דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה אמנת מונטריאול תקנות הטיס- רעש חוק הטיס (עבירות ושיפוט חוק רישוי שירותי התעופה חוק התובלה האוירית תקנות טיסות שכר אמנת ורשה פרוטוקול האג אמנת גואדלהרה תקנות שעת טיסה תקנות הסבת כרטיסים תקנות ההגבלים העסקיים תובענות יצוגיות רישום יתר פסקי דיןחוק הטיס, תשע"א-2011 פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה

פרוטוקול המתקן את האמנה לאיחוד כללים מסויימים בדבר תובלה

אוירית בינלאומית שנחתמה בורשה ביום 12 באוקטובר 1929

נעשה בהאג ביום 28 בספטמבר 1955

ישראל חתמה עליו ביום 28 בספטמבר 1955

הואיל והממשלות החתומות מטה

סבורות שרצוי לתקן את האמנה לאיחוד כללים מסויימים בדבר תובלה אוירית בינלאומית שנחתמה בורשה ב- 12 באוקטובר 1929.

לכן הסכימו לאמור:

פרק ראשון

תיקונים לאמנה

סעיף 1

בסעיף 1 לאמנה-

א)  במקום פסקה 2, תבוא פסקה זו:-

"2. באמנה זו, "תובלה בילאומית" פרושה כל תובלה שבה, בהתאם לתנאי ההסכם בין הצדדים, מקום היציאה ומקום היעוד בין אם חלה הפסקה בתובלה או העברה מכלי טיס לכלי טיס ובין אם לא חלה נמצאים בשטחיהם של שנים מבעלי האמנה או בשטחו של בעל אמנה אחד אם הוסכם על חניה בשטחה של מדינה אחרת, אף אם אותה מדינה איננה מבעלי האמנה. תובלה בין שני מקומות הנמצאים בשטחו של אחד מבעלי האמנה, ללא מקום חניה מוסכם בשטחה של מדינה אחרת, לא תיראה כתובלה בינלאומית במשמעותה באמנה זו".

ב)  במקום פסקה 3 תבוא פסקה זו:

"3. תובלה שיש לבצעה על ידי כמה מובילים אויריים בזה אחר זה, תיראה, לצרכי אמנה זו, כתובלה אחת אם הצדדים ראו בה מבצע אחד, בין אם הוסכם עליה בצורה של חוזה אחד ובין בצורה של סידרת חוזים, ואין התובלה מאבדת את אפיה הבינלאומי מפני שחוזה אחד או סידרת חוזים יש לבצעם בשלמותם בשטחה של אותה מדינה".

סעיף 2

בסעיף 2 לאמנה

במקום פסקה 2 תבוא פסקה זו:-

"2. אמנה זו לא תחול על הובלת דברי דואר וצרורות דואר".

סעיף 3

בסעיף 3 לאמנה

א)  במקום פסקה 1 תבוא פסקה זו:-

"1. בהולכת נוסעים יימסר כרטיס שיכלול:

(א)   ציון מקומות היציאה והייעוד;

(ב) אם מקומות היציאה והייעוד מצויים בשטחו של בעל אמנה אחד והוסכם על מקום חניה אחד או יותר המצויים בשטחה של מדינה אחרת ציון של אחד ממקומות חניה אלה;

(ג) הודעה המציינת שאם במסעו של נוסע מקום הייעוד הסופי או מקום חניה בו אינם בארץ היציאה, עשויה ההולכה להיות כפופה לאמנת ורשה המגבילה, בדרך כלל, את אחריות המוביל במקרה מות או חבלה גופנית וכן במקרה אבדן או היזק לכבודה."

ב.  במקום פסקה 2 תבוא פסקה זו:-

"2. כרטיס הנסיעה מהווה ראיה לקשירת חוזה ההולכה ולתנאיו כל עוד לא הוכח ההיפך. העדר כרטיס הנסיעה, אי תקינותו או אבדנו לא יפגעו בקיומו או בתוקפו של חוזה ההולכה אשר, על אף כל אלה, יהיה כפוף לכללי אמנה זו. ואולם, אם בהסכמת המוביל, עולה הנוסע לכלי הטיס מבלי שנמסר כרטיס נסיעה, או אם כרטיס הנסיעה אינו כולל את ההודעה האמורה בפסקה 1 (ג) לסעיף זה לא יהיה המוביל זכאי להסתמך על הוראות סעיף 22."

