דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה הסעה באוטובוסים זעירים הסעה במוניות פריקת כלי טיס חניית רכב בנתב"ג פסקי דין תקנות הטיס חוק רשות שדות התעופה

 כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ"ח- 1988

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 (להלן - החוק), ובאישור שר התחבורה, מתקינה רשות שדות התעופה כללים אלה:

 פרק א': הגדרות

 הגדרות

1.            בכללים אלה -

"המוביל" - בעלו של כלי הטיס, שוכרו או מפעילו, חברת תעופה או תאגיד הנותנים שירותי קרקע בנמל על פי חוזה עם הרשות;

"המנהל" - מנהל הנמל;

"הוראות יאט"א" - ההוראות התקפות של הארגון הבינלאומי של תובלה אוירית, הכוללים, בין היתר, את ההוראות לענין מטענים יקרי ערך ואשר עותק מהן מופקד לעיון הציבור במשרד המנהל;

"הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;

"הרשות" - רשות שדות התעופה שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

"התקנות"- תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים) התשמ"ד- 1983;

ההוראות הטכניות "חבילה", "חמרים מסוכנים", "כלי טיס של מטען" ו"כלי טיס של נוסעים" - כהגדרתם בתקנות;

"חומר מסוכן במיוחד" - חומר שהגדיר המנהל כחומר מסוכן במיוחד;

"ממ"ן" - מסופי מטען וניטול בע"מ המפעילה את מסוף המטענים בנמל, או כל גוף אחר שייקבע לענין זה על ידי המנהל;

"מסירה ישירה" - מסירת משגור בשטח המבצעי -

(1)  ביבוא - לנשגר, בידי נציג המוביל, סמוך לפריקת המשגור מכלי הטיס, ללא אחסון ביניים, כאשר ההסדרים הכרוכים בשחרור המשגור נעשו טרם ביצוע המסירה;

(2) ביצוא - לנציג המוביל, סמוך לטעינת המשגור בכלי הטיס, ללא אחסון ביניים, כאשר ההסדרים הכרוכים ביצוא נעשו טרם ביצוע המסירה;

"מרכז התיאום" - יחידה לפיקוח והכוונת מטוסים ברחבות החניה ולפיקוד ולמשמעת בשטח המבצעי;

"משגור" (Consignment) - חבילה אחת או יותר, שנתקבלה במקום אחד במשלוח אחד להובלה על פי שטר מטען אוירי אחד, למקבל אחד במען מיועד אחד;

"משגור חומר מסוכן" - משגור המכיל חומר מסוכן;

"משגור יקר ערך" - משגור מן המפורטים בהוראת יאט"א בשם "Airport Handling Manual, Section 3, Handling and Protection of Valuable Cargo";

"נציג המוביל" - מי שהמוביל מינהו כנציגו והודיע על כך לרשות;

"צוות הפריקה" - צוות פריקה, טעינה ושינוע שמפעילה הרשות בשטח המבצעי, או שמפעיל מי מטעמה;

"רכב שירות" - רכב או מכונה ניידת שהשימוש בהם דרוש לצורך מתן שירות או ביצוע תפקיד או עבודה בשטח מבצעי;

"שטח מבצעי" - שטח בנמל שהכניסה אליו נאסרה לציבור בהוראת המנהל והכולל בין היתר, את המסלולים, רחבות החניה לכלי טיס, רחבות חניה וחניונים לרכב שירות וכן השטח המיועד לעיבוד חקלאי;

"שם המשגור" - (Proper Shipping Name) שם החפץ או החומר כפי שהוא מופיע על האריזה של המשגור ובכל מסמכי המשלוח ובהודעה על פי סעיף 5;

"תא מטען" - תא מטען של כלי טיס.

פרק ב': כללי

פריקה וטעינה של משגורים

2.      לא יפרוק אדם משגור מכלי טיס, לא יטעין אדם משגור בכלי טיס, לא יוביל אדם משגור בשטח המבצעי ולא ירשה לאחר לעשות כל אלה אלא בהתאם לכללים אלה.

מסירה ומשלוח של חומר מסוכן

3.      לא ימסור אדם משגור חומר מסוכן למשלוח באויר ולא יקבל המוביל משגור כאמור, אלא אם כן מולאו דרישות התקנות לענין זה.

פריקה וטעינה

4.      לא יפרוק אדם משגור חומר מסוכן מכלי טיס, לא יטעין משגור חומר מסוכן בכלי טיס, לא יוביל ולא יטפל במשגור חומר מסוכן בשטח המבצעי, ולא ירשה לאחר לעשות כל אחד מאלה אלא אם כן התקיימו כל הדרישות שבכללים אלה ובתקנות.

