דף הבית מפת האתר חוקים ותקנות כניסה לישראל דרכונים יציאה לחו"ל בטוח נסיעות לחו"ל השכרת רכב תחבורה שיט תעופה מורי דרך בתי מלון טיולים מאורגנים סוכנויות נסיעות אתרי תיירות טיים שרינג מועדוני נופש שדות תעופה עידוד השקעות הון קישורים דף קשר TOURISM LAW שונות IFTTA פורום/Forum חיפוש/SEARCH

 

עדכונים אחרונים

להלן רשימת כל העדכונים באתר מיום 4.10.03:

 

18.11.2012:

 

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע"ב - 2011. תקנות אלה מסדירות קבלת אישור כי בית עסק מסוים נמצא  ראוי על ידי משר התיירות למתן שירותים או ממכר טובין לתיירים (חוקים ותקנות).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע"ב - 2011, הקובעות כי קיטנה הפטורה מחובת קבלת רשיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים, טעונה קבלת אישור מאת משרד החינוך (חוקים ותקנות - קייטנות ומחנות נופש) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב אשר דחה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל וקבע כי הפוליסה אינה מכסה סיכוני לידה מוקדמת וכי התנאים הובהרו למבוטחת ולא נפל פגם בכריתת חוזה הביטוח. כן לא מצא בית המשפט פגם בכך שמי שהיתה בקשר עם המבוטחת לא היתה סוכנת ביטוח (ביטוח נסיעות לחו"ל - פסקי דין) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בנצרת, אשר דחה תביעה לפיצוי על נזקי גוף שנגרמו, לפי הטענה, כתוצאה מתאונה במגלשה בפארק מים (אתרים - בריכות ופארקי מים) .

15.10.2012

bullet

נוסף הנוסח האנגלי המלא של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012. החוק פורסם ביום 29.5.2012 ונכנס לתוקפו ביום 16.8.2012. החוק קובע חובת מתן הטבות לנוסע אשר טיסתו בוטלה או התאחרה וכן מטיל חובות על סוכני הנסיעות לסייע לנוסעים במימוש זכויותיהם. החוק קובע כי בית המשפט רשאי להטיל על חברת תעופה שפעלה ביודעין בניגוד להוראות החוק פיצויים לדוגמא של עד 10,000 ש"ח. תקופת ההתישנות למימוש זכויות לפי החוק החדש הינה 4 שנים (תעופה) .

 

3.9.2012:

bullet

עודכן חוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982, בתיקון מחודש יולי 2012, לפי קביעה של תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח, מהווה חזקה כי תנאי זה הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד, וכן תיקונים נוספים (חוקים ותקנות).

bullet

נוסף איזכור לתקנה 385א לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, אשר הותקנה ביום 16.4.2012, אשר אוסרת על בעל רישיון קו לסרב להסיע נוסע מתחנת אוטובוס המוכן לשלם את דמי הנסיעה, אלא בתנאים הקבועים בתקנה (תחבורה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) , התשע"א - 2010 (חוקים ותקנות - הגנת הצרכן).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א - 2011 (תעופה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב - 2012 (חוקים ותקנות - נהיגה ספורטיבית).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א - 2010 (חוקים ותקנות - נהיגה ספורטיבית).

bullet

נוסף הנוסח מלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשע"א - 2010 (חוקים ותקנות - נהיגה ספורטיבית).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א - 2010 (שיט).

bullet

נוסף הנסוח המלא של תקנות רישוי שירותי התעופה (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א - 2011 (תעופה).

1.8.2012:

bullet

עודכנו תקנות החוזים האחידים, התשמ"ג - 1983 בתיקון משנת 2010 (חוקים ותקנות - תקנות החוזים האחידים).

bullet

עודכנו תקנות הדרכונים, התשי"ב - 1952 בתיקון משנת 2011 (דרכונים - תקנות הדרכונים).

bullet

עודכנו תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד - 1974 בתיקון משנת 2011 (כניסה לישראל - תקנות הכניסה לישראל).

bullet

עודכנה התוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד - 1974. בהתאם לתיקונים השונים נקבע כי אזרחי המדינות הבאות פטורים מהחובה להצטייד באשרת תייר (ב/2) לתקופה של עד 3 חודשים: אוקראינה, פלאו, טונגה (כניסה לישראל - פטורים מיוחדים).

bullet

עודכן חוק הספורט, התשמ"ח - 1988 בתיקון מיום 4.6.2012, לפיו שונו תנאי המעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאגודת ספורט אחרת (חוקים ותקנות - חוק הספורט).

bullet

עודכן חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 באופן שנקבע כי רשות שדות התעופה תחזיק ותפעיל גם את שדה התעופה תמנע על שם אילן ואסף רמון (שדות תעופה - חוק רשות שדות התעופה).

25.6.2012

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012. החוק פורסם ביום 29.5.2012 ויכנס לתוקפו ביום 16.8.2012. החוק קובע חובת מתן הטבות לנוסע אשר טיסתו בוטלה או התאחרה וכן מטיל חובות על סוכני הנסיעות לסייע לנוסעים במימוש זכויותיהם. החוק קובע כי בית המשפט רשאי להטיל על חברת תעופה שפעלה ביודעין בניגוד להוראות החוק פיצויים לדוגמא של עד 10,000 ש"ח. תקופת ההתישנות למימוש זכויות לפי החוק החדש הינה 4 שנים (תעופה) .

10.12.2011:

bullet

עודכנו תקנות הכניסה לישראל. התיקון מתייחס לאפשרויות העבודה בישראל של מי שנמצאים בישראל במעמד של א/2 (תלמיד) וא/4 (ארעי כללי (כניסה לישראל - תקנות הכניסה לישראל).

bullet

עודכן חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א - 2000 בהתאם לתיקון מחודש אפריל 2011 לפיו יחשב כהפליה גם עיכוב בהספקת מוצר או שירות ציבורי וכניסה למקום ציבורי למי שנמנה על קבוצה מהקבוצות המוגדרות בחוק, אם הם לא עוכבו באותן נסיבות לקבוצה אחרת (חוקים ותקנות).

bullet

עודכן נוסח סעיף 3א של חוק הכניסה לישראל, התשי"ב -   1952 המגמיש במידת מה את אפשרות הארכת אשרה לעובד זר סיעודי.

bullet

עודכן נוסח חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג - 1963, חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז - 1977, חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג - 1983, חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל"ז - 1977, חוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל"א - 1971 וחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה - 2005, בהתאם לתיקונים שהוחלו עליהם לפי חוק הטיס, תשע"א - 2011 (תעופה).

23.5.2011:

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הכניסה לישראל (פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר), התשע"א - ‏2010 (כניסה לישראל).

22.5.2011:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק הטיס, התשע"א - 2011, אשר החליף את חוק הטיס, 1927. החוק החדש מהווה את המסגרת הנורמטיבית החדשה להפעלת כלי טיס בישראל, על מגוון ההיבטים של הפעלתם (תעופה) .

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע - 2010 שמטרתו לשמר ולשחזר את הבנין שבו שכנה הכנסת הראשונה בירושלים (אתרי תיירות - עתיקות ומוזיאונים) .

28.4.2011

bullet

עודכן הנוסח של חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973, על ידי החלפת סעיף 25(א) והוספת סעיף 25(ב1) הנוגעים לאופן פירושו של חוזה (חוקים ותקנות).

14.4.2011

bullet

עודכן הנוסח של של חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998, בהתאם לתיקוני תש"ע ותשע"א.

 נוספה התיחסות לקביעת שטח מוגן וכן בנושא מתן היתר לניהול פרק לאומי (אתרי תיירות - גנים לאומיים).

.6.4.2011:

bullet

עודכן חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998, בהתאם לתיקון מס' 10 לחוק מיום 10.3.2011 (אתרי תיירות - גנים לאומיים).

10.12.2010:

bullet

נוסף הנוסח המלא של:

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), התש"ע - 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע - 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן), התש"ע - 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), התש"ע - 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית), התש"ע - 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע - 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי), התש"ע - 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבטול או יותלה), התש"ע - 2010

22.5.2010:

bullet

תוקן סעיף 6 לחוק הדרכונים, התשי"ב - 1952, בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע - 2009, אשר הסמיך את שר הפנים לקבוע כי מסמכי נסיעה ישראליים יכללו אמצעי זיהוי ביומטריים (כניסה לישראל - חוק הכניסה לישראל).

bullet

תוקן נוסח חוק התובלה האווירית, התש"ם - 1980 בהתאם להוראות חוק התובלה האווירית (תיקון מס' 2), התש"ע - 2009, אשר התאים את החוק להוראות אמנת מונטריאול והכין את הבסיס החוקי להחלתה של האמנה על ישראל, לאחר ששר החוץ יכריז על כך (תעופה - חוק התובלה האווירית).

bullet

נוסף הטקסט המלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ס - 2010, אשר פורסמו ביום 1.2.2010.

15.5.2010:

bullet

נוסף הטקסט המלא של חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26), התש"ע - 2010, אשר קבע, בין השאר, כי ביטול עסקת מכר מרחוק של שירותי תיירות לא יכול להתבצע בתקופה של שבעה ימי עסקים שלפני תחילת מתן השירות (חוקים ותקנות) .

bullet

פורסמה הצעת חוק הטיס, התש"ע - 2010. מטרת החוק המוצע היא ליצור תשתית משפ0טית כוללת ואפקטיבית להסדרת התעופה האזרחית, על כלל תחומיה והיבטיה, בישראל, תוך יצירת בסיס לאימוץ כל ההסדרים המפורטים בנספחי אמנת שיקגו ובתקנות הטיס, באמצעות חקיקת משנה שייקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים, הענקת סמכויות מקצועיות נדרשות למנהל רשות התעופה האזרחית ומתן כלי אכיפה יעילים .

31.1.2010

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ז - 1967, הקובע כללי התנהגות בגנים לאומיים ושמורות טבע ומעניק, בין השאר, פטור מדמי כניסה לאוכלוסיות שונות (אתרי תיירות - גנים לאומיים).

9.1.2010

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע - 2009 .

28.9.09:

bullet

נוסף הנוסח המלא של  חוק בית העצמאות, התשס"ט - 2009 , אשר קבע את שימורו והקמתו של מוזיאון בבית העצמאות, הוא הבנין בו הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל, לרבות זיכרו ופועלו של מאיר דיזנגוף, ראש העיריה הראשון של העיר תל-אביב, שבית העצמאות היה ביתו (אתרי תיירות - מוזיאונים) .

9.8.09:

bullet

נוסף קישור לכתבה בעתון "גלובס" ביום 5.8.09 בנושא אובדן מזוודות בטיסות, בהשתתפות עו"ד רוני גולן |(שונות - מאמרים וכתבות).

6.8.09:

bullet

נוסף קישור לראיון עם עו"ד רוני גולן בתכנית "לילה כלכלי" בערוץ 10 ביום 5.8.09 (שונות - מאמרים וכתבות).

24.7.09:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח - 2008 .

16.5.09

bullet

עו"ד אורן האן עדכן את מילון המונחים בשילוח בינלאומי שלו והעלה לאתר את גירסה מס' 4 של המילון. המילון מחליף את שתי הגירסאות מגירסה 3 (עברי ואנגלי) ומאחד אותן למילון מונחים מאוחד דו-לשוני (שונות -  מאמרים וכתבות) .

9.5.09:

bullet

נוסף הנוסח המלא של  חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט - 2008, אשר בו נקבע  כי מוסד תכנון לא יאשר תכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה על עצים בוגרים. החוק תיקן אף את פקודת היערות המנדטורית, על ידי תיקון סעיף 15 שבו נקבע כי פקיד היערות לא ייתן רשיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, אלא לאחר שהונחה דעתו כי יינטעו עץ או עצים אחרים במקומם (אתרי תיירות - יערות) .

16.4.09:

bullet

נוספה הפניה לפסק דין של בית משפט השלום בחיפה מיום 28.12.08 אשר חייב את המפעיל והמנהל של אולם האירועים, שלא היה הבעלים של המקום, בתשלום פיצויים בשל הפרת זכויות יוצרים, בשל השמעת מוסיקה ללא קבלת רשיון. בית המשפט קבע כי המפעיל ניהל בעבר אולמי שמחות אחרים ולפיכך הוא ידע שעליו לקבל רשיון להשמעת מוסיקה (אתרי תיירות - אולמות שמחה ומועדונים).

5.4.09:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו, אשר דחה תביעת נוסעת כנגד אל על. הנוסעת טענה כי אל על אחראית לפצותה בגין אובדן משקפיה במטוס במהלך טיסה. בית המשפט קבע כי האחריות למשקפיים חלה על הנוסעת וכי לפי עקרון ייחוד העילה הקבוע בסעיף 24 לאמנת ורשה, לא ניתן לתבוע את אל על אלא במסגרת העילות הקבועות באמנת ורשה (תעופה - פסקי דין - ייחוד העילה).

17.3.09:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 8.9.08 אשר הטיל אחריות לנזקי דקירת קטין על הבעלים של מועדון וכן על מדינת ישראל בשל אי סגירת המקום שהתנהל ללא רשיון כדין (אתרי תיירות - אולמי שמחות ומועדונים) .

16.3.09:

bullet

נוסף אזכור של החלטת בית משפט השלום בנצרת מיום 27.2.08, אשר דחה בקשה לצו מניעה זמני האוסר על מדריכי סקי להדריך באופן פרטי באתר החרמון. בית המשפט לקח בחשבון את העדר הוכחת הזכויות הקניניות, את חשיבות השיקול של חופש העיסוק של מדריכי הסקי, את סכנת המונופולין של אתר החרמון בהדרכת הגולשים ומאזן הנוחות (אתרי תיירות).