סעיף 4

בסעיף 4 לאמנה:-

א.  במקום הפסקאות 1, 2, ו- 3 יבואו פסקאות אלה:-

"1. בהובלת כבודה רשומה יימסר כרטיס כבודה אשר, אם לא שולב בכרטיס נסיעה המתאים להוראות סעיף 3, פסקה 1, או לא נכלל בו, יכלול:

(א) ציון מקומות היציאה והייעוד;

(ב) אם מקומות היציאה והייעוד מצויים בשטחו של בעל אמנה אחד, והוסכם על מקום חניה אחד או יותר המצויים בשטחה של מדינה אחרת, ציון של אחד ממקומות חניה אלה:

(ג)  הודעה המציינת שאם ההובלה יש לה מקום יעוד סופי או מקום חניה שלא בארץ היציאה, עשויה ההובלה להיות כפופה לאמנת ורשה המגבילה, בדרך כלל, את אחריות המוביל לאבדן או היזק לכבודה."

ב. במקום פסקה 4 תבוא פסקה זו:-

"2. כרטיס הכבודה מהווה ראיה לרישום הכבודה ולתנאי חוזה ההובלה כל עוד לא הוכח ההיפך. העדר כרטיס הכבודה, אי תקינותו או אבדנו לא יפגעו בקיומו או בתוקפו של חוזה ההובלה, אשר, על אף כל אלה, יהיה כפוף, לכללי אמנה זו. ואולם, אם המוביל מקבל את הכבודה לרשותו מבלי שנמסר כרטיס כבודה, או אם במקרה של כרטיס כבודה (של שולב בכרטיס נסיעה בהתאם להוראות סעיף 3, פסקה 1ג), או לא נכלל בו, אינו כולל את ההודעה האמורה בפסקה 1 (ג) לסעיף זה, לא יהיה המוביל זכאי להסתמך על הוראות סעיף 22, פסקה 2."

סעיף 5

בסעיף 6 לאמנה-

במקום פסקה 3 תבוא פסקה זו:-

"3. המוביל יחתום לפני הטענת הטובין על כלי הטיס."

סעיף 6

במקום סעיף 8 לאמנה יבוא סעיף זה:-

שטר המטען האוירי יכלול:

א. ציון מקומות היציאה והיעוד;

ב. אם מקומות היציאה והיעוד מצויים בשטחו של בעל אמנה אחד, והוסכם על מקום חניה אחד או יותר המצויים בשטחה של מדינה אחרת ציון של אחד ממקומות חניה אלה;

ג. הודעה לשוגר שאם מקום היעוד הסופי של ההובלה או מקום חניה בה אינם בארץ היציאה, עשויה להיות ההובלה כפופה לאמנת ורשה, המגבילה, בדרך כלל, את אחריות המוביל במקרה אבדן או היזק לטובין".

סעיף 7

במקום סעיף 9 לאמנה יבוא סעיף זה:

"אם בהסכמת המוביל הוטענו טובין על כלי הטיס מבלי שנערך שטר מטען אוירי, או אם שטר המטען האוירי אינו כולל את ההודעה האמורה בסעיף 8, פסקה (ג), לא יהיה המוביל זכאי להסתמך על הוראות סעיף 22, פסקה 2."

סעיף 8

בסעיף 10 לאמנה

במקום פסקה 2 תבוא פסקה זו:

"2. השוגר יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למוביל או לכל אדם אחר שהמוביל אחראי כלפיו, מחמת אי תקינותם, אי נכונותם או חוסר שלמותם של הפרטים וההצהרות שניתנו ע"י השוגר."

סעיף 9

בסעיף 15 לאמנה

תווסף פסקה זו:-

"3. שום דבר האמור באמנה זו לא ימנע את הוצאתו של שטר מטען אוירי סחיר."

סעיף 10

פסקה 2 לסעיף 20 לאמנה תימחק.

סעיף 11

במקום סעיף 22 לאמנה יבוא סעיף זה:-

"סעיף 22.

1. בהולכת אנשים מוגבלת אחריותו של המוביל לגבי כל נוסע לסכום של מאתיים וחמישים אלף פרנק, מקום שלפי דיני בית המשפט הדן בענין ניתן לפסוק פיצויים בצורת גימלה, לא יעלה ערכה המהוון של אותה גימלה על הגבול האמור. ואולם על ידי חוזה מיוחד עם המוביל יוכל הנוסע לקבוע גבול אחריות גבוה יותר.