נוכחות נציג המוביל

5.         (א) לא יפתח אדם תא מטען לצורך פריקתו אלא אם הוא נציגו של המוביל, או אם נציג המוביל הורהו לפתוח את תא המטען.

(ב) לא יחל אדם שאינו נציג המוביל בפריקת כלי טיס או בטעינתו אלא על פי הוראתו והנחייתו של נציג המוביל הנוכח במקום שבידו הודעה על פי סעיף 7, הכוללת את הפרטים הנדרשים, או הצהרה על העדר חמרים מסוכנים.

(ג) לא יורה נציג המוביל כאמור, אלא על פי ההוראות המפורטות על גבי המשגור או על פי הסימון המקובל שעל המשגור לענין הצבתו הנכונה, ובהתאם לתקנות ולהוראות שקבע המנהל, והודיען בכתב למוביל.

כללי זהירות

6.      (א) משגור חומר מסוכן יטופל בזהירות מרבית בכל אחד משלבי שינועו, לרבות טלטולו, העמסתו על עגלות לצורך הובלתו, פריקתו והורדתו מכלי הטיס, העלאתו לכלי הטיס וטעינתו בכלי הטיס.

(ב) לא ינהג אדם בחוסר זהירות או ברשלנות, או בניגוד להוראות שניתנו כאמור בסעיף 5(ג) במשגור חומר מסוכן.

הודעה על משלוח חמרים מסוכנים

7.      המוביל יודיע למרכז התיאום על הגעת משגור של חומר מסוכן במיוחד שלוש שעות לפחות לפני המועד המשוער של נחיתת כלי הטיס המוביל את המשגור, או מיד לאחר המראתו ממקום היציאה האחרון, לפי המאוחר; ההודעה תימסר למרכז התיאום בדרך שיורה המנהל ותכיל מידע לגבי כל אלה:

(1)  פרטי כלי הטיס המוביל;

(2)  מועד הנחיתה המשוער;

(3)  מהות המשגור, שם המשגור, כמות החומר המסוכן, סיווגו על פי תקנה 5 לתקנות, סיווג המשנה שלו, אם קיים, סיכוני המשנה הכתובים בתוית על המשגור ומיקומו בכלי הטיס.

הודעה על משלוח משגור יקר ערך

8.      המוביל ימסור הודעה למרכז התיאום על הגעת משגור יקר ערך שלושים דקות לפחות לפני המועד המשוער של נחיתת כלי הטיס המוביל את המשגור; ההודעה תימסר למרכז התיאום בדרך שיורה המנהל ותכיל מידע לגבי כל אלה:

(1)  פרטי כלי הטיס המוביל;

(2)  מועד הנחיתה המשוער;

(3)  פירוט מיקומו של המשגור יקר הערך בכלי הטיס, צורת אריזתו, משקלו וכל מידע אחר הדרוש לצורך זיהויו המיידי.

בדיקה, פריקה והובלה

9.       (א)         נציג המוביל:

(1)  יזהיר את צוות הפריקה, הטעינה והשינוע וינחה אותו;

(2)  ילווה את המשגורים במשך כל זמן הפריקה והטעינה, ובמקרה של פריקה או טעינה של מטוסי מטען - ילווה את המשגורים גם בשינוע, וימסור את המשגור לממ"ן או למקבלו במסירה ישירה; בטעינה של כלי טיס של מטען - ילווה את המשגורים מממ"ן ועד לסגירת כלי הטיס;

(3)  ילווה משגור של חומר מסוכן בכל שלבי שינועו והובלתו מממ"ן לכלי הטיס או מכלי הטיס לממ"ן, ובמסירה ישירה - מעת קבלתו ועד הטענתו בכלי הטיס ומכלי הטיס ועד מסירתו למקבל;

(4)  יתייצב לפני זמן הנחיתה בנקודת החניה של כלי טיס הנושא משגור יקר ערך ויודיע לנציגי היחידה למניעת עבירות של הרשות את מיקומו של המשגור יקר הערך בכלי הטיס, ויתאם עמו את אופן פריקתו ושינועו של המשגור, הכל בטרם פתיחת דלת תא המטען;

(5)  יבדוק בקפידה כל משגור של חומר מסוכן ויוודא את שלמות האריזות והעדר נזילות, דליפות, שבר, סדק, כתם חשוד, ריח או כל סימן שיש בו כדי לעורר חשש לפגם בשלמות האריזות או החבילות;

(6)  יבדוק בקפידה את מערכות השינוע ולוחות הפיקוד והבקרה בתאי המטען בטרם יתחילו בפריקה ובטעינה כדי לאפשר פריקה וטעינה נאותים ובטוחים;

(7)  יקבע אלו משגורים של חמרים מסוכנים דורשים טיפול ברמת זהירות מיוחדת ואת שיטת שינועם, הכל בהתאם להוראות ולסימונים על גבי האריזות ובהתאם לתקנות ולהוראות אחרות שקבע המנהל, והודיע בכתב למוביל.

