דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות תנאי תברואה 1994 צו בריכות שחיה מוכרזות תקנות תנאי תברואה תקנות רישוי עסקים תקנות בטיחות בבריכות שחיה

צו הסדרת מקומות-רחצה (בריכות-שחיה מוכרזות), תש"ל - 1970

צו זה פקע והוחלף על ידי: תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו - 4 לחוק הסדרת מקומות-רחצה, תשכ"ד - 1964, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה -

"מפקח-רחצה" - אדם שהסמיכו לכך שר הפנים (להלן - השר);

 "מציל" או "מציל אחראי לבריכה" - אדם שבידו תעודת מציל מטעם שר העבודה המעידה על סיווגו המקצועי וכן אישור מאת שר הפנים או מי שהסמיך המעיד כי עבר את ההשתלמות כנדרש בסעיף 2א;

"סדרן" - מי שמינהו לכך בעל בריכת-שחיה;

"מגיש עזרה ראשונה" - אח או אחות מוסמכים, חובש או חובשת מרפאה וכן אדם שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל שלפיה הוא מוסמך להגשת עזרה ראשונה;

"בריכת-שחיה" -  בריכת-שחיה שהוכרזה  כמקום-רחצה מוכרז לפי סעיף 2, לרבות השטח, המבנים והמיתקנים המשמשים את הבריכה ואת המתרחצים בה;

"בריכה גדולה" - בריכת-שחיה ששטח פני המים בה עולה על 750 מ"ר;

"בריכה קטנה" - בריכת-שחיה ששטח פני המים בה אינו עולה על 750 מ"ר;

בריכות שחיה מוכרזות

2.       כל בריכת-שחיה המתוארת בתוספת הראשונה היא מקום-רחצה מוכרז.

השתלמות בעזרה ראשונה

2א.       כל מציל יעבור השתלמות בעזרה ראשונה ויקבל מאת שר הפנים או מי שהסמיך אישור  על כך;   תקפו של האישור למשך שנתיים.

נקודת הצלה

3.         (א) בכל בריכת-שחיה תהיה נקודת-הצלה שתכלול סוכת-מצילים המותקנת בצורה המאפשרת גישה מיידית למים ותצפית נוחה על כל שטח הבריכה, הכל להנחת-דעתו של  מפקח-רחצה.

(ב) סוכת המצילים תצוייד בסוכך, בוילון או באבזרים אחרים שיאפשרו ראיה טובה  גם בשעות שבהן השמש נמצאת מול נקודת ההצלה.

ציוד הצלה

4.       (א) בכל נקודת-הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד-הצלה כדלהלן:

(1) שני גלגלי-הצלה עשויים משעם או מחומר דומה אחר;

(2) מוט קל שארכו חמישה מטרים לפחות עם לולאה בקצהו;

(3) רמקול.

(ב) ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת.

תחנת עזרה ראשונה

5.         (א) בכל בריכת-שחיה תהיה תחנת עזרה ראשונה ובה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת-השניה.

(ב) התחנה תסומן בשלט בצבע לבן שעליו מגן דוד אדום והמלים "תחנת עזרה  ראשונה".

מיתקני תברואה

6.         בבריכת-שחיה יותקנו -

(1) ברזי-מים לשתיה;

(2) פחי-אשפה;

(3) בתי-שימוש;

(4) ברזי-מים לשטיפת רגליים;

(5) מלתחות נפרדות לגברים ולגברות, מצויידות במקלחות;

(6) מיתקנים להחלפת מים טהורים בבריכה וחיטוים;

(7) מיתקנים להוצאת מים עודפים מהבריכה;

(8) סידורים שימנעו את זיהום מערכת המים הציבוריים ממי הבריכה.

נקיון וטיב המים

7.       בריכת-שחיה, על כל מיתקניה, תוחזק במצב נקי וטיב המים בה יהיה בהתאם לדרישות שר הבריאות, או מי שהוא הסמיך לכך.

