דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

למעלה אמנת מונטריאול תקנות הטיס- רעש חוק הטיס (עבירות ושיפוט חוק רישוי שירותי התעופה חוק התובלה האוירית תקנות טיסות שכר אמנת ורשה פרוטוקול האג אמנת גואדלהרה תקנות שעת טיסה תקנות הסבת כרטיסים תקנות ההגבלים העסקיים תובענות יצוגיות רישום יתר פסקי דיןחוק הטיס, תשע"א-2011 פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה

תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), תשמ"ב- 1982

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6,4 ו- 23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג - 1963 (להלן- החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: כללי

 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו)

  בתקנות אלה-

  "ארה"ב" – ארצות הברית של אמריקה;

  "בית מלון" – לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו ניתן אכסון בתמורה;

  "האגף" – האגף ליחסים בינלאומיים במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה ומענו ת"ד 8, נמל התעופה בן- גוריון 70100;

  "המנהל" – ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה;

  "הלוך ושוב"- טיסה שמוצאה במדינה מסויימת ושיעדה הסופי באותה המדינה;

  "הסכם שכר"- הסכם בין מארגן או שוכר לבין מוביל אוירי לביצוע טיסת שכר;

  "חבילת תיור" – תיור הכולל טיסת הלוך ושוב ושירותי קרקע שהוסדרו מראש והנמכרים מראש במחיר כולל;

  "חוכר" – מוביל אוירי החוכר כלי טיס, על צוותו או ללא צוות, לביצוע טיסת שכר;

  "חניית ביניים" – חנייה לצרכי תעבורה, לרבות הורדת נוסעים לשהיה בנקודת החנייה או העלאת נוסעים באותה נקודה לשם הטסתם לנקודת היעד;

  "טיסת שכר" – טיסה שבה שוכרים מארגן או מארגנים במשותף את כל קיבולת כלי הטיס לשם מכירתה לאחרים או שבה אדם שוכר את כל קיבולת כלי הטיס לשימוש עצמי;

  "טיסת שכר בנתיב" – טיסת שכר המבוצעת בנתיב בין נמל התעופה בן- גוריון בישראל לבין שדה תעופה מחוץ לישראל שאליו טס מוביל נקוב של ישראל בטיסות סדירות או לבין שדה תעופה הנמצא במרחק של עד 150 ק"מ משדה תעופה כאמור בשטחה של אותה מדינה, אלא אם קבע המנהל אחרת;

  טיסת שכר מחוץ לנתיב" – טיסת שכר שאינה טיסת שכר בנתיב;

  "טיסה סדירה" – טיסה שבה מוכר מוביל אוירי לציבור קיבולת בכלי טיס המופעל על ידו, בין במישרין ובין באמצעות סוכן נסיעות והרשיון שלו לפי סעיף 2(א) לחוק מתיר לו לבצע טיסות סדירות;

  "טיסות שכר חלקי" – טיסה סדירה שבה שוכרים מארגן או מארגנים במשותף חלק מקיבולת כלי הטיס לשם מכירתה לאחרים;

  "טיסת שכר מסוג חבילת תיור" – טיסת שכר שהתקיימו בה הוראות סימן א' לפרק השני;

  "טיסת שכר מסוג טיסה מחוץ לנתיב" – טיסת שכר שהתקיימו בה הוראות סימן ג' לפרק השני;

  "טיסת שכר פנים-ארצית" – טיסת שכר שבה נקודות המוצא והיעד המוסכמות הן בישראל ונתקיימו הוראות סימן ה' לפרק השני;

  "מארגן" – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או מקצתה, לשם מכירתה לאחרים בהתאם להוראות תקנות אלה;

  "מוביל אוירי" – בעל רשיון להפעלת כלי טיס שניתן לפי סעיף 2 (א) לחוק;

  "מוביל נקוב" – מוביל אוירי המפעיל טיסות סדירות לישראל וממנה, שהוענק לו מעמד של מוביל נקוב לפי הסכם בין ישראל ובין מדינת חוץ;

  "סידרת טיסות שכר"- סידרה של יותר מארבע טיסות שכר המופעלות בתקופה של שמונה שבועות רצופים לפחות בין אותן נקודות;

  "נחיתה טכנית"- נחיתה שלא לצרכי חניית ביניים;

  "שוכר" – אדם השוכר את כל קיבולת כלי הטיס לשימושו העצמי;

  "שירותי קרקע" – שירותים של לינה בבית מלון, תחבורה יבשתית משדה התעופה אל בית המלון וממנו, או סיורים ושירותים אחרים.

 2. תנאים מוקדמים להפעלת טיסות שכר

  א. לא תופעל טיסת שכר אלא-

  1. על ידי מוביל אוירי ועל ידי מארגן שניתנו להם רשיונות הפעלה לפי סעיף 2 (א) לחוק ואלא אם הרשיונות האמורים תקפים;

  2. אם היא מותרת בתקנה 4 וניתן לגביה אישור מראש ובכתב מאת המנהל.

  ב. קיום הוראות תקנות אלה יהיה תנאי ברשיון הפעלה שניתן למוביל אוירי או למארגן לפי סעיף 2(א) לחוק.

 3. שיקול דעת למנהל (תיקון: תשנ"ד)

  בבואו לתת אישור לפי תקנה 2 (א) (2) ישקול המנהל, בין השאר, את כל אלה:

  1. מניעת תחרות בלתי סבירה או בלתי הוגנת;

  2. אם הקיבולת המוצעת במיגזר שוק מסויים עולה במידה בלתי סבירה על כלל דרישות התנועה באותו מיגזר שוק.