(ב)        נמצא משגור חומר מסוכן כשהוא פגום, או קיים חשש שניזוק או שיש דליפה ממנו - יורה נציג המוביל לראש צוות הפריקה להפסיק את הפריקה ולהרחיק מהמקום את אנשי הצוות; נציג המוביל יודיע לאלתר למרכז התיאום ולראש משמרת כיבוי אש על התקלה.

(ג)        (1)  משגורים של חמרים מסוכנים במיוחד יובדלו, בעת ההובלה לכלי הטיס וממנו, ממשגורים אחרים וישונעו בנפרד על עגלות אחרות או על כלי הסעה יעודיים אחרים.

(2)  ההעמסה של משגור של חומר מסוכן במיוחד על עגלה או כלי הסעה ייעודי אחר תיעשה לפי הנחיות נציג המוביל.

(ד)        העגלות או כלי הסעה יעודיים אחרים אשר בהם משגורים של חמרים מסוכנים במיוחד תובלנה בסוף שיירת העגלות, או כלי ההסעה האחרים.

(ה)       (1)  נציג המוביל אשר ליווה את המשגורים בעת השינוע לממ"ן יפקיד בידי נציג ממ"ן או נציג המקבל במסירה ישירה, הודעה בכתב ובה פירוט המשגורים של חמרים מסוכנים שנפרקו מכלי הטיס, או פירוט המשגורים יקרי הערך, לפי הענין.

(2)  בתום טעינת משגור חומר מסוכן בכלי הטיס יוודא נציג המוביל שהטעינה נעשתה כנדרש ויאשר זאת על גבי טופס שקבע המנהל לענין זה; העתק הטופס יימסר למנהל.

(ו)         על נציג המוביל להיות בקי בסוגי חמרים מסוכנים וסיכוניהם.

מסירה ישירה

10.    (א) מסירת משגור המפורט בקבוצה A או B בקטלוג התקף לסיווג חמרים מסוכנים של רשות הנמלים, שעותק הימנו מצוי במשרדו של המנהל, תיעשה במסירה ישירה.

(ב)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), המנהל רשאי לקבוע אילו משגורים של חמרים מסוכנים או יקרי ערך יש למסור במסירה ישירה, מכלי הטיס אל הרכב המוביל לכלי הטיס או מהרכב המוביל לכלי הטיס ואת הסדרי הביצוע.

(ג) קבע המנהל כאמור בסעיף קטן (ב), יפעל המוביל בהתאם לקביעה.

חומר מסוכן במיוחד

11.    (א) במקרה של חומר מסוכן במיוחד, או בכל מקרה שהמנהל ימצא כי קיימות נסיבות מיוחדות, רשאי הוא להורות למוביל בכתב או בעל פה, כי יציב בעת הפריקה או הטעינה אדם שאומן במיוחד לגבי אמצעי הזהירות שיש לנקוט בטיפול באותו חומר מסוכן או באותן נסיבות מיוחדות.

(ב) הורה המנהל כאמור בסעיף קטן (א), יפעל המוביל בהתאם להוראה.

אחסון

12.     ממ"ן תפרסם, באישור המנהל, נוהל קליטה ואחסון של משגורים של חמרים מסוכנים בממ"ן ובמיוחד בנושאים המפורטים להלן:

(1)  הפרדה לפי קבוצות חומרים;

(2)  בדיקה פיזית בעת הקליטה;

(3)  בדיקה פיזית לפני ההעמסה;

(4)  בקורת מחזורית באחסון.

הפרדה באחסון לפני יצוא

13.  משגור חומר מסוכן העומד בדרישות התקנות והמיועד לאחסון שלפני המשלוח, יאוחסן בנפרד ממשגורים אחרים, ואם דרוש הדבר - תוך הפרדה בין חומר לחומר, ובהתאם להוראות הטכניות.

מינוי ממונה על חמרים מסוכנים

14.    (א)  המוביל מטענים בכלי טיס של מטען או בכלי טיס של נוסעים, ימנה אדם המתמצא והמתמחה בנושא של הובלת חמרים מסוכנים, ויודיע את שמו למנהל.

(ב)  המוביל מטענים בכלי טיס של נוסעים בלבד ימנה אדם המתמצא בנושא של הובלת חמרים מסוכנים במידה המאפשרת לו להחליט אילו חמרים, ובאיזו כמות מותרים להובלה במטען אישי או בכבודת יד של נוסעים.

