דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה אמנת מונטריאול תקנות הטיס- רעש חוק הטיס (עבירות ושיפוט חוק רישוי שירותי התעופה חוק התובלה האוירית תקנות טיסות שכר אמנת ורשה פרוטוקול האג אמנת גואדלהרה תקנות שעת טיסה תקנות הסבת כרטיסים תקנות ההגבלים העסקיים תובענות יצוגיות רישום יתר פסקי דיןחוק הטיס, תשע"א-2011 פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה

כתבי אמנה

אמנה מוספת לאמנת ורשה לשם איחוד כללים מסוימים

בדבר תובלה אוירית בין-לאומית המבוצעת בידי אדם

שאיננו מוביל לפי חוזה

נעשתה בגוודלחרה ביום 18 בספטמבר, 1961

ישראל הצטרפה לאמנה ביום 2 בנובמבר, 1980

ישראל הפקידה את כתב הצטרפותה בידי הנפקד לגבי האמנה, משרד החוץ של מכסיקו,

ביום 27 בנובמבר 1980

האמנה נכנסה לתוקף לגבי ישראל החל מיום 25 בפברואר, 1981

המדינות החתומות על אמנה זו

בתיתן את הדעת כי אמנת ורשה אינה כוללת כללים מיוחדים בדבר תובלה אוירית בין-לאומית המבוצעת בידי אדם שאינו צד לחוזה הובלה,

בהיותן סבורות כי רצוי איפוא לנסח כללים שיהיו חלים בנסיבות אלה,

הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1

באמנה זו:

א) "אמנת ורשה" משמעותה האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בין-לאומית, שנחתמה בוורשה ביום 12 באוקטובר, 1929, או אמנת ורשה כפי שתוקנה בהאג, ב- 1955, בהתאם לכך אם התובלה שלפי החוזה הנזכר בפסקה (ב) מוסדרת באמנה האחת או האחרת ;

ב) "מוביל לפי חוזה" משמעו אדם שהוא צד לחוזה הובלה המוסדר באמנת ורשה והערוך עם נוסע או עם שוגר, או עם אדם הפועל מטעמו של הנוסע או עם השוגר.

ג) "מוביל בפועל" משמעו אדם, למעט המוביל לפי חוזה, שמכוח הרשאה שניתנה על ידי המוביל לפי חוזה מבצע את ההובלה, כולה או מקצתה, האמורה בפסקה (ב), אך שאיננו, בכל הנוגע לצד זה, מוביל הבא אחריו במובנה של אמנת ורשה. הרשאה זו יהיו מניחים את קיומה, כל עוד לא הוכח ההיפך מכך.

סעיף 2

ביצע המוביל בפועל הובלה, כולה או מקצתה, המוסדרת, בהתאם לחוזה הנזכר בסעיף 1, פסקה (ב), על פי אמנת ורשה, יהיו המוביל לפי חוזה והמוביל בפועל כפופים יחדיו לכללי אמנת ורשה, הראשון לגבי כלל ההובלה הנידונה בחוזה, והאחרון לגבי ההובלה שביצע בלבד, למעט אם נקבע אחרת באמנה זו.

סעיף 3

1. מעשיהם ומחדליהם של המוביל בפועל, ושל משמשיו וסוכניו, הפועלים תוך מילוי תפקידיהם, יהיו רואים אותם, בזיקה להובלה שבוצעה על ידי המוביל בפועל, גם כמעשיו ומחדליו של המוביל לפי חוזה.

2. מעשיהם ומחדליהם של המוביל לפי חוזה, ושל משמשיו וסוכניו, הפועלים תוך מילוי תפקידיהם, יהיו רואים אותם, בזיקה להובלה שבוצעה על ידי המוביל בפועל, גם במעשיו ומחדליו של המוביל בפועל. אף על פי כן, שום מעשה או מחדל כאמור לא יטיל על המוביל בפועל אחריות העוברת על הגבולות המפורשים בסעיף 22 לאמנת ורשה. כל הסכם מיוחד לפיו נוטל על עצמו המוביל לפי חוזה התחייבויות שאינן מוטלות באמנת ורשה, כל ויתור על זכויות המוענקות באותה אמנה או כל הצהרת ערך מיוחדת על ענינו במסירה, הצהרה הנידונה בסעיף 22 לאמנה האמורה, לא יהיו בני תוקף לגבי המוביל בפועל, אלא אם הסכים להם.

