דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה הסעה באוטובוסים זעירים הסעה במוניות פריקת כלי טיס חניית רכב בנתב"ג פסקי דין תקנות הטיס חוק רשות שדות התעופה

כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ו - 1996

בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ו - 1977, (להלן החוק), ובאישור שר התחבורה, מתקינה רשות שדות התעופה כללים אלה:

הגדרות

1.         בכללים אלה -

"אוטובוס זעיר" - אוטובוס זעיר שהוא אוטובוס ציבורי כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961 (להלן - תקנות התעבורה), וכמשמעותו בתקנה 84א לתקנות התעבורה;

"הזמנה מראש" - הזמנה בכתב - בתשלום או התחייבות לתשלום מראש - להסעה באוטובוס זעיר, העומד כולו לרשות המזמין או הנוסעים שהזמין כשההזמנה מציינת את יעד הנסיעה, שמות הנוסעים ומספר הטיסה שבה הם אמורים להגיע;

"המנהל" - מנהל הנמל;

"הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;

"סדרן" - מי שהמנהל מינהו סדרן בכניסה למגרש החניה לאוטובוסים בנמל.

הסעת נוסעים מהנמל באוטובוס זעיר

2.         לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים באוטובוס זעיר אלא אם כן נתקיימו שני אלה:

(1)    האוטובוס הזעיר ונהגו עומדים בדרישות תקנות התעבורה וכללים אלה;

(2)    ההסעה נעשית לפי הזמנה מראש וללא קבלת תשלום כלשהו מהנוסעים.

אישור להסעה לפי הזמנה מראש

3.         (א)       סדרן יתן אישור לנהג אוטובוס זעיר לביצוע הסעה לפי הזמנה מראש אם נתמלאו כל אלה:

(1)    שולמו דמי האישור שקבעה הרשות לענין זה;

(2)    האוטובוס הזעיר נקי ובמצב תקין להובלת נוסעים;

(3)    הופעת הנהג נאותה והולמת.

(ב)       אישור לביצוע הסעה על פי הזמנה מראש, יהא חד-פעמי לאותה הסעה בלבד; האישור ישא את מספר הרכב, תאריך ושעת ההסעה וחתימת הסדרן.

עצירה וחניה

4.         (א)       לא יעצור אדם לא יעמיד אוטובוס זעיר ולא ירשה לאחר לעשות כן לצורך העלאת נוסעים, או הורדתם, אלא במקומות בנמל שהמנהל קבע לכך ולפרק הזמן הדרוש להעלאת הנוסעים או להורדתם בלבד.

(ב)       לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס זעיר אלא במקום שהמנהל קבע לחניית אוטובוסים זעירים.

עצירה בעמדת ביקורת

5.         נוהג באוטובוס זעיר המסיע נוסעים היוצאים מהנמל, יעצור בעמדת הביקורת למוניות ויציג, לפי דרישת שוטר או מי שהמנהל מינה לענין זה, את האישור שניתן לו לפי סעיף 3.

סמכויות מפקחים

6.       (א)         לצורך פיקוח על ביצוע כללים אלה רשאי המנהל למנות מפקחים.

 (ב)         לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו שימוש בסמכויותיו.

עונשין

7.       אי קיום סעיף מסעיפים 2, 4, 5 ו- 6(ב) לכללים אלה מהווה עבירה.

תחילה

8.         תחילתם של כללים אלה ביום י"ב בניסן התשנ"ו (1 באפריל 1996).

נתאשר.

כ"ו בטבת התשנ"ו (18 בינואר 1996)

                                      חיים קורפו

 ישראל קיסר                   יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה

 שר התחבורה