14.3.09:

bullet

נוסף תיקון טעות בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח - 2008 (אתרי תיירות - חוף ים).

bullet

נוסף הנוסח המלא של  חוק שמירת הסביבה החופית, (תיקון), התשס"ח - 2007  אשר תיקן את חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד -2004 (אתרי תיירות - חוף ים).

10.1.09:

bullet

נוספו כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט - 2008, אשר פורסמו בקובץ התקנות 6724 ביום 27.11.08. על פי כללים אלה סוגים מסוימים של הסדרים בין מובילים אוויריים פטורים מקבל אישורו של בית הדין להגבלים עסקיים. הכללים בתוקף לחמש שנים (תעופה).

3.11.08:

bullet

נוסף הנוסח המלא של  חוק המוזיאונים, התשמ"ג - 1983 ושל תקנות המוזיאונים, התשמ"ה - 1984 בקטגורית אתרי תירות- עתיקות ומוזיאונים (אתרי תירות - עתיקות ומוזיאונים; חוקים ותקנות).

30.10.08:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח - 2008, אשר מטרתו היא "להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת בראייה כולל ואחידה , בהתחשב בהיבטים הייחודיים של הכנרת, ולהגביר את האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע ולצמצם את הגיעה בכנרת" (אתרי תיירות - חוף ים; חוקים ותקנות) .

25.10.08:

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (תיקון), התשס"ח- 2008  (אתרי תיירות - חוף ים) .

23.10.08:

bullet

עודכנה רשימת הארצות המופיעות בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד - 1974. לרשימה הוספו אלבניה, הפדרציה הרוסית ו- מקדוניה. משמעות התיקון הוא שאזרחי מדינות אלה פטורים מיום 27.7.08 מחובת הצטיידות מאשרת תייר לתקופה של עד 3 חודשים (כניסה לישראל - פטורים) .

3.10.08:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק הספנות (עבירות נגד בטחון השיט הבין-לאומי ומתקנים ימיים), התשס"ח - 2008 , אשר פורסם בספר החוקים ביום 2.9.08 (חוקים ותקנות; שיט).

17.9.08:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז - 2007 (אתרי תיירות - מוזיאונים ועתיקות) .

12.9.08:

bullet

המאמר של עו"ד רוני גולן אודות בית המשפט לתביעות קטנות עודכן, על ידי התייחסות להנחיית נציבת תלונות הציבור על שופטים לגבי ייצוג על ידי עורכי דין וכן על ידי הוספת פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא יצוג על ידי עורכי דין בבית המשפט לתביעות קטנות (שונות - מאמרים)

10.9.08:

bullet

נוסף נושא חדש: מוזיאונים ועתיקות, במסגרת הנושא הכללי "אתרי תיירות"' במסגרתו נוסף הנוסח המלא של תקנות העתיקות (חצרים), התשי"ט - 1959, נוסף הנוסח המלא של חוק רשות העתיקות, התשמ"ט - 1989 והנוסח המלא של חוק העתיקות, התשל"ח  - 1978.

23.8.08:

bullet

עודכן חוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952 בהתאם לתיקון החוק שפורסם ביום 14.7.08. התיקון לחוק משנה את דרכי מינוי דייני בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין וכן מאפשר לממונה ביקורת הגבולות להביא שוהה בלתי חוקי בפני בית הדין עד 96 שעות מעת תחילת אחזקתו, עם אפשרות להאריך את התקופה ב- 72 שעות נוספות (כניסה לישראל - חוק הכניסה לישראל).

2.8.08:

bullet

עודכנה רשימת הארצות המופיעות בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד - 1974. לרשימה הוספה הונדורס. משמעות התיקון הוא שאזרחי הונדורס פטורים מיום 18.5.08 מחובת הצטיידות מאשרת תייר לתקופה של עד 3 חודשים (כניסה לישראל - פטורים

12.7.08:

bullet

נוסף קישור לראיון שנערך עם עו"ד רוני גולן אצל גבי גזית ב"רדיו ללא הפסקה" (103FM) ביום 12.7.08 בנושא אחריות לכבודה (שונות - כתבות ומאמרים).

6.7.08:

bullet

עודכן חוק הסדרת מקומות-רחצה, תשכ"ד - 1964, על ידי הוספת תיקון לסעיף 8 לחוק אשר קובע כי אין לגבות דמי כניסה למקום רחצה מוכרז מילד מתחת לגיל 13, וכי ילד בין הגילאים 13 ו - 17 לא ישלם יותר מאשר 10 ש"ח כדמי כניסה (אתרי תיירות - חוף ים).

4.7.08:

bullet

נוסף קישור לראיון שנערך עם עו"ד רוני גולן אצל גבי גזית ונתן זהבי ב"רדיו ללא הפסקה" (103FM) ביום 3.7.08 בנושא דמי ביטול לכרטיסי טיסה (שונות - כתבות ומאמרים).

1.7.08:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בתל אביב מיום 26.6.08, אשר קבע כי המשחק פוקר טקסס הולדם (גולדן טקסס פוקר) הוא משחק אסור (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים)

28.6.08:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בנתניה מיום 22.6.08, אשר דחה תביעת אולם אירועים לתשלום פיצוי מוסכם בשל ביטול חתונה. בית המשפט קבע כי קיומו של רשיון עסק לאולם אירועים הוא תנאי מתלה לקיומו של חוזה, ועל כן, משלא היה רישיון עסק לאולם האירועים, ההסכם בין הצדדים בטל ולא ניתן לתבוע פיצוי מוסכם על פיו (אתרי תיירות - אולמות אירועים) .

18.6.08:

bullet

נוסף איזכורה של כתבה במדור התיירות של Y NET מאת הכתב דני שדה ובה ראיון עם עו"ד רוני גולן (17.6.08) -"כמה שווה מזוודה שהלכה לאיבוד"  (שונות - מאמרים וראיונות).

14.6.08:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום אשר קיבל תביעת לשון הרע שהגיש מלווה קבוצות לחו"ל כנגד אחת ממשתתפות הטיול, אשר פירסמה אודותיו כי הטריד מינית את המטיילות בטיול (טיולים מאורגנים - פסקי דין) .

30.5.08:

 

bullet

נוסף תת נושא חדש בקטגורית "אתרי תיירות": נאות מרפא, במסגרתו נוסף הנוסח המלא של חוק רשות נאות מרפא, התשל"ג - 1973  ושני פסקי דין (אתרי תיירות).

11.5.08:

bullet לזכרו של כב' השופט גד אנגל מבית משפט השלום בחיפה, אשר נפטר היום, נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה (כב' השופט גד אנגל ז"ל) אשר דחה תביעה של צעיר ערבי נוצרי כנגד אל על, בטענה כי הופלה בבדיקות בטחוניות לטיסה (תעופה- פסקי דין) .

8.5.08:

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז - 2007 (עידוד השקעות הון) .

21.4.08:

bullet

עודכן נוסח סעיפי חוק העונשין העוסקים בהגרלות, בהתאם לחוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקוני חקיקה), התשס"ח - 2007 (ס"ח 2113 תשס"ח, 7), אשר פורסם ביום 15.10.07. החוק אוסר מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים, אלא אם ניתן היתר מיוחד לעריכת הגרלה או עריכת הימורים לקטינים. החוק קובע כי בכל מקרה לא ינתן היתר לעריכת הגרלה או הימור לקטינים, אם הזכות להשתתף בהם מותנית בתשלום כסף (חוקים ותקנות - חוק העונשין).

15.4.08:

bullet

נוסף איזכורו של פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים מיום 4.7.05, הדן בשאלה האם בנק חב חובת זהירות כלפי צדדים שלישיים בכל בקשור לרישום שעבוד בגין חובות המגיעים לבנק (תחבורה - פסקי דין).

10.4.08:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים מיום 28.3.08 (כב' השופט א' נ' טננבוים ), אשר קבע כי מסירת דיווח לחברת התעופה איבריה בנמל התעופה על אי הגעת מזוודה מהווה הודעה מספקת לענין סעיף 26 לאמנת ורשה וכי את גובה הפיצוי יש לקבוע לפי שער ההמרה של זכויות המשיכה המיוחדות. כן נקבע כי לאור הקבוע בצו התובלה האוירית (זכויות משיכה מיוחדות), התשל"ט 1978, אין להתייחס כלל לקביעה בכרטיס הטיסה בדבר גובה פיצוי של 20$ לקילוגרם (תעופה - פסקי דין- אמנת ורשה - סעיף 26)

4.4.08:

bullet

דף תעופה עודכן על ידי הפניה לאתר קרן המטבע הבינלאומית לשם מציאת שערי החליפין המדויקים של זכויות משיכה מיוחדות (SDR) (תעופה).

31.3.08:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב מיום 5.11.05 (כב' השופט רחמים כהן) בנושא חוסר יריבות בין חברת השכרה ישראלית באמצעותה נכרתה עיסקה להשכרת רכב בגרמניה. בית המשפט קבע כי קיימת יריבות בין חברת ההשכרה הישראלית לבין השוכר הישראלי, וכי החברה הישראלית היתה חייבת לגלות לתובעים כי ברכב ששכרו אין גלגל רזרבי (השכרת רכב - פסקי דין) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בקריות מיום 1.3.06 (כב' השופטת אילת דגן) בדבר חובת סוכן נסיעות וספק חבילות נופש כלפי נוסעים עם צרכים מיוחדים (כסא גלגלים). נקבע כי במקרה הספציפי של נוסע עם קשיי ניידות, מוטלת על הספק "חובת זהירות מינימלית לוודא (אפילו טלפונית) כי המלון אכן ערוך לארח את התובעת במוגבלותה הספציפית וכל המתקנים הצריכים לענין מתפקדים. חובה זו פשוטה לביצוע ולא כרוכה בעלויות בלתי סבירות. חובתו זו יכולה לנבוע ממקורות משפטיים שונים ביניהם חובת הזהירות במסגרת עוולת הרשלנות, חובה חוזית של שימוש בזכויות בתום לב וכד'" (שונות - נכים; בתי מלון -  נושאים שונים - נכים) .

11.3.08:

bullet

עודכנה רשימת המדינות שאזרחיהן פטורים מהצטיידות באשרת תייר לתקופה של 3 חודשים, על ידי הוספת קרואטיה ורומניה לרשימה שבתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד - 1974 (כניסה לישראל - פטורים מיוחדים).

3.2.08:

נוסף פסק דינו של בית משפט השלום בנתניה (סגנית הנשיא כב' השופטת דפנה בלטמן-קדראי) מיום 14.1.08, אשר חייב את אל על לפצות נוסעים שנענו לבקשת צוות אל על להעביר עימם מכשור רפואי עבור ילד חולה סופני, בעוד שהסתבר בבדיקת המכס כי מדובר בציוד מוסיקלי. בית המשפט דן באחריותה של אל על ברשלנות כלפי נוסעיה וקבע כי בנסיבות הענין אין תחולה לאמנת ורשה

2.1.08:

bullet

נוסף הנוסח המלא של כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד - 1984 (שדות תעופה; חוקים ותקנות).

29.12.07:

נוסף פסק דינו של בית משפט השלום בעכו מיום 28.10.07 אשר הטיל אחריות על איסתא, בשל העובדה כי נוסע יצא לרוסיה כאשר אשרת הכניסה שבידיו היתה אמורה לפוג לפני תום השהות המתוכננת, בקובעו כי סוכנת הנסיעות לא מסרה לנוסע את כל המידע שהיה ברשותה (סוכני נסיעות - פסקי דין) .

22.12.07:

bullet

נוספה החלטה של בית משפט השלום בתל אביב מיום 27.11.07, אשר הוציא צו מניעה זמני להפעלת בר בבנין מגורים לאחר השעה 23:00 בשל מטרדי רעש (אתרי תיירות - מסעדות) .

16.12.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 5.12.07, אשר קיבל עתירה נגד משרד הפנים, תוך מתיחת ביקורת נוקבת על התנהלות משרד הפנים. משרד הפנים חויב לפרסם בתוך 30 ימים את כל הנהלים, ההוראות וההנחיות של המשיב בענייני מינהל האוכלוסין, לפרסם עדכונים שלהם ולהעמידם לעיון הציבור (כניסה לישראל - פסקי דין) .

8.12.07:

bullet

נוספו שני פסקי דין הדנים בתחולתן של תקנות האיחוד האירופי 261/2004 לגבי פיצוי ועזרה לנוסעים במקרה של סירוב להטיס או בשל ביטול או איחור ארוך בטיסות: פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה מיום 8.7.07 ופס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום  30.9.07 (תעופה - איחור בטיסה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות האיחוד האירופי 261/2004 לגבי פיצוי ועזרה לנוסעים במקרה של סירוב להטיס או בשל ביטול או איחור ארוך בטיסות

30.11.07:

bullet

נוסף מאמרם של עוה"ד ערן סורוקר ומתן שוק: "השביל הזה מתחיל כאן" - על זכויות יוצרים במסלולי טיולים" (שונות - מאמרים).

25.11.07:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בתל אביב מיום 20.11.07 הקובע שלרשות שדות התעופה או למנהליה אין סמכות לפעול לפינויים של מחזיקים בשדה התעופה ולסגירת עסקים שניהלו אותם מחזיקים בשדה התעופה בלא צו שיפוטי שיתיר להם לעשות כן, וכשניתן צו שיפוטי כזה, אין הם רשאים לאכוף אותו שלא באמצעות דרכי האכיפה הקבועים בחוק (בעיקר באמצעות ההוצאה לפועל) (שדות תעופה - פסקי דין) .

21.10.07:

נוסף הנוסח המלא של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ז - 2007

8.9.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים מיום 4.9.07, אשר דחה תביעת קצין צה"ל בטענה לאפליה במניעת כניסתו לבר-מסעדה המיועד לסטודנטים בלבד (אתרי תיירות - מסעדות) .