סעיף 4

כל תלונה שתיעשה, או שתימסר, לפי אמנת ורשה למוביל, תהיה בת תוקף שווה בין שנשלחה למוביל לפי חוזה ובין למוביל בפועל. אף על פי כן, הוראות הנזכרות בסעיף 12 לאמנת ורשה לא יהיו בנות תוקף אלא אם יישלחו אל המוביל לפי חוזה.

סעיף 5

לפי הובלה המבוצעת בידי המוביל בפועל, הרי כל משמש או סוכן של מוביל זה, או של המוביל לפי חוזה, זכאי, אם הוכיח כי פעל תוך כדי ביצוע תפקידיו, להסתמך על הגבלות האחריות החלות לפי אמנה זו כלפי המוביל שהוא משמשו או סוכנו, אלא אם כן הוכח כי פעל באופן שלא ניתן בו, לפי אמנת ורשה, להסתמך על הגבלות האחריות.

סעיף 6

לגבי הובלה המבוצעת בידי מוביל בפועל, הרי שסך כל הסכומים שניתן לשוב ולגבותם ממוביל זה, מן המוביל לפי חוזה, וממשמשיהם וסוכניהם הפועלים תוך כדי ביצוע תפקידיהם, לא יעלה על הסכום הגבוה ביותר שאפשר לפוסקו לחובתו של המוביל לפי חוזה, או של המוביל בפועל, מכח אמנה זו, אולם שום אדם מבני האדם הנזכרים לא ישא באחריות לסכום העובר על הגבול החל כלפיו.

סעיף 7

לגבי הובלה המבוצעת בידי מוביל בפועל, כל תובענה לדמי נזק, ניתן להגישה, לבחירת התובע, נגד אותו מוביל או נגד המוביל לפי חוזה, או נגד שניהם, בצוותא או בנפרד. הוגשה התובענה נגד אחד מן המובילים הללו בלבד, זכאי אותו מוביל לדרוש כי המוביל האחר יצורף להליכים, כשסדרי הדיון ותוצאותיו מוסדרים בדיני בית המשפט הדן בענין.

סעיף 8

כל תובענה לדמי נזק, האמורה בסעיף 7 לאמנה זו, יש להגישה, לבחירת התובע, אם לפני בית משפט שבו ניתן להגיש תובענה נגד המוביל לפי חוזה, כנקבע בסעיף 28 לאמנת ורשה, ואם לפי בית משפט שיש לו שיפוט במקום מושבו של המוביל בפועל או במקום עסקיו הראשי.

סעיף 9

1. כל הוראה בחוזה שמגמתה לפטור את המוביל לפי חוזה, או את המוביל בפועל, מאחריותם, לפי אמנה זו, תהיה בטלה ומבוטלת, אך בטילותה של הודאה כזו לא תגרור את ביטולו של החוזה , שיישאר כפוף להוראות אמנה זו.

2. אשר להובלה המבוצעת בידי המוביל בפועל, לא יחול הסעיף הקטן הקודם לגבי הוראות שבחוזה הנוגעות לאבדן או להיזק שנגרמו כתוצאה מטבעם של הטובין המובלים או ממום בהם.

3. כל הוראה בחוזה ההובלה וכל הסכמים מיוחדים שנתקשרו בהם לפני קרות הנזק, בהם סוטים הצדדים מכללי אמנה זו, אם על ידי קביעת המשפט שיחול ואם על ידי שינוי הכללים הנוגעים לשיפוט, יהיו בטלים ומבוטלים. אולם בהובלת טובין מותרים סעיפים בוררות, בכפוף להגבלות אמנה זו, אם הבוררות צריכה להתקיים באחד ממקומות השיפוט הנזכרים בסעיף 8.

סעיף 10

בכפוף לסעיף 7, שום הוראה באמנה זו אינה יכולה להתפרש כפוגעת בזכויות ובחובות הקיימות בין שני המובילים.

סעיף 11

עד לתאריך כניסתה לתוקפה, בהתאם להוראות סעיף 13, תעמוד אמנה זו לחתימה בידי כל מדינה שתהא באותו תאריך חברת ארגון האומות המאוחדות, או חברה באחת מן הסוכנויות המיוחדות.

סעיף 12

1. אמנה זו טעונה אישרור על ידי המדינות החתומות עליה.

