דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

תקנות תנאי תברואה 1994 צו בריכות שחיה מוכרזות תקנות תנאי תברואה תקנות רישוי עסקים תקנות בטיחות בבריכות שחיה

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד- 1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה -

"בריכה" - בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחיה או לנופש מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין;

"הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התש"ל- 1970, שניתנו לענין תקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970, באישור שר הפנים, שעותק מהן מופקד בלשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות;

"זמן מחזור המים" - הזמן הדרוש לסינון מי הבריכה בנפח השווה לקיבולת הבריכה;

"חיטוי" - תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים;

"כלור חופשי נותר" ו"ברום חופשי נותר" - כמות הכלור או הברום, לפי הענין, הזמינה לחיטוי מי הבריכה שלא הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

 "כלור כללי" - הכמות הכוללת של כלור חופשי נותר וכלור קשור;

"כלור קשור" - כמות הכלור הקשורה עם אמוניה וחומרים חנקניים אחרים כתרכובות כלור-אמוניה;

"מים רדודים" - מים בעומק פחות ממטר וחצי;

"מעבדה מוכרת" - מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד- 1974;

"פוטנציאל חימצון-חיזור" - , (redox) (oxydation reduction potential) ביטוי חשמלי לעצמת תגובת חימצון-חיזור של המים במערכת;

"הספר" – הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,1992, Washington, APHA מהדורה 18, או כל מהדורה אחרת שתחליף אותה, אשר הופקד לעיון הציבור בספריית משרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ירושלים;

"תעלת גלישה" - תעלה בקצה העליון של דפנות הבריכה המיועדת לקליטת הלכלוך מפני המים בבריכה ועודפי מי הבריכה הגולשים לתוכה.

פרק ב': רשיון

תנאים כלליים לאישור רשיון

2.         (א) לא יאושר לאדם רשיון לבריכה ולא ינהל אותה אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל.

(ב) המנהל רשאי לאשר חריגה מתקנות אלה לבריכה פתוחה לציבור מוגדר ומוגבל במספר, או לבריכה המיועדת למטרה מיוחדת (להלן - בריכה מיוחדת), ובתנאים שיקבע.

(ג) בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא בחצריה מפעיל, בעל אישור מאת המנהל שעמד בהצלחה בבחינות לענין ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה נאותים; המנהל יקיים, מזמן לזמן, בחינות לענין תקנה זו.

צירוף נספחים

3.         (א) לבקשה לקבלת רשיון לבריכה יצורפו התכניות שהוגשו עם הבקשה לקבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, ותכניות נוספות שיכללו:

(1) תרשים סביבת הבריכה ביחס לרחובות הסמוכים וזיהוי המבנים השכנים הקיימים והמתוכננים לפי תכנית בנין עיר;

(2) תרשים המגרש בציון דרכי הגישה החיצוניות לרכב, מדרגות, שטחים מרוצפים, שטחי גינון ונטיעות, סככות צל, ברזיות, מיקום מכלי אשפה, גדרות, מקלחות חיצוניות, שיפועים וסדרי ניקוז של שטחי הגינון והשטחים המרוצפים;

(3) תכנית הבריכה בציון סוגי הציפוי וצבעו בכל חלקי הבריכה;

(4) פרטים של המיתקנים שבשטחי הבריכה;

(5) צנרות וקבועות תברואה שבשטחי הבריכה;

(6) תכניות תנוחה וחתכים של המבנים שבשטחי הבריכה, עם סימון ציפויי הקירות וגובהם בחדרי השירות;

(7) מיקום וסוג כל ציוד המיועד להפעלת הבריכה או לשימוש המבקרים.

(ב) קנה המידה של התרשימים והתכניות יהיה -

(1) בתרשים סביבה כאמור בתקנת משנה (א)(1) - 1:2500

(2) בתרשים המגרש כאמור בתקנת משנה (א)(2) - 1:250

(3) בתכניות הבניה כאמור בתקנת משנה (א)(3) ו-(5) עד (7) - 1:100

(ג) במקרים מסוימים רשאי המנהל לדרוש כי התרשימים, חלקם או כולם, יהיו בקני מידה אחרים.