27.8.07:

bullet

נוסף קישור לראיון עם עו"ד רוני גולן בחדשות ערוץ 10 ביום 27.8.07 בנושא אחריות ספקי שירותי תיירות (שונות - מאמרים וכתבות).

17.7.07:

bulletנוסף הנוסח המלא של חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו - 2005 (חוקים ותקנות) .

1.7.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בנצרת מיום 25.2.04 בנושא פיצוי אזרח בגין אי ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ (יציאה לחו"ל - פסקי דין).

24.6.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב מיום 16.1.05, אשר חייב חברת כרטיסי אשראי לשלם לבעל עסק את תמורת העיסקה, תוך קביעה כי "חיובו של בית עסק לערוך השוואת חתימות - כתנאי לכשירותה של עיסקה הנעשית באמצעות כרטיס אשראי - אינו מוצדק במציאות הכלכלית של ימינו" (שונות - כרטיסי אשראי).

18.6.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בחיפה מיום 21.1.04 הקובע כי כאשר לא ניתנה על ידי בעל אולם אירועים לתקליטן רשות להשמעת יצירות ספציפיות לא יחשב יחשב בעל האולם כמפר זכויות היוצרים  (אתרי תיירות - אולמי שמחות ומועדונים) .

11.6.07:

bullet

עודכנה רשימת הארצות המופיעות בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד - 1974. לרשימה הוספה בולגריה. משמעות התיקון הוא שאזרחי בולגריה פטורים מיום 10.5.07 מחובת הצטיידות מאשרת תייר לתקופה של עד 3 חודשים (כניסה לישראל - פטורים

6.6.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 22.8.04, הקובע כי הפיצוי שעל חברת איבריה לשלם לנוסע בגין איחור בתובלת כבודה הינו 400$, כפי שהוצע לנוסע על ידי חברת התעופה, וכי בית המשפט מוגבל בפסיקת פיצויים על פי אמנת ורשה, אשר חולשת גם על יתר תחומי המשפט המקומי  (תעופה - פסקי דין - איחור).

25.5.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בנתניה מיום 5.10.06, אשר חייב את חברת אייר פרנס לשלם לנוסע בן 85 אשר טס במחלקת עסקים בנתיב פריז - בוסטון על מושב שבור וקיבל ארוחה דיאבטית קפואה ובלתי אכילה בתשלום פיצויים של 9,000 ש"ח, בקובעו כי החברה אינה יכולה לחסות בצל ההגנה הקבועה בסעיף 20 לאמנת ורשה  (תעופה - פסקי דין - אוכל בטיסה; תעופה - פסקי דין- ס' 20 לאמנה) .

19.5.06:

bullet

נוסף פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעתירה מינהלית כנגד החלטת המועצה האזורית לכיש לבטל הסכם לענין ארנונה עם חברת מקורות ושינוי סיווג הקרקע של אגם זהר לענין חישוב הארנונה (אתרי תירות - בריכות ופארקי מים) .

16.5.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות מיום 20.3.07, הקובע כי הפיצוי שעל חברת בריטיש אירוייס לשלם לנוסעת בגין איחור בתובלת כבודה מתבצע לפי משקל הכבודה ולא לפי שוויה וכי לא ניתן לפסוק פיצויים בגין עגמת נפש על פי אמנת ורשה  (תעופה - פסקי דין - איחור) .

13.5.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 4.3.07 הקובע כי על בעלי אולם שמחות לברר האם לתקליטן יש רישיון השמעת מוסיקה מאת בעלי הזכויות, אחרת יחשבו כמפרי זכויות היוצרים  (אתרי תיירות - אולמי שמחות ומועדונים) .

9.5.07:

bullet

נוסף נוסח הרצאתו של עו"ד רוני גולן "נאותות פוליטית, אפליה ושיוויון בתעופה ובתיירות בישראל", שניתנה בכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה בנושא: "האם הפוליטיקה הישראלית משנה את פניה"? ) בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רעננה ביום 15.6.06 (שונות - מאמרים).

23.4.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מיום 1.6.2005 בשאלה האם תשר שמקבל מלצר במסעדה מאת הלקוח יחשב כחלק משכרו לענין חישוב שכר מינימום (אתרי תיירות - מסעדות) .

 

10.4.07:

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (תיקון), התשס"ז - 2007, אשר החליף את התוספת לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד - 2004. בתוספת מפורטים כל חופי הרחצה המוכרזים והאסורים בישראל' בציון הקואורדינטות המדויקות שלהם (חוקים ותקנות - חוף ים) .

28.3.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בנושא תוקפו של רישיון נהיגה בינלאומי לענין הזכאות לפיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים והצורך בקיומו של רישיון נהיגה מקומי (תחבורה - פסקי דין).

bullet

נוסף פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעתירה מינהלית בנושא השימושים המותרים בארועים בתשלום ואירועים מאורגנים על חוף הים (אתרי תירות - חופי ים/חופי רחצה).

26.3.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים מיום 7.3.07 בנושא ליקויים בחבילות תיור שמטרתן השתתפות בארוע ספורט (סוכנויות נסיעות - פסקי דין) .

24.3.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בנושא פינוי רוכלים מטיילת חוף הים באילת (אתרי תיירות - חוף ים).

bullet

נוספו שני פסקי דין של בית המשפט העליון בנושא הענקת אזרחות והסגרת אזרח ישראלי (כניסה לישראל - פסקי דין).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בנושא סמכויותיו של שר הפנים בהענקת אשרות ורשיונות לישיבה בישראל, תוך קביעה כי "שר הפנים הוא "שומר סף של המדינה" (כניסה לישראל - סמכויות שר הפנים).

bullet

נוספו שני פסקי דין של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בנושא חוק השבות (כניסה לישראל - פסקי דין).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון אשר דחה בקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית לענין אופן חישוב המרת חיובים באמצעות כרטיס אשראי בגין רכישת מוצרים בחו"ל במטבע שאינו דולר (שונות - כרטיסי אשראי).

21.3.07:

bullet

נוספה החלטת בית משפט השלום בראשון לציון מיום 29.1.07, הקובעת כי ארגון הימורים באינטרנט, כאשר שרתי הקזינו (VCCASINO) נמצאים בגיברלטר, מהווה עבירה על פי חוק העונשין הישראלי, ושבכל מקרה, פרסום האפשרות להמר בחו"ל באמצעות האינטרנט מהווה עבירה נפרדת ועצמאית של פרסום הימורים אסורים, בהתאם לחוק העונשין (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים) .

bullet

נוסף פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 22.1.07, אשר קיבל ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום אשר שחרר מאחריות את מועדון "האומן 17" לנזקיה של רוקדת שנפלה מבמת הריקודים. בית המשפט המחוזי קבע כי המועדון היה אחראי לנזקיה של הרוקדת, הואיל ולא גידר את רחבת הריקודים המוגבהת (אתרי תיירות - אולמי שמחה ומועדונים) .

bullet

נוסף פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 29.1.07, אשר דחה תביעת נוסע כנגד דלתא איירליינס בגין איחור בתובלתו מארצות הברית לישראל, בקבלו את טענת החברה כי סיבת העיכוב היתה דליקה במנוע וחוסר מקומות עקב לחץ הקיץ. חברת התעופה שוחררה מאחריות בהתאם לסעיף 20(1) לאמנת ורשה, 1929. כמו כן קבע בית המשפט כי אף אם תנאי סעיף 9 לתנאי התובלה בכרטיס הטיסה הינם גורפים: "לא יכולה להיות מחלוקת על כך שאחריותה החוזית של הנתבעת כפופה לכך שתקלות טכניות בלתי צפויות לא ישבשו את לוח הזמנים המקורי" (תעופה- פסקי דין - אמנת ורשה סעיף 20) .

18.3.07:

bullet

עודכן נוסח תקנה 9 של תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשמ"ב - 1983, בהתאם לתיקון שפורסם ביום 15.1.07. התיקון נכנס לתוקפו ביום 14.2.07 והוא עוסק באישור הטיסות מבחינת לאומיות המפעילים ולאומיות כלי הטיס החכורים על ידיהם (חוקים ותקנות).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז - ‏2007, העוסק בעובדים זרים מומחים מסוגים מיוחדים (מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה, רופא או אחות, מנהל או נציג בכיר של תאגיד זר או בינלאומי, צלם או כתב של גורם תקשורת, יהלומן, הבני משפחה של דיפלומטים, אמן או ספורטאי, סגל בכיר של חברת תעופה זרה או חברת ספנות זרה), וקובע כי הוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991 לא יחול על המעסיקים לענין סעיפים מסויימים שעניינם הוא חוזה עבודה, מגורים הולמים, החזקת מסמכים ותשלום אגרה שנתית. כמן כן קיימת הקלה לענין ההוראות העוסקות בביטוח רפואי (כניסה לישראל).

bullet

תוקן סעיף 13ה של חוק הכניסה לישראל, התשי"ב - 1952לענין סמכויות האכיפה, בהתאם לתיקון לחוק שפורסם ביום 19.11.2006 (כניסה לישראל - חוק הכניסה לישראל).

6.3.07:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו - 2005 (חוקים ותקנות).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בערעור עתירה מינהלית הדן בזכות ההפגנה בקרית הממשלה בירושלים (אתרי תיירות - פסטיבלים ומופעים).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בנושא פוליסת ביטוח לספינה, תוך בחינת מונחים מהחוק האנגלי על ביטוח ימי  Marine Insurance Act,   1906 (שיט).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר קיבל ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום  וקבע כי מחזיקת קניון, הבעלים והמפעילה של הקניון אחראיות לפציעתה של ילדה אשר שיחקה במדרגות הנעות בקניון ונפצעה (אתרי תיירות - גני שעשועים/מגרשי משחקים).

18.1.07:

bullet

נוסף פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 6.5.2004 אשר דחה בקשת בעלי מניות לשעבר בחברת התעופה ישראייר לעיין במסמכי החברה הנוגעים לתקופה בה הם היו בעלי מניות ומנהלים בחברה (תעופה - פסקי דין - שונות).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון מיום 28.2.05 בערעור על דחית תובענה על הסף מחמת התיישנות מהותית על פי כללי האג - ויסבי, תוך ניתוח ההבדלים בתניות ההתישנות על פי כללי האג לעומת כללי האג-ויסבי (שיט).

15.1.07:

bullet

עודכן כלל 13 לכללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג  1983- כפי שתוקן בכללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), התשס"ז - 2006. תוקף התיקון הוא מיום 2.11.06 (שדות תעופה; חוקים ותקנות).

11.1.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט אברהם אליקים) מיום 7.11.06 בנושא אחריות מורות בית הספר לפציעתו של תלמיד במהלך קפיצה מעל שער, על מנת להכנס לשטח ה"לונה גל" למסיבת סיום של כיתות י"ב (אתרי תיירות - פסטיבלים ומופעים)

8.1.07:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, אשר דחה תביעת נוסעת בטיסת אל על אשר המוסיקה ומסך הווידאו לא עבדו בשורה בה ישבה בטיסה בין תל אביב לבנגקוק (תעופה - פסקי דין - שונות).

23.12.06:

bullet

נוסף איזכור של בקשה להכרה בתביעה כתובענה יצוגית נגד חברה המפעילה חנות למכירת מוצרים פטורים ממכס (שדות תעופה - פסקי דין).

bullet

נוסף מקום איזכורו של פס"ד בנושא תנאי העסקה של מקדמי מכירות בחברת טיים שרינג (טיים שרינג - פסקי דין).

bullet

נוסף איזכורו של פסק דין של בית המשפט הגבוה לצדק בנושא חופש התנועה הפנים מדינתי ואיזונו עם חופש הפולחן (יציאה לחוץ לארץ).

bullet

נוסף הנוסח המלא של כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן-גוריון), התשנ"ו - 1996 (שדות תעופה).

11.12.06:

bullet

נוסף הנוסח המלא של כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג - 1983 (שדות תעופה; חוקים ותקנות).

5.12.06:

bullet

נוסף הנוסח המלא של כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ"ח- 1988 (שדות תעופה; חוקים ותקנות).

4.11.06:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו - 2005 (שיט; חוקים ותקנות)

bullet

נוסף הנוסח המלא של כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן-גוריון) התשמ"ב - 1982 (שדות תעופה; חוקים ותקנות).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה - 1994.

11.10.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בערעור עתירה מינהלית, הדן בסמכויות שר הפנים במתן רשיונות ישיבה בישראל (כניסה לישראל - סמכויות שר הפנים).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בנושא פקיעת רשיון לישיבת קבע בישראל (תקנה 11 לתקנות הכניסה לישראל) (כניסה לישראל - פסקי דין).

23.9.06:

bullet

נוסף מאמרם של ד"ר אסף מידני וד"ר נתן אוריאלי: הפוליטיקה הרציונלית של עיצוב מדיניות ציבורית: גילגולו של חוק שירותי תיירות 1976 - 2002 (פוליטיקה כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים, גיליון מס' 15; קיץ 2006 תשס"ו, 71)   (שונות - מאמרים) .

11.7.06:

bullet

תוקן הנוסח תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז- 1976 לענין סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט לתביעות קטנות, בהתאם לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון), התשס"ו - 2006, אשר פורסמו לאחרונה (חוקים ותקנות).

2.7.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בהרצליה מיום 28.6.06, אשר דחה 14 תביעות, בהן נתבעה השבה מלאה של חבילות נופש לתורכיה, על ידי נופשים שלא יצאו לחופשה בשל אזהרת מסע של המטה ללוחמה בטרור. בית המשפט דחה את הטענה כי מדובר בסיכול וקבע כי תנאי ההתקשרות בין הצדדים מחייבים (שונות - התראת מסע) .