גידור

8.       חלקה של בריכת-שחיה המשמש לשחיה, למעט בריכה המיועדת לפעוטות, יגודר בגדר בלתי-מתבלה שגבהה שני מטרים לפחות.

מקלחות בכניסה למים

9.         (א) בפתחי הכניסה למים יותקנו מקלחות באופן שלא יאפשר כניסה למים אלא דרך המקלחות.

(ב) המים מהמקלחות יוזרמו בכל שעות הרחצה.

(ג) פתחי היציאה מהמים יותקנו באופן המאפשר יציאה מהם בלבד.

בגד רחצה

9א.       לא יתרחץ אדם בבריכת שחיה אלא כשהוא לבוש בגד רחצה, לרבות כובע ים לגברים,  נשים, ילדים וילדות ששערותיהם גולשות על צווארם.

סימון עומק המים בבריכה

10      (א) הפרש של כל 20 ס"מ בעומק המים יסומן על דפנות הבריכה ועל שפותיה באופן בולט.

(ב) המעבר למים שבעומק של 120 ס"מ יסומן על-ידי פס בצבע אדום על קרקעית הבריכה לכל רחבה ועל דפנותיה, וכן על-ידי שלטי-אזהרה התלויים על חבל מעל למים ועליהם כתוב בעברית ובלועזית "סכנה - מים עמוקים".

מקפצות ומכשירי ספורט

11.         בבריכת-שחיה -

(1) ליד כל מקפצה יותקן שלט-אזהרה שעליו כתוב בעברית ובלועזית "זהירות -  מקפצה";

(2) בשני צדדיו של קרש המקפצה יותקן מעקה הבולט לפחות מטר אחד מעל פני המים;

(3) לא יותקן כל מכשיר-ספורט או כל חפץ העלולים להפריע לשלומם או לבטחונם של  המשתמשים בהם.

צבע הקרקעית

12.         קרקעית הבריכה תהיה צבועה בלבן או בתכלת.

תקן מצילים

13.       (א) בנקודת ההצלה של בריכה קטנה יימצא בשעת הרחצה מציל אחראי לבריכה או מציל שקיבל אישור מיוחד ממפקח רחצה.

(ב) בתחנת ההצלה של בריכה גדולה יימצאו בשעת הרחצה לפחות שני מצילים שלפחות אחד מהם הוא מציל אחראי לבריכה.

(ג) מפקח-רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם, לדעתו, נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, להורות על הימצאותם של מצילים במספר גדול יותר או קטן יותר או מסוג שונה.

חובת מציל

14.     (א) אלה החובות של מציל:

(1) למנוע מתרחצים שאינם יודעים לשחות מלהיכנס למים עמוקים;

(2) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;

(3) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים עד שיוחלף על ידי מגיש עזרה ראשונה;

(4) לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה ולהבטיח תקינותם בכל עת.

(ב) בעת מילוי תפקידו לא יעסוק מציל בכל עיסוק או ענין אחר.

(ג) בשעות הרחצה לא יעזוב מציל את נקודת ההצלה עד אשר יוחלף על ידי מציל אחר.

סמכות מציל

15.     מציל רשאי -

(1) לצוות על מתרחץ לצאת מהמים וכן להוציא מתרחץ מהמים, אם, לדעתו, המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים;

(2) להורות למתרחץ בכל ענין שעשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או לחיי מתרחצים אחרים.

סימן היכר למציל

16.       מציל יענוד בשעת תפקידו תג מיוחד על בגדו וכן יחבוש כובע עם סימן-היכר, כפי שקבע אדם שהשר הסמיכו לכך.

סדרנים

17.     (א) בבריכת-שחיה יימצא בשעות הרחצה סדרן, ובלבד שמפקח-רחצה רשאי -

(1) להורות בכתב על הימצאותם של יותר מסדרן אחד;

(2) לוותר בכתב על הימצאותו של סדרן, בין באופן כללי ובין בימים מסויימים או בשעות מסויימות, אם, לדעתו, הנסיבות מצדיקות זאת.