סמכות המנהל

15.     (א)  ראה המנהל כי הדבר דרוש לשמירת בטחון הציבור ובטיחות הרכוש בנמל רשאי הוא להורות למוביל להעביר כלי הטיס שיש בו משגור חומר מסוכן ממקומו למקום אחר בשטח הנמל ולהחזיקו שם עד אשר יורה אחרת; נתן המנהל הוראה כאמור, יבצענה המוביל לאלתר.

(ב)          לא מילא המוביל אחר הוראות המנהל על פי סעיף קטן (א), רשאי המנהל לנקוט צעדים הדרושים למילוי ההוראה, ולחייב את המוביל בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע פעולה זו.

איסור הפקדת חומר מסוכן לשמירה

16.    (א)  לא יפקיד אדם ולא יקבל אדם לשמירה או להפקדה כחפץ אישי, משגור חומר מסוכן או חפץ מסוכן ולא יאוחסן במחסן ממחסני הנמל או במחסנו של כל גורם הפועל בנמל.

(ב)  נמצא כי משגור חומר מסוכן התקבל לשמירה - רשאי המנהל להרחיק משגור זה או להורות על הרחקתו או על אחסונו במקום אחר, הכל באחריותו הבלעדית של המפקיד ועל חשבונו.

הדרכה

17.     (א)  לא יעסוק אדם באריזת חמרים מסוכנים, הכנתם למשלוח, אחסנתם, פריקתם, קשירתם או כיוצא באלה, אלא אם כן עבר הדרכה לפי תכנית כמפורט בתוספת והוסמך לכך בידי מעסיקו ובידו כתב הסמכה תקף.

(ב)  אדם העוסק בחמרים מסוכנים או בא במגע עמם חייב לקיים את אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים בטיפול בחמרים מסוכנים.

(ג)  מעסיק יתן הדרכה ואימונים מתאימים לכל מועסקיו העוסקים בחמרים מסוכנים; ההדרכה תהיה במגוון הפעולות של כל אלה העוסקים מטעמו בחמרים מסוכנים או הבאים במגע אתם.

(ד)  העוסק בחמרים מסוכנים ידאג, כי כל המועסקים בידו בחמרים מסוכנים, יקבלו הדרכה כאמור בסעיף קטן (א), לפי סוג הפעילות של כל מועסק כאמור.

(ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

פיקוח

18.     (א)  המנהל רשאי למנות מפקחים לענין כללים אלה.

(ב)  מפקח רשאי בכל עת לנקוט אמצעים סבירים כדי לבדוק אם נתקיימו הוראות כללים אלה.

(ג)  לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי כללים אלה.

עונשין

19.     אי קיום כל אחד מהסעיפים 2 עד 9, 10(ג), 11(ב), 13, 15(א), 17 ו-18(ג) מהווה עבירה.

שמירת דינים

20.     כללים אלה באים להוסיף על כל דין החל על פריקתם וטעינתם של משגורים של חמרים מסוכנים ושל משגורים יקרי ערך.

תחילה

21.         תחילתם של כללים אלה ביום ט"ז בתמוז התשמ"ח (1 ביולי 1988).

תוספת

(סעיף 17(א))

תכנית הדרכה לעוסקים בחמרים מסוכנים

נושאי הדרכה

העוסקים

סיווג חמרים מסוכנים; רשימת חמרים מסוכנים; איסורים; הוראות אריזה; סימון ותיוג Labeling; מסמכי חמרים מסוכנים; חובות המוביל; חובות השוגר; ההוראות הטכניות; הוראות CFR-49 (אם ישים).

נציגי המפעיל שאינם בעלי רשיונות עובדי טיס לפי תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א- 1981 

גישה לנושא (כללי); חמרים מסוכנים אסורים; איחסון וטעינה; איסור קרבת חמרים (מסויימים) זה לזה; ההוראות הטכניות.

עובדים המועסקים בטיפול על הקרקע, איחסון והטענה של חמרים מסוכנים

גישה לנושא (כללי); סימון ותיוג; הודעות היתרים לנוסעים; זיהוי של מדבקות.

עובדים המטפלים בנוסעים, אנשי צוות (להוציא צוות אויר) 

סיווג חמרים מסוכנים; רשימת חמרים מסוכנים; דרישות אריזה כלליות; אריזות שוות-ערך; הוראות אריזה מסויימות; סימון ותיוג.

 

אורזים

סיווג חמרים מסוכנים; רשימת חמרים מסוכנים; איסורים; הוראות אריזה; סימון ותיוג; חובות השוגר; מסמכים; ההוראות הטכניות.

עובדי השוגר וסוכנויות שיגור  

 

י"ט בכסלו התשמ"ח (10 בדצמבר 1987)

 

 

אריה גרוזבורד

יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה

חיים קורפו

שר התחבורה