30.6.06:

bullet

נוספה החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 8.6.04 אשר קיבלה ערעורו של גן אירועים להורות על חשיפת מלוא חומר החקירה בעינינו, הנוגע להגשת אישום של ניהול עסק ללא רשיון (אתרי תיירות - אולמי שמחה ומועדונים).

24.6.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב משנת 1997, אשר דחה תביעת נוסעים כנגד סוכנות נסיעות לפיצוי בטענה כי סוכנות הנסיעות הטעתה אותם באשר לטיב פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שקיבלו ובכך שלא הציעה להם פוליסות אחרות (ביטוח נסיעות לחו"ל - פסקי דין)

bullet

נוסף הנוסח המלא של פסה"ד בת"א (תל אביב) 9416/88, בנושא ההודעה על פי סעיף 26 לאמנת ורשה. פסה"ד עצמו עודכן באתר ביום 6.5.06 (תעופה - פסקי דין - מסירת הודעה על נזק) .

8.5.06:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958  (חוקים ותקנות)

6.5.06:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט  השלום בתל אביב בתיק משנת 1988 בנושא ההודעה על נזק למטען אשר יש למסור על פי סעיף 26 לאמנת ורשה, תוך אבחון פס"ד מנחה של בית המשפט המחוזי בתל אביב  (תעופה - פסקי דין - מסירת הודעה על נזק ) .

29.4.06:

bullet

נוסף הנוסח המלא של  תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש"ם- 1980 (חוקים ותקנות;  אתרי תיירות - חוף ים).

23.4.06:

bullet

נוסף הנוסח המלא של  חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט - 1979 (חוקים ותקנות).

21.4.06:

bullet

נוסף איזכורה של החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 21.12.02, בנושא מיהותו של המפרק הקבוע להליך הפירוק המקומי-משני של TWA בישראל (תעופה - פסקי דין - פירוק).

9.4.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בפתח תקוה מיום 29.3.06 בתביעה חברת לאופר, העוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה, כנגד חברת התעופה Air Slovakia בטענה, כי ביטלה שלא כדין את ההסכם ביניהן למתן שירותי קרקע. בית המשפט קבע כי Air Slovakia ביטלה את ההסכם כדין. בית המשפט קיבל את התביעה שכנגד אשר הגישה Air Slovakia כנגד לאופר וקבע כי על חברת לאופר להשיב לחברת התעופה הזרה סך של כ- 285,000 ש"ח אשר חייבה בגין שירותי דחיפת מטוסים (Push Back), למרות שלא סיפקה את השירות (תעופה - פסקי דין - ענינים שונים) .

1.4.06:

bullet

נוסף פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מיום 26.3.06, אשר דחה ערעור קברניטים באל על אשר טענו כי הופלו על רקע גיל בהעסקתם כ"טייס מפקד" וכ"מאמן/בוחן", תוך קביעה כי אל על הונחתה משיקולי בטיחות בטיסה (תעופה - פסקי דין - תנאי תעסוקה) .

 

17.3.06:

bullet

נוסף פסק דינו של בית המשפט הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 6.12.05, אשר קיבל תביעת מנהל תחנת איבריה בנמל התעופה בן- גוריון כנגד פיטוריו, וקבע כי הפיטורים היו מחמת גילו של התובע ולפיכך הם בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988. לתובע נפסק פיצוי בסך 125,000 ש"ח וכן נקבע כי הוא זכאי לקבל את "כרטיס הגמלאי" של איבריה, המקנה לו הטבות שונות כגמלאי, לרבות זכות לכרטיסי טיסה בהתאם לתקנות החברה (תעופה - פסקי דין - תנאי תעסוקה) .

 

28.2.06:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק גנים בוטניים, התשס"ו - 2006 .

25.2.06:

bullet

בקטגורית מכירת שובר לבית מלון הנמצא בשיפוצים נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א מיום 2.5.05, אשר חייב את אופיר טורס בפיצוי נוסעים אשר נשלחו לאי שהיה בשיפוצים וליאכטה שהיתה ברמה ירודה, תוך קביעה שסוכנות נסיעות אינה יכולה להסתפק במידע המצוי באינטרנט, אלא חובה עליה לקיים בדיקות עצמאיות משלה בדבר רמת השירותים הנמכרים על ידיה (סוכני נסיעות - פסקי דין) .

16.2.06:

bullet

נוספה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 9.8.05, אשר דחה בקשה לאישור תובענה יצוגית נגד אל על וסאן דור בגין גבית "היטל בטחון"  (תעופה - תובענות יצוגיות) .

19.1.06:

bullet

בקטגורית ליקויים בחבילות תיור שמטרתן השתתפות בארוע ספורט נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א מיום 4.9.05, אשר פסק פיצוי לשני צעירים שנסעו לראשונה בחייהם לצפות במשחק כדורגל בין צ'לסי לבין ברצלונה ואשר בניגוד למובטח, קיבלו כרטיסים במקומות שונים במגרש ובמחיר מופקע (סוכני נסיעות - פסקי דין) .

7.1.06:

bullet

נוסף פסק דינו של בית המשפט הגבוה לצדק מיום 16.6.05, אשר דחה עתירת מדריך טיס כנגד אכיפת תקנות הטיס בכל הנוגע לרישיון טייס מתלמד על פי תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981 (תעופה - פסקי דין - חוק הטיס ותקנות הטיס) .

bullet

נוספה החלטת בית המשפט העליון מיום 2.8.05, בה נדחתה בקשה לקיום דיון נוסף בע"א 8343/01, אשר בו נקבע כי מי שקיבלו מאת כונס נכסים דירה פרטית במקום דירת נופש, לא יוכלו לממש ערבות בנקאית שניתנה על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה -  1974 (טיים שרינג - פסקי דין) .

2.1.06:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 25.8.05 בערעור, אשר דן בשאלה מהו היקף החבות של מוכר כלי רכב אשר לא גילה לקונה עובדות מהותיות אודות מצבו, בנסיבות שבהן עובר למכירה נבדק כלי הרכב על-ידי מכון רישוי מוסמך. בית המשפט קיבל את הערעור ודן בשאלות של טעות והטעיה, קשר סיבתי, זכות השבה בעקבות ביטול חוזה, גובה ההשבה, פיצויים וניהול מו"מ שלא בתם לב ושלא בדרך מקובלת (תחבורה - חובות הגילוי המוטלות על מוכר רכב) .

30.12.05:

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), התשס"ה - 2005 אשר פורסמו ביום 20.7.05.

bullet

עודכנו תקנות הדרכונים, התשי"ב - 1952 בהתאם לתיקון מיום 27.9.05. על פי התיקון לתקנות, תקופת תוקפו המרבי של דרכון הניתן לקטין, יהיה חמש שנים (דרכונים - תקנות הדרכונים).

23.12.05:

bullet

עודכן המאמר על בתי המשפט לתביעות קטנות על ידי התייחסות לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 20.3.05, אשר דן בערעור "בגלגול שלישי" על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות (שונות - מאמרים).

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון מיום 27.9.04 אשר דחה את עתירת מלון פלס בנתניה כנגד שלילת תעודת הכשרות שלו על ידי הרבנות (בתי מלון - ענינים שונים - תעודת כשרות).

bullet

נוסף אזכורו של פס"ד של בית המשפט העליון מיום 28.9.04, אשר קיבל את ערעורה של רשות שדות התעופה כנגד צו מניעה זמני אשר אסר עליה לחלט ערבות בנקאית שנמסרה לה על ידי קבלן כבישים בפרוייקט נתב"ג 2000 (שדות תעופה- פסקי דין - מכרזים).

 

27.11.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט הגבוה לצדק מיום 26.7.04 בענינו של מרדכי וענונו. בית המשפט הגבוה לצדק דחה את עתירתו להורות על בטלותה של תקנה 6 לתוספת בפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חרום (יציאה לחוץ לארץ), תש"ט - 1948 ולהורות על ביטול הגבלת יציאתו מן הארץ של העותר בהסתמך על הוראות התקנות (יציאה לחו"ל - פסקי דין).

 

10.11.05:

bullet

תוקן סעיף 58א(ד) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 בהתאם לתיקוני החקיקה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 (שדות תעופה - חוק רשות שדות התעופה).

bullet

נוסף אזכורה של הצעת חוק גנים בוטניים, התשס"ה - 2005, אשר מטרתה לעגן בחקיקה ראשית את מעמדם של הגנים הבוטניים (אתרי תיירות -גנים לאומיים).

 

4.11.05:

bullet

 נוסף אזכור של פסק דין של בית המשפט העליון מיום 22.6.04 בענין רשות ערעור בנושא תיקון כתב תביעה שעניינה תביעה נגזרת נגד בנק אשר העמיד אשראי לחברה לצורך הקמת בית מלון, על ידי המבקשים ועל ידי קיבוץ אילות (בתי מלון - נושאים שונים).

bullet

נוסף אזכור של פסק דין של בית המשפט העליון מיום 22.7.04, אשר דחה ערעור בנושא הכרעה בנושא תקפות הסכמי מכר שנכרתו בין בעלת מלון "פנינת דן" בירושלים לבין רוכשי יחידות דיור (סוויטות) במלון, במסגרת הליכי מתן הוראות למפרק (בתי מלון - נושאים שונים).

 

2.11.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון מיום 24.6.04, אשר דחה ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, בנושא מימוש ערבות בנקאית לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה - 1974. בית המשפט העליון קבע כי הגם שהחוזה המקורי היה לרכישת "דירת נופש" ואילו כונס הנכסים שמונה לחברה מסר לקונים דירה בבית משותף ולא דירת נופש, לא קמה עילה למימוש הערבויות הבנקאיות שניתנו להבטחת כספי רוכשי הדירות בפרוייקט (טיים שרינג - פסקי דין).

 

25.10.05:

bullet

תוקן חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998, על ידי תיקון סעיף 43 לענין הרכב המועצה לאתרי הנצחה, בהתאם לתיקון לחוק שפורסם ביום 1.8.05 (אתרי תיירות - גנים לאומיים).

bullet

תוקן חוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952, בהתאם לתיקון לחוק שפורסם בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2005 (תיקון לסעיפים 13א(ב), 13ו(ו) ו -  14) וכן הוסף סעיף 13כא בהתאם לתיקון במסגרת תיקון לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15) התשס"ה - 2005, אשר קבע כי החלטת בית דין לביקורת משמורת שוהים שלא כדין תהיה נתונה לערעור בפני בית משפט לענינים מינהליים (כניסה לישראל - חוק הכניסה לישראל).

20.10.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון מיום 23.8.04 אשר התיר המצאה לחו"ל של כתב תביעה נגד יצרן צרפתי של בלוני צלילה, בתביעת צוללן שנפצע מהתפוצצות בלון חמצן. בית המשפט העליון קבע כי היצרן הצרפתי הוא "בעל דין דרוש או נכון בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר שהומצאה לו הזמנה כדין בתחום המדינה" (אתרי תיירות - חוף ים).

15.10.05:

bullet

נוספה החלטה של בית משפט העליון מיום 26.8.01 אשר דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי להתיר המצאה אל מחוץ לתחום של כתב תביעה לגורמים אוסטריים שהיו מעורבים בארגון סמינר בו השתתפו בני נוער מישראל. התובע השתתף בסמינר שהתקיים באוסטריה ובמהלך פעילות בסמינר נקטעו שתי רגליו. בית המשפט עליון אישר את החלטת בית המשפט המחוזי בדבר היות הגופים האוסטריים גורמים "דרושים" או "נכונים" בתביעה בישראל ועל כן התיר את ההמצאה אל מחוץ לתחום של כתב התביעה. כן נדחתה הטענה כאילו הפורום הישראלי הינו פורום בלתי נאות לבירור התביעה (אתרי תיירות - כנסים).

 

12.10.05:

 

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט המחוזי בבאר שבע משנת 2002, אשר ביטל פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות באילת, אשר עשה "קיצור דרך" על ידי הוספת נהג ברכב שכור (שהיה מעורב בתאונה והוזמן לדיון כעד) כנתבע נוסף במהלך הדיון, לא איפשר הגשת כתב הגנה מטעמו וחייב אותו באותו מעמד בפיצוי הנהג האחר (השכרת רכב - פסקי דין).

bullet

עודכן המאמר על בית המשפט לתביעות קטנות מאת עו"ד רוני גולן, על ידי התייחסות לפסה"ד בבר"ע (ב"ש) 710/02 מאיר הררה נ' משעלי שמעון (לא פורסם).

 

10.10.05:

 

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מיום 2.5.05, אשר דחה עתירת בכירים בתעשיה האווירית, אל על ובזק כנגד פס"ד של בית הדין לעבודה, אשר דחה תביעתם לתוספת שכר של 33% (תעופה - פסקי דין - תנאי תעסוקה) .

 

5.10.05:

 

bullet

עודכנו תחנות הכניסה לישראל בעקבות ה"התנתקות", וזאת בהתאם לצו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון), התשס"ה - 2005, אשר פורסם ביום 28.9.05, אשר הכריז על מעברי הגבול החדשים הבאים: מעבר ארז, מעבר כרם שלום, מעבר סופה ומעבר קרני (כניסה לישראל - סדרי הכניסה לישראל).

bullet

עודכנו תקנות הכניסה לישראל, בהתאם לתקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשס"ה - 2005, אשר פורסמו ביום 28.9.05, ואשר השמיטו את הפריט: "הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון" מרשימת השירותים הניתנים כנגד תשלום על ידי משרד הפנים (כניסה לישראל - תקנות הכניסה לישראל).

bullet

עודכנו קישוריות (היפר-לינק) לאתרי אינטרנט של מסופי הגבול השונים באתר רשות שדות התעופה (כניסה לישראל - סדרי הכניסה לישראל).