2. א. בהובלת כבודה רשומה וטובין, מוגבלת אחריות המוביל לסכום של מאתיים וחמישים פרנק לקילוגרם, זולת אם הצהיר השוגר בעת העברת הצרור לידי המוביל הצהרת ערך מיוחדת על ענינו במסירה ושילם תשלום נוסף אם היה צורך בכך. במקרה זה יהיה המוביל אחראי עד כדי הסכום המוצהר, זולת אם הוכיח שאותו סכום עולה על ענינו הממשי של השוגר במסירה.

ב. במקרה של אבדן, היזק או איחור של חלק מן הכבודה הרשומה או הטובין, או כל חפץ הכלול בהם, יובא בחשבון בקביעת גבול אחריותו של המוביל רק המשקל הכולל של הצרור או הצרורות הנוגעים בדבר. ואולם, אם האבדן, ההיזק או האיחור של חלק מהכבודה הרשומה או הטובין או כל חפץ הכלול בהם, פוגעים בערכם של צרורות אחרים המכוסים על ידי אותו כרטיס כבודה או על ידי אותו שטר מטען אוירי, יובא בחשבון בקביעת גבול האחריות גם משקלם הכולל של צרורות אלה.

3. באשר לחפצים שהנוסע משאירם בהשגחתו תהיה אחריותו של המוביל מוגבלת לחמשת אלפים פרנק לנוסע.

4. גבולות האחריות הנקובים בסעיף זה, לא יהיה בהם כדי ליטול מבית המשפט את הזכות לפסוק, לפי דיניו הוא, גם הוצאות משפט והוצאות אחרות, שנגרמו לתובע אגב ההליכים המשפטיים, כולם או מקצתן. הוראה זו לא תחול אם סכום הפיצויים שנפסק, פרט להוצאות משפט והוצאות אחרות אגב הליכים משפטיים, אינו עולה על הסכום שהוצע בכתב ע"י המוביל לתובע תוך ששה חדשים ממועד האירוע אשר גרם לנזק, או לפני הגשת התביעה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

5. הסכומים בפרנקים הנקובים בסעיף זה, ייראו כמתיחסים ליחידת מטבע המכילה ששים וחמישה וחצי מיליגראם זהב שמידת זכותו היא תשע מאות לאלף. סכומים אלה ניתנים להמרה בכל מטבע לאומי במספרים עגולים. המרת סכומים אלה במטבע לאומי שלא בזהב, תיעשה, במקרה של הליכים משפטיים, בהתאם לערך הזהב של מטבע כזה בתאריך מתן פסק הדין."

סעיף 12

בסעיף 23 לאמנה תסומן ההוראה הקיימת בפסקה 1 ואחריו תוסף פסקה זו

"2. פסקה 1 לסעיף זה לא תחול על הוראות הנוגעות לאבדן או להיזק שנגרמו כתוצאה מטבעם של הטובין המובלים או ממום בהם."

סעיף 13

בסעיף 25 לאמנה

במקום הפסקאות 1 ו- 2 תבוא פסקה זו:

"גבולות האחריות הנקובים בסעיף 22 לא יחולו אם יוכח שהנזק נגרם כתוצאה מעשה או ממחדל של המוביל, משמשיו או סוכניו, שנעשו בכוונה לגרום נזק או מתוך לא-איכפתיות ובידיעה שקרוב לוודאי שייגרם נזק בעטיה בתנאי שאם מעשה או מחדל כזה נעשו על ידי משמש או סוכן, יוכח גם כי הוא פעל תוך כדי ביצוע תפקידיו".

סעיף 14

אחרי סעיף 25 לאמנה יבוא סעיף זה:

"סעיף 25א

1. מקום שהוגשה תביעה נגד משמש או סוכן של המוביל על נזק שאמנה זו חלה עליו, יהיה אותו משמש או סוכן זכאי להסתמך על גבולות האחריות שהמוביל עצמו זכאי להסתמך עליהם לפי סעיף 22, אם יוכיח שפעל תוך כדי ביצוע תפקידיו.

2. במקרה כזה, לא יעלה סך כל הפיצויים שאפשר לחייב בהם את המוביל, את משמשיו ואת סוכניו, על הגבולות האמורים.

3. הוראות פסקאות 1 ו- 2 לסעיף זה לא יחולו אם יוכח שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של משמש או סוכן, שנעשו בכוונה לגרום נזק או מתוך לא-איכפתיות ובידיעה שקרוב לודאי שייגרם נזק בעטיים".