פרק ג': המים ומערכות הסינון והחיטוי

אספקת המים

4.         (א) המים המוזרמים לבריכה יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות העם (איכותם: התברואית של מי שתיה), התשל"ד- 1974, אך רשאי המנהל להתיר הזרמת מי-ים או מים מלוחים שאיכותם המיקרוביאלית כאיכות מי שתיה, ובלבד שמים אלה מוזרמים לבריכה בלבד.

(ב) כל חלקי מערכת הספקת המים יהיו מוגנים בפני זרימה חוזרת.

איכות מי הבריכה

5.       (א) איכותם המיקרוביאלית של מי הבריכה תהיה כמפורט להלן:

(1) במים הרדודים של הבריכה לא יימצאו -

(א) יותר מ-10 חיידקי קוליפורם כלליים ב- 100 מ"ל מים;

(ב) יותר מ-2 חיידקים מקבוצת Staphylococcus aureus  ב-100 מ"ל מים, בשתי בדיקות רצופות;

(ג) חיידקי Pseudomonas aeruginosa ב- 100 מ"ל מים;

(2) לא יימצאו במי הבריכה חיידקים פתוגניים אחרים.

(ב) איכותם הכימית והפיזיקלית של מי הבריכה תהיה בכל עת הרחצה במי הבריכה כמפורט להלן:

(1) הגבה ((HP תהיה בין 7.2 ל- 7.6;

(2) העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ- 0.6 יחידות עכירות  (nephelometric threshold units)

(3) פוטנציאל החימצון-חיזור יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונה;

(4) ריכוז החומצה הציאנורית, בבריכה שמשתמשים בה בחומצה לייצוב הכלור, יהיה בין 30 ל- 50 מיליגרם לליטר (להלן - מג"ל);

(5) מידת החום של המים בבריכה, בעומק של 30 סנטימטרים מתחת לפני המים, לא תעלה על 30 מעלות צלסיוס אלא אם כן אישר המנהל טמפרטורה אחרת.

(ג) בעל בריכה יבצע את הבדיקות הנחוצות לבדיקת התאמת איכות המים לדרישות המפורטות בתקנות משנה (א) ו-(ב), במעברה מוכרת, בשיטות שנקבעו בספר, לפחות פעם בחודש, ובחודשים יולי ואוגוסט פעמיים בחודש; המנהל רשאי לקבוע תדירות בדיקות שונה לבריכה שהתנאים בה מחייבים זאת לדעתו.

(ד) דיגום מי הבריכה לצורך בדיקתם ייעשה, בין השעות 11.00 עד 13.00, בידי עובד של מעבדה מוכרת או עובד של רשות רישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, בעל הכשרה מתאימה שאושרה בידי המנהל.

(ה) בעל הבריכה יעביר למנהל את תוצאות הבדיקות תוך שבוע מיום ביצוען.

(ו) המנהל רשאי להורות על אופן נטילת הדגימות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה מוכרת, לגילוי חיידקים המהווים מדדי זיהום, חיידקים פתוגניים או חומרים אחרים המזיקים לבריאות.

(ז) נמצאו חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל להורות לבעל הבריכה, בדרך שיגרה או למטרה מיוחדת, לנקוט אמצעים הדרושים למניעת הימצאות החיידקים או החומרים.

(ח) ראה המנהל שמי הבריכה מסכנים את בריאות המתרחצים, רשאי הוא לדרוש הרקת הבריכה מהמים או מניעת הרחצה בבריכה, עד החזרת איכות המים לדרישת תקנות אלה.

חיטוי המים

6        (א) מי הבריכה יחוטאו ברציפות בכלור, בברום או בחומר אחר שאישר המנהל.