  3. מידת הבעלות או השליטה של המוביל האוירי במארגן או בשוכר;

  4. היות המארגן או השוכר בעל כלי הטיס;

  5. קיומם של הסכמים או הסדרים בינלאומיים בתחום התעופה האזרחית הבינלאומית;

  6. השפעת מתן האישור על יחסי החוץ של ישראל;

  7. מידת ההדדיות במתן אישורים למובילים אויריים ישראליים במדינת חוץ;

  8. עמידתם של המארגן או המוביל האוירי בתנאי רשיון ההפעלה או האישור שניתנו להם ומילוים אחר הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לגבי טיסת שכר או סידרת טיסות שכר שבוצעו בתקופה של 24 חודשים שלפני הגשת הבקשה.

  9. היות המארגן והמוביל בעל אותה אזרחות של רוב הנוסעים בנקודת המוצא.

 4. טיסות השכר המותרות

  מותרות טיסות שכר אלה:

  1. טיסת שכר מסוג חבילת תיור;

  2. טיסת שכר מסוג מכירה מוקדמת;

  3. טיסת שכר מארה"ב ואליה;

  4. טיסת שכר מסוג טיסת שכר מחוץ לנתיב;

  5. טיסת שכר לצליינים;

  6. טיסת שכר לסטודנטים;

  7. טיסת שכר לשימוש עצמי;

  8. טיסת שכר פנים-ארצית.

 5. בקשה למתן אישור

  א. בקשה למתן אישור להפעלת סידרה של טיסות שכר תוגש לאגף 30 ימים לפחות לפני מועד היציאה המתוכנן של הטיסה הראשונה בסידרה.

  ב. בקשה למתן אישור להפעלת טיסת שכר או מספר טיסות שכר שאינן מהוות סידרה או לתוספת של עד 4 טיסות שכר שאינן מהוות סידרה או לתוספת של עד 4 טיסות שכר לסידרה שאושרה, תוגש לאגף ארבעה ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לביצוע הטיסה, או הטיסה הראשונה, לפי הענין.

  ג. הבקשה תיחתם בידי המארגן או המארגנים במשותף או ביד השוכר, לפי הענין, וכן ביד המוביל האוירי המיועד.

  ד. הבקשה תוגש על גבי טופס שקבע המנהל ויפורטו בה כל הפרטים הקשורים לטיסה או לסידרת הטיסות המיועדות, ובין השאר-

  1. שם המוביל האוירי;

  2. תאריכי הטיסות ומספריהן;

  3. סוג ודגם כלי הטיס ומספר הרישום שלו;

  4. המשקל המורשה להמראה של כלי הטיס;

  5. מספר המושבים וסוגי המחלקות בכלי הטיס;

  6. בעלו של כלי הטיס;

  7. המועד המתוכנן להגעת כלי הטיס או ליציאתו;

  8. סוג טיסת השכר והמחיר המוצע למשתתף.

  ה. לבקשה יצורפו העתק הסכם השכר בין המארגן, המארגנים במשותף או השוכר ובין המוביל האוירי, ודוגמת כרטיס הטיסה שימכר למשתתף בטיסה או בסידרת הטיסות המיועדות.

  ו. לבקשה לאישור הפעלת טיסת שכר מסוג מכירה מוקדמת תצורף רשימת מחירי המכירה למשתתף, ולטיסת שכר מסוג חבילת תיור – גם רשימת מחירי חבילת התיור למשתתף, פרטי חבילת התיור והעתקים של ההסכמים בין המארגן לבין בית המלון או ספקי שירותי הקרקע האחרים.

  ז. לא תוגש בקשה לאישור טיסות שכר במברק או בטלקס, אלא אם הבקשה היא לטיסות שכר שאינן מהוות סידרת טיסות שכר, ובאישור המנהל.

 6. המועדים למתן תשובה לבקשה

  א. המנהל ישיב תשובה סופית לבקשה לאישור תוך 30 ימים מיום הגשתה לאגף, אולם אם הוגשה הבקשה בתחום 45 ימים שלפני מועד היציאה המתוכנן של הטיסה, ישיב המנהל תוך 14 ימים מיום הגשתה לאגף; בתקנת משנה זו, "הגשת בקשה" – הגשת המידע האחרון שהמבקש נדרש להמציאו להשלמת בקשתו, אם נדרש להמציאו.

  ב. על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לדחות בהודעה בכתב את מתן תשובתו הסופית, כאשר נבצע ממנו ליתן תשובה סופית במועדים האמורים בתקנה זו, מסיבות שאינו תלויות בו.

  ג. אי מתן תשובה סופית על ידי המנהל תוך המועדים האמורים בתקנת משנה (א) ייחשב כאישור הבקשה, אלא אם נתן המנהל הודעה לפי תקנת משנה (ב).

 7. הוכחת כושר ביצוע

  מוביל אוירי המבקש אישור לביצוע טיסת שכר יוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא עומד בכל הדרישות המבצעיות, הבטיחותיות, הבטחוניות המינהליות התקפות בישראל.

 8. תנאים כלליים לגבי טיסות שכר (תיקון: תשנ"ד)

  א. לא ימכור מוביל אוירי ולא יציע לציבור, בין במישרין ובין בעקיפין, כרטיסי טיסה אינדיוידואליים.

  ב. בטיסת שכר, למעט טיסת שכר לשימוש עצמי, ישכרו מארגן, או מארגנים לפי הסכם שכר משותף, את כל קיבולת כלי הטיס, וחלקו של כל מארגן לא יפחת מעשרים מושבים בכלי הטיס; בטיסת שכר לשימוש עצמי ישכור אדם את כל קיבולת כלי הטיס לשימושו העצמי.

  ג. מוביל אוירי רשאי בהסכמה בכתב של מארגן או מארגנים או של שוכר ששכרו את קיבולת כלי הטיס, לנצל תפוסה פנויה בכלי הטיס להובלת עובדיו, לרבות מנהליו, ולהובלת מטענו ולהובלת עובדי מוביל אוירי אחר ומטענו ללא תמורה, בתמורה חלקית או בתמורה מלאה.

