת הרשות הנוגעת בדבר לעריכת האירוע, אם עריכתו טעונה אישור או רשיון.

(ב) בקשה יש להגיש לא יאוחר מחמישה ימים לפני זמן עריכת האירוע.

(ג) רשאי מפקד המרחב לאשר בכל עת בקשה אף אם הוגשה במועד מאוחר יותר מהאמור בתקנת- משנה (ב) אם ראה לעשות כן.

אישור הבקשה או דחייתה

7. הודעה על אישור הבקשה או דחייתה תינתן למבקש לא יאוחר משני ימים לפני הזמן שנקבע לאירוע.

ביטול

8. בטלות -

(1) תקנות המשטרה (העסקת שוטרים נוספים), תשכ"ב - 1962;

(2) תקנה 2(ד) לתקנות קרן המשטרה הכללית.

השם

לתקנות אלה ייקרא "תקנות המשטרה (העסקת שוטרים בארוע), התשל"ו - 1975".

ג' בטבת התשל"ו (7 בדצמבר 1975)

שלמה הלל

שר המשטרה