דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה אמנת מונטריאול תקנות הטיס- רעש חוק הטיס (עבירות ושיפוט חוק רישוי שירותי התעופה חוק התובלה האוירית תקנות טיסות שכר אמנת ורשה פרוטוקול האג אמנת גואדלהרה תקנות שעת טיסה תקנות הסבת כרטיסים תקנות ההגבלים העסקיים תובענות יצוגיות רישום יתר פסקי דיןחוק הטיס, תשע"א-2011 פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה

תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית), התשכ"ד - 1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט - 1959, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"הסדר לענין סעיף 10א לחוק" - הסדר שלגביו ניתן אישור על ידי השר כי כל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית, בים או באויר;

"השר" - שר התחבורה.

מסירת הודעה

2. הודעה על הסדר לענין סעיף 10א לחוק תימסר בטופס שבתוספת ב-4 עותקים.

מתן הצהרה

3. מוסר ההודעה יצהיר שכל הפרטים שבה מלאים ונכונים, שהמסמכים המצורפים לטופס נכונים ושמלבדם אין כל מסמך אחר הקובע את ההסדר או הנוגע לו.

חתימת הטופס

4. כל טופס ייחתם לפני הגשתו על ידי צד להסדר.

צירוף מסמכים

5. היה הסדר בכתב, יצורפו לטופס המוגש המסמכים המקוריים הקובעים את ההסדר או הנוגעים לו, או העתקיהם או צילומיהם שאחד מהם המצורף לכל טופס יהיה מאושר כהעתק נכון.

אישור קבלה

6. השר יאשר בכתב קבלת ההודעה.

השם

תקנות אלה ייקרא "תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין- לאומית), התשכ"ד - 1964".

התוספת הושמטה

ישראל בר-יהודה

שר התחבורה