 9. לאומיות המובילים האויריים וכלי הטיס (תיקון: התשס"ז)

  א. לא יתן המנהל אישור לטיסות שכר אלא אם הן מבוצעות בידי מובילים אויריים של מדינות המוצא או של ישראל או בידי מוביל אווירי של כל מדינה אחרת שאישר; באמצעות כלי הרשומים באותן מדינות או בישראל או החכורים באישור המנהל מראש, על ידי המובילים האויריים האמורים.

  ב. המנהל יאשר את טיסות השכר ואת החכירה כאמור בתקנת משנה (א) לפי הוראות תקנות אלה ובכפוף לתקנות 48 ו - 48א לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981.

  ג. בכלי טיס חכור בטיסת שכר, יצויינו דבר היותו חכור וזהות המחכיר באופן בולט בתאי הנוסעים בכלי הטיס.

 10. ערבות (תיקון: תשמ"ו)

  א. לא ינתן אישור לביצוע טיסת שכר, שאינה לשימוש עצמי, אלא למארגן ולמוביל אוירי שהמציאו למנהל ערבות בנקאית או ערבות ביצוע, כאמור בתקנת משנה (ג), מאת מבטח מורשה או מאת מוסד כספי מוכר, זולת אם המציאו ערבות במדינת המוצא ולדעת המנהל יש בה כדי להוכיח את יכולתם הפיננסית להבטיח חלקו של כל אחד מהם בטיסת שכר.

  ב. על אף האמור בתקנת משנה (א), בטיסות שכר של משתתפים שנקודת מוצאם היא בישראל ושיעדם הוא מחוץ לישראל, ימציאו המוביל האוירי או המארגן ערבות, גם אם ניתנה כבר ערבות במדינת המוצא לגבי אותם משתתפים.

  ג. הערבות תהיה בסכום שהוא מאה וחמישים אחוזים ממחיר חבילת התיור, או ממחיר המכירה המוקדמת, לפי העניין, כפול מספר המושבים ששכר המארגן להולכת המשתתפים כאמור, אולם סכום הערבות המרבי לסידרה אחת של טיסות שכר לא יעלה על –

  1. סכום השווה למאתיים אלף דולר של ארה"ב בטיסות ליעדים בדרום אמריקה או מהם, או לצפון אמריקה;

  2. סכום השווה למאה עשרים וחמישה אלף דולר של ארה"ב בטיסות ליעדים אחרים או מהם.

  3. סכום השווה לעשרים וחמישה אלף דולר של ארה"ב בטיסות שכר פנים-ארציות.

  ד. המנהל רשאי להפחית את סכום הערבות במקרים בהם מפעיל אותו מארגן למעלה משתי סדרות של טיסות בעת ובעונה אחת.

  ה. הערבות תכלול תנאי לפיו יהיה המנהל רשאי לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, ולהשתמש בו לתשלום פיצויים בעד נזק, לרבות נזק או הוצאות לצד שלישי; שנגרם עקב הפעלתו של כלי הטיס, לרבות החזרתם לארץ מוצאם או הולכתם לארץ יעדם של משתתפים בטיסות שכר שהמוביל האוירי או המארגן לא עמדו כלפיהם בהתחייבויותיהם, בין לפי תנאי חוזה הטיסה ובין לפי תקנות אלה.

  ו. בתקנה זו, "מוביל אוירי" – למעט מוביל נקוב של ישראל או של מדינת המוצא.

 11. תנאים לגבי המשתתפים בטיסת שכר

  א. כל משתתף בטיסת שכר חייב לרכוש תובלה הלוך ושוב; תאריכי היציאה והחזרה ייקבעו מראש בשעת רכישת הכרטיס לטיסת השכר; תקנת משנה זו אינה חלה על טיסות שכר של סטודנטים, ועל טיסות שכר מארה"ב.

  ב. כל המשתתפים ימריאו ויחזרו בתאריכים שנקבעו להם מראש, אלא אם נאלץ משתתף מסויים לחזור במועד שונה מחמת נסיבות בריאות חמורות שלו או של משפחתו, או מחמת איחורים בתובלה האוירית או היבשתית, שאינם בשליטתו. על כל מקרה כאמור, ידווחו המוביל האוירי או המארגן בכתב למנהל מיד עם היוודעו להם ויצרפו לדיווחים את הראיה שקיבלו מהמשתתף להוכחת הנסיבות המיוחדות כאמור.

 12. תנאים לגבי כרטיסי טיסה

  א. בכרטיסי טיסה לטיסת שכר יפורטו כל הפרטים האלה:

  1. סוג טיסת השכר, באותיות בולטות לעין, כגון "חבילת תיור" - "ITC", מכירה מוקדמת – "ABC" מחוץ לנתיב – "OFF-LINE", לפי העניין;

  2. שם המארגן;

  3. מחיר הכרטיס הלוך ושוב, ובמקרה של חבילת תיור – המחיר הכולל של התיור שיכלול גם את מחיר שירותי הקרקע;

  4. תאריכי היציאה והחזרה;

  5. נקודות המוצא והיעד;

  6. שם הנוסע;

  7. תאריך הוצאת הכרטיס;

  8. שם מוציא הכרטיס ומענו;

  9. סימן זיהוי כמשמעותו בתקנה 21 (ד)

  ב. לכרטיס הטיסה יצורפו התנאים לגבי דמי ביטול הכרטיס לפני ביצוע הטיסה בפועל.

  ג. היתה הטיסה מסוג חבילת תיור, יצורף לכרטיס הטיסה שובר שירותי הקרקע, שבו יפורטו שירותי הקרקע שנמכרו לנוסע ותאריך הוצאתו, ויצויין בו באותיות בולטות לעין כי לא ניתן להחזיר לנוסע את מחיר שירותי הקרקע שלא נוצלו לאחר ביצוע הטיסה, או כל חלק ממנה.