(ב) הריכוז של כלור חופשי נותר במי הבריכה המחוטאים בכלור ללא חומר מיצב, יהיה בין 0.8 ל-2.0 מג"ל.

(ג) במי בריכה המכילים חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות לייצוב הכלור החופשי הנותר, יהיה ריכוז החומצה הציאנורית כמפורט בתקנה 5(ב) והריכוז המזערי של כלור חופשי נותר במים יהיה 2.5 מג"ל.

(ד) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בברום, יהיה ריכוז הברום החופשי הנותר, בין  1.0 מג"ל ל- 2.0 מג"ל.

(ה) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בחומר או בתהליך שאינו מבוסס על כלור, תהיה עצמת החיטוי שוות ערך לערכים המפורטים בתקנת משנה (ב).

(ו) בבריכה מקורה לא יוסיפו למים חומר לייצוב הכלור; ואולם מותר השימוש בטבליות כלור מוצק המכיל חומצה ציאנורית.

סגירת בריכה

7.         נתגלתה בבדיקת מי הבריכה תוצאה חורגת, ימנע בעל הבריכה רחיצה בבריכה עד שהתוצאה בבדיקה חוזרת תתאים לרמה כמפורט בתקנות 5 או 6, לפי הענין; לענין זה יראו כתוצאה חורגת, חריגה מהרמה המפורטת להלן:

(1) יותר מ-5 חיידקים מקבוצת Staphylococcus aureus ב- 100 מ"ל מים;

(2) הגבה (ph) פחות מ-7.0 או יותר מ-7.8;

(3) עכירות מעל 1.0 יחידות עכירות;

(4) ריכוז החומצה הציאנורית מעל 80 מג"ל;

(5) ריכוז של פחות מ- 0.5 מג"ל או יותר מ-3.0 מג"ל של כלור חופשי נותר בבריכה המחוטאת בכלור ללא חומר מייצב.

בדיקת חומר חיטוי והגבה

8.         (א) בדיקות הריכוז של חומר חיטוי והגבה (ph) של מי הבריכה יבוצעו באופן רצוף במכשירים אוטומטיים; ממצאי הבדיקות ישמשו לויסות החדרת חומר חיטוי וחומר מווסת הגבה; המפעיל יכייל את המכשירים פעם ביום לפחות בעזרת ערכות מתאימות, כאמור בתקנה 9.

(ב) עכירות מי הבריכה, ריכוז כלור במים וההגבה (ph) שלהם ייבדקו בשעת פתיחת הבריכה למבקרים וכל שלוש שעות לאחר מכן, עד לסגירתה, ויירשמו ביומן.

(ג) בבריכה שבה משתמשים בחומצה ציאנורית, ייבדק ריכוזה פעם בשבוע לפחות ויירשם ביומן.

(ד) המנהל רשאי לדרוש רישום רצוף של תוצאות הבדיקות המפורטות בתקנת משנה (א) בבריכה שקיימת בה סיבה לכך.

(ה) בעל הבריכה יציג לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט, כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים, את תוצאות הבדיקות שבוצעו על פי  תקנה 5(ג) ותקנות משנה (ב) ו-(ג) בציון הגבולות המותרים לכל רכיב שנבדק  ותאריך הבדיקה.

ערכות לבדיקת מים

9.       (א) בחצרי הבריכה יימצאו ערכות מתאימות לבדיקות מים אלה:

(1) הגבה ( (ph;

(2) שארית חומר חיטוי (כלור חפשי נותר או ברום חפשי נותר);

(3) כלור כללי;

(4) טמפרטורה;

(5) פוטנציאל חמצון-חיזור;

(6) צלילות המים;

(7) חומצה ציאנורית (מקום שמשתמשים בה);

(ב) לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזים הדרושים לטיפול נאות במים.

(ג) כל הערכות יכוילו במעבדה מוכרת, אחת לשנה לפחות.