(ב) בעת מילוי תפקידו ישא סדרן סימן-היכר כפי שהורה השר.

(ג) הסדרן ישמור על הסדר והנקיון בבריכת-שחיה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והנקיון בבריכת השחיה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה.

תקן מגישי עזרה ראשונה

18.       בתחנת עזרה ראשונה שבבריכת-שחיה יימצא בשעות הרחצה מגיש עזרה ראשונה, ובלבד שמפקח- רחצה, רשאי -

(1) להורות בכתב על הימצאותו של רופא בימים שבהם, לדעתו, הנסיבות מצדיקות זאת;

(2) לוותר בכתב על הימצאותו של מגיש עזרה ראשונה אם, לדעתו, הנסיבות מצדיקות זאת, בתנאי שהמציל מוסמך גם כמגיש עזרה ראשונה.

מקום חניה לאמבולנס

19.       בבריכת-שחיה יישמר מקום-חניה לאמבולנס אלא אם יועד מקום לכך ליד הכניסה לבריכה.

סמכות כניסה של מפקח רחצה

20.       מפקח-רחצה רשאי בכל עת להיכנס לכל בריכת-שחיה כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות צו זה.

שמירת תוקף

21.         הוראות צו זה אינן גורעות מכל דין אחר.

השם

22.     לצו זה יקרא "צו הסדרת מקומות- רחצה.(בריכות-שחיה מוכרזות), התש"ל - 1970".

 

 תוספת ראשונה (הושמטה)

(סעיף 2)

רשימת הבריכות

תוספת שניה

 (סעיף 5)

1.       ציוד כללי

1 שלט תחנת עזרה ראשונה

1שולחן-טיפול (בערך 1 מטר אורך ו-60 ס"מ רוחב)

2 כסאות

1 ארון-מתכת (לחמרי-חבישה ולמכשירים רפואיים)

1  כר מכוסה בציפית-בד או בציפית פלסטיק

1 קערה ומעמד לקערה

גליל מגבות-נייר

1 מברשת לידיים

3 סבון לרחיצת-ידיים

1 קומקום חשמלי לתה

כוסות (לשימוש חד-פעמי)

כפיות-פלסטיק (לשימוש חד פעמי)

50  קש לשתיה

2.       ציוד עזרה ראשונה

2 אלונקות ו-2 דורגלים

4  שמיכות

1 רגלון (משענת לטיפול ברגל)

1 סטיריליזטור (חשמלי)

1 מגש שטוח (אלומיניום, נירוסטה או פלסטיק)

2  כוסיות לשטיפת-עין

1 קופסה למכשירים (מלבנית עם מכסה  30 X 18 ס"מ)

1 מגש עמוק (אלומיניום, נירוסטה או פלסטיק)

12 שפדלים מעץ

1 מספריים לחומר (עם כפתור)

1 פינצטה אנטומית

1 פינצטה לגוף זר

10 תחבושות אישיות

100 פדים גזה סטירילית "3 X "3

12  משולשים

50 כדורים אופטלגין

20 כדורים ניטרוגליצירין

50 חתיכות אגד מדבק (הנדיפלסט) בחתיכות

2 יארד אגד מדבק "3 (הנדיפלסט)

10 סיכות-בטחון

200 גרם צמר-גפן

1 איספלנית "3 ( 5 יארד)

4 סדים לקיבוע אמה (40 ס"מ)

2 חוסמי-עורקים 90 ס"מ אורך

1  מכשיר "אמבו" להנשמה (עם משאבת-רגל)

1 בלון חמצן קטן עם וסת צינור קשור למסכה

3 מסכות-חמצן למבוגרים (פלסטיק, חד-פעמיות)

1 תרמיל עזרה ראשונה מלא

3.       ציוד רפואי

2  קוחרים

1 מספריים חירורגיים

1 פותח-פה "דנהרד"

1 מחזיק-לשון "קולינס"

1  משאבת-מציצה - יד

50 פדים (אלכוהול) לחיטוי עור

1 סטתוסקופ