 13. אי החזרת מחיר

  לא ניצל המשתתף בקבוצה את כרטיס הטיסה בחזרה לנקודת המוצא או את שירותי הקרקע הכלולים בחבילת התיור, או כלחלק מהם, לא יחזיר המארגן או המוביל האוירי למשתתף את מחיר הטיסה חזרה או את מחיר שירותי הקרקע שלא נוצלו, כולו או מקצתו.

 14. איסור זכויות החופש החמישי והששי

  לא יותרו למוביל אוירי במהלך טיסות שכר זכויות הידועות כזכויות "החופש החמישי" או "החופש הששי", אלא בהתאם להסכם או הסדר בין ישראל ובין המדינה או המדינות הנוגעות בדבר.

 15. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ד)

 16. חניות ביניים (תיקון: תשמ"ג)

  א. על אף האמור בתקנה 14 מותרת חניית ביניים למשתתפים בטיסת שכר בטיסה החוזרת בלבד, אולם בטיסת שכר לסטודנטים מותרת חניית ביניים גם בטיסה היוצאת.

  ב. חניות ביניים כאמור מותרות במקומות שקבעו מראש המארגן והמוביל האוירי, כמצויין בבקשה לאישור טיסת השכר ועל גבי כרטיסי הטיסה של המשתתפים.

  ג. מותרת טיסת שכר לנקודה אחת וחזרה מנקודה אחרת, בין ששתי הנקודות מצויות באותה מדינה ובין שאינן מצויות באותה מדינה; היתה אחת הנקודות האמורות מצויה בנתיב, תיחשב הטיסה כולה כטיסה בנתיב.

  ה. על אף האמור בתקנת משנה (ג), בטיסות שכר מנקודות מוצא שמחוץ לישראל המוליכות משתתפים שיעדם בשדות התעופה ירושלים (עטרות) ואילת, תהיה מותרת חניית ביניים בנמל התעופה בן- גוריון בדרך חזרה, והטיסה כולה תחשב כטיסה מחוץ לנתיב, אולם בנמל התעופה בן- גוריון מותר יהיה להעלות ולהוריד עד ארבעים משתתפים, או משתתפים במספר שהוא שליש ממספר המושבים בכלי הטיס, לפי הגבוה שבהם.

  ו. על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו- (ד), טיסת שכר מנקודות מוצא שמחוץ לישראל המוליכות משתתפים שיעדם בשדה התעופה ירושלים (עטרות), ובטיסות שכר שמוצאן שדה התעופה ירושלים (עטרות) המוליכות משתתפים שיעדם לנקודות שמחוץ לישראל, תהיה מותרת חניית ביניים בנמל התעופה בן גוריון והטיסה כולה תחשב כטיסה מחוץ לנתיב, ובלבד שנתקיימו בטיס השכר כל אלה:

  1. כלי הטיס חנה בשדה התעופה ירושלים (עטרות) לאחר הנחיתה או לפני ההמראה כשדלתותיו פתוחות והוא ערוך להורדת נוסעים או להעלאתם, לפי העניין.

  2. בטיסה שמוצאה שדה התעופה ירושלים (עטרות), יעד הטיסה החוזרת הוא שדה התעופה ירושלים (עטרות) ועל החניה בו חלות הוראות פסקה (1).

  3. לפחות חמישית מהמושבים בכלי הטיס הוקצו לנוסעים העולים לכלי הטיס או יורדים ממנו, לפי העניין, בשדה התעופה ירושלים (עטרות).

  4. בנמל התעופה בן גוריון יועלו לכלי הטיס או יורדו ממנו, לפי העניין, משתתפים במספר שאינו עולה על ארבע חמישיות מהמושבים בכלי הטיס.

 17. טיסות שכר חלקי

  לא תותר טיסה סדירה שבה שוכרים מארגן או מארגנים במשותף חלק מקיבולת כלי הטיס לשם מכירתה לאחרים.

 18. פרסום טיסת שכר (תיקון: תשמ"ג)

  א. מוביל אוירי המבצע טיסת שכר לא יפרסם בציבור כל פרסום שהוא בקשר לטיסת השכר או סידרת טיסות השכר.

  ב. לא יפרסם אדם כל פרסום בכל דרך שהיא בדבר טיסת שכר שהוא עומד לבצע, אלא אם הפרסום הוא פרסום אמת וכולל את כל אלה:

  1. שם המארגן, מענו ומספר רשיון ההפעלה שלו;

  2. שם המוביל האוירי;

  3. סוג טיסת השכר, שיצויין באותיות בולטות לעין, תוך פירוט המחיר והתנאים העיקריים החלים על טיסת השכר לרבות מידע מלא ונכון לגבי זכויותיו וחובותיו של המשתתף;

  4. משך השהות המזערי והמרבי בנקודת היעד לפי חוזה השכר.

  ג. מוביל אוירי או מארגן לא ישתמשו במונח "סדיר" בפרסום הנוגע לסידרת טיסות שכר.

  ד. היתה טיסה השכר מסוג חבילת תיור, יצויין בפרסום מחיר חבילת התיור הכולל טיסה הלוך ושוב ושרותי הקרקע.

  ה. היתה טיסת השכר מסוג מכירה מוקדמת, יצויין בפרסום כי מותר לרכוש כרטיסים עד 28 ימים לפני הטיסה, וכי לא ניתן להוסיף לרשימת הנוסעים, אלא חלק מאלה ששמם מצויין ברשימת הממתינים.

  ו. היתה טיסת השכר מסוג טיסת שכר של סטודנטים, יצויין בפרסום כי טיסת שכר זו מוגבלת לסטודנטים, למוריהם, ולבני זוגם ולילדיהם עד גיל 18 בלבד.

  ז. נעשה הפרסום לפני מתן האישור, יצויין בפרסום באותיות בולטות לעיל כי "הטיסה מותנית בקבלת אישור מינהל התעופה האזרחית".

  נעשה הפרסום לאחר קבלת האישור יצויין בפרסום דבר מתן האישור בידי המנהל, ומספר האישור.