ציוד לכיול

10.     בחצרי הבריכה יימצאו החומרים והציוד הדרושים לכיול אמצעי הבדיקה.

רישום

11.     (א) בבריכה ינוהל יומן שבו יירשמו כל תוצאות הבדיקות.

(ב) היומן יישמר בחצרי הבריכה שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון המנהל  בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים.

ציוד החיטוי

12.     ציוד החיטוי של בריכה -

(1) יהיה מסוג המזין תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצוף ואוטומטי בספיקה הדרושה;

(2) יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה (ph) והמנהל רשאי לדרוש התקנת אמצעי רישום (,recorder) בבריכה שקיימת לדעתו סיבה לכך;

(3) יכלול פיקוד להבטחת תיאום בין מערכות הסינון והחיטוי על ידי חיבורים חשמליים ואבזור הידרולי;

(4) יכלול אמצעים למניעת חדירה של חומרי חיטוי או כימיקלים למי הבריכה או לצנרת, בעת הפסקת זרימת המים בצינורות המספקים מים לבריכה, לרבות אבזרים לניתוק צנרת הכימיקלים וחומרי החיטוי והפסקת זרימתם למערכת מחזור המים;

(5) יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת סיכון העובדים והציבור;

(6) יהיה קל לפירוק ולהרכבה לצרכי ניקוי ותחזוקה ויהיה מסוג שאינו מצריך פעולות תחזוקה רבות;

(7) יותקן במקום בלתי פגיע ויכלול ברזי ניתוק במקומות הדרושים;

(8) יהיה מותקן כך שבמקרה של כשל, תסולק כל דליפת גז באופן מבוקר;

(9) לא יאפשר סתימה של הצנרת מחומרים שמצויים בחומר החיטוי או במערכת;

(10) יהיה עמיד בפני שיתוך הנגרם על ידי כלור גזי, אדי כלור או תמיסות כלור או ברום;

(11) לא יושפע לרעה מן השימוש השגרתי או תנאים צפויים אחרים בהפעלה נכונה.

חומרים לטיפול במים

13.        מי הבריכה יטופלו אך ורק בחומרים שאינם מזיקים למתרחצים או לבריכה ואשר אישר לצורך זה המנהל.

הוספת חומרים

14.        הוספת חומרים לטיפול במי הבריכה שלא באמצעות מערכת המיחזור כאמור בתקנה 16, תיעשה רק בשעה שאין מתרחצים בבריכה.

רום המים

15.     רום פני המים בבריכה יהיה בכל עת בגובה תעלת הגלישה.

מערכת מיחזור

16.        (א) בבריכה יותקן ציוד למיחזור המים (רצירקולציה), לעצירת שערות וחומר גס, לסינון, לחיטוי ולהוספת כימיקלים (בתקנה זו - הציוד).

(ב) הציוד ישמור על איכות מים אחידה בכל חלקי הבריכה בהתאם למפורט בתקנות  אלה.

(ג) זמן מיחזור המים המרבי יהיה -

(1) בבריכת פעוטות - שעתיים, ורשאי המנהל להורות שיסוננו תוך שעה אחת;

(2) בבריכת ילדים - ארבע שעות;

(3) בבריכת שחיה כללית - שש שעות;

(4) בבריכה מיוחדת ובבריכה שעומקה הממוצע פחות מ-0.9 מטר - כפי שיורה המנהל.

(ד) במערכת מיחזור המשותפת למספר בריכות, יחושב זמן מיחזור המים הדרוש, בהתחשב בנפחי המים היחסיים וזמן המיחזור של כל הבריכות.

ספר הוראות

17.        מפעיל בריכה ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי המערכות, בשפה העברית, ואם הותקן ציוד מיובא, יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של הוראות  היצרן.

מקלחת

18.     (א) בכניסה לשטח המגודר, תותקן מקלחת לשימוש המתרחצים.

(ב) המקלחת תכלול ברז לשטיפת רגליים ורשאי המנהל לדרוש סידורים להפעלה אוטומטית של הברז.