 

8.9.05

 

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א- 2001 (אתרי תיירות - בריכות שחיה).

 

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשל"ג- 1973 (אתרי תיירות - בריכות שחיה).

 

22.8.05:

 

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון בנושא אופן חישוב הטבות מס למלון ("הנסיכה") באילת (בתי מלון - נושאים שונים).

 

17.8.05:

 

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק שירותי תיירות, תשל"ו - 1976 באנגלית (חוקים ותקנות).

 

13.8.05:

 

bullet

נוספה הצעת חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומתקנים ימיים), התשס"ה - 2005. החוק המוצע נועד לתת תוקף במשפט הישראלי לאמנת רומא בדבר דיכוי פעולות בלתי חוקיות נגד ביטחון השיט ולהוראות הפרוטוקול לדיכוי פעולות בלתי חוקיות נגד ביטחון מיתקנים ימיים המוצבים במדף היבשת. מתן תוקף להוראות האמנה והפרוטוקול במשפט הישראלי יאפשר לישראל להצטרף לאמנה ולפרוטוקול, ולקחת חלק במאבק הבין-לאומי בטרור גם במישור הספנות הבין-לאומית (שיט).

 

9.8.05:

bullet

נוסף הנוסח המלא של הודעה על פי פקודת המשטרה (ביצוע צילומי וידיאו באסיפות בידי משטרת ישראל) (אתרי תיירות - פסטיבלים ומופעים).

bullet

נוסף הנוסח המלא של הודעה על פי פקודת המשטרה (רישוי תהלוכות ואסיפות מתחת לכיפת השמיים במחוז ירושלים) (אתרי תיירות - פסטיבלים ומופעים).

 

7.8.05:

bullet

נוסף הנוסח המלא של  תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשנ"ד- 1994  (אתרי תיירות - בריכות שחיה).

bullet

 

 

4.8.05:

 

bullet

נוסף קישור לאתר של רשות העתיקות וכן קישור לאתר התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל (קישורים).

bullet

נוסף הנוסח של סעיף 401 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, הקובע עונש של עד 3 שנות מאסר על גניבת כלי שיט או כלי טיס (חוקים ותקנות - חוק העונשין).

 

1.8.05:

 

bullet

נוספה החלטת בית הדין לחוזים אחידים בירושלים מיום 11.7.05, אשר נתן אישור לתנאי ההתקשרות בין נוסע בטיול מאורגן לבין אופיר טורס בע"מ (טיולים מאורגנים - פסקי דין) .

bullet

נוספה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 22.5.05 (כב' השופטת ורדה אלשייך), במסגרת הליכי פירוק החברה הגיאוגרפית לטיולים בע"מ (בפירוק), אשר קבע כי כספי הקרן להבטחת כספי לקוחות החברים בהתאחדות סוכני הנסיעות ותיירות בישראל בע"מ, אשר הוקמה בהתאם לחוק שירותי תיירות, תשל"ו - 1976, אינם חלק ממסת נכסי הפירוק, ובידי הקרן הסמכות לחלק את הכספים בהתאם לתקנון של הקרן. כן נקבעו הוראות פרוצדורליות מיוחדות בקשר להגשת תביעות חוב מטעם לקוחות לקבלת כספי הקרן (סוכנויות נסיעות - פסקי דין) .

 

30.7.05:

bullet

נוספה החלטה של בית המשפט העליון מיום 25.7.05, אשר הותירה על כנה צווים אשר מטרתם הפסקת השימוש שנעשה במקרקעין על חוף ימה של חדרה כגן אירועים (אתרי תיירות - חוף ים; אולמות שמחות) .

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק הטיס, 1927 (תעופה).

 

6.7.05:

bullet

נוסף קישור לרשימת המדינות החתומות על אמנות התעופה והספנות הבינלאומיות (קישורים).

27.6.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בפתח תקוה מיום 6.6.04, אשר קיבל תביעה שעניינה טביעת ילד בבריכת מלון "המלך שאול" באשקלון. בפסק הדין דן בית המשפט בחובות מחזיק בריכת שחיה, חובותיו של המציל וגם רשלנותו התורמת של אביו של הקטין (בתי מלון - נזק גוף; אתרי תיירות - בריכות שחיה ) .

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו הסדרת מקומות-רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), תש"ל - 1970 (חוקים ותקנות).

 

15.6.05:

bullet

נוספה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 29.5.05 (כב' השופטת צ' ברון ) אשר דחה בקשה לביטול הסדר פשרה אשר קיבל תוקף של פס"ד בתביעה יצוגית נגד יבואני רכב בגין הסדר כובל בנוגע לשימוש בחלפים מקוריים של היבואנים כתנאי לתוקף האחריות לכלי הרכב (תחבורה) .

bullet

בקטגורית רכישת רכב מחברה להשכרת רכב נוסף פסק דין של בית משפט השלום בחיפה מיום 5.1.05 בנושא חובת גילוי תאונות קודמות על ידי חברה להשכרת רכב (השכרת רכב - פסקי דין).

bullet

נוסף אזכור פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ מיום 2.6.04, אשר קבע כי אישור אישור עקרוני להסמיך את אגודת "מגן לחתול" להמית חתולים הינו אצילה שלא כדין של הסמכות להחליט על המתת חתולי רחוב, תוך קביעה כי סמכות שלטונית אינה ניתנת לאצילה לגורמים פרטיים, אלא בנסיבות מיוחדות (אתרי תיירות - גן חיות).

bullet

בקטגורית שיווק שרות נסיעות באינטרנט נוסף אזכורה של החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 18.12.03 בנושא הסמכות המקומית בתביעה על הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט (סוכנויות נסיעות - פסקי דין) .

bullet

בקטגורית חובות הגילוי המוטלות על מוכר רכב נוסף פסק דין של בית משפט השלום בחיפה מיום 28.3.05 (כב' השופט א' גנון ) (תחבורה).

 

14.6.05:

bullet

נוספה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 29.5.05 (כב' השופטת צ' ברון) אשר דחה בקשה לביטול הסדר פשרה אשר קיבל תוקף של פס"ד בתביעה יצוגית נגד יבואני רכב בגין הסדר כובל בנוגע לשימוש בחלפים מקוריים של היבואנים כתנאי לתוקף האחריות לכלי הרכב (תחבורה) .

 

13.6.05:

bullet

נוספה התייחסות לתקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי, אשר פורסמו על ידי משרד התיירות ואשר משמשים להבחנה בין סוגי בתי המלון השונים, מלונות חדרים, מלונות סוויטות, מלוניות, כפרי נופש, אכסניות נוער, חניוני קמפינג, יחידות אירוח כפרי (צימרים) ומרכזי כנסים במלונות (בתי מלון)

 

11.6.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 6.4.05, אשר פטר את אל על מאחריות לנזקי תובעת שטיסתה מהונג קונג לישראל בוטלה עקב שביתה כללית במשק (תעופה - פסקי דין - סיכול) .

 

5.6.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (מיום 7.2.05), אשר חייב את רשות שדות התעופה לגלות חוזים מסחריים אשר נכרתו עם אל על (רשות שדות התעופה - פסקי דין) .

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בראשון לציון מיום 28.2.05 (כב' השופט ש' מנהיים) אשר דחה תביעת אורח בבית מלון לפיצוי בגין גניבת מחשב נייד מחדרו במלון, בקבעו כי מחשב נייד נחשב כ"חפצי ערך" שחל עליהם חל  ההסדר המיוחד שבסעיף 12(ג) לחוק השומרים, תשכ"ז - 1967, תוך התייחסות לפסק הדין של כב' השופטת נ' גרוסמן בפס"ד ת.א. 198511/02 וורן נ. מלון פרימה אסטור ואח' (בתי מלון - ענינים שונים) .

4.6.05:

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ מיום 22.4.04, אשר דחה עתירת מלונות אפריקה ישראל ובתי מלון אחרים בתל אביב, כנגד סרוב עירית תל אביב להעניק להם הנחה מארנונה לשנת 2002 ולהורות לשר הפנים להתקין תקנה המעניקה הנחה כאמור (בתי מלון - ענינים שונים).

28.5.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים מיום 29.7.04 (כב' השופט רם וינוגרד) אשר חייב חברה להשכרת רכב להשיב לשוכר רכב סכומים שחויב בגין נזק לרכב ובגין איחור בהחזרת הרכב (השכרת רכב - פסקי דין) .

11.5.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ מיום 9.5.05 אשר דחה את עתירת מלון רג'נסי ירושלים כנגד אישור הקמת מטה משטרה ובית מעצר בסמיכות למלון (בתי מלון - ענינים שונים) .

bullet

נוסף פס"ד של בית הדין האזורי בתל אביב מיום 19.4.05 אשר דחה תביעת טייסים באל על בטענה לאפליה בגיל הפרישה מהעבודה (תעופה - תנאי העסקה) .

10.5.05:

bullet

נוספה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט ש' ברוך) מיום 3.5.05, אשר קבע כי אמנת ורשה איננה חלה על "טיסת כייף" ללא תמורה (תעופה - פסקי דין - תחולת אמנת ורשה על מי שאינו מוביל) .

6.5.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בחדרה (משנת 1996), אשר מחק על הסף תביעת שוכר רכב שהוגשה בישראל, על סמך תניית שיפוט מקומית בחו"ל, אשר הופיעה בחוזה ההשכרה (השכרת רכב - פסקי דין).

17.4.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בראשון לציון מיום 15.2.05בנושא אחריות מנהל ובעל מניות בחברה שהזמין שירותי נסיעות עבור אחרים לשלם לסוכנות הנסיעות את תמורתם (שונות - אחריות המזמין לתשלום עבור שירותי נסיעות) .

bullet

נוספה החלטת בית משפט השלום בראשון לציון מיום 11.4.05 אשר הוציא צו מניעה זמני לאסור הטסתם של גורי כלבים שהובאו לישראל מאוזבקיסטן שלא כדין, מהטעם שבהטסתם תגרם התעללות אסורה בבעלי חיים (אתרי תיירות - גני חיות) .

12.4.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 11.4.05 (כב' השופטת הדס יהלום) אשר אישר קיזוז של דמי הכשרתו של טיס בארקיע, אשר התפטר מעבודתו. עובר להכשרתו של הטיס על מטוסי בואינג 757 התחייב הטיס להשיב לארקיע את דמי הכשרתו אם יתפטר מעבודתו  (תעופה - פסקי דין - תנאי העסקה)

5.4.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון אשר שינה את ההלכה לגבי היתר המצאה לחו"ל, בקובעו כי: "נתבע" זר בהודעה לצד שלישי יכול להיחשב כבעל דין דרוש או נכון לצורך תובענה המתנהלת בישראל גם אם באותה הודעה אין בנמצא, נוסף על ה"נתבע" הזר, "נתבע" שבוצעה לו המצאה כדין בישראל".  (מועדוני נופש - המצאה למורשה).

1.4.05:

bullet

נוסף מאמרו של עו"ד דב קולני הגנת החוק על אזורי תיירות כנגד שימושים בלתי תיירותים. הרצאה בנושא זה נתן עו"ד קולני בכנס ה- 16 של הפורום הבינלאומי של עורכי דין העוסקים בנסיעות ובתיירות (Iftta) אשר נערך באוקטובר 2004 בבואנוס איירס  (שונות - מאמרים).

bullet

נוסף נוסח סעיף 28 של תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) תשמ"ה - 1985, אשר עוסק בחובת חברת בזק להתקין טלפונים ציבוריים בבתי מלון ובחופי רחצה (חוקים ותקנות).

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו התובלה האווירית (כרטיס לתובלת פנים), תשכ"ט - 1969 (תעופה).

29.3.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב אשר ניתח את חובת הגילוי הנאות בטיולים מאורגנים ומתח ביקורת על ניסוח כתב הגנה של מארגנת טיולים, בקובעו: "...גם אם קיימת "אופנה", אשר לקיומה טענה הנתבעת (בהסתמך בין השאר על פסיקה של בית המשפט), של הגשת תביעות סרק על ידי נוסעים המקווים לממן באמצעותן את נסיעתם הבאה, הרי שלא צריכה לקום מולה "אופנה" מקבילה, של העלאת טענה זו כהגנה בפני כל תביעה שענינה נסיעות לנופש. העובדה שקיימות גם תביעות סרק איננה חוסמת את דרכם של תובעים, כגון התובעים במקרה זה, להגיש תביעות אמת..." (טיולים מאורגנים - פסקי דין) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב (משנת 1997) אשר חייב את המחזיקה של אולם שמחות באחריות לנזקים שנגרמו לאורחת בבר מצוה אשר החליקה על רחבת ריקודים (אתרי תיירות - אולמות שמחות ומועדונים).

27.3.05:

bullet

בקטגורית שיווק שרות נסיעות באינטרנט נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, אשר דחה את טענת סוכנות הנסיעות, כי הלקוח היה יכול לבדוק באינטרנט את המלון שנמכר לו על ידי סוכנות הנסיעות ופיצה נוסעים בשל איכסונם במלון ללא מיזוג, כאשר התבקש מלון ממוזג (סוכנויות נסיעות - פסקי דין).

bullet

נוסף פס"ד של בג"צ אשר דחה עתירת חברות תעופה ישראליות כנגד החלטת הממשלה כי אל על תמשיך להיות מוביל נקוב גם לאחר הפרטתה (תעופה - פסקי דין - שונות).