 19. אישור תעריפים (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ו)

  א. לא יוצעו לציבור ולא יימכרו לו טיסות שכר אלא לפי תעריפים שאישר המנהל.

  ב. המארגן של סידרת טיסות שכר ימציא לאגף לאישור את התעריפים שיוצעו למשתתפים בטיסת שכר, לפי הפירוט שלהלן:

  1. בטיסת שכר מסוג חבילת תיור בנתיב- שלושה חודשים לפחות לפני תחילת כל עונה;

  2. בטיסת שכר מסוג מכירה מוקדמת בנתיב- ארבעה חודשים לפחות לפני תחילת כל עונה;

  3. בטיסת שכר מחוץ לנתיב ובטיסה שכר פנים- ארצית- יחד עם הגשת הבקשה לפי תקנה 5.

בתקנת משנה זו, "עונה"-

  1. עונת הקיץ שתחילתה ב- 1 באפריל וסיומה ב- 31 באוקטובר בכל שנה;

  2. עונת החורף שתחילתה ב- 1 בנובמבר וסיומה ב- 31 במרס בכל שנה.

ג. מארגן המתעתד להפעיל טיסות שכר שאינן מגיעות לכדי סידרה של טיסות שכר, רשאי להמציא לאגף לאישור את התעריפים גם לאחר המועדים שנקבעו בתקנת משנה (ב), ובלבד שתעריפים אלה לא יהיו נמוכים מהתעריפים הנמוכים ביותר שהומצאו לאגף ושאושרו על ידו לפי תקנת משנה (ב) לטיסה בין אותן נקודות.

ד. המנהל לא יאשר את התעריפים שהומצאו כאמור בתקנות משנה (ב) ו- (ג), אם מצא כי נתקיים בהם אחד מאלה:

  1. ההכנסות המיועדות לא יאפשרו למוביל האוירי או למארגן להשיג בתנאים של ניהול תקין, רווח סביר; המנהל יקבע הוראות לענין זה, שיפורסמו בפרסומי מינהל התעופה האזרחית;

  2. התעריפים המוצעים הם תעריפי היצף או פיתוי, לגבי טיסה מסויימת, לגבי סידרת הטיסות כולה או לגבי תקופת זמן מסויימת, לפי הענין;

  3. התעריפים המוצעים עלולים להביא לתחרות בלתי סבירה ובלתי הוגנת עם מובילים אחרים בטיסות שכר או בטיסות סדירות.

ה. לא ישנה המארגן את התעריפים שהומצאו לאגף כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) אלא במקרה של שינויים בלתי צפויים בתשומות, שלא ניתן היה לחזותם מראש, או במקרה של שינויים בתעריפים הישימים של מוביל נקוב, ובכפוף לקבלת אישור בכתב ומראש מאת המנהל.

ו. המנהל רשאי לפטור מחובת המצאת התעריפים לאישור תוך המועדים המפורטים בתקנה זו או לשנות את המועדים במקרים מיוחדים ומטעמים שיפורטו בכתב.

ז. המארגן ימציא למנהל עותק של כל חוזר הכולל פירוט של התעריפים שתקנה זו חלה עליהם ושהוא מפיצו לסוכני נסיעות או למי שמוכר עבורו כרטיסי טיסה לטיסות השכר שהוא מארגן, במועד שבו הוא מפיץ את החוזר.

 1. איסור גביית תשלום פעמיים

  ביטל משתתף בטיסת שכר את השתתפותו לפני ביצוע הטיסה, לא יגבה המארגן תשלום בעד אותו מושב בטיסה ממשתתף אחר אלא אם החזיר למבטל את מלוא הסכום שגבה ממנו בניכוי סכום בעד הוצאות, אם סכום באמור פורסם מראש והמנהל אישר אותו.

 2. המצאת פרטים

א. מארגן או מארגנים במשותף ימציאו לאגף פרטים על כל טיסת שכר נכנסת ויוצאת שהופעלה על ידם, תוך שבעה ימים מיום סיומה.

ב. פרטים כאמור בתקנת משנה (א) יומצאו בטופס שקבע האגף ויכילו את כל אלה:

  1. שם המוביל האוירי;

  2. תאריך הטיסה ומספרה;

  3. הסוג והדגם של כלי הטיס;

  4. המשקל המורשה להמראה של כלי הטיס;

  5. מספר המושבים במחלקה ראשונה ובמחלקת תיירים בכל הטיס;

  6. בעלו של כלי הטיס;

  7. המועד שתוכנן להגעת כלי הטיס או ליציאתו והמועד שבו הגיע כלי הטיס או יצא בפועל;

  8. סוג טיסת השכר;

  9. מספר הנוסעים בטיסה וכמות המטען שהובל;

  10. שמות המארגנים המשתתפים בטיסה;

  11. מספר הנוסעים של כל מארגן;

  12. חלוקת הנוסעים לפי נקודות מוצא ויעד;

  13. חלוקת הנוסעים לפי סוגי טיסות השכר.

ג. רשימות הנוסעים שהולכו בפועל בטיסות השכר יישמרו בידי כל מארגן או מארגנים במשותף לתקופה של ששה חדשים מיום סיומה של כל טיסה ויומצאו למנהל לפי דרישתו.

ד. רשימת נוסעים כאמור בתקנת משנה (ג) תכיל את שמות המשתתפים לפי סוגי טיסת השכר ולפי המארגנים ותאריך ומקום רכישת הכרטיס של כל משתתף, כאשר לכל קבוצת משתתפים של אותו מארגן ינתן סימן זיהוי מיוחד המורכב ממספר הטיסה, סוג טיסת השכר וקוד המארגן.

פרק שני: תנאים מיוחדים לסוגי טיסות השכר השונים

 1. טיסות שכר מסוג חבילת תיור (תיקון: תשנ"ד)

א. טיסת שכר מסוג חבילת תיור היא טיסת שכר שמחירה, בעד כל משתתף, כולל את מחיר הטיסה מנקודה המוצא לנקודת היעד ובחזרה לנקודת המוצא וכן את –

  1. התחבורה משדה התעופה לבית המלון ובחזרה ממנו לשדה התעופה;

  2. השהות בבית מלון; או

  3. סיורים ושירותי קרקע אחרים, אם נמכרו למשתתפים במסגרת חבילת התיור.