(ג) ניקוז המקלחת יהיה מחובר למערכת הביוב.

שקתות לשתיה ורחיצת כלים

19.        בשעות שהבריכה פתוחה, יסופקו מי שתיה על ידי שקתות המותקנות בכל חלקי החצרים ביחס של ברז אחד לכל 100 מבקרים; המנהל רשאי לדרוש התקנת שקתות נפרדות להדחת  כלי אוכל.

צל

20.        בחצר הבריכה יהיה מקום מוצל עבור המבקרים בבריכה; שטח המקום המוצל לא יפחת מ- 12 מ"ר כפול מספר המתרחצים המותר באותה בריכה לפי תקנה 26.

חדרי שירות

21.        (א) בחצרי הבריכה יימצאו חדרי שירות לשימוש המבקרים שיתאימו לתנאים אלה:

(1) המבנים יהיו בנויים מחומרי בניה קשים;

(2) בקבועות התברואה, מערכת המים ומערכת הביבים ואבזריהם יתקיימו הדרישות המפורטות בהל"ת;

(3) חדרי השירות יכללו את המיתקנים הבאים בכמות כנקוב לצדם לפחות:

(א) חדרי הלבשה - שניים;

(ב) תאי בתי שימוש - 1 לכל 100 גברים ו-1 לכל 50 נשים מבין המבקרים;

(ג) משתנות - 1 לכל 100 גברים מבין המבקרים;

(ד) כיורים - 1 לכל 100 מבקרים;

(ה) מקלחות - 1 לכל 60 מבקרים; המנהל רשאי לאשר הקמת חלק מהמקלחות בשטח הפתוח  של חצרי הבריכה.

(ב) לצורך קביעת מספר המיתקנים הנחוצים לענין תקנת משנה (א)(3), יחושב כשווה מספר הנשים והגברים.

פרק ד': תחזוקה ונקיון

סילוק שפכים

22.  (א) מי הבריכה, המים המתנקזים מתעלת הגלישה, מי שטיפה של המסננים ושפכים אחרים, יסולקו למערכת ביוב ציבורית באופן שלא יגרמו להצפת הביבים.

(ב) לא יסולקו שפכים מלוחים לרשת הביוב הציבורית אלא באישור בכתב מאת המנהל.

(ג) סילוק השפכים יהיה דרך מרווח אוויר או באמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהביבים לבריכה או לצינורות הבריכה.

(ד) שפכים שאין אפשרות לסלקם למערכת הביוב הציבורית יטופלו ויסולקו באופן שלא יסבו נזק או מפגע לחצרי הבריכה ולסביבה ובהתאם לאישור המנהל.

(ה) ניצול מי עודפים לשימוש חוזר ייעשה רק באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שיקבע.

(ו) מי שטיפת המסננים לא יחזרו לבריכה.

תחזוקה וניקיון

23.        (א) בחצרי הבריכה יימצאו, בכל עת, הכלים והחומרים הדרושים לתחזוקה ולפעולות ניקוי וחיטוי.

(ב) חצרי הבריכה, המיתקנים, הציוד, חדרי השירות ויתר המבנים יוחזקו נקיים ותקינים כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים.

ניקוי תת-מימי

24.        בחצרי הבריכה יימצא בבל עת ציוד תקין לניקוי תת-מימי; קרקעית הבריכה תנוקה היטב פעם אחת ביממה לפחות.

פרק ה': המבקרים בבריכה

בגדי רחצה ומגבות

25.     (א) בגדי רחצה ומגבות לא יושאלו למבקרים אלא אם כן כובסו וחוטאו בשיטה שאישר המנהל.

(ב) מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקיה בצבע בהיר.

מספר מתרחצים ומבקרים

26.      (א) מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מתרחץ אחד לכל 3 מטרים רבועים של שטח פני המים.