סעיף 15

בסעיף 26 לאמנה

במקום פסקה 2 תבוא פסק זו:

"2. במקרה היזק, על הנשגר למחות בפני המוביל, מיד עם גילוי ההיזק, ולכל המאוחר תוך שבעה ימים מיום קבלת הכבודה, ותוך ארבעה עשר יום מיום קבלת הטובין. במקרה איחור תוגש המחאה לכל המאוחר תוך עשרים ואחד יום מהתאריך בו הועמדו הכבודה או הטובין לרשותו."

סעיף 16

במקום סעיף 34 לאמנה יבוא סעיף זה:-

"הוראות הסעיפים 3 עד 9, ועד בכלל, הנוגעות למסמכי תובלה, לא יחולו על תובלה המבוצעת בנסיבות יוצאות מן הכלל, מחוץ לתחום העסקים הרגיל של מוביל אוירי."

סעיף 17

אחרי סעיף 40 לאמה יבוא סעיף זה:

"סעיף 40א

1. "בעל אמנה" בסעיף 37, פסקה 2, ובסעיף 40, פסקה 1, פירושו "מדינה". בכל שאר המקרים, "בעל אמנה" פירושו מדינה שאישרור האמנה על ידיה או הצטרפותה אליה נעשו בני-פעל ושהסתלקותה ממנה עדיין לא נעשתה בתפעל.

2. לענין האמנה, "שטח" פירושו לא רק שטח המטרופולין של המדינה אלא גם כל אותם שטחים שהיא מייצגת אותם ביחסי החוץ שלהם.

פרק שני

תחולת האמנה המתוקנת

סעיף 18

האמנה המתוקנת ע"י פרוטוקול זה תחול על תובלה בינלאומית כמוגדר בסעיף 1 לאמנה בתנאי שמקומות היציאה והייעוד מצויים בשטחן של שתי מדינות שהן צדדים לפרוטוקול זה או בשטחה של מדינה אחת בלבד שהיא צד לפרוטוקול זה, אם הוסכם על מקום חניה בשטחה של מדינה אחרת.

פרק שלישי

הוראות סיום

סעיף 19

ביחסים בין הצדדים לפרוטוקול זה, ייראו ויפורשו האמנה והפרוטוקול כמסמך אחד וייקרא להם "אמנת ורשה כפי שתוקנה בהאג, 1955".

סעיף 20

עד לתאריך כניסת פרוטוקול זה לתקפו בהתאם להוראות פסקה 1 לסעיף 22, יעמוד לחתימה בידי כל מדינה שאישררה את האמנה או הצטרפה אליה, או שהשתתפה בוועידה אשר בה נתקבל פרוטוקול זה.

סעיף 21

1. פרוטוקול זה טעון אישרור ע"י המדינות החתומות עליו.

2. אישרור של פרוטוקול זה על ידי מדינה שאינה צד לאמנה כוחו כהצטרפות לאמנה המתוקנת על ידי פרוטוקול זה.

3. כתבי האישרור יופקדו אצל ממשלת הרפובליקה העממית של פולין.

סעיף 22

1. לאחר שפרוטוקול זה יקבל את אישרורן של שלושים מן המדינות החתמות ייכנס לתוקפו בין מדינות אלה ביום התשעים לאחר הפקדת כתב האישרור השלושים. לגבי כל מדינה שתאשרר את הפרוטוקול לאחר מכן ייכנס לתוקפו ביום התשעים לאחר הפקדת כתב האישרור.

2. מיד עם כניסת פרוטוקול זה לתוקפו, יירשם באו"ם על ידי משלת הרפובליקה העממית של פולין.

סעיף 23

1. לאחר כניסת פרוטוקול זה לתוקפו, יעמוד להצטרפותה של כל מדינה שאינה מן החתומות עליו.

2. הצטרפות לפרוטוקול זה על ידי מדינה שאינה צד לאמנה כוחה כהצטרפות לאמנה המתוקנת על ידי פרוטוקול זה.

3. ההצטרפות תבוצע על ידי הפקדת כתב הצטרפות אצל ממשלת הרפובליקה העממית של פולין והיא תהיה לבת-פעל ביום התשעים שלאחר ההפקדה.

סעיף 24

1. כל אחד מן הצדדים לפרוטוקול זה רשאי להסתלק ממנו על ידי הודעה שתישלח לממשלת הרפובליקה העממית של פולין.