ב. על אף האמור בתקנת משנה (א) יותר למארגן טיסת שכר כאמור בה, למכור 25% מהמושבים באותה טיסת שכר במחיר הטיסה בלבד.

 1. תנאים לטיסות שכר מסוג חבילת תיור (תיקון: תשנ"ד)

טיסת שכר מסוג חבילת תיור תהיה בתנאים אלה:

  1. כל קיבולת המטוס מושכרת למארגן או למארגנים במשותף כאשר כל מארגן שוכר עשרים מושבים לפחות בכלי הטיס;

  2. הטיסה היא הלוך ושוב, אולם הטיסה המגיעה והטיסה היוצאת אינן חייבות להתבצע בידי אותו מוביל אוירי;

  3. כל המשתתפים מחזיקים בכרטיס טיסה הלוך ושוב ובשובר בעד שירותי קרקע שפורטו בו סוגי השירותים שנרכשו, ומשך השהות;

  4. בטיסת שכר לישראל – השהות המזערית בישראל היא שבעה ימים (ששה לילות), אך לא למעלה מששים ימים; בטיסת שכר מישראל – השהות המזערית מחוץ לישראל היא שבעה ימים (ששה לילות), אך לא למעלה מעשרים ושמונה ימים באירופה וארבעים וחמישה ימים בארה"ב; בטיסות שכר ליעדים הקרובים לישראל, לפי רשימה שפרסם המנהל, השהות המזערית היא 48 שעות; בטיסות שכר לסיורי עיר – אין כל תקופה מזערית;

  5. מחיר חבילת התיור לכל משתתף לא יפחת מסך כל אלה:

   א. מחיר המושב, מחושב לפי מחיר שכירת כל קיבולת כלי הטיס, כאמור בהסכם השכר שהומצא לאגף לפי הוראות תקנה 5, בכפוף להוראות תקנה 19 (ד) ובתוספת רווח סביר;

   ב. סכום השווה לסכום של לפחות 100 דולר של ארה"ב בעד שירותי הקרקע.

   5א מושב שנמכר בידי מארגן בהתאם לתקנה 22 (ב) יהיה מחירו כאמור בפסקה (5)א.

  6. מחיר חבילת התיור למשתתף עד גיל שנתיים לא יפחת מעשרה אחוזים מהמחיר המחושב כאמור בפסקה (5), ולמשתתף מעל גיל שנתיים עד גיל שתים-עשרה – מחמישים אחוזים מהמחיר המחושב כאמור בפסקה (5).

  7. המארגן או המארגנים במשותף ימציאו לאגף לפי דרישתו את רשימת שמות כל הנוסעים בטיסה כמפורט להלן:

   א. הרשימה תיערך לפי האמור בתקנה 12 (ד);

   ב. ברשימה יצויינו שם הנוסע ואזרחותו או מקום מגוריו הקבוע והמקום שבו נרכשה חבילת התיור;

  8. לפני ביצוע הטיסה יסכם המארגן עם המוביל האוירי את הסדרי התשלום לגבי מלוא סכום הטיסה הלוך ושוב; אישור על תשלום השכר מראש או אישור על סדרי תשלום אחרים יומצא למנהל להנחת דעתו;

  9. המארגן התקשר בחוזה עם המשתתפים, שפורשו בו תנאי חבילת התיור; העתק החוזה יומצא למנהל לפי דרישתו;

  10. המארגן לא ימכור חבילת תיור ביום ביצוע הטיסה.

ב. פרסום סידרת טיסות שכר מסוג חבילת תיור בציבור ייעשה ארבעה חדשים לפחות לפני מועד ביצוע הטיסה; פרסומים כאמור יומצאו לאגף מיד עם פרסומם.

סימן ב': טיסות שכר מסוג מכירה מוקדמת

 1. טיסות שכר מסוג מכירה מוקדמת (תיקון תשנ"ד)

  א. טיסות שכר מסוג מכירה מוקדמת היא טיסה שבה מתקיימים כל אלה:

  1. כל קיבולת המטוס מושכרת למארגן או למארגנים במשותף כאשר כל מארגן שוכר עשרים מושבים לפחות בכלי הטיס;

  2. הטיסה היא הלוך ושוב, אולם הטיסה המגיעה והטיסה היוצאת אינן חייבות להתבצע בידי אותו מוביל אוירי;

  3. כל המשתתפים מחזיקים בכרטיסי טיסה הלוך ושוב בני תוקף ובלתי ניתנים להעברה;

  4. המארגן התקשר בחוזה עם המשתתפים שפורטו בו תנאי טיסת השכר; העתק החוזה יומצא למנהל לפי דרישתו;

  5. כל המשתתפים ימריאו ויחזרו בתאריך שנקבע מראש בשעת רכישת טיסת השכר;

  6. משך השהות של המשתתפים בטיסה לא יפחת משבעה ימים ולא יעלה על 60 ימים בישראל, על 28 ימים באירופה ועל 45 ימים בארה"ב;

  7. מחיר הטיסה הלוך ושוב לא יפחת ממחיר המחושב כאמור בתקנה 23 (א) (5) (א);

  8. המוביל האוירי או המארגן המציאו לאגף לפחות עשרים ושמונה ימים לפני ביצוע הטיסה –

   א. רשימה של כל הנוסעים המשתתפים בטיסה באמצעות אותו מארגן, הכוללת את שמות כל הנוסעים, מעניהם ומספרי הדרכונים שלהם (להלן- רשימת הנוסעים);

   ב. רשימה של נוסעים ממתינים, אם יש כאלה, הרשומים לאותה טיסה באמצעות אותו מארגן והכוללת את שמות הנוסעים, מעניהם ומספרי הדרכונים שלהם (להלן – רשימת הממתינים);

  9. מיד לפני ביצוע הטיסה המציא המוביל האוירי לאגף רשימה סופית של הנוסעים המשתתפים בטיסה; שמות הנוסעים שברשימה האמורה יהיו מתוך רשימת הנוסעים או רשימת הממתינים בלבד, בתנאי שלא יועברו מרשימת הממתינים לרשימת הנוסעים למעלה מ- 15 אחוזים ממספר המושבים ששכר אותו מארגן;

  ב. האמור בתקנה 23 (א) (8) יחול גם על טיסת שכר מסוג מכירה מוקדמת.