24.3.05:

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק - אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), התשמ"ג - 1983  (חוקים ותקנות)

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג - 1993 (חוקים ותקנות)

bullet

נוסף הנוסח המלא של הודעת התובלה האווירית (כניסה לתוקף של פרוטוקולים לתיקון אמנת ורשה), התשנ"ז- 1997 (תעופה)

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד -  1984 (תעופה)

21.3.05:

bullet

נוספו 2 החלטות (כב' השופטת מ' סוקולוב; כב' השופטת ה' שטיין ז"ל) ופסק דין אחד (כב' השופטת מ' פורת) משנות ה - 90 בנושא חוסר יריבות בין חברת קלאב מד הישראלית לבין מי שנפגעו מפציעות במועדונים שונים של קלאב מד בעולם ובשאלת הפורום הנאות לברור תביעות אלה (מועדוני נופש - יריבות; מועדוני נופש - הפורום).

20.3.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בת"א מיום 15.3.05 אשר קבע כי המשתתפים בקורס דיילי אוויר וקורס דיילי קרקע באל על זכאים לשכר מינימום בתקופת הכשרתם (תעופה - פסק דין - תנאי העסקה) .

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון, אשר דחה את ערעורה של הסוכנת הישראלית של מפעילת שיט באוניה בנושא תניית שיפוט זרה בכרטיס השיט (שיט).

9.3.05:

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ"א - 1981 (תחבורה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו התובלה האווירית (כרטיס קבוצתי בתובלת פנים), תשכ"ה - 1965 (תעופה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו התובלה האוירית (זכויות משיכה מיוחדות), התשל"ט 1978 (תעופה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של צו התובלה האווירית (הגדלת שיעור הפיצויים), תשל"ב- 1971 (תעופה).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), תשל"ב- 1972 (תעופה).

 

7.3.05:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה - 2005  אשר פורסם ברשומות ביום 13.2.05 ויכנס לתוקפו 90 יום לאחר מכן (שדות תעופה) .

bullet

נוסף הנוסח המלא של אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה - 2005, אשר פורסמה ביום 15.2.05 ואשר מפרטת את כל ערכי הטבע המוגנים (צומח, חי ודומם) בארץ (אתרי תיירות - גנים לאומיים) .

 

5.3.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר קבע כי זכות התחלוף של מבטח מטען אוירי כנגד המוביל (המזיק) ניתנת לתביעה גם בטרם שילם המבטח למבוטח את תמלוגי הביטוח (תעופה - פסקי דין - נזק למטען).

2.3.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום ברחובות מיום 1.3.05, אשר זיכה את מנהל ה"חי בר" בראשון לציון ואת המטפל האחראי על הטורפים ב"חי כיף" מאחריות פלילית לנשיכתה של פעוטה בידי נמר שחור, בקובעו כי: "גם אם טפריו של הנמר השחור גרמו לתפרים בגוף הקטינה, אין שיני החוק נוגעות בנאשמים" (אתרי תיירות - גני חיות) .

1.3.05:

bullet

עודכן סעיף 19 לחוק רישוי שירותי תעופה, התשכ"ג - 1963, כפי שתוקן בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה - 2005 (חוקים ותקנות).

26.2.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט הגבוה לצדק (משנת 1992) אשר דחה את עתירת ק.א.ל נתיבי אויר למטען בע"מ בנושא השוואת הוצאות הבטחון של ק.א.ל ביצוא חקלאי עם אלו של אל על (תעופה - פסק דין - שונות) .

21.2.05:

bullet

נוספו 8 פסקי דין בנושא תנאי תעסוקה בתעופה, ביניהם שלושה פסקי דין בנושא שיויון ואפליה (תעופה - תנאי תעסוקה).

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 3.9.02, אשר הכיר במשתמע בראש נזק של "אובדן הנאה מסיור בחנויות הדיוטי פרי השונות" בנמל התעופה (נמלי תעופה - פסקי דין).

bullet

נוסף תת נושא חדש: חקירת תאונות טיס ובו אזכור תקנות ופסק דין אחד (תעופה - פסקי דין - שונות).

 

17.2.05:

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות הטיס (רעש כלי-טיס),  התשל"ז - 1977  (תעופה - פסקי דין - שונות; חוקים ותקנות)  .

 

12.2.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בירושלים בנושא האחריות לפציעת תלמידה כאשר נפלה מגדר במהלך הפסקה  (מורי דרך - נזקי גוף).

bullet

נוספה החלטת בית המשפט העליון מיום 6.2.05, אשר השאיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב שלא לסלק על הסף תביעה יצוגית נגד שירותי בריאות כללית. בתביעה היצוגית נטען כי על שירותי בריאות כללית לאפשר לכל מבוטח שלה לרכוש, ללא כל הגבלה, ביטוח נסיעות לחו"ל, שמסופק על ידי חברת כלל ביטוח בע"מ (להלן - כלל ביטוח), שכן שירותי בריאות כללית פרסמה אותו כשירות בריאות נוסף (שב"ן) על פי הוראות סעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב מיום 27.9.04 בנושא איחור בטיסות ק.ל.מ. בית המשפט קבע כי תקלה טכנית ביציאת המטוס מהווה כח עליון, אך קבע כי חברת התעופה לא הוכיחה כי נקטה בכל האמצעים למניעת הנזק על ידי מסירת הודעה לנוסע על האיחור (תעופה - פסק דין- איחור; תעופה - פסקי דין - סיכול).

bullet

נוסף דף חדש: סעיף 26 לאמנת ורשה: מסירת הודעה על נזק  ובו נוסף פס"ד של בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"א (ת"א) 138/88 הקובע כי מסירת הודעה על נזק חייבת להתבצע בכתב, ואין די בהודעה טלפונית למוביל (תעופה - פסקי דין - הודעה על נזק).

bullet

שונה שמו של דף "הכשרת כ"א בתעופה" ל"תנאי תעסוקה" ונוספה בו קטגוריה חדשה: אובדן רשיון טיס, במסגרתה הוספו 4 פסקי דין הקשורים לאובדן רשיון טיס וסוגיות ביטוחיות שונות הקשורות לכך (תעופה - פסקי דין - תנאי תעסוקה).

bullet

נוסף פס"ד של בג"צ בנושא תוקפו של היתר שר העבודה והרווחה לביצוע שעות נוספות ברשות שדות התעופה (שדות תעופה - פסקי דין).

 

11.2.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בתל אביב, אשר דן בכיסוי למחלות קודמות בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ובשאלת מעמדם של סוכני הנסיעות וסוכנויות הנסיעות כמנפיקי פוליסות ביטוח  (ביטוח נסיעות לחו"ל - פסקי דין).

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בתל אביב מיום 23.9.04 בנושא גניבת מזומנים מכספת בחדר האורח בבית מלון (בתי מלון - נושאים שונים)   .

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בבאר שבע מיום 19.9.04 אשר דן בחלוקת האחריות לאי רישום נוסעים לחבילת נופש המבוצעת בטיסת שכר ודרך חישוב הנזקים (תעופה - פסקי דין - טיסות שכר; סוכנויות נסיעות - פסקי דין) ..

26.1.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בתל אביב מיום 25.3.04, אשר קבע: "העובדה כי טיסת שכר הינה טיסה זולה אינה מקנה לנתבעת כל זכות שלא לקיים את חיוביה" ולפיכך, קבע, כי הקדמת מועד טיסת החזרה לישראל מהווה הפרת חוזה התובלה  (תעופה - פסק דין) .

bullet

נוספה קטגורית: רעש מטוסים בפסקי דין בנושאים שונים בתחום התעופה, ובה תקנות ושני פסקי דין (תעופה - פסקי דין).

bullet

 נוסף פסק דין של בית המשפט העליון אשר דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב,  בענין הליך של מתן רישיון קו שירות למוניות (תחבורה).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון שנושאו מדיניות הענישה בעבירות של איסור הלבנת הון ביחד עם ניהול משחקי הימורים (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים).

22.1.05:

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב מיום 26.9.04, הקובע אחריות של חברה להשכרת רכב לתשלום נזקי תאונה לרכב שנפגע מרכב הנמצא בבעלותה, תוך דחית טענת חוסר יריבות  (השכרת רכב - פסקי דין)  .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בכפר סבא מיום 13.4.04, אשר דחה תביעה בגין הפרת הסכם לשיט בים התיכון, בקובעו כי הסטיות מתכנית ההפלגה לא היוו הפרת חוזה (שיט).

bullet

נוסף אזכורה של הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 5) (המועצה להנצחה), התשס"ה - ‏2005 בנושא הרכב המועצה להנצחה (אתרי תיירות -  גנים לאומיים).

bullet

נוסף צו רשות הספנות והנמלים (דחיית תחילת החוק) (מס' 2), התשס"ה – 2004, אשר דחה את תחילתו של חוק הספנות והנמלים ב- 90 יום (שיט).

bullet

נוספה הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה – 2004 אשר הוגשה על ידי הממשלה, בהמשך להצעת חוק פרטית אשר הוגשה בנושא זה (אתרי תיירות).

19.1.05:

 

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקוה מיום 1.7.04, הקובע כי שביתה כללית משק איננה מהווה סיכול חוזה התובלה, ולפיכך המוביל חייב לבצע את תובלת הנוסע (תעופה - פסקי דין)

8.1.05:

bullet

לנוחות הגולשים, שונה מבנה הניווט של פסקי הדין בנושא תעופה. פסקי הדין פוצלו לנושאים שונים, לפי סעיפי אמנת ורשה ולפי נושאים מיוחדים. ניתן להגיע לפסקי הדין באמצעות דף פסקי דין בתעופה (תעופה - פסקי דין).

1.1.05:

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בתל אביב, בנושא פציעתה של רוקדת במועדון אשר נפצעה תוך כדי ירידה מרמקול עליו רקדה  (אתרי תיירות - אולמי שמחות ומועדונים) .

14.12.04:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 18.9.02, אשר קבע כי על בעל מונית מוטלת אחריות פלילית לאי הפעלת מונה בידי הנהג המפעיל את המונית  (תחבורה).

bullet

נוסף איזכורה של הצעת חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), תשס"ה - 2004 בנושא ביצוע שיט בין נמלים ישראליים בידי כלי שיט זר (שיט).

3.12.04:

bullet

נוסף הנוסח המלא של ההצהרה המשותפת מיום 24.11.04, של שר התיירות הישראלי, גדעון עזרא ושל שר התיירות והעתיקות הפלסטינאי בנושא תיירות צליינים לישראל ולרשות הפלסטינאית  (שונות - הרשות הפלסטינאית) .

26.11.04:

bullet

נוספה החלטה של בית משפט השלום בת"א מיום 8.9.04, אשר דחה בקשה למתן צו עשה זמני לארוח אורחים בבית מלון בראש השנה תשס"ה, כאשר ההזמנה עבורם נעשתה במסגרת הסכם לקבוצות סגורות, מקום שהתברר כי מדובר באורחים רגילים  (בתי מלון - נושאים שונים) .

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 4.8.04 אשר קיבל תביעת אורחים חילוניים בבית מלון שמצאו את עצמם בחופשת סוף שבוע בחברת אורחים חרדים וחלק משרותי המלון נמנעו מהם (בתי מלון - נושאים שונים)

20.11.04:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 5.6.02 בנושא התאמת בית מלון לנכים (בתי מלון - נושאים שונים).

bullet

נוספה קטגורית משנה נכים בדף שונות, ובה רוכזו פסקי דין שונים וחיקוקים המופיעים באתר תחת נושאים שונים (שונות - נכים).

14.10.04:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 28.9.04 אשר התערב בגזר דינו של מפעיל אינטרנט קפה (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים) .

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בתל אביב מיום 26.12.02, אשר חייב בעלי מועדון ומפעיליו בנזקיו של אורח שצפה בהופעת זמר ונפצע בקטטה שפרצה במקום (אתרי תיירות - אולמי שמחות ומועדונים) .

11.11.04:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, אשר דחה על הסף עתירה בקשר לחוקיות גבית דמי כניסה לחוף הקשתות בקיסריה (אתרי תיירות - חוף ים).

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בנושא הוספת נתיב נסיעה נוסף לכביש העולה לירושלים, בשטח המהווה פרק לאומי (אתרי תיירות - גנים לאומיים).

bullet

נוסף פס"ד של בית הדין הארצי לעבודה בנושא פיטורי צמצום במרכז הקונגרסים והירידים בת"א (אתרי תיירות - כנסים).

1.11.04:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד - 2004 אשר התקבל בכנסת ביום 4.8.04 (אתרי תיירות - חוף ים)

bullet

נוסף נושא ראשי חדש:  השקעות הון במסגרתו נסקר חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט – 1959 ונוספו 2 פסקי דין של בית המשפט העליון בנושאים שונים הקשורים לעידוד השקעות הון בתיירות (עידוד השקעות הון).

bullet

נוסף הנוסח המלא של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לבתי מלון), התשכ"ח - 1968 (בתי מלון).

28.10.04:

bullet

נוסף מאמר חדש של עו"ד רוני גולן: שביתה ושירותי תיירות. המאמר עוסק בהשלכות שיש לשביתות ולהשבתות במשק על צרכני שירותי התיירות השונים וספקי שירותי התיירות (שונות - מאמרים).

bullet

עו"ד אורן האן עדכן את מילון המונחים בשילוח בינלאומי. הגירסה השלישית עלתה לרשת והוספו בה למעלה מ - 50 ערכים חדשים. במילון דברי הסבר על מאות מונחים בשילוח בינלאומי. המילון מחולק לשני חלקים: הראשון - כולל מונחים בעברית, והשני - מונחים באנגלית (שונות - מאמרים).

 

26.10.04:

bullet

הורחב נושא תנאי העסקה של סוכני נסיעות, לרבות 11 פסקי דין בנושאים שונים, ביניהם - מעמדו של "פרי לנסר", פיטורי סוכן נסיעות, רשימות לקוחות ועוד. בין פסקי הדין, פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה מיום 5.8.04, אשר הכיר בהתפטרותה של מנהלת סוכנות נסיעות כהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, בשל יחס שקיבלה העובדת מהנהלת החברה בה עבדה  (סוכנויות נסיעות - תנאי העסקה).