2. ההסתלקות תהיה לבת-פעל של ששה חדשים אחרי תאריך קבלת הודעת ההסתלקות על ידי ממשלת הרפובליקה העממית של פולין.

3. ביחסים שבין הצדדים לפרוטוקול זה, הסתלקותו של אחד מהם מן האמנה בהתאם לסעיף 39 לא תתפרש כהסתלקות מן האמנה המתוקנת על ידי פרוטוקול זה.

סעיף 25

1. פרוטוקול זה יחול על כל השטחים שמדינה שהיא צד לו מייצגת אותם ביחסי החוץ שלהם, פרט לשטחים שביחס אליהם נמסרה הצהרה בהתאם לפסקה 2 לסעיף זה.

2. כל מדינה רשאית להצהיר בשעת הפקדת כתב האישרור או כתב ההצטרפות, שהסכמתה לפרוטוקול זה לא תחול על שטח אחד או על מספר שטחים שהיא מייצגת אותם ביחסי החוץ שלהם.

3. כל מדינה רשאית לאחר מכן, על ידי הודעה לממשלת הרפובליקה העממית של פולין, להרחיב את תחולת פרוטוקול זה על שטח אחד או מספר שטחים שביחס אליהם הצהירה כאמור בפסקה 2 לסעיף זה. הודעה זו תהיה בת-פעל ביום התשעים שלאחר קבלתה על ידי הממשלה האמורה.

4. כל מדינה, שהיא צד לפרוטוקול זה רשאית להסתלק ממנו בהתאם להוראות סעיף 14, פסקה 1, בנפרד בשם השטחים שהיא מייצגת אותם ביחסי החוץ שלהם, כולם או מקצתם.

סעיף 26

לא תורשה שום הסתייגות בפרוטוקול זה, ואולם רשאית מדינה, בכל עת, להצהיר, בהודעה שתישלח לממשלת הרפובליקה העממית של פולין, שהאמנה המתוקנת על ידי פרוטוקול זה לא תחול על הובלת אנשים, טובין וכבודה המבוצעת בשביל רשויותיה הצבאיות בכלי טיס רשומים באותה מדינה, שכל קיבולם שמור על ידי הרשויות האמורות או בשמן.

סעיף 27

ממשלת הרפובליקה העממית של פולין תודיע מיד לממשלות כל המדינות החתומות על האמנה או על פרוטוקול זה, לממשלות כל המדינות שהן צדדים לאמנה או לפרוטוקול זה, ולממשלות כל המדינות החברות בארגון התעופה האזרחית הבינלאומית או באומות המאוחדות, וכן לארגון התעופה האזרחית הבינלאומית:

א. על כל חתימה על פרוטוקול זה ועל תאריכה;

ב. על הפקדתו של כל כתב אישרור של פרוטוקול זה או כתב הצטרפות אליו ועל תאריך ההפקדה;

ג. על התאריך שבו ייכנס פרוטוקול זה לתקפו בהתאם לפסקה 1 לסעף 22;

ד. על קבלת כל הודעת הסתלקות ועל תאריך קבלתה;

ה. על קבלת כל הצהרה או הודעה שניתנו בהתאם לסעיף 25 ועל תאריך קבלתן; וכן

ו. על קבלת כל הודעה שניתנה בהתאם לסעיף 26 ועל תאריך קבלתה.

ו ל ר א י ה חתמו על פרוטוקול זה הצירים המוסמכים החתומים מטה, לאחר שהוסמכו לכך כהלכה.

נעשה בהאג ביום עשרים-ושמונה בחודש ספטמבר, אלף תשע מאות חמישים וחמש, בשלושה נוסחי-מקור באנגלית, בצרפתית ובספרדית. במקרה של סתירה בין נוסחי-המקור, יהא קובע הנוסח בשפה הצרפתית שבה נערכה האמנה.

פרוטוקול זה יופקד אצל ממשלת הרפובליקה העממית הפולנית, ובהתאם לסעיף 20 יהא עומד אצלה לחתימה, וממשלה זו תשלח העתקים מאושרים הימנו לממשלות כל המדינות שחתמו על האמנה או על פרוטוקול זה, ולכל המדינות החברות בארגון התעופה האזרחית הבינלאומית או החברות באו"ם, ולארגון התעופה האזרחית הבינלאומית.

רשימת המדינות החתומות על הפרוטוקול הושמטה.