  סימן ג': טיסות שכר מסוג טיסה מחוץ לנתיב

 2. טיסות שכר מחוץ לנתיב

  על טיסות שכר מסוג טיסה מחוץ לנתיב יחולו הוראות הפרק הראשון אלא אם נאמר בהן במפורש אחרת, ומשך השהות של המשתתפים בהן יהיה כאמור בתקנה 23 (א) (4).

  סימן ד': טיסות שכר לארה"ב וממנה

 3. הדין החל

  א. טיסות שכר המוליכות משתתפים שנקודת מוצאם בארה"ב ויעדם בישראל יופעלו בהתאם להוראות הדין החל עליהן בארה"ב או בהתאם לפטור מהוראות אותו דין, שנתנו הרשויות המוסמכות לכך בארה"ב, ויראו אותן מאושרות לפי תקנה 2 ובלבד שמתקיימות בהן הוראות אותו דין והמוביל האוירי המציא לאגף, לפני תחילת הפעלתן של טיסות השכר האמורות, הצהרה על כך; על טיסות שכר כאמור לא יחולו הוראות תקנות 8,6,עד 14, 16 ו- 19 לתקנות אלה.

  ב. טיסות שכר המוליכות משתתפים שנקודת מוצאם בישראל ויעדם בארה"ב יופעלו לפי תקנות אלה.

 4. המוביל האוירי

  טיסות שכר בין ארה"ב לבין ישראל יופעלו על ידי מוביל אוירי מאושר בידי הרשויות המוסמכות בארה"ב, שהמציא עותק האישור לאגף והוא בעל רשיון הפעלה לפי סעיף 2 לחוק, או על ידי מוביל אוירי ישראלי שרשיון ההפעלה מתיר לו להפעיל טיסות שכר כאמור, ובכפוף לתקנות אלה.

 5. אמצעי בטחון

  המנהל רשאי להתלות או לבטל רשיון הפעלה של מוביל אוירי של ארה"ב שלא נקט אמצעי בטחון מספיקים, להנחת דעתן של הרשויות המוסמכות לכך, לפי חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז- 1977.

 6. המצאת הודעה ופרטים

  א. מוביל אוירי של ארה"ב ימציא לאגף 30 ימים לפחות לפני מועד היציאה המתוכנן של הטיסה או של הטיסה הראשונה בסידרה, לפי הענין, הודעה בדבר הטיסה או הסידרה; ההודעה תיחתם בידי המארגן או השוכר ובידי המוביל האוירי.

  ב. להודעה יצורפו פרטים על כל טיסת שכר נכנסת ויוצאת. פרטים כאמור יומצאו בטופס האגף ויכילו את הפרטים שבתקנה 21.

  סימן ה': טיסות שכר של צליינים

 7. טיסות שכר של צליינים

  טיסות שכר של צליינים יהיו טיסות שכר מסוג חבילת תיור, אולם-

  1. משך השהות בישראל אינו מוגבל בזמן;

  2. עיקר שהותם של הצליינים בישראל יוקדש לביקור במקומות הקדושים לדתם;

  3. פרסומי טיסות שכר כאמור ידגישו את חשיבות המקומות הקדושים והביקור בהם במסגרת התיור.

  סימן ו': טיסות שכר של סטודנטים

 8. טיסות שכר של סטודנטים

  בטיסות שכר של סטודנטים יתקיימו כל אלה:

  1. הטיסות מאורגנות בידי מוסד לימודים מוכר או בידי ארגון סטודנטים מוכר;

  2. המשתתף בטיסות כאמור הוא אחד מאלה-

   א. סטודנט הרשום באוניברסיטה או במוסד לימודים מוכר אחר לחינוך גבוה במסגרת קורס לימודים שנתי שלם ובידו אישור על כך מאת מוסד הלימודים או תעודת סטודנט בינלאומית;

   ב. תלמיד הרשום במוסד לימודים מוכר מוכר למשך שנת לימודים אחת לפחות במסגרת קורס לימודים שלם, ובידו אישור על כך מאת מוסד הלימודים;

   ג. מורים במוסד לימודים רשאים להשתתף בטיסות שכר של סטודנטים כמדריכי קבוצות הסטודנטים הרשומים באותו מוסד, בתנאי שמספרם לא יעלה על מדריך אחד לכל עשרה סטודנטים;

   ד. בן זוגו של סטודנט וילדיו עד גיל 18.

  3. סטודנטים או תלמידים שסיימו את לימודיהם רשאים להשתתף בטיסות שכר של סטודנטים עד ל- 31 בדצמבר של השנה שבה סיימו את לימודיהם; סטודנטים המסיימים את לימודיהם לקראת 31 בדצמבר רשאים להשתתף בטיסות כאמור עד ל- 31 במרס של השנה שלאחר מכן.

  4. סטודנטים הלומדים במסגרת חלקית, תלמידים וסטודנטים הלומדים בהתכתבות או המשתתפים בקורסים הנמשכים פחות מששה חודשים וכן מי שמשתתף בקורס רענון או השתלמות במסגרת עבודתו – לא יהיו רשאים להשתתף בטיסות שכר של סטודנטים.

