דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה צילומי וידאו רישוי תהלוכות במחוז ירושלים תקנות המשטרה

הודעה על פקודת משטרה

בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א- 1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה  לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:

 14.02.10 - ביצוע צילומי וידיאו באסיפות בידי משטרת ישראל

הגדרות

1.         בפקודה זו, "אסיפה" - תהלוכה, הפגנה או עצרת.

סייגים בביצוע צילום בוידיאו באסיפות

2.         א. משטרת ישראל תצלם אסיפות בוידיאו אך ורק כשקיים חשש סביר להפרת הסדר הציבורי, או חשש לביצוע עבירות, או כשיש צפי או מידע לגבי אירוע חריג.

ב. לא יועבר סרט צילום וידיאו של אסיפה מהמעבדה הניידת לגורם כלשהו, לא יימסר ממנו מידע ולא יופק ממנו מידע שלא על פי פקודה זו; על אף זאת, רשאי רמ"ד סיוע מרחבי במז"פ לאשר, במקרים מיוחדים, את השימוש בסרט כאשר הסרט חיוני ביותר  מבקש לצורך ביצוע תפקידו.

המוסמכים להזמין צוות צילום וידיאו

3.       צוות צילום וידיאו יוזמן רק במקרים כאמור בסעיף 2א לעיל על ידי הגורמים האלה:

א. קצין אח"ק מרחבי;

ב. קצין אג"מ מרחבי, בתיאום עם קצין אח"ק מרחבי;

ג. ראש לשכת חקירות;

ד. ראש מפלג ביחידה מחוזית או ארצית, ובלבד שדרגתו סנ"- ומעלה;

ה. כל דרג מקצועי מעל הקצינים המפורטים לעיל.

פעולות צוות צילום וידיאו בזירת האירוע

4.         א. בהגיעו לזירת האירוע, יתייצב צוות צילום הוידיאו בפני מפקד האירוע, כדי  שהוא או קצין מתאם מטעמו ינחו את הצוות.

ב. צוות הצילום יקבע את מקומו באופן שיפחית, ככל הניתן, את הפגיעה בחופש ההתקהלות. הצוות ימעט ככל האפשר בצילום המשתתפים, כל עוד מתנהל האירוע כשורה.

ג. עם תחילת הצילום ובסופו יציין הצלם את פרטיו האישיים, ואת זמן הצילום  ומקומו.

השימוש בסרט וידיאו מצולם

5.         א. השימוש בסרט וידיאו שצולם באסיפה יהיה רק לצורך חקירה או כראיה במשפט או לצורך הפקת לקחים.

ב. נדרש הסרט לאחד מהצרכים שפורט בסעיף קטן א' לעיל, יפנה הממונה על החקירה  לראש שלוחת המעבדה הניידת שביצעה את הצילום.

ג. בתום השימוש בסרט הצילום תחזיר היחידה המזמינה את הסרט למעבדה הניידת לשם מחיקתו.

ד. היה בסרט הוידיאו חומר חקירה שנדרש כראיה בבית משפט, יישמר הסרט עד תום ההליכים המשפטיים הקשורים בחקירה, ויימחק רק לאחר סיומה ובאישור, בכתב מראש, של התובע בתיק. אם לא התקיימו הליכים משפטיים, יימחק הסרט לאחר אישורו של ראש  לשכת החקירות.

רישום סרטי וידיאו מצולמים ושמירתם

6.         א. לאחר סיום האירוע ידווח צוות הצילום למזמין על ביצוע הצילום. העתק מהדו"ח יועבר לראש מז"פ ולמז"פ/רמ"ד סיוע מרחבי, והעתק נוסף יישמר בתיק דו"חות  הסרטה.

ב. המעבדה הניידת תנהל רישום של כל סרטי הוידיאו והעתקיהם.

ג. סרטי וידיאו מצולמים והעתקיהם יישמרו במשרדי המעבדה הניידת בארון מתכת  נעול.

ד. סרטי וידיאו מצולמים והעתקיהם יישמרו, במשך 30 יום מיום האירוע. אם בתוך 30 יום לא תגיע למעבדה דרישת היחידה המזמינה לצפות בסרט, או אם החזירה היחידה המזמינה את הסרט משום שאינו דרוש לה יותר - יורה רמ"ד סיוע מרחבי, בכתב, על  מחיקתו. המחיקה תבוצע עם קבלת ההוראה.

ה. העבירה המעבדה הניידת סרט וידיאו מצולם לצורך מהצרכים המפורטים בסעיף 5א לעיל, ירשמו בפנקס הרישום את עובדת העברת הסרט ואת תאריך העברתו, ומשהוחזר -  את תאריך החזרתו.