דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות תנאי תברואה 1994 צו בריכות שחיה מוכרזות תקנות תנאי תברואה תקנות רישוי עסקים תקנות בטיחות בבריכות שחיה

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשל"ג- 1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, אני מתקין תקנות אלה:

4-1 . (בוטלו)

פרק ג': הבריכה

מבנה הבריכה

5.       (א) הבריכה תהיה בנויה מחומר אטים למים.

(ב) דפנות הבריכה וקרקעיתה יהיו חלקים.

(ג) במקומות שעומק הבריכה אינו עולה על 1.75 מטר, תהיה קרקעיתה בנויה באופן המונע החלקה, ושיפוע הקרקעית לא יעלה על 1:20; המנהל רשאי להתיר שיפוע שלא יעלה על 1:15.

(ד) דפנות הבריכה יהיו מאונכים.

(ה) פינות החיבורים שבין דפנות הבריכה ובין הדפנות לקרקעית יהיו מעוגלות.

(ו) צבע דפנות הבריכה וקרקעיתה יהיה תכלת או לבן.

עומק הבריכה

6.       (א) לפחות 30% משטח הבריכה יהיה בעומק שלא יעלה על 1.50 מטר.

(ב) העומק בקצה הרדוד של הבריכה לא יעלה על מטר אחד.

(ג) המנהל רשאי להתיר עמקים שונים מהקבועים בתקנות-משנה (א) ו-(ב).

סימון עומק הבריכה

7.       (א) הפרש של כל 20 ס"מ בעומק המים יסומן על דפנות הבריכה ועל שפותיה באופן בולט.

(ב) המעבר למים שבעומק של 120 ס"מ יסומן על ידי פס בצבע אדום על קרקעית הבריכה לכל רוחבה ועל דפנותיה, וכן על ידי שלטי אזהרה התלויים על חבל מעל למים ועליהם כתוב בעברית ובלועזית "סכנה - מים עמוקים".

מדרך

8.       (א) בעומק של 1.20 מטר משפת תעלת הגלישה ייבנה מדרך.

(ב) המדרך יבלוט מדופן הבריכה למרכזה לא פחות מ- 12 ס"מ ולא יותר מ- 15 ס"מ, ויקיף את כל החלק העמוק של הבריכה.

(ג) צבע המדרך יהיה כהה.

תעלת גלישה

9.       תעלת הגלישה תקיף את כל הבריכה ברציפות ויקויימו בה הוראות אלה:

(1) היא תהיה בנויה מחומר אשר שטח פניו חלק וניתן לניקוי, להנחת דעתו של  המנהל;

(2) היא תהיה גלויה לעין במבט מלמעלה;

(3) בקרקעיתה יהיו פתחי ניקוז; קוטרם לא יהיה פחות מ- 5 ס"מ והמרחק בין הפתחים  לא יעלה על 3.50 מטר;

 (4) קוטר הצינור להוצאת המים המתנקזים יהיה לפחות 5 ס"מ.

(5) עומק התעלה יהיה לפחות 10 ס"מ ורחבה לפחות 12 ס"מ, והיא תוקף במחסום בגובה של 10 ס"מ לפחות מעל מפלס המדרכה המקיפה את הבריכה וברוחב של 30 ס"מ לפחות; אולם אם רוחב התעלה 30 ס"מ או יותר, רשאי להתיר תעלה ללא מחסום ובעומק של פחות מ - 10 ס"מ;

(6) שיפוע קרקעית התעלה יהיה לפחות 1:40בכיוון אל פתחי הניקוז;

(7) שפת התעלה תהיה מפוסלת ותתאים למאחז יד; גובהה יהיה לפחות 4 ס"מ.

סולמות

10.      בתוך דפנות הבריכה יהיו סולמות שלא יבלטו אל תוך הבריכה; המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר בקו שפת הבריכה ומיקומם יהיה להנחת דעתו של המנהל.

מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה

11.     על בריכה שיש בה מקפצה יחולו גם הוראות אלה:

(1) בבריכה יוקצה שטח נפרד לקפיצה (להלן בתקנה זו - השטח), וצורת הפרדת השטח וסימניה יניחו את דעתו של המנהל;

(2) גובה המקפצה לא יעלה על 3 מטר או גובה אחר שאישר המנהל;

(3) ממדי השטח ועומקו מתחת לפני המים יהיו כנקוב להלן, הכל בהתאם לגובה המקפצה:

אורך השטח המיועד לקפיצה

רוחב השטח המיועד לקפיצה

עומק הבריכה המינימלי מתחת לפני המים

גובה מיתקן מיתקן הקפיצה מעל פני המים

4.50 מטר

5.50 מטר

2.50 מטר

1.00 או פחות

5.50 מטר

6.50 מטר

3.50 מטר

מעל 1.00 מטר ועד 3.00 מטר

(4) יהיה מעקה בשני צדי המדרגות אל המקפצה ובשני צדי קרש הקפיצה עד לנקודה  הנמצאת בקו אנכי מעל קצה שפת הבריכה.

בריכה לפעוטות

12.     על בריכת פעוטות יחולו הוראות אלה:

(1) (בוטלה)

(2) איכות המים תהיה בהתאם לתקנות 13(ב)(1), (2) ו-(3);

(3) עומק המים לא יעלה על 0.65 מטר;

(4) בכל עת שיש מתרחצים בבריכה תוזרם לבריכה תוספת מים המכילה חומר חיטוי פעיל בריכוז שיבטיח את מילוי תנאי תקנה 13(ב)(1) ו-(2) שספיקתם תהיה לפחות 15% מכמות המים בבריכה, לשעה;

(5) - (6) (בוטלו)

(7) לא יסופקו לה מים מבריכה למבוגרים אלא לאחר שעברו סינון וחיטוי.

פרק ד': המים, הספקתם, איכותם וטיהורם

15-13. (בוטלו)

פתחי הכניסה של צינורות המים

16.     פתחי הכניסה של צינורות המים לבריכה -

(1) יותקנו בעומק של 30 ס"מ מתחת למפלס השפה של תעלת הגלישה;

(2) המרחק בינהם לא יעלה על 4 מטר;

(3) יצויידו במנגנון לוויסות ספיקת המים ביניהם.

זמן מילוי הבריכה

17.       הזמן הדרוש למילוי הבריכה במים לא יעלה על 6 שעות, אלא אם המנהל התיר פרק זמן ארוך יותר למילויה.

פתחי ההרקה

18.     פתחי ההרקה -

(1) יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעית הבריכה ובאופן המונע מערבולות;

(2) המרחק בין פתח ההרקה לדופן הקרוב ביותר של הבריכה לא יעלה על 3 מטר;

(3) המרחק בין הפתחים לא יעלה על 6 מטר.

הרקת הבריכה

19.     (א) הזמן הדרוש להרקת הבריכה ממים לא יעלה על 8 שעות.

(ב) המנהל רשאי לדרוש -

(1) שבריכת השחיה תורק ממימיה בתדירות שיקבע לגביה;

(2) שהבריכה תורק ביום שיקבע.

20.-51. (בוטלו)

תוספת (בוטלה)

י"א בסיון התשל"ג (11 ביוני 1973)

ויקטור שם טוב

שר הבריאות