2. כתבי האישרור ייפקדו אצל משלת ארצות הברית של מכסיקו.

סעיף 13

1. לאחר שאמנה זו תקבל את אישרורן של חמש מן המדינות החתומות, היא תיכנס לתוקפה בין מדינות אלה ביום התשעים לאחר הפקדת כתב האישרור החמישי. היא תיכנס לתוקף לגבי כל מדינה שתאשרר את האמנה לאחר מכן ביום התשעים לאחר הפקדת כתב אישרורה.

2. מיד עם כניסת אמנה זו לתוקפה, היא תירשם אצל ארגון האומות המאוחדות, ואצל ארגון התעופה האזרחית הבין-לאומית, על ידי ממשלת ארצות הברית של מכסיקו.

סעיף 14

1. לאחר כניסת אמנה זו לתוקפה, תעמוד להצטרפותה של כל מדינה חברת האומות המאוחדות, או החברה באחת הסוכנויות המיוחדות.

2. הצטרפות זו תבוצע בהפקדת כתב הצטרפות אצל ממשלת ארצות הברית של מכסיקו, והיא תהא לבת פועל ביום התשעים שלאחר תאריך ההפקדה כאמור.

סעיף 15

1. כל מדינה מתקשרת רשאית להסתלק מאמנה זו, בהודעה שתישלח אל ממשלת ארצות הברית של מכסיקו.

2. ההסתלקות תהיה לבת פועל ששה חודשים לאחר תאריך קבלת ההודעה על ידי ממשלת ארצות הברית של מכסיקו.

סעיף 16

1. כל מדינה מתקשרת רשאית להצהיר, בעת אישרורה של אמנה זו, אך בעת ההצטרפות אליה, או לאחר מכן, באמצעות הודעה שתישלח אל ממשלת ארצות הברית של מכסיקו, כי אמנה זו תחול גם על שטח ארץ כלשהו משטחי הארץ שהיא מייצגת אותם ביחסי החוץ.

2. תשעים יום לאחר תאריך הקבלה של ההודעה האמורה בידי ממשלת ארצות הברית של מכסיקו תחול אמנה זו גם על שטחי הארץ הנקובים בהודעה.

3. כל מדינה מתקשרת רשאית, בהתאם להוראות סעיף 15, להסתלק מאמנה זו בנפרד, בשם השטחים, כולם או מקצתם, שהיא מייצגת ביחסי החוץ.

סעיף 17

לא תותר שום הסתייגות לאמנה זו.

סעיף 18

ממשלת ארצות הברית של מכסיקו תודיע לארגון התעופה האזרחית הבין-לאומית ולכל המדינות חברות ארגון האומות המאוחדות, או החברות באחת מן הסוכנויות המיוחדות:

א)  על כל חתימה על אמנה זו ועל תאריכה;

ב)  על הפקדתו של כל כתב אישרור או הצטרפות ועל תאריך ההפקדה;

ג)  על התאריך שבו תיכנס אמנה זו לתוקפה בהתאם לס"ק הראשון לסעיף 13;

ד) על קבלת כל הודעת הסתלקות ועל תאריך קבלתה;

ה) עם קבלת כל הצהרה או הודעה שניתנו לפי סעיף 16, ועל תאריך קבלתן.

ולראיה חתמו על אמנה זו הצירים המוסמכים החתומים מטה, לאחר שהוסמכו לכך כהלכה.

נעשה בגוודלחרה ביום שמונה עשר בחודש ספטמבר לשנת אלף תשע מאות ששים ואחת, בשלושה נוסחי מקור הערוכים בשפות הצרפתית, האנגלית והספרדית. במקרה של סתירה בין נוסחי המקור, יהא קובע הנוסח בשפה הצרפתית, שבה נערכה אמנת ורשה מיום 12 באוקטובר, 1929. ממשלת ארצות הברית של מכסיקו תעבד תרגום רשמי לנוסח האמנה בשפה הרוסית.

אמנה זו תופקד אצל ממשלת ארצות הברית של מכסיקו, ובהתאם להוראות סעיף 11, תהא עומדת אצלה לחתימה, וממשלה זו תשלח העתקים מאושרים כנכונים של אמנה זו לארגון התעופה האזרחית הבין-לאומית ולכל המדינות חברות ארגון האומות המאוחדות או החברות באחת מן הסוכנויות המיוחדות.