דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה הסעה באוטובוסים זעירים הסעה במוניות פריקת כלי טיס חניית רכב בנתב"ג פסקי דין תקנות הטיס חוק רשות שדות התעופה

 

כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ב - 1982

בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 (להלן - החוק), ובאישור שר התחבורה, קובעת רשות שדות התעופה כללים אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.         בכללים אלה:

"אוטובוס", "מונית" ו"תמרור" - כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961 (להלן - תקנות התעבורה);

"המנהל" - מנהל הנמל;

"הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;

"הרשות" - רשות שדות התעופה שהוקמה על פי החוק;

"רכב" - כמשמעותו בפקודת התעבורה.

פרק ב': הסדרי תנועה וחניה בנמל

סמכות להסדיר חניית רכב

2.      (א)   המנהל רשאי לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב בנמל ולקבוע מקומות חניה בנמל שבהם תהיה החניה מותרת לרכב או לסוג מסויים של רכב, בין בתשלום ובין ללא תשלום.

(ב)   המנהל רשאי לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה במקומות החניה, ואת מספר כלי הרכב המותר לחניה בבת אחת במקום חניה.

תמרורים

3.       המנהל יסמן כל מקום חניה וכל איסור, הגבלה או הסדר שנקבע לפי סעיף זה בתמרור מתאים, לאחר שנועץ במפקד משטרת הנמל.

מקום חניה מוסדר

4.      (א)   המנהל רשאי לקבוע בנמל מקום חניה שינוהל בידי הרשות (להלן - מקום חניה מוסדר).

(ב)   הרשות רשאית להסדיר את החניה במקום חניה מוסדר על ידי סדרן או בדרך אחרת כפי שתמצא לנכון.

(ג)   המעמיד רכב במקום חניה מוסדר, חייב לציית להוראות הסדרן או להוראות שיפורטו בכניסה למקום החניה המוסדר.

(ד)   החניה במקום חניה מוסדר תהא בתשלום לפי שעות, יממות, שבועות או חדשים, הכל כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

מקום חניה פרטי

5.      (א)   לא יפעיל אדם בנמל ולא ירשה לאחר להפעיל בנמל מקום חניה פרטי אלא על פי הרשאה מאת הרשות ובהתאם לתנאיה.

(ב)   הרשאה לפי סעיף קטן (א) להפעלת מקום חניה פרטי שהחניה בו היא בתשלום תינתן לתאגיד שנתקיימו בו כל אלה:

(1)    הוכיח נסיון וקיום אמצעי הפעלה, הכל כפי שקבעה הרשות;

(2)    זכה במכרז להפעלת מקום החניה הפרטי ונכרת בינו לבין הרשות חוזה לענין מתן שירות של הפעלת מקום חניה פרטי, לרבות לענין התשלומים שעליו לשלם לרשות בעד ההרשאה.

(ג)   תוקף ההרשאה יהיה לתקופה שתיקבע בה ובלבד שלא תעלה על שלוש שנים מיום נתינתה.

(ד)   החניה במקום חניה פרטי תהא בתשלום לפי שעות, יממות, שבועות או חדשים, הכל כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

איסור חניה

6.      (א)   לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום שהחניה נאסרה בידי המנהל לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בתמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

(ב)   לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר או פרטי, אלא -

(1)    אם הרכב נמנה עם סוגי הרכב שחנייתם בו הותרה בידי המנהל;

(2)    בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר, אם סומנו שטחים כאמור;

(3)    בשעות ולמשך הזמן שבהם הותרה החניה בו;

(4)    כאשר תפוסת הרכב בו אינה עולה על המספר שהותר לחניה בבת אחת.

(ג)        הועמד רכב שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי מי שהוסמך כדין לענין זה להורות על הרחקת הרכב למקום שהוא יורה עליו כאמור בפקודת התעבורה ובתקנות שלפיה.

אוטובוסים

7.      (א)   לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס בנמל אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים והמסומן בתמרור הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס, או במקום שנקבע לכך על פי תמרור.

(ב)   לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

(ג)   לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

מקום חניה לרכב מסויים

8.      (א)   המנהל רשאי לציין, במקום חניה, על גבי תמרור, או בשלט שייקבע על תמרור או בסמוך לו, את מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב שמותר להעמידו באותו מקום.

(ב)   פעל המנהל כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

דמי חניה

9.      (א)     במקום חניה מוסדר או פרטי שהרשות קבעה שלגבי החניה בו ישולמו דמי החניה מראש - לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא אם שילם את התשלום שקבעה הרשות כדמי חניה לאותו מקום חניה, לאותו זמן חניה ובאופן שקבעה, או אם הרכב נושא תו חניה שניתן מאת הרשות.

השאיר אדם רכב במקום חניה כאמור למעלה מזמן החניה שבעדו שילם - לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם תשלום נוסף בעד זמן החניה הנוסף.

(ב)     במקום חניה מוסדר או פרטי שהרשות קבעה שלגבי החניה בו ישולמו דמי החניה בתום החניה - לא יוציא אדם רכב אלא אם שילם את התשלום שקבעה הרשות כדמי חניה לאותו מקום חניה, לאותו זמן חניה ובאופן שקבעה, או אם הרכב נושא תו חניה שניתן מאת הרשות.

(ג)      סודרה החניה בידי סדרן, ישולם התשלום לידי הסדרן תמורת כרטיס, תו או תג, או בדרך אחרת כפי שתקבע הרשות.

(ד)     דמי החניה יפורטו על לוח בכניסה למקום חניה מוסדר או פרטי.

פרק ג': כללי

סמכויות

10.     (א)     המנהל רשאי למנות, בכתב, מפקחים לצורך כללים אלה.

(ב)     מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס למקום חניה מוסדר או פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות כללים אלה.

(ג)      לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (ב).

עונשין

11.     אי-קיום סעיפים 4(ג), 5(א), 6(א) ו(ב), 7, 8(ב), 9(א) ו-(ב) או 10(ג) לכללים אלה, מהווה עבירה ודין העבריין - קנס של 5,000 שקלים או מאסר של שלושה חדשים או שני העונשים כאחד.

תחילה

12.          תחילתם של כללים אלה ביום י"ג באלול התשמ"ב (1 בספטמבר 1982).

 

כ"ח באב התשמ"ב (17 באוגוסט 1982)

                                 אריה גרוזבורד

נתאשר.                 יושב ראש מועצת רשות שדותהתעופה

 

חיים קורפו

שר התחבורה