21.10.04:

bullet

נוסף פס"ד של בג"צ מיום 19.10.04 אשר דחה עתירה נגד גבית דמי כניסה לפארק רעננה (אתרי תיירות - גנים לאומיים) .

bullet

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בירושלים מיום 17.10.04, אשר זיכה נאשם מאשמת עיכוב דרכון שלא כדין  (דרכונים - פסקי דין) .

bullet

בפרק טביעת מתרחצים ורשלנות באחזקת חוף נוסף פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 17.10.04 בפרשת טביעת חתן בירח דבש בחוף השקט בכנרת, כאשר טבל את רגליו במים ונפל במדרגה שעומקה 11 מטרים והפך ל"צמח" .

19.10.04:

bullet

נוספו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג - 2003, אשר קובעות הוראות מפורטות בדבר התאמת שירותי תחבורה ציבורית (אוטובוסים, מטוסים, אוניות, רכבות, תחנות , בתי נתיבות ונמלים) לאנשים נכים ואנשים עם מוגבלות. התקנות נכנסות לתוקף באופן מדורג מחודש דצמבר 2003 ועד חודש דצמבר 2013 (תחבורה)

17.10.04:

bullet

נוסף פרק הוראות מיוחדות לבתי מלון במסגרת הנושא בתי מלון והוספה בו התיחסות להוראות חוק העונשין, תשל"ז - 1977 לגבי תפעול בתי מלון (הצגת פנסים, פנקס אורחים ונושאים נוספים) (בתי מלון).

bullet

נוספו תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה - 1995 (חוקים ותקנות).

13.10.04:

bullet

נוסף הנוסח המלא של חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד - 1964 (אתרי תיירות - חוף ים).

bullet

נוסף סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951 (חוקים ותקנות).

1.10.04:

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 6.8.03 אשר הטיל אחריות על מסעדה לגניבת מעיל של סועדת, אשר ניתלה על קולב במסעדה (אתרי תיירות - מסעדות)

bullet

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון מיום 26.5.03 בנושא פטור ממע"מ על טיסות סיור המופעלות באילת על ידי מי שאינו תושב אילת (שונות - מיסים)

bullet

בנושא יריבות בין חברת השכרה מקומית לבין שוכר רכב בחו"ל נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 30.6.04 (השכרת רכב - פסקי דין).

28.9.04:

bullet

נוספה החלטת בית הדין לעבודה מיום 6.7.89 אשר סרב לתת צו מניעה זמני להעסקת עוזרת למנהל טרקלין בנמל התעופה בן גוריון (שדות תעופה - פסקי דין).

bullet

נוסף איזכורה של הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ד - 2004, אשר "באה לתת אפשרות לקיים פעילות ספורטיבית בתחום המוטורי מתוך מטרה לאפשר מרוצים, לרבות מרוצי שטח, בכלי המיועד לכך שמוצע לקרוא לו כלי תחרותי, זאת מאחר שהמצב המשפטי הנוכחי בישראל אינו מאפשר קיום מרוצים" (אתרי תיירות).

26.9.04:

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון מיום 1.9.04 בנושא תשר למלצרים בפאב וחובת רישומו בספרי העסק (אתרי תיירות - מסעדות) .

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב יום 2.9.04 בנושא רשלנות משטרת ישראל בביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ (יציאה לחו"ל - פסקי דין)

bullet

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בירושלים מיום 30.6.04 המחייב סוכנות נסיעות באחריות לנזקי נוסעים אשר נשלחו לבית מלון שהיה בשיפוצים ובשל אי אספקת חדרים צמודים להורים ולילדיהם, תוך דיון במעמדו המשפטי של סוכן הנסיעות, בהתייחס לפסיקה קודמת (סוכנויות נסיעות - פסקי דין)

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 9.9.04 בנושא הטעייה בשם של מסעדה (אווזי) (אתרי תירות - מסעדות)

24.9.04:

bullet

נוספה החלטה של בית משפט השלום ברמלה מיום 12.9.04 (סגן הנשיא כב' השופט שמואל ברוך) בענינו של אדם אשר סייע לאחר להסדיר החזקת רכב תיירות תוך עקיפת נוהלי משרד התחבורה (מורי דרך- פסקי דין) .

bullet

נוספה קביעה של הממונה על ההגבלים העסקיים משנת 1997 בנושא קו פעולה של התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל – קביעת שערי חליפין (שונות - הגבלים עסקיים).

bullet

נוסף פס"ד של בית הדין הארצי לעבודה מיום 1.6.04בנושא שכר מינימום לפועלי ניקיון בבית מלון שעבדו לפי קיבולת (בתי מלון - תנאי העסקה)

bullet

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון משנות ה- 70 בדבר אחריות חברת השכרת רכב לשאת בנזקי תאונה וכן ביריבות בין השוכר לבין חברת ההשכרה, על רקע שמה המסחרי של חברת ההשכרה (השכרת רכב - פסקי דין).

20.9.04:

נוסף פסק דין של בית משפט השלום באילת בנושא ביטול חוזה לקניית יחידת נופש (טיים שרינג - פסקי דין).

17.9.04:

נוסף פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (משנת 1993) בנושא מעמדו המשפטי של מתלמד בהדרכת טיול מאורגן (סטאז'ר)  (טיולים מאורגנים - פסקי דין).

13.9.04:

נוסף הנוסח המלא של תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004  (אתרי תיירות - בריכות שחיה ופארקי מים).

התקנות יכנסו לתוקף ביום 15.12.04.

התקנות מסדירות את סידורי הביטחון באתר בריכת שחיה (לרבות פארק מים), ונועדו לקבוע את בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל על מנת להבטיח את בטחונו ואת בטיחותו של הציבור העושה שימוש בבריכת השחיה.

8.9.04:

נוסף הנוסח המלא באנגלית של תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז - 1967

הנוסח האנגלי ניתן לצפייה ולהורדה כקובץ PDF (חוקים ותקנות - תיירות).

5.9.04:

נוספו שני פסקי דין בנושא כיסוי ביטוחי לשימוש ברכב שכור (השכרת רכב - פסקי דין).

4.9.04:

נוספו שני פסקי דין בנושא הגרלות אשר הפרס בהן הוא נסיעה לחו"ל  (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים).

31.8.04:

נוסף מילון מונחים בשילוח בינלאומי מאת עו"ד אורן האן. במילון דברי הסבר על מאות מונחים בשילוח בינלאומי. המילון מחולק לשני חלקים: הראשון - כולל מונחים בעברית, והשני - מונחים באנגלית (שונות - מאמרים).

22.8.04:

נוספו דברי הסבר לחוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 (שיט).

נוסף פס"ד של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר קיבל עתירת נהגים אוטובוסים שפרשו מ"אגד" והחלו לעבוד במקומות אחרים, להכריז על תקנות בתקנון "אגד" האוסרות עליהם להתחרות ב"אגד" כבטלות (תחבורה)

15.8.04:

נוסף הנוסח המלא של חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 (שיט)

9.8.04:

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בבית שאן מיום 18.2.04 בסוגית אחריות סוכן נסיעות בקשר לאשרות כניסה במסגרתו נדונו גם תקנות שירותי התיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג - 2003  (סוכנויות נסיעות - פסקי דין).

6.8.04:

נוספה החלטה של בית משפט השלום בעכו מיום 27.7.04 בנושא חיפוש במחשבים אשר לטענת המשטרה שימושו להימורים בקפה אינטרנט (אתרי תיירות - קינו ובתי הימורים).

5.8.04:

נוסף פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת מיום 4.8.04 בנושא רשלנות באחזקת חוף על שפת הכנרת ופציעה במשחק כדורגל על הדשא (אתרי תיירות - חוף ים).

1.8.04:

נוסף נושא ראשי חדש: שדות תעופה ובמסגרתו נוספו כ- 20 פסקי דין וכן הנוסח המלא של חוק רשות שדות התעופה. בפרק זה גם התייחסות למינהל התעופה האזרחי ולהצעת החוק החדשה: חוק רשות התעופה האזרחית.

29.7.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בנושא מיטות בחדר באוניה מיום 22.7.04, בו נקבע על ידי כב' השופט מנחם קליין: "לאחרונה הולכת ומתפתחת תופעה מוזרה ומשונה של הצפת בתי משפט - ובמיוחד בתי משפט לתביעות קטנות - בתביעות קנטרניות וטורדניות של נופשים אשר מחפשים בכל מאודם, כל תקלה או סיבה, אף "מתחת לאדמה" בכדי - בחזרתם לארץ - לתבוע את חברת התיירות, סוכן הנסיעות, חברת הספנות, חברת התעופה, מי לאו, בגין אי נוחות אמיתית או מדומה, קשה או קלת ערך בעת חופשתם. במקום לשתף פעולה עם גורמי התיירות ולהודות על הנסיונות של גורמים אלו להתגבר על תקלות הנ"ל, ולהמשיך להנות מהחופשה ולשים התקלות בצד ולהדחיקם מהזיכרון, בוחר הנופש להתרגז ולרטון (ובכך להגדיל את רכיב "עוגמת הנפש" בתביעתם) ולתכנן את הרגע בו כף רגלם תדרוך על מפתן בית המשפט, בכדי ש"הצדק יצא לאור" ויוכלו גם הם לגרום ל"עוגמת נפש" לגורמי התיירות המסורים". (שיט).

28.7.04:

נוספה החלטה של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 6.7.04 אשר דחה על הסף תביעה נגד אל על בגין פגיעה שנפגע נוסע מ"תסמונת פקקת הורידים העמוקים" – "Deep Vein Thrombosis syndrome" (תעופה - פסקי דין).

27.7.04:

נוסף גזר דין של בית משפט השלום בירושלים מיום 8.7.04 של מי שהורשע בניהול משחקי מזל בניגוד לחוק. בית המשפט התייחס לשיקולי הענישה השונים וכן לסוגית ההימורים באינטרנט ו"קפה אינטרנט"  (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים).

26.7.04:

עודכן חוק הכניסה לישראל כפי שתוקן בחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), תשס"ד - 2004. החוק המתוקן מאפשר הארכת רשיון הישיבה של עובדים זמניים מעבר לתקופה של 5 שנים ובמקרים של עובדים סיעודיים הוא מאפשר הארכת הרשיון לתקופות נוספות של שנה בכל פעם ללא הגבלה (בתנאים מסוימים)  (כניסה לישראל).

24.7.04:

נוסף פס"ד של  בית הדין הארצי לעבודה מיום 11.2.04  בנושא תשלום עמלות למקדמי מכירות של יחידות טיים שרינג והיחס בינן לבין שכר מינימום (טיים שרינג - פסקי דין).

20.7.04:

נוסף מאמר בנושא תביעות קטנות מאת עו"ד רוני גולן (שונות).

13.7.04:

נוסף פס"ד של בית משפט השלום ברמלה מיום 13.7.04 המרשיע דייל בניסיון להכניס חיות בר לישראל שלא כדין (תעופה - פסקי דין; גנים לאומיים ).

11.7.04:

נוסף פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב מיום 20.6.04 הדוחה על הסף תביעה נגד אליטליה מחמת התיישנות מהותית על פי אמנת ורשה  (תעופה - פסקי דין).

1.7.04:

נוסף תת נושא חדש: הגבלים עסקיים, במסגרת "שונות" ובו רוכזו החלטות שונות בתחום ההגבלים העסקיים בתחום התיירות  (שונות - הגבלים עסקיים).

26.6.04:

נוסף איזכורה של  אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה )(ערכי טבע מוגנים), התשס"ד - 2004  אשר פורסמה ביום 2.6.04 (אתרי תיירות - גנים לאומיים).

23.6.04:

נוסף פס"ד של בית הדין הארצי לעבודה בנושא התקף לב שקיבל מורה דרך בעת הדרכת קבוצה מחו"ל (מורי דרך  - תנאי העסקה).

22.6.04:

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט אברהם אליקים) מיום 16.5.04בנושא הטסת נשים בהריון, הקובע כי על מי שנזקקת לשרותי טיסה ליידע את נותן השרות באמצעותו נרכש כרטיס הטיסה על עובדת היותה בהריון בחודש מתקדם (תעופה - פסקי דין).

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון (כב' השופט חיים כהן) משנת 1976 בנושא תניית שיפוט בקשר לסכסוך בקשר לבית מלון  (בתי מלון - נושאים שונים).

15.6.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בנושא תניית שיפוט בלתי קריאה בשטר מטען ימי (שיט).

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, אשר דן בשאלת תוקפו  של  נוהל בדבר קביעת תור תפעולי בנמלי ישראל על יסוד תקנה 64 לתקנות הנמלים, תשל"א – 1971  (שיט) .

עודכן חוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982 בהתאם לתיקון אשר התקבל בכנסת ביום 1 ביוני 2004, המשנה את נוסח סעיף 4 (9) לחוק בענין תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט (חוקים ותקנות - חוק החוזים האחידים).

13.6.04:

נוסף פסק דין של בית הדין להגבלים עיסקיים מיום 30.4.04 בבקשה לאישור הסדרים כובלים וכולל דיון מקיף בשאלת תמלוגים הכרוכים בהשמעת מוסיקה בחדרי בתי מלון ובאולמות אירועים  (בתי מלון - נושאים שונים; אתרי תיירות - אולמי שמחות).

12.6.04:

בפרק רכישת רכב מחברה להשכרת רכב  נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 12.12.04, אשר קיבל תביעת שתי עורכות דין ליהנות מתנאי מבצע מכירות בכרטיס אשראי, בהסתמכו על פרשנות רחבה של חוק הגנת הצרכן  (השכרת רכב - פסקי דין). .