(ב) מספר המתרחצים המרבי לבריכה, בהתאם לחישוב שבתקנת משנה (א), יצוין בשלט כאמור בתוספת השניה.

(ג) לענין תקנות 19 ו- 21, מספר המבקרים יחשב כמספר המתרחצים כאמור בתקנת משנה (א) כפול ארבע.

בעלי חיים

27.     לא יורשה אדם להכניס בעל-חיים לחצרי הבריכה זולת כלב נחיה לעיוור.

שילוט

28.        (א) בחצרי הבריכה יוצבו שלטים במקומות המפורטים בטור ב' בתוספת השניה ועליהם הוראות בנוסח כמפורט בטור א' לצדם.

(ב) אם הבריכה פתוחה למבקרים בשעות החשיכה יוארו השלטים.

(ג) המנהל רשאי להורות על שילוט גם בשפה לועזית.

אחריות להתנהגות

29.        על מנהל הבריכה לדאוג שהתנהגות המבקרים בבריכה תהיה בהתאם להוראות המפורטות בשלטים.

פרק ו': שונות

הפקדת עותק

30.     עותק של תקנות אלה יהיה מופקד במשרדי הבריכה לעיון המבקרים בבריכה.

שמירת דינים

31.        תקנות אלה באות להוסיף על צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש"ל -  1970.

ביטול

32.        תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשל"ג -  1973, למעט פרק ג' ותקנות 16 עד 19 בפרק ד', שימשיכו לחול על מבנה בריכה - בטלות.

תחילה

33.        תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ג), שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה) ותחילתה של תקנה 2(ג) שנתיים מיום פרסומן.

הוראות מעבר

34.        המנהל רשאי לפי בקשת בעל בריכה שביום התחילה כבר היתה בנויה, לפוטרו מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שהוא יורה, או לצמיתות, ובלבד שתובטח  איכותם הנאותה של מי הבריכה.

תוספת ראשונה

(תקנה 5(ב)(3))

פוטנציאל חימצון-חיזור (במיליוולט (mv

(רדוקס ((Oxydation Reduction Potential - (Redox

אלקטרודה Ag/AgCL 

 KCL 3.5

אלקטרודה Calomel

KCL 3.5

ph

750

700

7.5 - 7.2

770

720

7.8 - 7.5

 תוספת שניה

(תקנות 26(ב) ו-28 (א))

שילוט

טור א'

נוסח השלט

טור ב'

המקום בו יוצב השלט

א. 1. כל מתרחץ חייב להתקלח  לפני כניסתו לבריכה

2. אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי הבריכה

3. הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלות עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, דלקת עיניים או מחלה מידבקת אחרת.

4. אסור להכניס בעלי חיים לחצרי הבריכה פרט לכלב נחיה של עיוורים.

5. מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקיה בצבע בהיר.

 

בכניסה לבריכה ובחדרי ההלבשה

ב. הרחצה אסורה

סמוך לבריכה (שלט זה ייתלה בכל עת שהמים אינם ראויים לרחצה)

ג.          1. נא לשטוף עצמך לפני היכנסך לשטח המגודר

2. אסור להכניס מזון

בכניסה לשטח המגודר ליד המקלחת

ד. הכניסה לזרים אסורה – סכנה

בכניסה לשטח מערכות הטיפול במים

ה. סכנה רעל (עם גולגולת ועצמות  מוצלבות)

ליד הכלורינטור או הברומינטור ובמחסן לחומרי חיטוי

ו. תחנת עזרה ראשונה

כניסה לחדר עזרה ראשונה

ז. שמור על הנקיון - השלך פסולת למכלי אשפה

במקומות בולטים לעין

ח. הבריכה מיועדת ל......... מתרחצים

בכניסה לשטח המגודר

ט.  חשיפה מוגזמת לשמש ללא הגנה  -  מסוכנת לבריאותך

במקומות בולטים לעין

 ד' בתמוז התשנ"ד (13 ביוני 1994)

אפרים סנה

שר הבריאות