  בתקנה זו, "מוסד לימודים" – בית ספר, קולג', או אוניברסיטה המציעים קורסים שלמים של שנת לימודים אחת לפחות, למעט מקומות שבהן מועסקים סטודנטים בתקופת התמחות, אלא אם ההתמחות היא חלק מתכנית הלימודים של מוסד הלימודים שבו רשום הסטודנט.

 9. תנאים לטיסות שכר של סטודנטים

  על טיסות שכר של סטודנטים יחולו הוראות הפרק הראשון לתקנות אלה, אלא אם נאמר בהן במפורש אחרת.

  סימן ז': טיסות שכר לשימוש עצמי

 10. טיסות שכר לשימוש עצמי

  טיסות שכר לשימוש עצמי הן טיסות שכר שבהן שוכר אדם אחד את כל קיבולת כלי הטיס לשם אחת מאלה:

  1. להולכתו, להולכת בני משפחתו או עובדיו או להובלת מטענו, בתנאי שאינו מוכר שום חלק מקיבולת כלי הטיס לאחר;

  2. להולכת בני אדם הקשורים בו או להובלת מטען שאינם מנויים בפסקה (1) ובלבד שלא יעביר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בשלמות ובין באופן חלקי, את מחיר השכר לנוסעים המולכים לפי הסכם השכר, ובתנאי שהוא אינו מארגן של טיסות שכר.

 11. שכירות כל קיבולת כלי הטיס

  השוכר חייב לשכור את כל קיבולת המושבים בכלי הטיס, כאשר התובלה היא לנוסעים או את כל קיבולת המטען כאשר התובלה היא למטען, בלי להתחשב בקיבולת שבה הוא משתמש למעשה.

  סימן ח': טיסות שכר פנים-ארציות

 12. טיסות שכר פנים-ארציות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ד)

  טיסות שכר פנים- ארציות הן טיסות שכר שנתקיימו בהן כל אלה:

  1. כל טיסה מאורגנת על ידי שני מארגנים לכל היותר השוכרים את כל קיבולת כלי הטיס;

  2. (בוטלה)

  3. הטיסות הן טיסות שבר מסוג חבילת תיור, בכפוף לאמור בתקנה 36 (ב).

 13. תנאים לטיסה שכר פנים-ארצית (תיקון: תשמ"ו)

  א. טיסת שכר פנים ארצית תהיה בתנאים אלה:

  1. הטיסה היא טיסת הלוך ושוב;

  2. כל משתתף ימריא ויחזור בתאריך שנקבע מראש בעת רכישת כרטיס הטיסה;

  3. משך שהותו של המשתתף בטיסה בנקודה היעד לא יפחת משלושה ימים (שני לילות) ולא יעלה על עשרים ואחד ימים;

  4. רשימת המשתתפים בטיסה תומצא למנהל, לפי דרישתו, לא יאוחר מ- 14 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן;

  5. מארגן לא ימכור כרטיס טיסה פחות מ- 14 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן;

  6. פרסום טיסת השכר בקרב הציבור ייעשו 14 ימים לפחות לפני מועד ביצוע הטיסה; פרסום כאמור יפרט את מחיר הטיסה ואת מרכיבי מחיר חבילת התיור, אם ישנה; הפרסום טעון אישור המנהל מראש ובכתב.

  ב. המנהל רשאי לקבוע, באישור לפני תקנה 2(2) את מחירה של חבילת התיור וכן רשאי הוא לקבוע כי טיסה או סידרה של טיסות לא יהיו מסוג חבילת תיור.

  ג. בטיסת שכר פנים-ארצית שנקודת המוצא שלה היא אילת ונקודת היעד היא אתר תיירות בעל ענין מיוחד, רשאי המנהל, באישור שיתן לפי תקנה 2 (2), ליתן פטור ממשך השהות המזערי הקבוע בתקנת משנה (א)(3); בקשה לאישור טיסה כאמור תכלול את פירוט שירותי הקרקע, ועל פי דרישת המנהל – גם את העתקי החוזים למתן שירותי הקרקע.

  פרק שלישי: הוראות שונות

 14. ביטול אישור, תיקונו ואי-מתן אישור (תיקון: תשמ"ד)

  א. המנהל רשאי לבטל אישור שניתן לפי תקנה 2, לתקן אישור כאמור או לסרב לתיתו אם ראה כי המוביל האוירי או המארגן לא קיימו את הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן; לפני קבלת החלטה בענין יתן המנהל למוביל האוירי או למארגן זכות לטעון טענותיהם בפניו.

  ב. החליט המנהל להשתמש בסמכותו לפי תקנת משנה (א), רשאים המוביל האוירי או המארגן, לפי הענין, לערור על החלטה זו לפי ועדת ערר שמינה שר התחבורה, תוך 10 ימים מיום שההחלטה הגיעה לידיהם; היתה החלטת המנהל לבטל אישור או לתקנו והוגש ער כאמור, רשאי יושב ראש ועדת הערר, לבקשת העורר, להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה לתקופה שיקבע, לפי נסיבות הענין.

 15. עונשין (תיקון: תשמ"ג)

  העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר שישה חדשים או קנס 10,000 שקלים או שניהם כאחד.

 16. פטור

  המנהל רשאי לפטור מארגן או שוכר מתחולת הוראות מסויימות בתקנות אלה אם הוכיח להנחת דעתו כי חתם בתום לב לפני יום ו' באדר התשמ"ב (1 במרס 1982) על הסכם שכר המבוסס על תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשל"ט – 1978, ובתנאי שפטור כאמור לא יינתן אלא לגבי עונת הקיץ של שנת 1982, והבקשה למתן הפטור האמור הוגשה למנהל לא יאוחר מיום י"ד בניסן התשמ"ב ( 7 באפריל 1982).

 17. ביטול

  תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסת שכר), התשל"ט – 1978 – בטלות.

 18. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בניסן התשמ"ב (1 באפריל 1982).

(-)

חיים קורפו

שר התחבורה

י' באדר התשמ"ב   

(5.3.82)