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון אשר ביטל היתר המצאה לחו"ל של תביעה נגד יצרן בלוני צלילה (אתרי תיירות - חוף ים).

6.6.04:

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בת"א משנת 1997 בנושא אי אספקת ארוחת ילדים ואי אספקת ארוחה צמחונית בטיסה (תעופה  - פסקי דין).

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בת"א משנת 1996 בנושא תקלות חוזרות ונשנות באוטובוס בטיול מאורגן (טיולים מאורגנים - פסקי דין).

2.6.04:

נוסף פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת אשר דחה תביעת מוסיקאי נגד בית מלון לסכומי כסף שונים, בקובעו כי לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד  (בתי מלון - תנאי העסקה).

נוסף פס"ד נוסף (משנת 1995) של בית המשפט המחוזי בחיפה בנושא אחריות הנוסע בפועל לתשלום עבור שירותי תיירות אשר הוזמנו עבורו על ידי אחרים (שונות).

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופטת מיכל אגמון - גונן) מיום 5.11.03 אשר הכריז על בטלותם של הסכמי רכישת יחידות נופש, למרות שלא בוטלו תוך 14 יום כמתחייב על פי החוק, וזאת מהטעם שגודל האותיות בחוזים היה קטן מהגודל המתחייב על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו (טיים שרינג - פסקי דין).

29.5.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ מיום 25.12.03 בעתירת מורי דרך להחיל עליהם את הסדר הפיצוי המיוחד למורי דרך עצמאיים בעלי רכב אשכול (מורי דרך - תנאי העסקה).

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, אשר דן בשאלת תוקפה של תקנה 14 לתקנות שרותי תיירות (מורי דרך), תשכ"ז - 1967, המחייבות מורה דרך בהשתלמות כתנאי לחידוש רשיונו (מורי דרך - פסקי דין) .

25.5.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון מיום 22.4.04 אשר קבע כי כאשר מי שנהרג בתאונת דרכים עצמית נהג ברכב שכור אשר הועמד לרשותו על ידי המעביד והפיצוי המגיע ליושים נמוך מסכום גמלאות המוסד לביטוח לאומי, זכאים היורשים לפיצוי נוסף בשיעור 25%  (השכרת רכב - פסקי דין).

 

נוסף פס"ד של בית המשפט לעניני משפחה בירושלים מיום 28.10.03 בתביעת פיצויים אשר הגיש אדם אשר יציאתו מן הארץ עוכבה על פי צו עיכוב יציאה שהוצא לבקשת המוסד לביטוח לאומי, ואשר בדיעבד הסתבר כי לא היתה לו הצדקה (יציאה לחו"ל - פסקי דין).

24.5.04:

בפרק שיווק שרות נסיעות באינטרנט נוספה החלטה של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 4.4.04, אשר סרב להעניק צו מניעה זמני כנגד הפעלת אתר אינטרנט להזמנת בתי מלון, למרות שקבע כי קיימות ראיות לכאורה לתביעה, בקבעו כי "עידן האינטרנט, המסמל את הפתיחות ואת היכולת של כל בן אנוש בכל רחבי הגלובוס, אשר בזכות האינטרנט הפך ל"כפר גלובלי", לגלוש לכל אתר ולקבל את מבוקשו, יש לצמצם ביותר את צווי המניעה בתחום זה".  (סוכנויות נסיעות - פסקי דין) .

27.4.04:

נוסף פס"ד של בית המשפט העליון מיום 4.3.04 הקובע כי מועדון בינגו הוא מועדון הימורים אסור (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים) .

25.4.04:

נוסף פס"ד של בית המשפט המחוזי בת"א בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים אשר קבע שיש לפטור את באי המסעדה הניצבת על קרקע המלון על חוף הים בהרצליה, באשר אינה נזקקת לשירותי החוף, מן החובה לשלם דמי כניסה  (אתרי תיירות - חוף ים).

24.4.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בת"א מיום 16.10.03, בנושא רשלנות מארגנת חוג סיירות לנזקי גוף של חניך אשר נרדם ליד מדורה ונכווה כאשר תכולת אחד הסירים נשפכה עליו (מורי דרך - אחריות לנזקי גוף).

19.4.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט העליון מיום 2.2.04 אשר קבע כי סוכנות בלעדית לשיווק דירות נופש חייבת במע"מ בשיעור אפס  (טיים שרינג - פסקי דין).

18.4.04:

נוספה התייחסות לנושא עיכוב יציאה מן הארץ של חברי כנסת, לרבות הנחיות היועץ המשפט לממשלה בנושא זה (עיכוב יציאה מן הארץ) .

15.4.04:

נוסף הנוסח המלא של פקודת הובלת טובין בים (ספנות).

12.4.04:

נוסף תת נושא חדש בפסקי דין העוסקים בתעופה: תקופת התיישנות מקוצרת (סעיף 29 לאמנת ורשה) במסגרתו נוסף פס"ד של בית המשפט עליון בפרשת חטיפת מטוס איר פרנס לאנטבה ומספר פסקי דין אחרים מוינו מחדש לנושא זה  (תעופה - פסקי דין).

נוסף קישור לכתבה ב- ynet בנושא הדרכה על ידי מורי דרך (שונות).

3.4.04:

נוספה הכרזה על מקום משמורת מיוחד לענין חוק הכניסה לישראל (כניסה לישראל - חידושי חקיקה).

הושלם תרגום לאנגלית של שמות כל החוקים, התקנות והצווים בפרק "חוקים ותקנות" (שמות בלתי רשמיים) (חוקים ותקנות).

נוסף פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 2.7.03 בנושא אופן חישוב תקופת ההתישנות על פי כללי האג-ויסבי ושיעור הריבית שיש לפסוק (ספנות).

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א מיום 4.2.04, הקובע רשלנות של חברת תחלופת נופש, אשר הזמינה חופשה עבור נכים באילת, במלון שאינו מותאם לנכים (בתי מלון - נושאים שונים).

7.3.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א מיום 14.11.03 אשר דחה טענת אפליה בקבלה לבית מלון על רקע מוצא (בתי מלון - נושאים שונים).

6.3.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א אשר פטר את חברת ישראייר מפיצוי נוסעים אשר לא הועלו על טיסה עקב תקלה מכנית, בקובעו כי חברת התעופה נקטה בכל האמצעים למניעת הנזק וחייב אותה להשיב את החלק היחסי של מרכיב הטיבה בחבילת התיור שרכשו (תעופה   - פסקי דין) .

5.3.04:

נוסף פסק דין של בג"צ בנושא סמכותו של שר הפנים להרחיק אדם השוהה בישראל ללא רשיון למדינת מוצאו בצו הרחקה על פי חוק הכניסה לישראל, כאשר אותה מדינה הגישה נגד אותו אדם בקשת הסגרה (כניסה לישראל - פסקי דין).

19.2.04:

נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב בנושא החזר כספי בגין כרטיס טיסה במקרה שחברת התעופה נקלעה לקשיים  (סוכנויות נסיעות - פסקי דין).

נוסף תיקון מס' 5 של חוק הספורט, התשמ"ח - 1988 אשר התקבל בכנסת ביום 24.11.03.

נוסף פס"ד של בית משפט לתביעות קטנות בנושא השבת דמי מנוי לבריכה, כאשר הכניסה לבריכה נמנעה עקב סגירתה עקב סכנת קריסת תקרה (אתרי תיירות - בריכות ופארקי מים).

נוספו שני פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא איסור עיכוב דרכון (דרכונים - פסקי דין).

15.2.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א יום 2.2.04, אשר פסק לתובע 100 ש"ח על פגיעה בזרת מעגלת השירות במטוס, אך חייב אותו בתשלום 500 ש"ח הוצאות לחברת התעופה מאחר והתביעה היתה מופרזת (תעופה - פסקי דין).

14.2.04:

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 3.8.03 אשר קיבל את ערעורה של מארגנת טיסות שכר ופטר אותה מאחריות לנזק בגין אובדן כבודה, מהטעם שהמארגן אינו "מוביל אווירי" ומהטעם שבהעדר קביעת אחריות הנתבעת בתביעה המקורית, לא ניתן לחייב את הצד השלישי בפיצוי התובע.

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, בנושא יחסו של מלווה קבוצה בטיול מאורגן לנוסעת מבוגרת, תוך התיחסות ללוח הזמנים הקפדני בטיול מאורגן ואיחוריה של הנוסעת (טיולים מאורגנים - פסקי דין).

7.2.2004:

נוסף פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א בנושא סרוב חברת תעופה להטיס אשה בהריון והטלת אחריות על סוכן הנסיעות על מסירת מידע לא מדויק לנוסעת (תעופה  פסקי דין) .

6.2.04:

נוסף איזכור מאמרו של עו"ד חיים ויסמונסקי בנושא הימורים באינטרנט (אתרי תיירות - קזינו ובתי הימורים).

21.1.04:

הורחב נושא גניבת חפצי אורחים בבית מלון, במסגרתו נוסף גם הנוסח המלא של חוק השומרים, תשכ"ז - 1967 (בתי מלון).

נוסף הנוסח המלא של חוק הספורט, התשמ"ח - 1988.

13.1.04:

נוסף הנוסח המלא של חוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל"א - 1971 העוסק בביטחון הטיס וכן בחטיפת מטוסים וסמכויות קברניט כלי הטיס (תעופה).

11.1.04:

נוסף הנוסח המלא של חוק רשויות נחלים ומעיינות, תשכ"ה - 1965.

6.1.2004:

נוסף חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג - 1983 העוסק באיסור זיהום הים על ידי אוניות ומטוסים (אתרי תיירות - חוף ים).

28.12.03:

נוספו איזכורי מאמרו של משה כהן-אליה ומאמרו של ד"ר ברק מדינה בנושא אפליה בכניסה למקומות ציבוריים (אתרי תיירות).

נוסף פסק דין של בג"צ מיום 11.5.03 בנושא חוקיות פעולתו של שדה התעופה בהרצליה.

19.12.03:

נוסף פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות מיום 30.9.03, הדוחה תביעת אורחת בבית מלון בשל נפילה מהמיטה תוך כדי שינה. האורחת טענה כי קצות המזרון היו רכים מאוד (בתי מלון - נזקי גוף).

18.12.03:

נוסף הנוסח המלא של חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג - 1963 (תעופה).

14.12.03:

נוסף פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בת"א מיום 6.11.03, אשר קבע כי חברת לופטהנזה איננה זכאית להגנת סעיף 20 לאמנת ורשה, מאחר שהיא נמנעת מלהצטייד במספרי הטלפון של הנוסעים וכך אין לה דרך להודיע לה על איחור בטיסה (תעופה - פסקי דין).

12.12.03:

נוספה הצעת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ג - 2003 (אתרי תיירות - חוף ים).

נוסף איזכור הצעת חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד - 2003 (ספנות).

10.12.03:

נוסף פסק דין של בג"צ מיום 13.5.03 בנושא הערכאה המתאימה לערר על החלטת הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית שלא לחדש רישיון של מרכז צלילה על פי חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ז - 1979 (אתרי תיירות - חוף ים).

29.11.03:

נוסף פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 20.11.03 בערעור, בנושא פוליסת ביטוח נסיעות שהונפקה למחזיקי כרטיס אשראי, וקביעה כי "יש לדחות מכל וכל את טענת המשיבה, לפיה בשל היותה של הפוליסה חוזה ביטוח המוענק בחינם למחזיקי כרטיסי האשראי, יש ליחס לצדדים כוונה לפיה הפוליסה נועדה לספק 'כיסוי ביטוחי מצומצם'."(ביטוח נסיעות - פסקי דין).

5.11.03:

נוסף פס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה מיום 23.10.03 בנושא הטעיה בדבר מיקומה ואופיה של וילה בטוסקנה  (סוכנויות נסיעות -פסקי דין).

1.11.03:

הורחב נושא אחריות הנוסע בפועל לתשלום עבור שירותי נסיעה שהוזמנו עבורו ע"י אחרים. במסגרת זו הובאו פסקי דין שונים, עליהם נוסף פסק דינו של בית משפט השלום בקרית גת משנת 1999 בנושא חבות חברה אשר הזמינה כרטיסי טיסה עבור עובדיה, לקנסות אשר הוטלו על ידי חברת התעופה על סוכנות הנסיעות בשל אי עלית הנוסעים למטוס. פסק הדין דן בשאלה שליחו של מי היא סוכנות הנסיעות וגם בשאלת חבות הלקוח לשלם עבור השירותים שהוזמנו  (שונות).

20.10.03:

נוסף הטקסט המלא של חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל"ז - 1977.

נוסף הטקסט המלא של תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות התעופה ובמנחתים), תשל"ג - 1973.

16.10.03:

נוסף הטקס המלא של חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ז - 1979 (אתרי תיירות - חוף ים)

5.10.03:

נוסף פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע מיום 27.7.03, הקובע כי הוראות ההסכמים הקיבוציים בענף המלונאות חלים על העסקתו של אזרח זר (בתי מלון - תנאי העסקה).

4.10.03:

נוסף גז"ד של בית משפט השלום ברמלה מיום 18.9.03 בעניינו של נוסע בטיסה מפראג לתל אביב, אשר סטר על פניו של ילד בן 8 בשל העובדה כי סגר את מגש האוכל והזיז אגב כך את המושב עליו נשען הנאשם (תעופה -פסקי דין).

נוסף פס"ד של בית משפט השלום בעכו מיום 16.9.03, הדוחה תביעת נזיקין של מטייל בפארק הלאומי גורן, בשל פציעה, בהעדר אחריות של רשות שמורות הטבע (אתרי תיירות - גנים לאומיים).

נוסף גז"ד של בית משפט השלום ברחובות מיום 17.9.03 בענין הפעלת גן השעשועים "בית חלומותי" בקיבוץ גבעת ברנר.